Napló, 1998. október (Veszprém, 54. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-28 / 252. szám

1998. október 28., SZERDA BAKONY-BALATON V­endégek Castricumból Ötventagú castricumi kül­döttség járt a múlt héten Bala­­tonfüreden. A középiskolás, zömmel sportoló fiatalokat a Balaton-parti város holland testvértelepülésének polgár­­mestere és két tanácstag is el­kísérte. Az önkormányzati választást követő napon érkezett delegá­ciót már Pálfy Sándor polgár­­mester fogadta. A felnőttek programjában a polgármesteri hivatal munkájával, a vállalko­zók, vendéglátók helyzetével, a konferenciaturizmus lehetősé­geivel, a borkultúrával, a köz­biztonsággal, a város kulturális­közművelődési életével, a Bala­­tonfüredért Polgári Egyesülettel és a református egyházközös­séggel való ismerkedés szere­pelt. A diákok sportrendezvé­nyeken vettek részt a Lóczy gimnáziumban és a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakiskolá­ban, ellátogattak Tihanyba, Veszprémbe, és idegenvezető kíséretében járták be Balatonfü­­red nevezetes helyeit. Pálfy Sándor tájjellegű borokkal és a várost bemutató kiadvánnyal köszönt el holland kollégáitól az egyhetes program végén. s. bonnyai Erdélyben járt veszprémiek A 48-as szabadságharc százöt­venedik évfordulóját ünnep­ük országszerte az idén. Sajá­tos módon tisztelgett a Bakony Természetbarát Egyesület a hősök emlékének. Autóbusszal, több mint negy­venen indultak útnak Erdélybe, a több mint kétezer kilométeres körút nyomán felkeresni a tör­ténelmi emlékhelyeket, és ko­szorúval, virággal leróni az utó­kor tiszteletét. Az első olyan helyszín, ahol a kirándulás mel­lett irodalmunk egyik legna­gyobb alakjával találkozhattak, Nagyszalontán, a versben is le­gendássá vált Csonka toronyban kialakított Arany János Múzeumban adódott. A költő emlékszobájában kegyelettel őrzik eredeti bútorait, apró hasz­nálati tárgyait, üveg tintatartóját és tollát, valamint azt a karos­széket, amelyben Arany János átlépett az örökkévalóság kü­szöbén. Az egyesület tagjai Az ó torony című vers felidézése után koszorút helyeztek el a költő mellszobránál. Legközelebb Aradon, a sza­badságharc tizenhárom hős tá­bornoka tragikus halálának színhelyén hangzott fel újra a szavalat. Döbbenettel és felhá­borodással vették tudomásul, hogy a település belvárosából kitelepített emlékműhöz egyet­len útbaigazító tábla sem vezet. Méltatlan körülmények között, drótkerítéssel bekerített szűk té­ren állították fel újra a magyar nemzet felejthetetlen, de mások által feledésre ítélt hőseinek em­lékművét egy elhanyagolt, kül­városi sportcentrum közepén. Az ezeréves magyar határ mentén, a Fogarasi-havasokban folytatták gyalogtúrával a tisz­telgést a turista szakosztály tag­jai. Meghódítva a több mint két­ezerötszáz méter magasan fek­vő csúcsot, az ott felállított fake­reszt körül énekelték el a Himnuszt. Gyulafehérváron a koronázási templomban helyez­ték el a megemlékezés virágait, majd a nyolcnapos körút kereté­ben Segesváron tettek tisztelgő látogatást. A Petőfi Múzeum megtekintése után szintén vers­mondás következett, majd elhe­lyezték a szabadságharcban el­esett hősök tiszteletére emelt emlékművön a nemzetiszínű szalaggal díszített koszorút. g. takács Nemzetiszínű szalagos koszorúval és versmondással tiszteleg­tek a bakonyi természetbarátok a segesvári emlékműnél Paprika Láziból külföldre Kétlaki életet él tíz éve ifjabb Németh Ervin. A hétvégét és a hét első két napját általában Budapesten tölti, a többit szü­lőfalujában, Láziban. Itt kezdett ugyanis családi vállalkozásba. Mára négyezer négyzetméternyi fóliasátrakban és szabad földön folytat növény­­termesztést. Bevallja: nem gon­dolta volna, hogy agrármérnöki diplomával ez ad neki megélhe­tést, de örömmel csinálja. A fóliákban nevelnek egy­nyári virágokat és muskátlit, primőr paprikát és kígyóubor­kát. Idén próbálkoztak először fűszerpaprikával, s úgy tűnik, bejött. Nagyon jó partnerre ta­láltam - mondja Németh Ervin. - Az egész termés exportra megy, Hollandiába, Svájcba, Németországba és Svédország­ba. A fűszerpaprikát a maguk nevelte palántáról és helyben vetve is termesztették. Bármi került a sátrakba, min­dennel sok a munka. Ilyenkor természetes, hogy rokonság is segít, de állandó és alkalmi munkásokat is foglalkoztat. Még egyetemistaként sokat ígérő kutatásokat folytatott, hívták is dolgozni a növényvé­delmi kutatóintézetbe. Az aján­lott fizetésből azonban fiatal házasként nem tudott volna megélni. Pedig akkor is kertész­kedett már, piacozott is. Tanfo­lyamokat szervezett, oktatott, de rájött: nem hivatalnok típus, így adta fejét a vállalkozásra, amihez szakmai tudása meg­volt, közben tapasztalatokat is gyűjtött. Láziban a fóliákba most salá­ta kerül. Ifjabb Németh Ervin számára pedig valamivel köny­­nyebb időszak kezdődik. Ilyen­kor többet lehet családjával. Fia 15 éves, s úgy tűnik, nem foly­tatja a családi hagyományt. Óvodás kora óta orvos akar len­ni, meg is tesz érte mindent. Sza­badidejében versenyszerűen te­niszezik, így a Láziban élő nagyszülőket évente kétszer­­háromszor tudja meglátogatni. De a gyerek ilyenkor szívesen megy a fóliasátorba, szereti a növények illatát. A fólia alatt érlelt fűszerpaprikát feldolgozás után Nyugat-Európába szállítják Fotó: Andrányi András A karmester emlékét idézték fel Balatonfüreden az október 23-i városi ünnepségsorozat­nak kilencedik éve kiemelke­dő eseménye a Ferencsik Já­­nos-emlékhangverseny, amit a zeneiskola és a polgármeste­ri hivatal közösen szervez. Idén a füredi zenepedagógu­sok mellett a pápai Bartók Béla Zeneiskola tanárai adtak nagy sikerű koncertet, a zeneiroda­lom legkülönbözőbb korszakai­ból válogatva. A meghitt han­gulatú est Vivaldi muzsikájával kezdődött, majd három Bartók­­mű után Bizet: Agnus Dei című romantikus imádságával ért véget. A hangverseny egyben a ba­latonfüredi zeneiskola által ugyancsak hagyományosan megrendezett Ferencsik-hét fénypontja is. Ezen programso­rozat keretében harmadik alka­lommal tartották meg idén a megyei vonós kamaratalálkozót a megye hét zeneiskolájából érkezett 17 együttes részvételé­vel. A tanárok és diákok bemu­tatkozására egyaránt alkalmat adó Ferencsik-hét a füredi és a konstantai zeneiskola nagy si­kerű közös hangversenyével ért véget hétfőn este a Közösségi Házban. - sbe - Közgazdaságis eredmények A Köznevelés című szaklap ér­tékelése alapján a Veszprémi Közgazdasági Szakközépis­kola az elmúlt évek országos szakmai tanulmányi verseny­­eredményei alapján a gazda­sági szakközépiskolák között a kilencedik helyet érte el. Az értékelésben azonban nem szerepelnek a gyors- és gépírás versenyeken elért ered­mények. A minapi, győri ver­senyen Szentimrey Hajnalka az 1997/98-as tanév legkiválóbb gyorsírótanulója lett a 300-as fokon. (Tanárai: Blaskó Zoltán­ná és Garamvölgyi Miklósné). A gépírás második helyezettje ugyancsak Szentimrey Hajnal­­­ka lett, míg a negyedik helyen osztálytársa, Makai Judit vég­zett. (Szaktanáruk: Virág Ist­vánná). Koncsek Erika első, Pesti Csilla pedig harmadik he­lyezést ért el a szakmai szövet­ség által kiírt országos rövidí­tésalkotási versenyen. Összesített eredményéért Szentimrey Hajnalka megkapta a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége Kovács Dezsőné-díját. NAPLÓ 9 Máltai ajándék Küngösnek Küngös a Máltai Szeretetszol­gálat berhidai csoportjának a működési körébe tartozik. A csoport rendszeresen tá­mogatja a község lakóit. A na­pokban a küngösi védőnő szá­mára olyan tűzbiztos lemez­­szekrényt biztosított, amelyben a huszonkét falubeli kisgyer­mekről a szakmai feljegyzése­ket biztonságosan tárolhatják. A küngösi védőnői szolgálat a he­lyi orvosi rendelő épületében működik. Nemrégiben gyarapo­dott a felszereltsége. Magzati szívhangvizsgálót helyeztek üzembe, aminek a költségét fe­lerészben pályázat útján nyer­ték, a másik felét pedig az ön­­kormányzat biztosította. Van mivel büszkélkedniük Évről évre meglepnek bennünket, mindig tudnak valami újat mutatni, valami pluszt, ami ezt a nagyközösséget, amit egy szó­val úgy hívnak, hogy kertbarátkörök, jellemzi - mondta a 13. Várpalotai napok keretében a palotai és az inotai kertbarátkö­rök termékbemutatóját, a dr. Gáncs Lajos borcímkegyűjtemé­­nyéből rendezett kiállítást, a hét nyugdíjasklub süteménykósto­lóját megnyitva az Ifjúsági Házban Leszkovszki Tibor, a város polgármestere. A Faller Jenő Szakközépis­kola és Szakmunkásképző Inté­zet varrós tanulói saját tervezésű és kivitelezésű ruhákat mutattak be, a Jó Szerencsét Művelődési Központ dalköre népdalcsokor­ral szórakoztatta a kertbaráto­kat, s a Várpalotai napokra érke­ző, a háztáji kertek, szőlőhegyek legszebb termékei iránt nagy ér­deklődést mutató osztrák, olasz, szlovák és román vendégeket. A polgármester a kertbaráto­kat jellemző összetartást és szo­lidaritást méltatva személyes él­mények alapján elmondta, idén nyáron, elfogadva az invitálást, háromnapos kirándulásra indult a gazdákkal Borsodba, Nógrád­­ba, s már az utazáson is az egyik legfontosabb téma az októberi kiállítás szervezése, tervezése volt. Szívesen látják, invitálják Várpalotára a külföldi testvér­­városok kertbarátköreinek be­mutatóját, s ha mások kérik, a várpalotaiak is örömmel elvi­szik a kertek, a szőlőhegy gyü­mölcsét és borát, háziasszonyok különleges befőtteit, savanyú­ságait. (áj) A háztáji kertek, szőlőhegyek legszebb termékeit mutatták be az inotai és palotai kertbarátok Fotó: Gáspár

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék