Napló, 2000. július (Veszprém, 56. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-07 / 157. szám

8 NAPLÓ NAPLÓ BAKONY-BALATON 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szerkesztőség: Telefax: (88)444-844 Szerkesztőségvezető: Horváth Éva Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (88)406-420 8100 Várpalota, Szent István u. 3. Szerkesztőség, ügyfélszolgálat és hirdetésfelvétel: Tel./fax: (88)371-317 Személyes találkozási lehetőség újságíróinkkal: Veszprémben kedden és pénteken 13-tól 16 óráig, Várpalotán kedden 15-től 18 óráig. Mondja el nekünk örömeit, gondjait! Gőzerővel nyár a tv-ben Gőzerővel nyár címmel szom­baton ismét szórakozást és tá­jékozódási lehetőséget kínál a Veszprém Televízió. A műsorban biztosítási lehe­tőségekről és az allergiás szem­panaszok megelőzéséről adnak információkat. Választ kaphat­nak a nézők arra, hogy fellendü­lőben van-e a politikai turizmus, s lesz-e új szálloda a városban. A Buhim-völgyi szalonban be­mutatkozik egy világhírű opera­csillag. A búvópatak felszínre tör címmel Veszprém megyei gyökerek brazíliai felkutatását megörökítő film is látható. Vár­ják azok jelentkezését, akik Bra­zíliába kivándorolt ismerősei­ket, hozzátartozóikat keresik, segíteni kívánnak nekik. BAKONY-BALATON Horgászok tábora Kádártán Idén immár hatodik alkalom­mal tartják Kádártán a ha­gyományos megyei sport- és horgásztábort. Ezzel azokat a fiatalokat jutalmazzák, akik az évad horgászversenyein eredményesen szerepelnek, s sportolói magatartásuk sze­rint is megérdemlik ezt a lehe­tőséget. A tábor vasárnap kezdődött, s egy hétig tart. Korábban tízna­posak voltak ezek a rendezvé­nyek, anyagiak híján idén há­rom nappal csökkenteni kellett az időtartamot. A táborban 10- 14 éves gyermekek vannak, Al­mádiból, Berhidáról, Pápáról, Sümegről, Veszprémből. A tá­bor vezetői, Borsos Attila, Hor­váth Attila (két pápai „sport”), valamint Sipos László (a helyi egyesület elnöke) gazdag prog­ramról gondoskodtak számuk­ra. A fiatalokat két alkalommal vitték a Balatonhoz horgászni, ezenkívül Kádártán különféle sportolási, szabadidős lehetősé­geket biztosítottak részükre. Ezek sorában a helyi tavaknál is pecázhattak, valamint gazdagít­hatták horgászati ismereteiket. Házi versenyt is hirdettek ré­szükre, aminek végeredménye az egész heti fogások után, az utolsó napon dől majd el. A gyerekek hétfőn még egy „fakultatív” programon vettek részt, amit persze sem ők, sem pedig a táborvezetők nem kí­vántak. A kádártai fenyőerdő a közelükben égett, s egy órán át készenlétben álltak, vajon el kell-e hagyniuk táborhelyüket. Szerencsére erre nem került sor, s kis izgalom után az életük visz­szazökkent a megszokott kerék­vágásba. Mindeközben azt azért megnézhették, a katonai heli­kopter hogyan merített vizet a Tanki-tóból a tűz oltásához. T. A kellemes környezetben könnyebb a tanulás is a kádártai horgásztáborban Fotó: Andrányi András Bővülő francia kapcsolatok A franciaországi Loire-vidékkel, illetve a Main-et-Loire me­gyével kialakult együttműködés után most Veszprém, illetve Saumur városok erősítik kapcsolataikat. Ebben a Dióssy László polgármester vezetésével a közelmúltban a francia városban járt küldöttség állapodott meg. A részletekről dr. Szalay András, a szabadelvű frakció vezetője és Szántai Erzsébet, a Vetési Al­bert Gimnázium francia tagozatának vezetője számolt be. Saumur Main-et-Loire me­gye 35 ezer lakosú városa, An­jou korabeli várkastélyáról, a lótenyésztésről és lovas iskolá­járól nevezetes. (Örömmel fe­dezték fel, hogy Saumur címe­rében is szerepel ló.) A látogatás során a két város vezetői megállapodtak abban, hogy a testvérvárosi szerződést sikeres közös akcióknak kell megelőzni, amelyek az intézmé­nyek és a polgárok érdekét is szolgálják. Ennek jegyében Veszprém ígéretet tett, hogy a francia városban működő híres lovas múzeum számára magyar vitrint állít össze a huszárkultú­rára alapozva. Ezt a 2001-ben, a magyar kultúra évében avatnák fel. Ugyancsak várna magyar al­kotásokat a francia lovas témájú vándorkiállítás számára, ehhez Veszprém segítséget nyújt. A Vetési gimnázium két éve áll kapcsolatban egy saumuri középiskolával, ennek is szere­pe volt a francia két tannyelvű tagozat indításában. A szokásos diákcserén túl a mostani látoga­tás során megállapodtak abban, hogy közösen vesznek részt az EU Comenius programjában, bevonva a francia középiskola német és a Vetési osztrák, ams­­tetteni testvérintézményét is. A Vetési gimnáziumban az elmúlt tanévben indult a két tannyelvű tagozat. Az ide be­iratkozott diákok a matematikát, a történelmet és a földrajzot franciául tanulják. Saumurből módszertani segítséget is kaptak eddig, s lehetőséget, hogy anya­nyelvi környezetben tölthesse­nek el időt a magyar diákok. H. É. Győri társaság épít lakásokat Veszprémben A családi tulajdonban lévő Mitring Építőipari Kft. százkét lakásos társasház építését határozta el Veszprémben, a Csillag utcában. A városban nem cseng rosszul a győri építők neve, hiszen sok család él ottani mesterek által épített lakásokban. Mitring József, a társaság tulajdonosa és ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 1991. január 14-én alakult meg a cég, egy korábban erőművek, illetve az áramszolgáltatás­sal kapcsolatos létesítmények építésére szakosodott állami vállalat felszámolása után. Nem csoda, hogy kezdetben főként üzemcsarnokokat építettek, s ma is a legtöbb megrendelőjük erre kéri őket, hiszen nagy nemzetközi cégek magyarországi telephelyeire kidolgozott terveket valósítottak meg. Egyik ilyen megrendelőjük annyi­ra elégedett velük, hogy még a pozsonyi kirendeltségük felépítésével is őket bízták meg. Győrben több autószalont valósítottak meg, és a legnagyobb megrendelőjük a városi, illetve a megyei önkormányzat. Sok iskolában végeztek alapos felújítást és jó néhány tornacsarnokot építettek fel. Véletlenül jutott Mitring József tudomására, hogy Veszprémben egy igen jó elhe­lyezkedésű és viszonylag nagy méretű telken lehetne társasházat építeni. Ebben is van már gyakorlatuk, hiszen Győrben már építettek és jelenleg is építenek tár­sasházakat. Egy öt különálló lépcsőházból álló, ötszintes épületet álmodtak meg, melyet lifttel is felszerelnek, hogy a legfelső szinten­ is jól érezzék magukat a lakástu­lajdonosok. A ház belső udvarán pihenőparkot, játszóteret alakítanak ki. A lakás­méretek között a harmincnégy négyzetméteres egyszobásoktól a nyolcvannyolc négyzetméteres háromszobásokig többféle méretet terveztek. Még ebben az évben kialakítanak egy bemutató lakást, hogy könnyebben elképzeljék a majdani tulaj­donosok, hogy milyen lesz az otthonuk. A lakásokhoz igénybe vehetők a kedvezményes hitelek. A cég maga nem foglalkozik a lakások eladásával, ezzel Veszprémben az Eötvös utca 2.-ben található Fórum Ingatlanforgalmi Szakértői Irodát bízták meg. A lakásokat kulcsrakész állapotban, tehát beköltözhetően is meg lehet rendelni. A fürdőszobába szerelnek kádat, mosdót, de a konyhát nem bútorozzák be. Lehetőséget adnak arra is a vevőknek, hogy ala­csonyabb készültségi fokú lakásokat rendeljenek, melyben maguk szerzik be az igényeiknek megfelelő csaptelepeket, fürdőszobai berendezéseket. Ha különlegesre akarják festeni a falat, vagy parkettát, egyedi burkolatokat akarnak a vevők, akkor érdemesebb szerkezetkész lakást vásárolniuk. Minden lakás egyedi fűtésű és külön mérik az áram- és a vízfogyasztást. A tervek szerint a jövő év tavasza körül már lesznek beköltözhető lakások, és augusztus végére már várhatóan elkészül a százkét lakás. Addig persze kénytelenek elvégezni zajjal, porolással járó munkákat is. Az építkezéssel járó kellemetlenségek miatt kérik a közelben lakók megértését. (X) 2000. július 7., PÉNTEK Négy nap Bakonybélben A közelmúltban volt a ba­­konybéli Hotel Bakony és a Magyar Olvasó Társaság ál­tal meghirdetett képzőművé­szeti pályázat eredményhirde­tése, melynek a végső zsűrizé­sét Szász Endre grafikusmű­vész végezte. Az értékes díjakon és jutal­makon felül Király István, a szálloda igazgatója meghívta a díjazottakat egy négynapos kép­zőművészeti alkotótáborba Ba­­konybélbe. A tábor szakmai ve­zetését Baranyai Ferenc grafi­kusra bízták, aki Szeifert György művésztanárral vett részt az előzsűrizésben. Sok ér­tékes alkotás született e rövid idő alatt is, de ezen túl az ifjú művésznövendékek részt vettek bakonyi túrákon, zirci városné­zésen, szerepelt a programban pónilovaglás, kerékpározás, sportverseny, szalonnasütés. A szervezők a nagy érdeklődést ta­pasztalva - több mint kétezer pályamű érkezett - úgy döntöt­tek, jövőre újra meghirdetik a képzőművészeti pályázatot, és a képzőművészeti zárótábort is hagyományossá kívánják tenni. Müller Anikó Javuló betegellátás Palotán Az egyre nehezebb gazdasá­gi körülmények ismeretében is - a rászorulók érdekében és megelégedésére - változatla­nul magas színvonalú szakmai munkát kért az egészségügyi dolgozóktól hétfő délután Leszkovszki Tibor, Várpalota polgármestere a Jó Szeren­csét Művelődési Központban rendezett városi ünnepen. Az elöljáró emlékeztetett: az elmúlt időszakban az alapellá­tásban és a járóbeteg-szakellá­tásban végrehajtott privatizáció, valamint ehhez kapcsolódóan a Szent Imre utcai rendelőintézet, illetve a Bakony utcai rendelő­nek az egészségügyi vállalkozá­sok tulajdonába történő átkerü­­lése a betegellátás színvonalá­nak emelését eredményezte, a magánosítás egy egészséges versenyhelyzetet alakított ki. Leszkovszki úgy látja, az or­szágosan is az elsők között vég­rehajtott szakellátás-privatizá­ció elérte célját, az önkormány­zati döntések a betegellátás ér­dekében történtek. Nem ünneprontásnak szánta, de a valós helyzet bemutatása­kor a polgármester a városi kór­ház ez évi, folyamatosan nö­vekvő adósságállományáról is szólt, elismerve, hogy a legna­gyobb gond az intézmény alul­finanszírozottsága. A kórház elavult, használhatatlanná vált eszközeinek cseréjére a mini­mumfeltételek biztosítása érde­kében az önkormányzat idén 25,3 millió forintot biztosított. A képviselő-testület döntése alapján Várpalota város nívódí­ját vehette át a Semmelweis-na­­pi ünnepségen a polgármester­től dr. Huszár Pálné, a kórház ápolási igazgatója és dr. Szalai Marianna háziorvos. A kórház által alapított Semmelweis-díjat dr. Nagy László orvos-igazgató adta át dr. Beleznay Gábor szü­lész-nőgyógyász főorvosnak, Demján Jánosné vezető rönt­genasszisztensnek, Horváth Bé­­láné műtőasszisztensnek, Vé­ninger Katalin védőnőnek és Villám Zsuzsanna élelmezési osztályvezetőnek. (ármás) C­3 A?s2EM?“!| MASSZÁZS! MASSZÁZS! | Veszprém, Kertalja u. 10. | Gyógymasszázs az egészségéért! | Tel.: 88/404-982, 06/30/9574-265 ~| Jelentkezni a 06/20/9867-440-es telefonszámon. számnfl BisTUHn víz­,­­ fűtésszerelő mester 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. Tel./fax: (88) 438 910 • Tel.: 06 (80) 949 019­­ E-mail cím: szamfira@mail.uti.hu 1Új rendezési terv készül Hirdetését E-mail-en is elküldheti a PLT központi E-mail címére: hirdetes@plt.hu Figyelem: kérjük, minden esetben jelölje meg, melyik újságban kívánja, megjelentetni hirdetését. P­annon Lapok Társasága A város településszerkezeti tervei alapján Várpalota ön­­kormányzata kidolgoztatja a Palota és Inota közötti össze­kötő út feletti lakóterület, il­letve a városközpont szabá­lyozási tervét - határozott leg­utóbbi ülésén a képviselő-tes­tület. Az 1997-ben elfogadott, az­óta többször módosított általá­nos rendezési terv (ÁRT) he­lyett a további elképzeléseket, koncepcionális változásokat is tartalmazó új ÁRT elkészítése szükséges, erre idén hatmillió forintot biztosított költségveté­sében az önkormányzat. A ko­rábbi rendezési terveket készítő cég közel hétmillió forintos (idén és jövőre fizetendő) össz­költségű ajánlatában erre az év­re vállalja a településszerkezeti terv vizsgálati munkarészének elkészítését, 2001-ben a hatósá­gi egyeztetést és a végleges terv kidolgozását. A tervezés egyik kiinduló­pontja Várpalotának a régióban elfoglalt helyzete, amelyekkel a közelmúltban elkészített regio­nális és megyei tervek is foglal­koztak. A közműfejlesztések, környezetvédelmi intézkedések (elsősorban a japán hiteltámo­gatással megvalósult térségi környezetvédelmi rehabilitáci­ós program kommunális beru­házásai­ hatására Várpalota sze­repe folyamatosan átértékelő­dik, a város nyújtotta lehetősé­gek révén a vonzása növekszik. A jelenlegi 23-24 ezres lélek­­számhoz képest az új ÁRT elké­szítésénél már a 30 ezres lakos­ságot veszik figyelembe. Az új ÁRT tervezéséhez a képviselő-testület javasolja többek között a lehetséges új la­kásépítési területek vizsgálatát, és az utak, elsősorban a teher­mentesítő és elkerülő utak nyomvonalainak figyelembe­vételét. (új)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék