Napló, 2002. január (Veszprém, 58. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-14 / 11. szám

IIII Ilii Ili Iliim 9 77013 3 210010 0 2 0 11 MA EZ­ AZ NŐKNEK 9. oldal Monstrumok helyett Gazdaságos és környezet­védő külföldi példák az útépítésre és forgalom­szervezésre. 6. oldal A múltkereséssel kezdődött Beszélgetés Czeidli Jó­zseffel a devecseri változá­­sokról, művelődésről. 7. oldal Érdekességek az euróról 8. oldal Veszprémi roham a lejtőkön Kétszázhuszonegyen ne­veztek be az először meg­rendezett sí- és snow­­boardbajnokságra. 10. oldal Szentmise kézfogással Várpalota (új) - Esztendők hagyományát folytatva Krisz­tus megkeresztelkedésének ün­nepén a várpalotai római katoli­kus templomba invitálva or­szággyűlési képviselőket, pol­gármestereket, pontifikáit teg­nap este szentmisét Nagy Károly kanonok, kerületi espe­res-plébános, a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend ma­gyarországi nagypriorja. (Foly­tatás a 3. oldalon, Kézfogás az oltár előtt címmel.) JL ■ JL jÉérés iMPLOI ________________________________________________________________ LVIII. évfolyam, 11. szám______________VESZPRÉM MEGYE NAPILAPJA_______________________2002. január 14., HÉTFŐ­n„ M * o. Drámai szó és zene Tisztelgés a negyvennégy éve kivégzett Brusznyai Árpád előtt Veszprém (vs.)­­ Immár ti­­zenharmadszor csendült fel szombaton este a muzsika a Veszprémi Egyetem aulájában a negyvennégy éve halott Brusz­nyai Árpád emlékére a róla el­nevezett alapítvány szervezésé­ben. A klasszikafilológust, ta­nárt, karvezetőt, polgárt, de mindenekfelett hazafit ezúttal dr. Kahler Frigyes jogtörténész, egyetemi docens idézte meg, drámaian. Oly korban halt ő, amikor a hatalom annyira álnok volt, hogy gyilkolási szándékát min­den erővel a törvényesség lát­szatának leplével igyekezett el­takarni. Ennek érdekében ha­mis nyomozással, hamis vád­dal, hamis tanúkkal cövekelő­­dött földbe a hazug vád és a hazug ítélet, hogy nagyon is valóságos bitófa Toppantsa né­maságba egy igaz ember Him­nuszt éneklő hangját 1958. janu­ár kilencedikének reggelén. A csigolya eltörésének csak a hó­hér által hallható apró reccsené­­sét zenévé oldani, egyúttal az egyéni hősiességet minden év­ben újra és újra felidézni minden korok kötelessége, ha az a kor igaz és emberhez méltó kíván lenni. Kahler Frigyes beszédét az első sorban hallgatta Dávid Ibolya igazságügyi miniszter, a Magyar Demokrata Fórum el­nöke (a Brusznyai-alapítványt a megyeszékhely demokrata fó­­rumosai hívták életre) és Kuti Csaba, a megyegyűlés elnöke társaságában számos ország­­gyűlési, megyegyűlési képvise­lő és városi tanácsnok, Aszta­los István alpolgármesterrel együtt. Ugyancsak az első sor­ból lépett a pódiumra az idei Brusznyai-díj két kitüntetettje, Sebő József tanár-könyvtá­­ros-szociológus, a Padányi Bí­ró Márton Római Katolikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatóhe­lyettese, és Rodenbücher Kata­lin, aki a veszprémi Közgazda­­sági Szakközépiskola végzős diákja, hogy Brusznyai Margit­tól átvegye a díjakat, s meghall­gassa a kuratórium őket méltató indoklását. Pár percnyi szünetet követő­en a konzervatoristákkal hu­szonkét tagúra bővült Men­delssohn Kamarazenekar lépett a dobogóra. (Folytatás a 3. ol­dalon, Tisztelgő hangverseny címmel.) Az erre az alkalomra szerveződött kórus Mozart C-dúr, Koro­názási miséjét mutatta be a zenekarral A Brusznyai-díjat idén Rodenbücher Katalin és Sebő­ József kapta Fotó: Andrányi András Koncert egy baba életéért Közel félmillió forint gyűlt össze a műtétre Várpalota (út) - Közel fél­millió forint gyűlt össze a csak szervátültetéssel megmenthető négy hóna­pos téli csecsemő, Valter István Gergely javára szer­vezett Koncert egy életért című jótékonysági rendez­vényen szombat este a vá­rosi sportcsarnokban. Mint arról lapunk a közel­múltban részletesen beszá­molt, a kisbaba élete csak egy Németországban, Hamburg­ban elvégzendő májtransz­plantációval menthető meg. A szülők vállalták az élődonor szerepét. Zenészek, vállalko­zók és egy országos kereske­delmi televízió alig két hét alatt szervezte meg a segélykon­certet, előre egyértelműen meghatározva: a belépője­gyekből befolyt összeget a rendezvény végén átadják Gergő szüleinek. A helybélieken és a környe­ző településekről érkezőkön túl a megye több pontjáról, Veszprémből, Tapolcáról és Pápáról is ellátogattak a kon­certre. Ritkán látott nagy tö­meg, közel ezerötszáz ember - többen teljes családjukkal - jött el, hogy segítsen a csecse­mőn. Palotaiak kezdték az öt­órás műsort. (Folytatás a 3. ol­dalon, Segélykoncert egy kis­babáért címmel.) . ■ . ‘ ' v • - ‘ ’ ' Lakossági apróhirdetések felvétele telefonon hétfőtől péntekig 8-20 óráig E-mail: hirdetes@pk­.hu SZDSZ: megtalálni a régi egyetértést Budapest (mti)­­ Kuncze Gábor pártelnököt választot­ta az országos lista vezető­jének és miniszterelnök-je­löltjének szombati tanácsko­zásán az SZDSZ Országos Tanácsa. Kuncze Gábort ellenszavazat és tartózkodás nélkül választot­ták meg. A pártelnök a tanácskozást követő sajtótájékoztatón el­mondta: a 2002-es választások tétje nem az SZDSZ, hanem az ország számára nagy, mert az a kérdés, vissza lehet-e vezetni az országot az 1989-es egyetértés állapotába. - Arra fogunk töre­kedni, hogy a liberális politika kellő súllyal legyen jelen a 2002-es választásokon - mondta Kuncze Gábor. (A folytatás a 2. oldalon, Átszabnák a... címmel.) Kuncze Gábor mt­-fotó Itt a szocialista lista Budapest (mti)­­ Az MSZP Országos Választmánya el­fogadta a párt választási programtervezetét és az or­szágos lista első húsz helyé­re vonatkozó javaslatot. Az országos listát Medgyessy Péter miniszterelnök-jelölt veze­ti, akit Kovács László pártelnök, majd Szili Katalin elnökhelyettes és Horn Gyula exkormányfő követ. A tájékoztatás szerint őket követi Jánosi György választmá­nyi elnök, Nagy Sándor frakció­­vezető, Lendvai Ildikó, Juhász Ferenc alelnök, Csehák Judit, Lamperth Mónika. (Egyebek a 2. oldalon, Medgyessy még több önbizalmat vár címmel.) Új katolikus tábori püspök Budapest (mti)­­ Paskai László bíboros, prímás, esztergom­­budapesti érsek a budapesti Szent István-bazilikában püspök­ké szentelte Szabó Tamást, a Magyar Katolikus Egyház új tábo­ri püspökét január 12-én. A képen: Orbán Viktor és felesége gratulál Szabó Tamásnak, háttérben bal szélen Semjén Zsolt helyettes államtitkár, középen Homoki János mti­ fotó Hősök és áldozatok voltak A doni áttörés katonáira emlékeztek a székesegyházban Veszprém (TE) - Az 1943. január 12-e és február 10-e kö­zött a magyar királyi 2. hon­véd hadsereg doni áttörésekor elesett, megsebesült vagy fog­ságba került katonákra emlé­keztek tegnap a várban a ba­zilikában a keresztény egyhá­zak lelkipásztorai, a megmene­kültek és az elesettek utódai, a helyi honvédség képviselői, valamint az együttérző egybe­gyűltek. A szertartás kezdetén Sza­bó Mihály veszprémi tábori lelkész könyörgő imát mon­dott az áldozatok lelki üdvé­ért. (Folytatás a 3. oldalon. Do­ni hősökre emlékeztek a bazili­kában címmel.) A keresztnevükön említett vértanúk tiszteletére egy-egy kegye­leti mécsest helyeztek el a honvédség képviselői Fotó: A. A. Státustörvény és uniós elvek Egyre terebélyesedő diplo­máciai bonyodalmat, illetve bel­politikai vitát okoz és egyértel­műen a választási kampány ré­szévé vált a határon túli magya­rokról szóló kedvezménytör­vényhez (státustörvényhez) csa­tolt, Orbán Viktor magyar és Adrian Nastase román kor­mányfők által aláírt, valameny­­nyi román állampolgár részére magyarországi munkavállalást biztosító egyezmény, egyetérté­si nyilatkozat. (A lapunk 5. olda­lán Státustörvény vagy schenge­­ni elvek címmel olvasható elem­zés, kerülve a politikai állásfog­lalást, kizárólag az Európai Unió jogi normái alapján vizs­gálja a kérdést.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék