Napló, 1998. január ( 54. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-13 / 10. szám

4 NAPLÓ KÖRKÉP 1998. január 13., KEDD A múlt esztendő megyei belpolitikai krónikája Január 1. Az előző évi megyei szin­tű megállapodáshoz képest a Népjóléti Minisztérium kereté­ből plusz kilencven, összesen 428 ággyal folytathatta mun­káját a balatonfüredi szívkór­ház. 7. A megyei bíróság bírái is­mét dr. Horváth Györgyöt java­solták elnöknek. 16. Kilenc képviselő rendkí­vüli ülést kezdeményezett Vár­palotán annak kiderítésére, ter­heli-e a vagyonvesztés felelős­sége az önkormányzatot a péti üzemanyagbázis privatizációjá­ban. 20. Felújított épületbe költö­zött Veszprémben az Igazság­ügyi Szakértői Intézet. 22. Közéleti tevékenységé­ért Várpalota városért kitün­tetéssel ismerték el dr. Huszár Pál munkásságát. Inotán befe­jeződött a földgázhálózat kiépí­tése. 23. A gázrészvények elosztá­sa miatt 35 megyebeli település úgy döntött, pert indít. A hónap során Felsőörsön megtörtént a gáz bekötése. Zircen az első ütemben meg­kezdődött a gázszolgáltatás. Február 1. Új székházba - a régi pos­taépületbe - költözött a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár. A megyeházán elköszöntek a tisztéről lemondott dr. Zimonyi Péter főjegyzőtől. 4. A pápai képviselő-testület felsőfokú képzés indításáról döntött. 6. A megyei közgyűlés egy­hangúan dr. Zsédenyi Imrét ne­vezte ki főjegyzőnek. 14. A Belügyminisztérium­ban kijelentették, hogy Pétfürdő továbbra is Várpalota része ma­rad, az elszakadásnak hiányoz­nak a törvényben előírt feltéte­lei. A pétiek az állásfoglalást nem fogadták el. 19. Éjjeli menedékhellyel, nappali melegedővel és anya­gyermek szállással bővült a veszprémi hajléktalanszálló és népkonyha. A beruházás össze­sen hatvanhétmillió forintba került, ebből tízmilliót pályá­zat útján nyert el az önkor­mányzat. 20. Amerikai-magyar befek­tetői konferencia Veszprémben a városházán. 27. Új helyre költözött a bala­tonalmádi rendőrőrs. 27. Dr. Győri István rektor és dr. Kovács Zoltán polgármester Pápán aláírta a felsőfokú okta­tás indításáról szóló megállapo­dást. Felsőörsön az önkormányza­ti intézmények áttérnek a gázfű­tésre. Dudaron a közterületi, kul­turális, illetve részben az egész­ségügyi tevékenységek is ma­gánvállalkozás keretében mű­ködnek tovább. Megkezdődött a zirci szenny­víztisztító telep rekonstruk­ciója. Március 1. Nyugdíjba vonult dr. Czeidli István, Várpalota jegy­zője, utódjának dr. Fekete Antal Jánost választották. 9. Az időközi önkormányzati választáson a korábbi alpolgár­mestert, Ordódy Józsefnét vá­lasztották Balatonakali polgár­­mesterévé. Veszprémben a Cholnoky-la­­kótelepi Magyarok Nagyasszo­­nya-templomban dr. Szénás Jó­zsef érsek felszentelte az új ha­rangot. 72. Nem terheli vagyonvesz­tés Várpalotát a péti üzem­anyagbázis privatizációjában. A város pert indított vagyona visz­­szaszerzéséért és rágalmazásért. 27. A megyegyűlés döntése értelmében mégsem költözik Ajkára a farkasgyepűi tüdő­gyógyintézet. Marton József, Ajka polgármestere szerint a megye becsapta Ajkát. A veszprémi közgyűlés dön­tött arról: 20 millió forinttal alapítója lesz a Veszprémi Re­gionális Innovációs Közhasznú Társaságnak. 29. Megérkezett Siófokról Balatonfüredre a Kelén moto­ros hajó, és ezzel megkezdődött a 151. balatoni hajózási szezon. Olaszfaluban az igénylők te­lefont kaptak. Megkezdte tevé­kenységét a megyében a Lungo Drom Országos Érdekvédelmi Cigányszövetség. Április 6. Időközi önkormányzati vá­lasztáson a volt alpolgármestert, Bors Jánost választották meg Aszófő polgármesterévé. A ta­polcai Malom-tó partjáról ellop­ták Batsányi János feleségének, Baumberg Gabriellának a szob­rát. A szobor a tervezett újraön­tés előtt megkerült a tolvajokkal együtt. 75. Balatonfüredi központtal köztestületi önkéntes tűzoltóság létrehozásáról döntött tizenhét Balaton-parti település. Pápa képviselő-testülete ipari park közhasznú társaság létre­hozását határozta el. 79. A Veszprémi Egyetem díszdoktora lett a 75­ éves dr. Polinszky Károly, az egyetem első rektora. 27. Időközi önkormányzati választáson Tóbiás Ilonát vá­lasztották meg Mencshely pol­gármesterévé. Az önkormányzat minden felsőörsi lakosnak megvásárolta a kukát, megkezdődött a rend­szeres szemétbegyűjtés. Dudaron a Bakonytel meg­kezdte a telefonhálózat kiépí­tését. Május 4. A pápai tűzoltók létrás tűz­oltóautót kaptak a holland test­vérvárostól, Kampentől. 7. A Gizella-napok ünnepé­lyes megnyitóján Veszprém­ben Gizella-díjat kapott dr. Ba­lassa László, Asztalos István, Kovács Attila és dr.Praznovsz­­ky Mihály. 8. Ünnepélyes külsőségek közt átadták az ajkai Magyar Imre Kórház felújított műtő­traktusát. 72. Sajtótájékoztatón jelen­tették be, hogy befejeződött Veszprém megyében a gyógy­szertárak privatizációja. A me­gye 224 önkormányzata 630 millió forintos bevételhez ju­tott. A Reginapharma Gyógy­szer-kereskedelmi Rt.-t a Hungaropharma Rt. vásárolta meg. 22. Szabad utat adott a bala­tonfüredi képviselő-testület a görög falu melletti aquapark részletes rendezési tervének el­készítéséhez. 24-25. Sümegen Radetzky­­napokat rendeztek a Capar­­­váristállóban. 30. A veszprémi közgyűlés a Telpark rendszer bevezetéséről döntött. Egész hónapos rendezvény­­sorozattal köszöntötték a hét­száz éves Devecsert. Egy átfo­gó TÁKISZ-vizsgálat kimutatta Várpalotán, hogy nincs forrás­hiány, tehát nincs akadálya Pét­fürdő önállósodásának. Dudaron felújították és to­vábbfejlesztették az 1989-ben épült kábeltelevíziós hálózatot. Egy zirci vállalkozás révén jobb minőségű és gazdagabb progra­mot kapott a település. Június 7. Véget ért a felsőörsi „víz­háború”, miután a település víz­hálózatát a DRV vette át bérüze­meltetésre. 6. A franciországi Angers­­ban aláírták Veszprém megye és Main-et-Loire megye együtt­működési megállapodását. 6. Hét ország 138 fiataljának részvételével kezdődött meg Balatonalmádiban a United Ga­mes '97 programsorozata. 8. Veszprémben a Jutas-la­­kótelepen elhelyezték a refor­mátus templom alapkövét. 9. A japán Gifu megyéből né­pes küldöttség érkezett a me­gyeházára. 72. Pápán megnyílt a játék­fesztivál négynapos rendez­vénysorozata. 14-17. Várexpo '97 bemuta­tó és vásár Várpalotán, hatvan kiállítóval, sikeres üzletköté­sekkel. 20. A veszprémi önkormány­zat elfogadta a városfejlesztés stratégiai tervét. A jelmondat: Veszprém nyitott város. 26. A megyegyűlés úgy dön­tött, hogy felmondja a vörösbe­­rényi Balaton Akadémiával ko­rábban kötött szerződését. 28. Emlékoszlopot állítottak a várpalotai zsidó temetőben a holocaust áldozatainak, emlék­táblát avattak a volt zsinagógá­ban, Nagy Gyula Galériában. 29. Zászlót és címert avattak Balatonrendesen. 30. Balatonfüredi székhellyel megalakult a Balaton Fejleszté­si Tanács. Háromezer résztvevővel ren­dezték meg a Bakonyban a Del­ta '97 fedőnevű hadgyakorlatot. Várpalotán tizenöt olyan ön­­kormányzati bérlakást, ahol ki­emelkedően magas a lakbértar­tozás, kijelöltek a lakottan törté­nő eladásra. Dudaron megszólaltak a te­lefonok, céltársulást hoztak lét­re a térség zavartalan ivóvízellá­tása érdekében, és befejeződött a szennyvízcsatorna-hálózat építésének negyedik üteme. Július 7. Városi rangot kapott De­­vecser. 5. Pappá szentelésének hu­szonötödik évfordulóján ezüst­miséjén köszöntötték Nagy Ká­roly római katolikus kanonokot, várpalotai esperes plébánost. 75. Átadták rendeltetésének Balatonfüreden a 71-es út és a Fürdő utca kereszteződésében, 40 millió forintos beruházásban elkészült körforgalmi csomó­pontot. 16. Vámkommandó szállta meg a balatonfüredi Hurag­­piacot, nagy felzúdulást keltve a kereskedők körében. 18. Négy földrész negyven országának négyezer fiatalja ta­lálkozott Zánkán a gyermekek világtáborában. A megyeházán aláírták a megállapodást a veszprémi Ka­­puváry-ház eladásáról. A vevő az Albacomp Rt. Augusztus 4. Veszprém és Ajka megál­lapodott az innovációs centrum és az ipari park együttműködé­sében. 9. Megnyitották Balatonfü­reden a hagyományos borhete­ket, és ez alkalomból új tago­kat avatott a Csopaki Borlovag­rend. 13. Szentkirályszabadja kö­zelében az Almádiba vezető úton felrobbant Molnár Péter veszprémi vállalkozó gépkocsi­ja. A vállalkozó a helyszínen életét vesztette. 14. II. János Pál pápa dr. Mátfi Gyulát nevezte ki a veszp­rémi katolikus főegyházmegye érsekévé. 16. Szentkirályszabadján ti­zenhat hazai és határon túli te­lepülés Szent Király Szövetsé­get kötött. 77. Címert és zászlót avattak Alsóörsön. 18. Várpalota díszpolgára címmel tüntették ki a nyugdíj­ba vonuló Yoshimoto Tanaka ja­pán nagykövetet. Berhidán fel­avatták a japán program kere­tében épült szennyvíztisztító te­lepet. 20. Fennállásának ezeréves évfordulóját ünnepelte Bada­csonytomaj. 29. A köztársasági elnök '97. október 1-jétől önálló községgé nyilvánította Pétfürdőt. Veszprémben tárgyalt Keleti György honvédelmi miniszter a város és a megye vezetőivel a szentkirályszabadjai reptér pol­gári hasznosításáról. A Balatoni Vízügyi Kiren­deltség dolgozói megkezdték az engedély nélküli horgászstégek bontását. A dudari bányászok nagy­gyűlést tartottak az Országház előtt a szénbánya megmentése érdekében. Szeptember 7. Megalakult Veszprémben a légierő vezérkara, élén Kositz­­ky Attila vezérőrnaggyal. 2. Felső-Pannon Egészség­fejlesztési Koncorcium néven szövetséget hoztak létre öt megye képviselői, hogy közö­sen adják be jelentkezésüket a Népjóléti Minisztérium regio­nális modernizációs pályáza­tára. 6. Beiktatták dr. Márfi Gyu­lát, az új veszprémi érseket. 10-20. Balaton '97 hadgya­korlat az olasz 132. Ariete pán­célos dandár hatszáz katonájá­nak részvételével. 77. Megalakult a Közép-du­nántúli Regionális Fejlesztési Tanács, amelynek Veszprém megye is tagja. 14. Felavatták a várpalotai mozgássérültek korszerűsített központját, ahova most már to­lókocsival is be lehet jutni. 27. Veszprémben felavatták Pogány Gábor Benő szobrász­­művész Ararat című szobrát, en­nek felállítását az örmény ki­sebbségi önkormányzat finan­szírozta. Nagycsaládosok hétvégéje Sümegen. Itt ünnepelték a Nagycsaládosok Országos Egyesülete fennállásának tize­dik évfordulóját. 25. A NATO-csatlakozásra első körben meghívott „madridi hármak” (Lengyelország, Cseh­ország és hazánk) vezérkari főnökei találkoztak Balatonke­nesén. 27. Nyolc magyar és két bur­genlandi templomos lovagot avattak Várpalotán. Tanévnyitó a Veszprémi Egyetemen, díszdoktorrá fo­gadták dr. Habsburg Ottót. Október 7. Pétfürdő önálló község. Megszűnnek Várpalota és Pét között a helyi járati bérletek, így jelentősen megdrágul a nyugdí­jasok utazása. 3. Veszprém ingyenesen tu­lajdonba kapta az újmajori volt szovjet katonai bázis 50 hektá­ros területét. 6. Ötéves fennállását ünne­pelte a várpalotai székhelyű Központi Gyakorló- és Lőtérpa­rancsnokság. A Lockheed Martin csoport és 30 amerikai nagyvállalat be­fektetői konferenciát rendezett Veszprémben. 8. Öt éve kezdte meg műkö­dését Veszprémben a sérült fia­talok nappali foglalkoztatását szolgáló Éltes Mátyás Napközi Otthon. Az évfordulón avatták fel a 3,4 millió forintos beruhá­zásban elkészült intézménybő­vítést. 9. Hetvenötmillió forintos beruházásban elkészült a far­kasgyepűi tüdőgyógyintézet ol­csó és környezetbarát fűtési rendszere. Magyar Bálint művelődési és Kuncze Gábor belügyminiszter Veszprémben írt alá megállapo­dást a műkincsrendőrség létre­hozásáról. 10. Megkezdődtek a 12. Vár­palotai napok, kilenc nap alatt ötvenkét rendezvényt tartottak. Díszpolgárságot kapott három egykori sportoló, Bostai Fe­renc, Csiszár István és Galam­bos István. Várpalota városért kitüntetést városvédő munká­jáért Bíró Lászlóné, illetve Leszkovszki Tibor polgármes­ter. 77. Veszprémben megren­dezték az Alfa-babák­­ nyílt örökbefogadással, az Alfa Szö­vetség közvetítésével örökbe adott csecsemők — első megyei találkozóját. 72. Új általános iskolát avat­tak Balatonalmádi-Vörösbe­­rényben. 14. Visszaemelték a helyére a hajmáskéri kastély felújított tornyát. 16. Érvényes és eredményes volt a megyében is a NATO- népszavazás. 77. Befejeződött Várpalotán a gázhálózat kiépítése, Kuncze Gábor belügyminiszter és Ku­­me Kumisada japán nagykövet gyújtotta meg a gázfáklyát. 23. Balatonfüreden végleg el­vetette a képviselő-testület az aquapark felépítésének tervét. Berhidán oktatási program indult cigány fiatalok támogatá­sára, Olaszfaluban megkezdő­dött a gázvezeték kiépítése. Megkezdődtek a tárgyalások a Bakonyoszlop és Dudar kö­zött megnyitásra kerülő bauxit­bányával kapcsolatosan. November 7. Veszprémben bevezették a Veszpark parkolási rendszert. 5. Szakmai nappal ünnepelte létrehozásának ötödik évfordu­lóját az ajkai családsegítő köz­pont. 13. A várpalotai önkormány­zat huszonötmillió forint névér­tékű Bakonyi Erőmű Rt.-rész­­vényért a bányászszakszerve­zettől megvásárolta a Jó Sze­rencsét Művelődési Központot. 14. A holland 4L könnyű­dandár kétezer katonájának részvételével megkezdődött a Griff Rapszódia fedőnevű béke­­fenntartó hadgyakorlat­a Ba­konyban. 76. Az első önkormányzati és polgármester-választás Pétfür­­dőn, a község elöljárója Hor­váth Éva építészmérnök lett. 7­7. Ezerhétszáz újonc vonult be Tapolcára, a Dunántúli Ki­képzőközpont laktanyáiba. December 3. A badacsonytomaji önkor­mányzat pert kezdeményezett a Kincstári Vagyoni Igazgatóság ellen, mert mindeddig nem ju­tott hozzá a Club Tomaj árából neki járó részhez. 14. Ösküre költözött egy Szé­kesfehérvárról, a Rádió utcából kilakoltatott család. Ajkán világszínvonalú fecs­kendőautót kapott a Tárkány Károly Önkormányzati Városi Tűzoltóság. Megpecsételődött a dudari bánya sorsa, előkészületeket tet­tek a bánya bezárására. A Devecser várossá nyilvánításáról szóló okiratot és a város kulcsát Göncz Árpád köztársasági elnök adta át Jokesz Antal polgármesternek (jobbról) Fotó: Andrányi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék