Napló, 1999. április (Veszprém, 55. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-24 / 95. szám

1999. április 24., SZOMBAT Thuri György szellemében (Folytatás az 1. oldalról.) Fontos, meghatározó egy vá­ros életében egy középiskola, az onnan jövő szellemi és kulturá­lis kisugárzás. Negyven eszten­dő alatt ez az intézmény több hí­res személyt adott az ország­nak, legyen az ő pályafutásuk, sikerük példa a mai diákságának - hangsúlyozta köszöntőjében Törzsök Károly, Várpalota al­polgármestere. A Thuri György Gimnázium címerét avató ünnepségen pén­tek délután az intézmény aulájá­ban Kuti Csaba, a megyegyűlés elnöke kijelentette, egy iskola életében fontos, hogy jelkép­­rendszerét miként teremti meg. Thuri György ma, a nagy esz­méket lebecsmérlő korszakban is hiteles személynek tekinthe­tő. A gimnázium címerére kiírt pályázaton Mező László, 1997- ben érettségizett diák munkáját fogadták el. Az eredeti tervek szerint a névadó Thuri György kapitány várának udvarára hirdették a várjátékokat, ám a rossz idő mi­att a Jó Szerencsét Művelődési Központ színháztermébe költö­zött a produkció. A veszprémi Vetési, az ajkai Vörösmarty, il­letve a pápai Református Kollé­gium gimnáziumának vendé­geskedésével, a palotai Faller szakközépiskolásainak, az ősi általános iskolások és a Cserre­gő néptáncegyüttes közreműkö­désével elevenítették fel a diá­kok jeleneteikkel, zenés és iro­dalmi játékaikkal a történelmet, a várvédő hősök korát. A tegnap esti gálán Várpalota képviselő-testületének döntése értelmében a Várpalota váro­sért kitüntetést vehette át Pálfi János, a gimnázium tanára, volt igazgatója, illetve az önkor­mányzók által a közelmúltban alapított Thuri-díjat Simon Kál­mánná igazgatóhelyettes, vala­mint Csiszár Ernő és Fitos Já­nos, a Thuri tanárai. (új) A csütörtök esti tornabemutatót öregfiúk és kevésbé öregfiúk, illetve volt gim­nazista hölgyek kosárlabda-mérkőzései színesítették. Az öregfiúk csapatá­ban a nagy nevek - Vida Mihály, Kuncze Lajos, Simon Kálmán, Felső Kál­mán- között pályára lépett Kuncze Gábor országgyűlési képviselő, a Sza­bad Demokraták Szövetsége parlamenti frakciójának vezetője, aki ugyan nem a Thuri gimnáziumban érettségizett, ám a „lajstromban” természete­sen az intézmény híres tanulói között említendő. A köztudottan (ezt a pályán is bizonyította) jó kosaras Kuncze még a meccs előtt, az öltözőben nyilatko­zott a Naplónak. - Egy évig jártam a Thuriba, az általános iskolai osztályunkból nagyon sokan jöttek a gimnáziumba. Ha a magatartásomat nézzük, nem tartoztam a jók közé, a tanulmányi átlagommal viszont soha sem volt gond. Az emlékek mi­nél távolabbra kerülnek, annál szebbek. Ám ez ma már nem csak nosztalgia. Sajnos tanáraink, de már diáktársaink közül is többen meghaltak. Ezzel együtt, ha hívnak, szívesen jövök vissza a Thuriba. A derbin persze győztek a kevésbé öregek - az aránylag szoros vereség elsősorban Kuncze kosarainak köszönhető. A mérkőzés egyik bírája Lajos­­fai József, Berhida polgármestere volt, aki csak csendben jegyezte meg - nehogy bárki is meghallja -, ő bizony a veszprémi Lovassyban érettségizett. Kövér legelő vár a csordára (Folytatás az 1. oldalról.) Nagyalásonyban a jövő hét valamelyik munkanapján hajt­ják ki először a teheneket. Több településen május elsején kez­dik a legeltetést. A sertések, a kondák kihaj­tása már kevés helyen élő szo­kás, s ennek elsősorban állat­egészségügyi okai vannak. A tenyészállatokat mégis meg szokták mozgatni, Nagyalá­sonyban a telep mellett alakí­tottak ki egy karámot, ahol szabadabban mozoghatnak a disznók. A megye több területén az utóbbi években kezdtek szür­kemarhákat tartani, mert ezek­nek az állatoknak még jól elad­ható a húsuk és igénytelenek. A szürkemarha esetében azonban nem beszélünk kihajtásról, mert ridegen tartják őket, télen is kinn élnek. - vi - Középiskolai jubileum Pápán Kétnapos ünnepségsorozat keretében emlékeztek meg tegnap és tegnapelőtt a pápai Tokai Mór Közgazdaságs­zakközépiskola hatvanéves történetéről. A város egyik legfiatalabb középiskolája méltó rendezvé­nyekkel várta a régió hasonló tí­pusú középiskoláinak küldött­ségeit és az egykoron az iskolá­ban végzett, kiemelkedő tanul­mányi eredményeket elért volt diákokat. Az emlékező rendezvények sorát iskolabál, komplex szak­mai vetélkedő - amelyen a du­nántúli partneriskolák diákjai mellett a város középiskoláinak versenyzői is megmérettek valamint Jókai Mór prózamon­dó verseny is színesítette. A délelőtti iskolai eseménye­ket követően az emlékező, ün­neplő alma mater a pápai szín­házban mutatkozott be az érdek­lődőknek. A gálaesten a közgaz­dasági szakközépiskola diákjai által összállított műsornak tap­solhattak a meghívott vendégek, az intézményt támogató cégek képviselői. A város iskolájának ünnepére a pápai önkormányzat a ver­senyzőknek Pápa történetét be­mutató könyveket ajánlott fel, valamint emléklapot adomá­nyoztak a hatvan évre emlékező Közgazdasági Szakközépisko­lának és Leánykollégiumnak. - n­­ A diákok szakmai vetélkedőn is összemérték tudásukat Fotó: Babos KRÓNIKA NAPLÓ 3 Azúrjában már rendet tettek (Folytatás az 1. oldalról.) Amíg a politikusok Washing­tonban a koszovói válság lezárá­sához keresik a megoldást, ad­dig a NATO-tagországok és bé­kepartnerségi országok kisze­melt katonatisztjei szimulációs bemutatón gyakorolják a jelen­legihez is hasonló konfliktusok során kialakult helyzetek pa­rancsnoki feladatait. A NATO megalakulásának ötvenedik évfordulója alkalmá­ból április 23-tól 25-ig tartják a csúcstalálkozót az Egyesült Államok fővárosában, s ezzel egy időben - az USA és Svédor­szág közös kezdeményezésére - kerül sor egy partnerségi szimu­lációs bemutatóra. Honvédsé­günk vezetői a közeli háború árnyékában is megegyeztek ab­ban, hogy e három nap kiváló alkalmat szolgáltat ahhoz, hogy több mint egy hónappal a Ma­gyar Köztársaság NATO-csat­­lakozása után a hadsereg szak­emberei a hazai és a nemzet­közi közvélemény előtt is egy­formán bizonyítsák felkészült­ségüket, s nyilvánvalóvá te­gyék, hogy az ország számára a katonai együttműködés új kor­szaka kezdődött el. A bemutató az egész világra kiterjed, hiszen a Többnemzeti­ségű Harci Kötelék Parancsnok­sága az USA-ba, a légierőé Hol­landiába, a haditengerészeté Svédországba, míg a szárazföldi erők vezetése Székesfehérvárra, a Magyar Honvédség Szárazföl­di Vezérkarához települt. Az esemény ideje alatt Fehérváron, a Zámolyi úti laktanyában ti­zennégy nemzet huszonkét ka­tonával képviselteti magát, pa­rancsnokuk Nagy Tibor dandár­tábornok, helyettese pedig a tö­rök Recep Ozturk alezredes. A szárazföldi erők parancsnoksá­gán hét, a többi helyszínen pedig egy-egy magyar tiszt dolgozik. A partnerségi bemutató célja, hogy szemléltessék: az elkövet­kezendő években a videotele­fon-konferencia, az Internet, va­lamint egyéb más számítógépes programok és hálózatok segítsé­gével miként lehet úgy támogat­ni a békepartnerségi gyakorlato­kat, hogy a végrehajtás során a költség alacsony, ám a „minő­ség” magas szintű legyen. A gyakorlat egy békefenntar­tó missziót modellez egy feltéte­lezett ország, Azuria területén. Harcok törnek ki a kormányhoz hű csapatok és az irreguláris erők között. Az ország déli ré­szén található Turquoise tarto­mány kinyilvánította elszakadá­si törekvéseit, majd a szemben álló felek tűzszünetet kötöttek. Az ENSZ BT ezt követően meg­fogalmazta határozatát, amely­ben felkéri a NATO-t a megálla­podás csapatokkal történő ellen­őrzésére, a külföldi polgári sze­mélyek menekítésére. A NATO csapatokat telepít Azuriába, és a többnemzetiségű parancsnok­ságok evakuációt, sugárzó­anyag-biztosítást, légi harcjár­­őrt, tengeri elfogást, humanitá­rius segítségnyújtást és akna­­mentesítést gyakorolnak. Mind­ez már a huszonegyedik század békepartnerségi, békefenntartó katonai együttműködését szi­mulálja a kor fejlett technikai színvonalán. Azuriában tehát, ha elmélet­ben is, de sikerült rendet terem­tenünk. Ez is valami. T. T. A környezetüket is tanítják A környező településekkel és a szőlőtermesztőkkel is szoro­sabb kapcsolatokat szeretne kiépíteni a balatonfüredi Szé­chényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, s ennek je­gyében nyitotta meg tegnap a ma is tartó Nyitott kapuk cí­mű szakmai rendezvényét. A rendezvényen lehetőség van arra, hogy a régi diákok be­mutassák, mire jutottak, a mai­ak ismertessék elért tudásszint­jüket, és meglátogassák az is­kolát azok, akik egyetértenek a céljaikkal és támogatják törek­véseiket. A két nap során ter­mékbemutatót és vásárt is tar­tanak, ingyenes szolgáltatások­kal állnak a környék szőlőter­mesztői rendelkezésére, és főleg ma sok családi programot is kí­nálnak. Az ünnepi köszöntőt Szalay Tibor igazgató mondta el, aki ki­fejtette, hogy milyen fontos szá­mára a település és az iskola kapcsolata, valamint a környé­ken egyre izmosodó szőlészet és borászat, amely a rengeteg mun­ka mellett megélhetést is nyújt­hat a lakosságnak. Értékelték a virágkötészeti és a temetőkert­kultúra versenyt, az itt legjob­ban szerepelt diákoknak a díja­kat Ebele Ferenc, a Veszprém Megyei Agrárkamara elnöke adta át. Átadták hivatalosan és ünnepélyesen a szőlő- és gyü­mölcsfajta-bemutatót is, mely ünnepséghez szorosan kapcso­lódott az a tájékoztató, ahol Gu­­bicza Ferenc, a balatonfüredi Csopak Tája Szövetkezet elnö­ke bemutatta a dr. Csizmazia Darab József szőlőnemesítőről készült monográfiát. A kiváló mezőgazdasági tudós Balaton­­füreden született és a szőlőne­mesítésnek szentelte életét. A tájékoztatót követően Bak­­sa Erzsébet, az iskola tanára sommeliertanulói segítségével gasztronómia- és borbemutatót tartott. Ma tíz órakor kezdőd­nek a programok, és egészen délután öt óráig várják a csalá­dokat, a gyermekeket, s mind­azokat, akik a növényeket, a környezetkultúrát, a szőlőt, a bort szeretik. V. I. A remekül berendezett tanpincében a régi diákok, mai szponzorok és az érdeklődők ízlelték meg, hogy mire képesek korunk borásztanulói Fotó: Áfrány Gábor Jelentős lépés a minőségért (Folytatás az 1. oldalról.) Az egykori Club Tomaj 15 évre szóló üzemeltetési jogát a múlt év végén pályázaton nyer­ték el a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványtól. A tulajdonosok nevében a kurató­rium elnöke, Zoltay Gusztáv az eddigi munkát látva úgy vélte, hogy jól választottak a pályázat elbírálásánál. Véleménye sze­rint a két vállalkozó eddigi tevé­kenysége biztosíték arra, hogy hosszú távú és kölcsönösen elő­nyös kapcsolat kezdődött az alapítvány és a kft. között. A megnyitón felszólaló Lasz­­tovicza Jenő, a parlament turisz­tikai bizottságának alelnöke, dr. Fónagy János, a gazdasági tárca politikai államtitkára, Kálóczi Kálmán badacsonytomaji pol­gármester, dr. Gellai Imre, az OIB tagja, Rosta Sándor, a BIB elnöke egyaránt úgy vélte, hogy a felújított szálloda megnyitá­sa jelentős lépés a minőségi tu­risztikai szolgáltatások bővíté­sében a Balatonnak ezen a part­szakaszán. Mint a két cégtulajdonos­igazgató, Mányai Loránd és dr. Bíró Pál tájékoztatójából kide­rült, alig három hónap alatt 160 milliós költséggel újították fel az 54 szobát, az éttermet, a kö­zösségi tereket, a meglévő szol­gáltatások mellé újakhoz te­remtettek feltételeket. A 112 személyes szállodában több konferenciaterem mellett töb­bek között szauna, szolárium, uszoda, tekepálya, kártyaszoba és az épületeket körülvevő há­romhektáros park nyújt biztosí­tékot a kellemes pihenéshez, üdüléshez.­ ­ffy Kábítószer-terjesztőt tartóztattak le (Folytatás az 1. oldalról.) Szerdán került rendőrkézre a veszprémi Cs. Zoltán, aki nem­csak fogyasztotta, hanem ter­jesztette is a drogot. A nyomo­zók a 23 éves fiatalember laká­sán 3,5 gramm marihuánát és 12 gramm Speed port találtak a hozzá tartozó mérleggel együtt. A tegnap letartóztatott fiatalem­ber elmondása szerint két éve drogozik, s fél éve terjesztő is. Horeczki ezredes egy betörés­sorozatról is beszámolt: a 41 éves badacsonytomaji T. József megbízásából - aki több ven­déglátóhely tulajdonosa - há­rom tapolcai fiatal, a 27 éves Sz. Géza, a 26 éves Sz. László és a 21 éves S. Zsolt különböző rak­tárakat, élelmiszerboltokat, szó­rakozóhelyeket tört fel Tapol­cán és környékén, de Veszprém­ben is megfordultak kisteherau­tójukkal. Több hónapon át tartó akciójukkal közel 17 millió fo­rintos kárt okoztak. Lebukott a 42 éves keszthelyi H. László és a 21 éves gyenes­­diásdi G. Miklós is, akik amatőr régészként Tüskeváron, Bala­tongyörökön, Nagyvázsonyban és tettenérésük helyszínén, Csabrendeken kutatták a föld alatt rejlő muzeális értékeket. Házkutatáskor többek között felbecsülhetetlen értékű hasz­­nálatitárgy-töredékek kerültek elő, amelyek egyebek között az őskorból származnak. Az eddi­gi adatok szerint elképzelhető, hogy a kincsek egy részét kül­földön értékesítették. M. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék