Napló, 2000. május (Veszprém, 56. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-23 / 119. szám

2000. május 23., KEDD BAKONY-BALATON Emlékezés a béke napján A balatonkenesei önkormány­zat a II. világháború 1945-ös európai befejeződésének nap­ján, május 9-én délután im­már tizedik éve rendezett ün­nepséget az akarattyai hősi emlékműnél. Korábban sokkal többen vet­tek részt ezen a rendezvényen. A térség polgárain kívül sokan megjelentek azok közül is, akik pro vagy kontra a Margit-vonal harcaiban vitézkedtek. Az egy­kori orosz és német harcosokon kívül képviseltette magát a Ma­gyar Honvédség is. Az idei ün­nepség szerény keretek között zajlott le, s Akarattya, Kenese lakosain kívül csupán a térség helységeinek érdeklődői jelen­tek meg. A műsort Füredi István zene­tanár trombitaszólója nyitotta meg. Az egybegyűlteket Ga­lambos László közművelődési főelőadó köszöntötte. Illyés Gyula Hazám című szép költe­ményét Méreg Martin nyolcadi­kos tanuló szavalta el igen hatá­sosan. A kenesei Szivárvány népdalkor a Békét a szívünknek, A béke áldása szálljon ránk, va­lamint a Sej, Galgahévíz számo­kat énekelte el Séri Márta zene­tanár vezetésével. Ünnepi be­szédet Balatonkenese nagyköz­ség polgármestere, Kürthy Lajos mondott. Kiemelte az em­lékezés fontosságát, mert ugyan hazánkban most nem dörögnek a fegyverek, de a világban nem teljes a béke, és egyik-másik szomszédos vagy közeli államot illetően sem beszélhetünk tartós békéről.­­ A hősökre és az áldo­zatokra kegyelettel kell emlé­keznünk, függetlenül attól, hogy milyen ügyet képviseltek - mondta az elöljáró -, mert pa­rancsot teljesítettek.­­ A meg­emlékező beszéd után az önkor­mányzat, a Kenesei Faluvédők, az akarattyai Nyugdíjasklub, a kenesei Faluház, az akarattyai Szilfa Ifjúsági Klub, valamint a kenesei iskola tanulói koszorút helyeztek el az emlékmű talap­zatánál. A rendezvény a Himnusz kö­zös éneklésével kezdődött, és a Szózattal zárult. Az akarattyai programot követően a nagykö­zségi önkormányzat Kenese hő­si halottainak a református te­metőben állított emlékművénél tartott emlékünnepséget. -s -n Rendőr az óvodások között Szülői kezdeményezésre, jó időben került sor óvodások közle­kedésbiztonsági felvilágosítására Veszprémben és Balatonfü­­reden. Ezzel szinte már a bölcsőtől a sírig segíti a külvilág tájé­koztatását, baleset- és bűnmegelőzési felkészítését a Csopaki Rendészeti Szakközépiskola oktatógárdája. A minap az egyik veszprémi nyugdíjasklub mutatott érdeklő­dést az időskorúak bűnmegelő­zési programja iránt. Tavaly ta­vasszal általános iskolások jár­tak a hatalmas parkos, ligetes csopaki iskolában. Nyáron kö­zépiskolásoknak balatoni pálya­­orientációs táborban tartottak előadásokat Góger Róbert Lász­ló alezredes, igazgató és munka­társai. Mostanság pedig Balázs Ferenc százados veszprémi, ba­latonfüredi óvodásokkal cseve­gett, versenyzett olyan izgalmas témákról, mint helyes bicajozás, görkorizás, gyalogos közleke­dés. De az olyan komoly téma­körök is fenntartották a középső csoportosok érdeklődését, hogy szabad-e nekik az autó első ülé­sén utazniuk, idegenekkel is­merkedniük az utcán, továbbá mit kell tenni, kitől kell segítsé­get kérni, ha valami baj történik. A kicsinyeket lebilincselte a rendőr bácsi szolgálati eszköz­tára, a bilincselési bemutató és az okos válaszokért járó jutalomcu­korka. Az arácsi óvodában a Ba­lázs százados által tartott „elmé­leti foglalkozást” gyorsasági és szlalomos bicikliverseny követ­te a kertészeti szakközépiskola bitumenes pályáján. Bráz Balázs Ferenc százados az arácsi óvodások között Veszprém: A Veszprémi Polgári Társas­kör ma 18 órakor a Kossuth laktanyában Bella András mérnök ezredes tájékoztató­ját hallgatja meg. A Cholnoky iskola és gimnázium kiállítását 23-án 15 órakor a VMK-ban dr. Frisch Gyu­la igazgató nyitja meg. Az utolsó, nyári szünet előtti origamifoglal­­kozás H. Vass Ildikóval 26-án, délután 4 órakor lesz a Cholnoky Klubkönyvtárban. Hogyan lehet megállítani egy házasság romlását? Demecs Anikó előadása 24-én 18 órakor a Zöldház Üzletközpont 3. eme­letén, a Dianetika Központban. A Cholnoky nyugdíjasklub 23-án Sopron­ba és Kismartonba kirándul. A Gizella Nyugdíjasklub 24-én 15.30 órá­tól, a Cserhát Nyugdíjasklub 25-én 15 órá­tól tartja összejövetelét a VMK-ban. A Távközlési Nyugdíjasklub foglalkozása 25-én 15 órától (séta, szalonnasütés). MIT-HOL-MIKOR? A Dózsa György Nyugdíjasklub hobbiklub­ja 25-én tartja foglalkozását. A VMK előcsarnokában 23-án 18 órakor vi­deofilm-vetítés, fotókiállítás az űrhajózás­ról Emberek a Földön túl címmel. Farkas Bertalannal, az első magyar űrhajóssal Buckó Imre ezredes beszélget. Műsorve­zető: Üveges Sándor. Berhida: Varga Csaba és Takács Károly falugazdász 24-én 18.órakor tájékoztató előadást tart a gazdahitel igénybevételéről a polgármesteri hivatalban. Csopak: az United Games 2000 - A béke kultúrájáért rendezvénysorozatra érkező vendégeket 23-án 18 órakor fogadják a csopaki Ifjúsági Üdülőben. 24-én 9 órától munkacsoport-foglalkozások lesznek. Peremarton: egész napos gyermekprog­ram 26-án a sportpályán. 16 órától sztár­vendég: Pap Rita és Bodnár Attila, Bohóka Móka zenés, játékos bohócműsorral Ancsi zenebohóc, Hand és Satyka bohócok és a Spirit pop együttes, kirakodóvásár. Autó­busz indul 13.30 órakor a berhidai 3. szá­mú ABC előtti autóbusz-megállóból. Tótvázsony: A mezőgazdasági gazdahi­telről Torda István falugazdász tájékoztat 23-án 18 órakor a Kultúrházban. Zirc: a Művelődési Központban 23-án 16.30 órakor a Városi Fúvószenekar, 18 órakor a Városi Vegyeskar, 24-én 16 óra­kor az Eszterlánc Néptáncegyüttes után­pótlás csoportja tartja foglalkozását. A Nyugdíjasklub heti összejövetelét 24-én 18 órakor tartja a Művelődési Központban. Európa nap 25-én az United Games 2000 keretében, 16 órakor megnyitó. 17 órakor Európa Kaszinó Játékai. 20 órakor magyar táncház lesz. 21.30 órakor tűzijáték. A gazdahitelről tájékoztatót tart 23-án 19 órakor Varga Zoltán és Nagy Károly falu­gazdász a polgármesteri hivatalban. Tízéves evangélikus óvoda Kétnapos rendezvénysorozat­tal ünneplhetjük, hogy a hitre nevelés kiléphetett az ottho­nok falai közül, és óvodánk­ban 10 éve tehetjük azt, amit Isten tetszésére és a gyerme­kek, családok javára helyes­nek tartunk - olvasható a vár­palotai Evangélikus Keresz­tyén Óvoda születésnapjára invitáló meghívóban. Az ország első evangélikus keresztyén óvodájának apróné­pe az elmúlt szombaton délelőtt együtt kezdte az ünneplést a vá­ros többi gyermekével: a város önkormányzati óvodájából is meghívták társaikat, és a Jó Sze­rencsét Művelődési Központ színháztermét zsúfolásig meg­töltve szórakoztak a Gryllus testvérek műsorán. Délután szintén az összes palotai és ino­­tai ov is egymással vetélkedett a városi sportcsarnokban, este a Gryllus testvérek hangversenyt adtak a felnőtteknek az evangé­likus templomban. Hat várpalotai óvoda nebu­lóinak 128 rajzából nyílt kiállí­tás szombat délelőtt a városi zeneiskolában. Délután a Nagy Gyula Galériában rendezett ün­nepi gálán az evangélikus ovi­sok dramatizált bibliai történe­teket és népi gyermekjátékokat mutattak be. Köszöntőjében Lassú Tamásné intézményveze­tő emlékeztetett, az óvoda ala­pításában elévülhetetlen érde­meket szerzett az akkor a város­ba került, a gyülekezet által vá­lasztott és meghívott Pintér Mi­hály evangélikus lelkész. Lassú Tamásné kifejtette: a kétcsopor­tos, hatvan férőhelyes óvodába a város egész területéről lehet jelentkezni, a beiratás feltétele a keresztyén-keresztény nevelési célok elfogadása és azok meg­valósításában való együttműkö­dés. „...tudjuk, a nevelés legfon­tosabb területe a család, ehhez szeretnénk támogatást nyújtani a szülők felelősségérzetének hangsúlyozásával”. Jó hítel érkezett az ünnepre Gyapay Zoltán, a térség ország­­gyűlési képviselője, aki bejelen­tette, az óvoda harmincmilliós kivitelezési költségű tervezett bővítéséhez a kormányzat ti­zenötmillió forint támogatást nyújt. A város képviselő-testü­­lete által adományozott Thuri­­díjat Leszkovszki Tibor polgár­­mester adta át Szabó Etelka óvónőnek, az intézményben az alapítás óta dolgozó pedagógus­nak. Az ünnepségsorozat az evangélikus templomban a ze­neiskola tanárainak, illetve az óvoda egykori növendékeinek hangversenyével fejeződött be. (új) Jó időben a gyerekek kedvelt tartózkodási helye az óvoda kertje Fotó: Andrányi Ezer évünk zenéjéből A megmaradásért folytatott küzdelemnek, a szomszéd né­pekkel kialakított kapcsolat­nak, a műveltség terjesztésé­nek mérjük föl ezeréves törté­netét mostanában. A kenesei zenei klub nemrégiben M. Tóth Antal tanszékvezető egyetemi tanárt kérte föl a magyar zene ezeréves történe­tének ismertetésére. A faluházi rendezvényen M. Tóth Antal történelmi barango­lásra hívta hallgatóit. Közölte, hogy nem beszélni akar népünk muzikális örökségéről, hanem magnó segítségével érzékeltetni kívánja azt. Elsőként gregorián zene csendült fel a XI. századból, majd trubadúrzene következett II. András korából. Honterus Já­nos ódái után Tinódit hallhatták, majd Bakfark Bálint többszóla­mú művét. A pozsonyi A. Schu­­man kódexből való polifon hús­véti vecsernyét követően Ester­házy Pál örömmuzsikája hang­zott. Sok más után Liszt Ferenc, Mosonyi Mihály, Dohnányi Er­nő, Kodály Ének Szent István királyhoz című műve került sor­ra. Befejezésképp Bartók Con­­certójából hallhattak részletet a kenesei érdeklődők. Eötvös-bemutató Füreden A tizenöt éve működő balaton­füredi Eötvös Loránd Általá­nos Iskola (ősszel ünnepük az évfordulót) minden májusban Eötvös-hetet tart, amelyen ta­nulmányi versenyekkel tiszte­legnek névadójuk, a híres tu­dós emléke előtt. A rendez­vénysorozat ezúttal is gálamű­sorral zárult a napokban. Az est házigazdája, Hébéné Hajgató Zsuzsanna tanárnő vál­tozatos műsort konferált a kö­zönségnek. Az összeállítás Ba­lázs Lajost, a magyar és mű­vészeti munkaközösség vezető­jét dicséri, aki klasszikus és ismert kortárs szerzők műveiből válogatott. A kínálatban iroda­lom, zene, tánc szerepelt, szín­vonalas és kedves előadással párosulva. Tóth Árpád, Kányádi Sándor, Lázár Ervin, Gárdonyi Géza és Milner Gluck írásait, szerzeményeit is hallottuk. A csillagszemű juhász is megele­venedett. Mintegy nyolcvan diák lépett fel a műsorban, ebből tizenhatan szólószámot adtak elő. Az angol és a német nyelvi csoport is be­mutatta tudását, s ezt tették a táncosok is. A zárószámot az iskola énekkara és a 6/A osztály közösen adta elő. Minden évben visszahívnak egy régi diákot, ezúttal a két éve végzett Pék Andrásra esett a választás, aki tubán játszott. A gálán a tanulmányi ver­senyek győztesei könyvet, illet­ve könyvutalványt vehettek át Kelecsényi József igazgatótól. Harmincöt tanulót jutalmaztak. Kiemelkedő teljesítményt nyúj­tott Németh Balázs (8/B), Csiz­madia Andrea (7/A), Borbély Dániel (7/A) és Faluközy And­rás (6/0). - kgy - zing­s Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft. | 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b. II. em. I. Tel./fax: 88/414-700 * 20% előleg befizetésével a lakásokra előszerződés köthető * Lakásépítési kedvezmény (szoc.pol. támogatás) * Adó-visszatérítési támogatás (max. 400 ezer Ft áfa, visszatérítés) és * kamattámogatás (fiatal házasok eseténmax. 8 millió Ft hitel cca. 7% kamattal) igénybe vehető Részletes tájékoztatást ad munkanapokon Detre Ferenc, 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b. §1 Tel.: 88/414-703 || NAPLÓ 9 Tavaszi­­ OLAJCSERE - AKCIÓ! például VW Transporter T4 2.4 D 1.3,1.6 esetén mindösszesen csak 10 990 Ft Az ár tartalmazza: Motorolaj, olajszűrő, légszűrő, munkadíj ZÖLDKÁRTYA Bruttó 990 Ft! !M8 Autóház Kft. Veszprém, Pápai u. 49. Bejelentkezés: Tel.:881401-949, 401-951 !­­ AUTÓÜVEG, csere, javítás « Veszprém, Kertalja u. 10. » Tel.: 88/404-982, 06/30/9574-265 M­Á­ZSIÓ ÜZLETHÁZ NYÁRI RUHAVÁSÁR Nyári ruhák 1700 Ft.« Férfi-női pizsamák 1300 Ft Pólók 300-500 Ft Sztreccspólók, topok 500 Ft« Bermuda 800 Ft Selyemaljak 1200 Ft Vászoncipők 300 Ft Strandpapucs 400 Ft Női szandál 3200 Ft Asztali és állványos 5000 Ft ventilátor Napernyő 1800 Ft ALSÓNEMŰVASAR Női-férfi alsók 120 Ft Női-férfi trikók 280 Ft Hálóing 650 Ft Pamutzoknik 100 Fti Címünk: Veszprém, Sziklai J. u. 4.| TOTÓ-LOTTÓ iroda melletti lépcsőn telelé­s Nyitva: 9-17 óráig Tel.: 88/404-542/35 mellék

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék