Napló, 1997. október ( 53. évfolyam, 228-254. szám)

1997-10-11 / 238. szám

1997. október 11., SZOMBAT Hosszú távon gondolkodnak Magyar Bálint Veszprémben Veszprém Megye Önkor­mányzata, a megyei jogú város és a Megyei Pedagógiai Intézet rendezésében szakmai napon ta­lálkozhattak megyénk közokta­tásának szakemberei Magyar Bálint miniszterrel október 9- én. A rendezvényről másnap TB aláírással tudósítás jelent meg a Naplóban. „Vérig sértetten és felháborodottan ástak fel egy­más után és hagyták el a hely­színt megyénk pedagógusai teg­nap délután a veszprémi Dózsa György Általános Iskolában...” Mi másként láttuk. Láttunk egy izgatott, nem túlzás talán: megtisztelt iskolát, mely fennál­lásának történetében másod­szor, ötvennyolc év után vendé­gül láthatta az oktatás miniszte­rét. Láttunk ötszázötven peda­gógust, a megye minden részé­ről érkezett szakmát, aki nem lelkesedni szeret, nem felhábo­rodni, hanem azt szereti, ha fel­nőtt módra beszélnek vele. Ez történt. A miniszteri meg­nyitó korrekt volt, illúziótlan és emberi. Kísérte egyetértés is, vi­ta is, mert ilyen az élet, mert az oktatás is ilyen, eleven és most éppen rohamosan változó. TE szerint „a fórum végül ki­fulladt az osztálylétszámok kö­rüli egyoldalú vitában...” Mi másként láttuk. Vita nem volt, csak félreértés, mert a miniszteri mondandóban osztálylétszám­ról szó sem esett, ellenben az egy tanárra jutó gyerekek szá­máról igen, és ez bizony nem ugyanaz. Felelősen nyilatkozó­nak, újságírónak is illene tudni ezt, mint ahogyan illene utána­járni annak is, igazak voltak-e a miniszter számai. Mert bizony igazak voltak, pontosak, s még csak nem is elrémítőek, ízlése válogatja - mi örültünk neki, így aztán be sem rekesztet­tünk semmit. A vendéglátó há­zigazda nem rázta vadul a csen­gőt, nem üríttette ki a termet, s az ki sem ürült, mert a „felhábo­rodott, a vérig sértett pedagógu­sok” kulturáltan, érdeklődéssel végigülték a délutánt, a töredék állt fel csupán, mi azt gyanítjuk, nem akarták lekésni a buszt ha­zafelé. A „berekesztett” fórum tehát egyszerűen, csendben vé­get ért, este hat órakor, úgy, aho­gyan azt a programban előre je­leztük. Mi így láttuk. S mindezt nem azért mondjuk el, mert azt gon­doljuk, hogy az oktatásban min­den rendben van. Hogy nincs vi­tami- vagy akár haragudnivaló. Hanem azért, mert szerintünk mindez így igaz. Mert így tör­tént. Azon a délutánon és azon a fórumon, amelyen mi voltunk, legalábbis. Minden rendező ne­vében: Asztalos István, Bauer Nándorné dr., Eisenbeck István, dr. Szalay András Hosszú hónapok vitája után tegnap egy óra alatt megegye­zésre jutott a veszprémi és a megyei önkormányzat a helyi és regionális feladatokat is el­látó intézmények közös finan­szírozásáról. Munkatársunk kérdésére Di­­óssy László polgármester el­mondta: nem etikátlan a követ­kező testületre feladatokat hárí­tani, mert az intézmények szá­mára kiszámítható kereteket kell biztosítani. Dr. Zongor Gá­bor, a megyei közgyűlés elnöke pedig hangsúlyozta: a választott testületeknek hosszú távon kell gondolkodni. A megyei egyez­tetőbizottság egyébként is éven­te áttekinti a megállapodást, s a költségvetési lehetőségek isme­retében újítja meg azt. A tegnapi tárgyaláson is szó esett a megyei könyvtár rekonst­rukciójáról, illetve arról, hogy a megyei közgyűlés szívesen ven­né, ha a város hozzájárulna a beruházás befejezéséhez. Ez az ügy azonban még további egyeztetést kíván, amibe szeret­nék bevonni a Veszprémi Egye­temet is. H. É. Palota díjai a legjobbaknak Az elmúlt évek tapasztalatai alapján remélem, egységesen fogunk fellépni, dolgozni a vá­rosért, településünk jövőjéért - mondta a Várpalotai napok megnyitóján tegnap Lesz­­kovszki Tibor polgármester. Pétfürdő önállósodásával kapcsolatban a polgármester ki­jelentette, reméli, ez a válóper nem vonatkozik családi, mun­kahelyi kapcsolatokra, mert „...továbbra is együtt kell él­nünk, nekünk várpalotaiaknak és inotaiaknak, talán majd nehe­zebb körülmények között”. A képviselő-testület a Várpa­lota Város Díszpolgára kitünte­tő címet adományozta Bostai Ferencnek, aki egyik kezdemé­nyezője volt 1927-ben a Bá­nyász Sportkör megalakításá­nak, Csiszár Istvánnak, a Várpa­lotai Bányász egykori focistájá­nak, minden idők legnagyobb palotai játékosának és Galam­bos Istvánnak, akinek elnöksége idején működött a legtöbb szak­osztály a Bányász Sportkörben. Négy évtizedes kulturális, nevelő, városszépítő és -védő tevékenységéért Várpalota Vá­rosért Érdeméremmel tüntették ki Bíró Lászlónét, valamint a vá­ros és polgárai felemelkedéséért tett erőfeszítéseiért Leszkovszki Tibor polgármestert. Harminc­éves tanári munkájáért, a városi diáksport sikereinek megalapo­zásáért Barla-Szabó László ta­nár és Jánosiné Izsó Ildikó, a polgármesteri hivatal közigaz­gatási szaktanácsadója Várpalo­ta Város Nívódíját vehette át. A megnyitón óvodások, isko­lások, tornászok, táncosok lát­ványos műsora szórakoztatta a város polgárságát, este a Thuri­­válnál a tűzijátékra több ezer várpalotai volt kíváncsi. Kaszás Tibor frakciót vált? Meg nem erősített hírek szerint frakcióváltásra készül Kaszás Tibor, a veszprémi 6-os egyéni választókerület szabaddemokra­ta országgyűlési képviselője. A honvédelmi bizottságban is tevékenykedő honatya várhatóan a jövő hét elején jelenti be szándékát frakciójának. Más forrásokból úgy értesültünk, hogy a képviselő azért nem hagyja maga mögött a kormánypártiságot, azaz a szocialista frak­cióba ülne át. Ehhez azonban az MSZP választmányának és helyi szervezetének beleegyezése is szükséges. KRÓNIKA NAPLÓ 3 Világlistán a füredi fürdőterep együtt ünnepeltek a várossal Gálaesttel ért véget tegnap a veszprémi Családsegítő Köz­pont megalakulásának tízéves évfordulóján rendezett ötna­pos programsorozat. Németh­­né Lázár Erika, a központ ve­zetője lapunk érdeklődésére elmondta, hogy elképzelésü­ket sikerült megvalósítani, együtt ünnepeltek a várossal. Az első nap szakmai előadá­sokkal telt, a másodikat a csalá­doknak szentelték véradással, szűrővizsgálatokkal. Ugyanaz­nap délutánra a tizenéveseket invitálták a rendezvénynek mindvégig helyet biztosító He­móba. A szerdai kedvezményes vásár leginkább a kisgyermeke­seket és a nyugdíjasokat vonzot­ta, míg csütörtökön a legkiseb­beké volt a főszerep. Délután hirdették ki a rajzpályázat ered­ményeit és osztották ki a támo­gatók jóvoltából igencsak muta­tós díjakat három kategóriában. Az óvodások korcsoportjá­ban sorrendben Nagy Bence, Rheisz Marcell és Neubauer Éva alkotta a legszebb rajzot a családról. Az alsó tagozatosok között Kungl Anita, Rónai Ber­nadett és Csiszer Marietta nyer­te el az első, a második és a har­madik díjat, míg a felső tagoza­tosok „dobogósai” sorrendben Wittmann Zsófia, Pócsik Emese és Lőrincz Mónika. Az Arató Tamás alpolgármester által fel­ajánlott különdíjat a hétéves Vá­mosi Dóra nyerte el. A díjkiosz­tásra és a Kabóca Bábstúdió elő­adására mind a 370 pályázó meghívást kapott. A bábjáték után aprósütemény és üdítő vár­ta a népes vendégseregletet. Némethné Lázár Erika és kol­légái bíznak benne, hogy mun­kájukról az elmúlt napokban azok is tudomást szerezhettek, akikhez eddig nem jutott el a családsegítő híre.­ ­ sbe­­ Balatonfüred fürdővárosi ré­szét felvették a világ száz leg­veszélyeztetettebb műemléke 1998-99. évi listájára - tud­tuk meg csütörtökön délután Füreden, a Hotel Blahában tartott tájékoztatón. A város patinás, XVII. és XVIII. században létesült fürdő­telepi épületeit, a 71-es főút, a Kiserdő, a volt hajógyári han­gárok és a Balaton-part közé eső műemlékeket a World Monu­ments Fund (WMF) Világ Műemlékvédelmi Alap felvette az 1998-99. évi százas listájára - jelentette be dr. Szalay László polgármester a nem mindennapi hírt. A döntés olyan ingatlano­kat érint, mint a kerek templom, a Jókai-villa, a szívkórház, az egykori SZOT Szanatórium, a Horváth-ház, a Dőry-villa, a Vi­torlás étterem és a Huray-villa. A harminc éve magánszemé­lyek által alapított WMF non­profit szervezet, s programját az American Express is támogatja. A százas listát kilenc tagból álló nemzetközi szakértő csoport kétévenként állítja össze a világ legveszélyeztetettebb műemlé­keiről. Az említett két évre Ma­gyarországról egyedül Füred került a listára. Dr. Szalay Lász­ló elégedetten szólt arról, hogy pályázatuk alapján felfigyeltek a város pusztuló épületeire. Erő Zoltán, a budapesti szék­helyű Palatium Építészeti Bt. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy Füred történeti örökségé­vel kiemelten kell foglalkozni. Nem hízelgő a legveszélyezte­tettebb cím, de a listára nehéz bekerülni, nagy a tolongás. Az érintett ingatlanok állapota nem megnyugtató, egy részük gazda­ságilag kikerült a város idegen­­forgalmából, az elhagyatottság miatt veszélybe kerülhetnek. A WMF programjában vállalja megmentésük stratégiai tervé­nek elkészítését, ám Fürednek pénzt még nem ítéltek meg, erre jövő tavasszal kerül sor. Munkatársunk kérdésére Erő Zoltán elmondta, hogy a prog­ramban várhatóan a munkák 25 százalékára adnak támogatást. A polgármester megemlítette, hogy az önkormányzatnak nincs pénze az újjáépítésre, ezért be­ruházókat kell szerezni. A Bala­tonfüredi Vállalkozók Egyesü­lete ebben a témában már javas­latot nyújtott be. - kgy­ A balatonfüredi kerek templom is felkerült a veszélyeztetett műemlékek listájára Fotó: Áfrány Milliomos autóbusz-vezetők Balesetmentesen csaknem 20 millió kilométert tett meg az a huszonhét autóbusz-vezető, akiket tegnap az Ajkai Volán Kft. vezetése kitüntetett a csingeri városrész Park ven­déglőjében. Pálvölgyi Árpád, a kft. ügy­vezető igazgatója köszöntőjé­ben hangsúlyozta: a kft. életé­ben ünnep, amikor minden év októberében kitüntetik azokat az autóbusz-vezetőket, akik bal­eset nélkül több százezer kilo­métert tettek meg. A társaság 250 dolgozója közül ezúttal hu­szonheten kaptak meghívást, akik egyenként legkevesebb 250 ezer kilométert, összesen pedig 18,5 millió kilométert ve­zettek balesetmentesen. - A buszvezetők azok, akik dacolva hóval, jéggel végzik munkájukat és gyakran ünnep­napokon is dolgoznak - fogal­mazott az ügyvezető igazgató, majd hozzátette: köszönetet ér­demelnek a családok is, akik eh­hez az emberpróbáló munkához megfelelő hátteret biztosítanak. Oklevelet, ezüst emlékpla­kettet és kitűzőt, valamint pénz­jutalmat kapott, 1 millió 250 ezer kilométer után: Csik Miklós dobai, egymillió kilométer után: Bolla Géza devecseri, Horváth Ferenc kertai, Kovács Imre nagypiriti, Kovács Tibor és Nagy Géza ajkai buszvezető. Oklevelet és pénzjutalmat kaptak, akik baleset nélkül 750 ezer kilométert tettek meg: Ber­ta István veszprémgalsai, Faith Árpád pulai, Gross György isz­­kázi, Havasi Béla halimbai, Ihász János ajkai, Mráz György ajkai, Nagy László II. ajkai, Sza­kál József ajka-padragkúti, Ta­vaszi Ödön kislődi és Termeg István kislődi buszvezetők. (be) A huszonhét autóbusz-vezető összesen 18,5 millió kilométert vezetett balesetmentesen Fotó: Gáspár Gábor A Munkáspárt a NATO ellen Ha tehetnénk, minden magyar városba elmennénk, hogy el­mondjuk az embereknek, nem tartjuk jó dolognak a NATO- csatlakozást. A leghelyesebb persze az lenne, ha a magyar sajtó egyenlő esélyt adna nekünk is, hogy elmondjuk érveinket - mondta tegnap Pápán Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. A fórumot megelőző sajtótá­jékoztatón egyebek mellett kije­lentette, ha választaniuk kell, akkor az Európai Unióhoz való csatlakozást támogatnák, mert igazából ez a magyarság érdeke. Szólt a választási előkészületek­ről is. Szerinte a Munkáspártot a szavazópolgárok öt-hat százalé­ka támogatja.­­ Az MSZP-ben sokan csa­lódtak, mert igazából nem kép­viseli a baloldali érdekeket. Ter­mészetesen tudjuk, hogy sem az MSZP, sem más parlamenti párt nem lép velünk szövetségre. De például a szociáldemokraták és más civil szerveződések igen — állította Thürmer. Végezetül elmondta, hogy ott erős a pártjuk és ott a legna­gyobb a támogatottságuk, ahol a legnagyobb a szegénység. Mint kiderült, ez az ország északi te­rületeit vagy például Békés me­gyét jelenti. - n-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék