Napló, 1996. október ( 52. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-12 / 239. szám

s a legjobb helyi­g az ön hirdetése számára! ! Folytatódik a privatizáció A Fidesz-Magyar Polgári Párt levelet intézett a miniszter­­elnökhöz, amelyben arra kérik Horn Gyulát, hogy a kabinet egyebek mellett haladéktalanul függessze fel a privatizációt - jelentette be pénteki sajtótájé­koztatóján Szájer József frak­cióvezető, aki egyben a levél szignálója is. Szájer hozzáfűzte: ez egy nagyon komoly elhatáro­zást igénylő súlyos lépés lenne. A Fidesz-MPP mégis szüksé­gesnek tartja, mert a Tocsik- és más privatizációs botrányokkal kapcsolatos kormányzati lépé­sek nem jelentettek elegendő garanciát a problémás ügyek le­zárására.­­ Az ügy, amely a legutóbbi ke­mény kormányintézkedések ki­váltója volt, nem privatizációs ügy. Nem az állami vagyon ér­tékesítésére, hanem egy magán­­személy és az ÁPV Rt. közötti megbízási szerződésre vonatko­zott - olvasható abban a közle­ményben, amelynek közzététe­lét Horn Gyula miniszterelnök kérte, reagálva Szájer Józsefnek a levelére. A dokumentum sze­rint a kormány alkotmányos kö­telessége a törvények, így a pri­vatizációs törvény végrehajtása is, tehát nincs joga a végrehajtás felfüggesztéséhez. Mindezek miatt a Fidesz követelése tárgy­szerűtlen, és alkotmánysértést eredményezne. A közlemény tartalmazza azt is, hogy a kormány az utóbbi két ülésén meghozta azokat az in­tézkedéseket, amelyek az állami pénzekkel és vagyonnal való gazdálkodásban a rend mara­déktalan megvalósulását szol­gálják. (MTI) I B­JK H 1 1 r \\plo 1 Palotai születésnap Nemzetközi, osztrák, szlo­vák, olasz vendégeskedés mel­lett nyitotta meg tegnap este a városi sportcsarnokban a 11. Várpalotai napokat - a város­sá nyilvánítás 45. évforduló­ján - Leszkovszki Tibor pol­gármester. Ha az elmúlt negyvenöt esz­tendőt végiggondoljuk, az itt élők nagyon nagy tudati válto­záson estek át - mondta köszön­tőjében a megnyitóünnepségen Gál Zoltán, az Országgyűlés el­nöke. A házelnök szerint most olyan világot élünk, amiben meg kell tanulnunk alkalmaz­kodni a mindennapi kihívások­hoz. Ez Várpalota polgáraira is -5­rt. I reklámirodája: I . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L Fax: 88/427-077. 427-845 I LM. évfolyam, 239. szám___________________VESZPRÉM MEGYE NAPILAPJA_________________1996. október 12., SZOMBAT * ............................ érvényes - ha képesek megten­ni, ha megtalálják a megfelelő vezetőket, akkor bizakodva néz­hetnek a jövőbe. A megnyitóünnepségen a vá­ros önkormányzati képviselő­testülete döntése értelmében Várpalota város díszpolgára címmel tüntették ki dr. Szíj Re­zső művészettörténészt, Várpa­lotához fűződő irodalmi, mű­vészeti értékek felkutatásában, feldolgozásában és publikálásá­ban kifejtett munkásságáért. A Várpalota városért kitünte­tést vehette át több mint negyed­­százados pedagógusi munkás­ságáért Vékey Zoltánná, az I-es számú általános iskola nyugal­mazott igazgatónője. A képvise­lő-testület Várpalota város ní­vódíjával ismerte el Bárány Ist­ván, a Faller Jenő Szakközépis­kola és Szakmunkásképző In­tézet tanárának munkásságát, il­letve Musitzné Balogh Erzsébet és Somogyi J. Lászlóné, a pol­gármesteri hivatal irodavezetői­nek tevékenységét. A Várpalotai napok megnyi­tója látványos sportünnepséggel folytatódott, a város 45. szüle­tésnapját még látványosabb tű­zijáték köszöntötte. (áj)­­Gál Zoltán tegnap a város­házán is részt vett a tájékozta­tón. Erről a programjáról a 3. oldalon olvashatnak Várpalota előretekinthet címmel.) Zsúfolásig megtöltötte az ünneplő palotai közönség a városi sportcsarnokot Fotók: Andrányi Várpalota város díszpolgára címmel tüntették ki dr. Szíj Rezső művészettörténészt Veszprémbe jön az IBM A Videoton Rt. saját beru­házásában épít egy új üzemet a veszprémi gyár területén, amelyben számítógép-alkat­részeket fognak gyártani az IBM-mel közösen - válaszolta a Napló kérdésére Mazák György, a megyeszékhely al­polgármestere. A beruházás előkészítése már megkezdődött, a tereprendezési munkálatok felkeltették lapunk olvasóinak kíváncsiságát is. Mazák György érdeklődésünkre elmondta: egyelőre nem hivata­los információkat tud csak adni. Ezek szerint a jövő tavasszal in­duló új üzem a tervek szerint el­ső lépcsőben hatszáz dolgozót foglalkoztat majd, fele-fele arányban nőket és férfiakat. Amennyiben az üzleti terv telje­sül, a létszám a későbbiekben megduplázódhat, sőt akár a két­ezret is megközelítheti. Tapasztalatok szerint a Vi­deoton Holding Rt. korábbi pro­jektjei túlteljesítették az üzleti terveket, így minden remény megvan arra, hogy a veszprémi üzemmel kapcsolatos elképze­lések is valóra válnak. A megyeszékhely nagysza­bású beruházásának és fejlesz­tési tervének megkezdését hiva­talosan az Egyesült Államokban jelentik be hamarosan. B. P. Pápa mellett döntöttek Anyagi okok miatt megszüntetik a taszári repülőalakulatot Taszárra már nem jut pénz a Magyar Honvédség költségve­téséből - közölte a Kapos Har­cászati Repülőezred pénteken megtartott zártkörű állomány­gyűlésén Sági János dandártá­bornok, a Magyar Honvédség légvédelmi és repülő főcsoport­­főnöke, bejelentve: az alakulat rövidesen megszűnik, objektu­ma tartalékbázis lesz. A tábornok az állománygyű­lést megelőző sajtótájékoztatón is elmondta: a honvédség anyagi körülményei nem teszik lehető­vé, hogy a Dunántúlon két har­cászati repülőezredet is fenn­tartsanak. A hajózok, vagyis az aktív repülőszemélyzet egy ré­szét Pápára vagy Kecskemétre irányítják át, a jelenlegi állo­mány mintegy fele - körülbelül 600-800 hivatásos katona - vi­szont továbbra is Taszáron ma­rad, gondoskodik a tartalékbázis fenntartásáról. Arra az újságírói kérdésre, hogy miért Taszárt építik le, hol­ott néhány hónappal korábban még azt volt a Magyar Honvéd­ség álláspontja, hogy a taszári repülőtér stratégiai fontosságú katonai bázis, amelyet nem érint az átszervezés, Sági János azt válaszolta: a pápai repülőezred katonai infrastruktúrája maga­sabb színvonalú, ezért döntöttek a Veszprém megyei megtartása mellett. (MTI) Füred és Almádi „földgáz alatt” Megkérdeztük Veszelyi Fe­rencet, a Kögáz Rt. vezérigaz­gató-helyettesét, tartja-e ígé­retét, kapnak-e gázt a bala­tonfürediek október 15-től?­ ­ Igen. Tegnap délután meg­kezdődött a balatonfüredi és ba­latonalmádi vezetékek gáz alá helyezése. Mától pedig meg­kezdjük a háztartások rákapcso­lását. A két település több száz lakásának üzembe helyezésére összevontuk a Veszprém me­gyei szerelőket, hogy rövid idő alatt elvégezzék a munkát. Te­hát nem kell már fázni az üres gázvezetékek miatt.­­ Ezek szerint tehát elhárul­tak a két Balaton-parti városban az üzembe helyezés jogi aka­dályai? - Elhárultak az akadályok a használatbavételt engedélyező bányakapitánysági határozat ki­adása elől. A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal és a Veszprémi Bányakapitányság­­ az üzembe helyezés jogi feltéte­leinek biztosításában érdekelt két hatóság­­ együttműködésé­nek eredményeként a jogszabá­lyi feltételeknek megfelelő mó­don rendeződött a szolgalmi be­jegyzések kérdése. b-c Méltányosabb energiaárak A nyugdíjasok, valamint a bérből és fizetésből élők helyze­te - ha nem is ugrásszerűen - ja­vulni fog jövőre - ígérte Pécsett tartott pénteki lakossági fóru­mán a miniszterelnök. Horn Gyula hangsúlyozta: együttérez a szűkös nyugdíjból, illetve bér­ből élőkkel, ugyanakkor türel­met kért a kormány számára, amelynek munkájával - mint mondta - ő maga sem mindig elégedett. Horn elodázhatatlan­­nak nevezte az energiaárak eme­lését, ami az általa elrendelt vizsgálat alapján 30 helyett vár­hatóan legfeljebb 20-23 száza­lékos lehet - mondta. (MTI) MR­I Veszprém, Szabadság tér 15. I­I Telefon: 88/427-444 | Zenés szerelmi történet A West Side Storyban Ró­meó és Júlia halhatatlan szerelmi tragédiáját helyez­ték a szerzők modern nagy­városi környezetbe. A ké­pen Szeles József (Tony) és Bíró Eszter (Maria). 4. oldal Működik a demokrácia A hatalomról való leköszö­nésnek pontos dramaturgiá­ja van - aki attól eltér, nem tartja be az íratlan játéksza­bályokat. 5. oldal Az egészségügy gondjairól A válság okai szerteága­zóak. Részben strukturális problémákból, részben a la­kosság kedvezőtlen egész­ségi állapotából adódnak. 5. oldal Szezon végi piaci csatározások Ismét nagy csatározások folynak a füredi Huray-piac körül, nem először és nem utoljára. 6. oldal Levélféle a szemtanúdhoz Nem tudni, melyikünk lesz a következő, aki szemtanút keres. Hogyan nézhet szembe önmagával és csa­ládjával az, aki soha nem mondja meg az igazságot? 6. oldal Késett a füredi fax Idén a Londonban élő, 82 éves író, költő, Határ Győző kapta a Quasimodo-díjat. 7. oldal Csecsenföldi kalandok Azt a feladatot kaptuk, hogy egy szakaszt tisztít­sunk meg. Lőttük hát a cse­­cseneket és az oroszokat is. 9. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék