Napló, 1998. október (Veszprém, 54. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-28 / 252. szám

8 NAPLÓ Tanítással, példamutatással Van egy pedagógus a megyénkben, aki már jó néhány elisme­rést kapott azért, mert ifjú nemzedékeknek immár évtizedek óta magas színvonalon oktatja a közlekedési ismereteket. Leg­utóbb Orbán Péter országos főkapitánytól vett át - tizennyolc társával együtt - jutalmat, egy japán fényképezőgépet. Fazekas István, a várpalotai Zrínyi Ilona Általános Iskola kémia-technika szakos tanára megszállottja hivatásának, hi­szen több mint három évtizede - a berhidai iskolában kezdte - oktatja szakkörökben vagy fa­kultáción a közlekedési ismere­teket a felsősöknek. Tisztában volt azzal, hogy akkor ér valamit az elmélet, ha az a gyakorlattal párosul, ezért 1993-ban részben pályázaton nyert támogatással megépülhetett az iskolában a KRESZ-park, ahol azóta szá­mos versenyt rendeztek. Fájlalja, hogy az iskolai okta­tásból jó néhány helyen kimarad ez a „tantárgy”, pedig az osz­tályfőnöki órákon fel kellene hívni a diákok figyelmét a leg­fontosabb tudnivalókra. Hiány­zik a jól működő közlekedési szakreferensi hálózat. Régen a KRESZ-oktatásokat vállaló ta­nárok időről időre találkoztak, hogy átadják egymásnak ta­pasztalataikat, s kicseréljék ok­tatási eszközeiket. Ekkor be­szélték meg a versenyek idő­pontját, osztották szét a felada­tokat egymás között. Mára ez köddé vált, mondja a hatvanadik évében járó tanár, aki azt is saj­nálja - nem politikai okok miatt­­, hogy megszűntek a közleke­dési zajok, miután felszámolták az úttörőmozgalmat. Neki nem a „mozgalom” elvesztése fáj, hanem az, hogy a gyerekektől elvették azt a lehetőséget, a min­dennapok gyakorlatában ismer­hessék meg a gyalogos közleke­­dés legfontosabb tudnivalóit. Mert bizony milyen büszkék voltak azok a lurkók, akik tár­csával a kezükben, rendőrsap­kában irányították társaikat is­kolakezdés előtt és után a zeb­ráknál. Nem egyszer beosztot­ták őket az egyenruhások mellé, amiről aztán még hetek múlva is büszkén beszéltek. Várpalotán is van néhány olyan rendőr, aki kisdiákként a zebra mellett kezdte... A nevelés komoly hangsúlyt kapott Fazekas István óráin. A legfontosabb táblák elmagyará­­zása mellett figyelmeztette diákjait: legyenek az úton türel­mesek, udvariasak, hiszen el­lenkező esetben akár súlyos bal­esetet szenvedhetnek. Sikerült elérnie - sietve hozzáteszi: kol­légáival együtt, valamint a váro­si és a megyei baleset-megelő­zési bizottság támogatásával -, hogy az elmúlt három évtized alatt számos tanítványuk ért el megyei és országos versenyen előkelő helyezéseket. De vajon a többi gyerekben mi maradt meg azokból az órákból? Nehéz az eredményt kézzelfoghatóan mérni, mégis érdemes megje­gyezni: megyénken belül Vár­palotán elenyészően kevés a gyerekbaleset. A tanár úr szerint a közleke­dési ismeretek átadásában part­nernek kell lennie a szülőknek, akik elsősorban személyes pél­damutatással - például nem ag­resszív vezetéssel - óvhatják meg csemetéiket akár a tragé­diától. Mert nem elég az iskolá­ba menet azt mondani, hogy vi­gyázz magadra, fiam, fel kell hívni a fiatalok figyelmét a köz­vetlen veszélyekre. Az is sze­rencsés, ha közös kerékpározás alkalmával tanulja meg a gyer­kőt, mire kell figyelnie az úton. A közlekedési szakoktató Fa­zekas István a tanítás mellett az egyik gépjárművezető-képző is­kolánál vállal KRESZ-oktatást, mert, mint mondta, nagyon sze­reti második „szakmáját”. Míg élt a felesége, ő is oktatta a nebu­lókat a közlekedésre, ma már Zsuzsanna lánya viszi tovább a képzeletbeli stafétabotot, aki a 9-es iskolában tanít. Péter fia, aki a helyi Volánnál buszvezető, tagja - apjával együtt - a városi baleset-megelőzési bizottság­nak. Sokan tréfálkoznak is ve­lük, mondván, ez családi vállal­kozás. Ebből egyikük sem gaz­dagodott meg. Legalábbis anyagilag. Az egy év múlva nyugdíjba készülő pedagógus a Várpalota Városért nívódíjat kapta meg tavaly. Számára az összes elis­merés közül ez a legkedvesebb. Bizonyára sejtik, miért ítélték oda neki. M. A. Fazekas István nyomdokaiba léptek gyermekei Műemlékmentés Füreden Balatonfüred nyugati határá­ban, a Balatonszőlős felé veze­tő országút közelében találha­tó az egykori Papsoka község Árpád-kori templomának romja, amit igencsak megvi­seltek az elmúlt évtizedek. Az értékes műemlék megmenté­sére nemrégen nyert el 4,2 mil­lió forintot a füredi önkor­mányzat. Zákonyi Ferenc Balatonfüred című könyvében olvasható, hogy a Szent Mihály-templom különleges építmény, kettős gó­tikus bejárattal, ami a Balaton­­felvidéken egyedülállónak szá­mít. A hatvanas évek közepén folytatott feltárása során számos értékes lelet került elő. Akkor az Országos Műemléki Felügyelő­ség restauráltatta a romot, amely ma is a város legszebb középko­ri emléke és idegenforgalmi ér­téke lehetne. A legnagyobb problémát azonban nem a helyreállítás és annak költségei jelentik, hanem az, hogy a romot magántelkek veszik körül, amelyek elzárják a közterülettől, és teljes körbeépí­téssel fenyegetnek. Az önkor­mányzat a telkek megvásárlásá­hoz, az építési tilalom fenntartá­sa miatti kártalanításhoz és a ter­vezett közpark kialakításához folyamodott pályázati támoga­tásért. A költségek becsült ösz­­szege 15 millió forint, 3 millió önrész vállalásával. A Környezetvédelmi és Te­rületfejlesztési Minisztérium, a Művelődési és Közoktatási Mi­nisztérium, a Magyar Millenni­um Emlékbizottság titkársága, valamint az Országos Műem­lékvédelmi Hivatal közös pá­lyázatán elnyert összeg remél­hetőleg megvalósíthatóvá teszi az elképzeléseket, és a magyar államiság ezredik, illetve a ke­reszténység történetének kétez­redik évfordulóján méltó kör­nyezetben, megújulva várhatja látogatóit a papsokai műemlék.­­­sbe - A balatonfüredi Szent Mihály-templom különleges építmény A n ■■­rr ! a jövő évi termésért A Kinizsi termelőszövetkezet­ben az őszi trágyázás a megha­tározó, de alkalmanként kora tavasszal is sor kerülhet trá­gyakiszórásra, majd -beszán­­tásra - mondta el lapunknak dr. Bella Endre, a nagyvázso­nyi szövetkezet elnöke. A tervek szerint az Új-dűlő nevű táblán kezdik meg a trá­gyaszórást. Ezen a területen - a Nagyvázsony-Ajka útvonal mentén - több tíz tonna szerves trágyát prizmáztak fel. A szal­mástrágya zömében szarvas­­marha-, kisebb mennyiségben pedig baromfitrágyából áll. Le­rakása céltudatos volt, hiszen a közvetlenül a mellette húzódó területre szórják ki. A trágyake­zelés nálunk az istállók környé­kén kezdődik, amivel alapvető környezetvédelmi kötelezettsé­günknek teszünk eleget - hang­súlyozta ki dr. Bella Endre. 1998. október 28., SZERDA T­érségünk polgármesterei Október 18-án, immáron har­madszor négy évre választot­tuk meg a települések polgár­­mestereit és képviselőit. Az alábbiakban térségünk falvai polgármestereinek névsorát ismertetjük. Alsóörs: dr. Bóka István, Ba­­konybél: Kuti Ferenc, Bakony­­gyirót: Kmetti Károly, Ba­­konynána: Kropf Miklós, Bakonyoszlop: Wolf Ferenc, Bakonypéterd: Mázi László, Ba­­konyszentkirály: Huszár Zol­tán, Bakonyszentlászló: Frankó Ferenc, Balatoncsicsó: Schu­macher József, Balatonfőkajár: Forró Zsolt, Balatonfűzfő: dr. Varjú Lajos, Balatonkenese: Kuti Csaba, Balatonszőlős: Nagy Lajos, Balatonudvari: Teklovics László, Balatonvilá­­gos: Fekete Barnabás, Bamag: Kiss Gábor, Bánd: Schlindler László, Berhida: Lajosfalvi Jó­zsef, Borzavár: Dombi László, Csajág: Vörös Gyula, Csesznek: Szalai Ferenc, Csetény: Reite­­rer Tünde Hajnalka, Csopak: dr. Balogh Emil, Dudar: Simon Mihály, Eplény: Fiskál János, Felsőörs: Kenézné Béres Györ­gyi, Fenyőfő: Schuld Mária, Hajmáskér: Köbli Miklós, Hárskút: Szilágyi Sándor, He­­rend: Bors Gábor, Hidegkút: Zsernoviczky Tibor, lásd: Nagy Csaba, Királyszentistván: Tán­­czos Sándor, Küngös: Szabó Géza, Lázi: Kristóf Ferenc, Li­­tér: dr. Horváth Balázs Béláné, Lókút: Fallmann József, Lovas: Kemenes Dénes, Márké: Kar­dos János, Nagyesztergár: Csa­ba Mihály, Nagyvázsony: Szombati József, Nemes­vámos: Fodor István, Olaszfalu: Mádl Ferenc, Öskü: Gyapay Zoltán, Ősi: dr. Bogárdi László, Paloz­­nak: Balogh Lajos, Papkeszi: Csete Kálmán, Pécsely: Sebők Lajos, Pétfürdő: Horváth Éva, Porva: Valler Mihály, Románd: Müller Gábor, Sikátor: Horváth Istvánné, Sóly: Tilinger Ferenc, Szápár: Fábik Ferenc, Szentgál: Gombásné Légrádi Irén, Szent­királyszabadja: Iványi András, Tés: Wittmann József, Tihany: Bors István, Tótvázsony: Maga­­si János, Veszprémfajsz: Csiba József, Vilonya: Devecsery Jó­zsef, Vöröstó: Bujtás György. Változott a füredi testület Egy héttel ezelőtt a megyei választási iroda által - száz szá­zalékos feldolgozottságnál - az Internetre elküldött eredmények alapján közöltük Balatonfüred újonnan megválasztott képvise­lő-testületének névsorát. Dr. Kondorosi László jegyző októ­ber 22-én faxon arról tájékoztat­ta lapunkat, hogy a névsor meg­változott. A Balatonfüredért Polgári Egyesület kompenzáci­ós listájáról Glatz László helyett Fekete Gyula, a Balatonfüredi Vállalkozók Egyesületének lis­tájáról pedig Pócs Imre helyett Kovács Zoltán teszi le hamaro­san a képviselői esküt. Galéria a Jeruzsálem-hegyen Kezdetben volt az egyetlen ABC áruház. Néhány éve előbb egy kis zöldséges nyitott meg, azután jött a pék, a hen­tes. A veszprémi Jeruzsálem­­hegy legújabban galériával gyarapodott, s ezáltal még ot­­honosabb lett. Mondhatnánk, családi vállal­kozás. Hiszen a galéria a Gom­­bor család lakóháza mellett álló kisebb épületben nyitt meg, el­sőre fiuk, Gombor József fest­ményeivel. A szülők több min­dennel foglalkoztak már, pró­bálták hasznosítani a kis épüle­tet. Most részben fiuknak kíván­nak újabb bemutatkozási lehe­tőséget adni, de elképzeléseik szerint más alkotók képeit is ki­állítják itt. Gombor József a várpalotai Thuri György Gimnázium rajz tagozatán végzett, s először 1982-ben volt egyéni kiállítása. Képeit azóta láthatták Tapolcán, Várpalotán, Budapesten, Gö­döllőn, Balatonfüreden, Své­dországban, Mallorcán s több­ször Veszprémben is. h. é. Több célt szolgált már az épület, amiben most galéria működik Fotó: Andrányi Nehéz feladat Hárskúton? Hárskúton az új képviselő­testület legnehezebb feladata a szennyvízcsatorna-hálózat további építése lesz, amelyhez még a kivitelezőt is meg kell találniuk. A testület tagjai - Augusztin János, Frisch Zoltán, Kauker Mihály, Knolmayer Imre, Schnelbach Józsefné, Schmutz János, Rauscher Ignác­­, vala­mint Szilágyi Sándor polgár­­mester letette az esküt, majd tit­kos szavazással megválasztot­ták alpolgármesternek Rauscher Ignácot. A polgármester beszédében hangsúlyozta, folytatni kíván­ják a szennyvízcsatorna építé­sét, de ez függvénye annak, hogy a bíróságon zajló per ho­gyan fejeződik be, továbbá ta­­lálnak-e olyan kivitelezőt, aki vállalja a félkész rendszer építé­sének befejezését. Szilágyi Sándor ismertette azt, hogy rövidesen megérkezik a községbe a Kögáz ajánlata. A lakosságot először szórólapon tájékoztatják, majd hamarosan összehívják a falugyűlést, ahol kérdéseket lehet feltenni a gáz­vezetéssel kapcsolatban a leen­dő beruházónak. (m. a.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék