Napló, 2002. január (Veszprém, 58. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-14 / 11. szám

2 NAPLÓ A nyilatkozat szerint járnak el Budapest (mti)­­ A Kül­ügyminisztérium egyértel­műen leszögezi, hogy a magyar kormány követke­zetesen be fogja tartani a miniszterelnöki szinten aláírt egyetértési nyilatko­zatban vállaltakat. Ezt Horváth Gábor külügyi szóvivő mondta el Nastase román miniszterelnöknek azzal a nyilatkozatával kapcsolatban, amely sze­rint a magyar fél rossz­hiszeműen írta alá a ma­gyar-román egyetértési nyilatkozatot. Uniós egyeztetés Pozsony (mti)­­ Az Eu­rópai Unió spanyol elnök­ségének programjáról és a csatlakozási tárgyalások napirendjén szereplő meg­határozó pénzügyi fejeze­tekről tárgyal hétfőn a szlovéniai Mariborban Martonyi János magyar és az uniós elnökséget képvi­selő Josep Piqué spanyol külügyminiszter. Szlovák lépések Pozsony (mti)­­Jaroslav Chlebo szlovák külügyi államtitkár vasárnap Po­zsonyban úgy nyilatkozott, hogy a magyar jogszabály ügyében január végéig létre kellene jönnie a kétoldalú megállapodásnak. Szavai szerint Szlovákia nem áll útjába a kedvezmény­tör­vénynek, de ragaszkodik ahhoz, hogy a támogatáso­kat a szlovákiai jogi sza­bályzóknak megfelelő kere­tek között folyósítsák. Nem „szabályos” hadifoglyok Különlegesen szigorított őrizet vár a Kubába szállított terroristákra Washington/London (mti)­­ Amerikai védelmi illetékesek bejelentése szerint vasárnap újabb harminc fogoly indult - erős fegyveres őrizet alatt - Afganisztánból a kubai Guantá­namo amerikai támaszpontra. Ezzel ötvenre növekszik azok­nak a foglyoknak a száma, aki­ket a terrorizmus elleni hadjárat során Afganisztánban foglyul ejtettek, és­­ miután az amerikai hatóságok különösen veszélyes­nek, illetve értékes információ­­forrásként szóba jöhetőnek minősítették őket - a Guantána­­móra való átszállításuk mellett döntöttek. A foglyok közt akad­nak az Afganisztánt eddig uraló tálibok emberei is, de többségük az al-Kaida terrorszervezethez tartozott. A második csoportnak a tagjait is ugyanolyan drákói szigorúságú biztonsági felügye­let mellett tették repülőgépre. Mindegyikükre két fegyveres őr jut, a foglyokat az üléshez bilin­cselve tartják, az út előtt nyugta­tót adtak be nekik. A Pentagon a minap közölte: ezeket a foglyo­kat nem tartják olyan „szabá­lyos” hadifoglyoknak, akikre vonatkoznának a fogva tartásuk mikéntjével kapcsolatos szigorú nemzetközi előírások. Amerikai megítélés szerint jogszerűtlen volt, hogy fegyvert fogtak az Egyesült Államok ellen, fogva tartásuk fő célja pedig a kihall­gatás, illetve néhányuk esetében a katonai büntető törvényszék előtti felelősségre vonás. Kicsúszott a brit rendőrség és titkosszolgálatok látóköréből Abu Katada palesztin szárma­zású muzulmán pap, akit a brit hatóságok a terrorizmusellenes rendkívüli törvény parlamenti elfogadása nyomán akartak őri­zetbe venni Oszama bin Laden terrorista szervezetének nyújtott anyagi támogatás gyanújával. Abu Katada azonban a törvény elfogadásának napján, decem­ber 15-én eltűnt észak-londoni otthonából, és ismeretlen helyen tartózkodik. Az amerikai légierő katonái átvizsgálnak egy C-141-es katonai szállítógépet, miután az megér­kezett a kubai Guantánamói-öbölben lévő amerikai haditengerészeti támaszpontra. A gép szállí­totta az afganisztáni hadifoglyok első, 20 fős csoportját a támaszpontra Fotó: mti Átszabnák a státustörvényt (Folytatás az 1. oldalról.) Fodor Gábor ügyvivő kö­zölte: az Országos Tanács állás­­foglalást fogadott el a kedvez­ménytörvényről. Eszerint a ked­vezménytörvény elfogadásával és a magyar-román egyetértési nyilatkozat kiadásával a Fidesz­­kormány súlyos károkat okoz Magyarországnak, a szomszéd­­sági kapcsolatoknak, az ország nemzetközi megítélésének. Ezért az SZDSZ szerint a ked­vezménytörvényt alapvető pon­tokon módosítani kell. Fodor Gábor kijelentette: a kialakult helyzetért a fő felelős­ség a Fidesz-kormányt és sze­mély szerint Orbán Viktor miniszterelnököt terheli, de osz­toznia kell a felelősségben a tör­vényt megszavazó szocialista képviselőcsoportnak is. A szabad demokrata politi­kus elmondta: törölni kell a fog­lalkoztatási és társadalombizto­sítási kedvezményt, az ajánló szervezeteket, a családi oktatási támogatást és a hozzátartozói igazolványt. Fodor Gábor je­lezte, hogy ugyanakkor egy bővítési csomaggal is előállnak, így szélesítenék az oktatási és kulturális intézmények rend­szerszerű támogatását. Az ügyvivő arról is tájékozta­tott, hogy a fővárosi és megyei listák véglegesítésére az Or­szágos Tanács egy későbbi ülé­sén kerül sor. Nem utalták át a támogatást Budapest (mti)­­ Szombaton ülést tartott a Kereszténydemokra­ta Néppárt országos elnöksége, amely úgy döntött, egyelőre nem tesz büntetőjogi feljelentést a Pénzügyminisztérium ellen, amiért jogerős bírói ítélet ellenére sem utalja át a működéséhez szükséges költségvetési támogatást a pártnak, de további késlekedés esetén megteszi a megfelelő lépéseket. A képen: Bartók Tivadar pártel­nök, Mándoki Andor, a KDNP Szakértői Tanácsának elnöke és Kalina Lajos Borsod-Abaúj Zemplén megyei elnök KRÓNIKA Medgyessy még több önbizalmat vár (Folytatás az 1. oldalról.) Mögötte áll Vitányi Iván, Kósa Ferenc, Mandur László, Baja Ferenc pártigazgató, Puch László pénztárnok, Szekeres Imre, Csabai Lászlóné, illetve Tóbiás József. A 19. és a 20. helyen Doszpot Péter és Vári Gyula található. Jánosi György jelezte, hogy az országos lista további helyeiről még folytatja az egyeztetést a választmány. Medgyessy Péter az ülésen úgy fogalmazott: az MSZP győ­zelemre készül 2002-ben, és a következő kormány vezérlő elve a hozzáértés, a demokrácia és a tisztesség lesz. Visszautasította azokat a véleményeket, amelyek szerint az MSZP elbizakodottabb lett az utóbbi időben.­­ A szocialista politikusok pontosan tisztában vannak azzal, hogy a közvéle­mény és a választók mondanak majd véleményt, s semmi okunk nincs az elbizakodottságra, de itt az ideje annak, hogy megnő­jön az MSZP önbizalma - hang­súlyozta. Medgyessy Péter kijelen­tette, hogy a decemberben meg­hirdetett hétigenes kormányzati filozófiájukban a klasszikus, modern követelményeknek megfelelő szociáldemokrata értékrend tükröződik. Medgyessy Péter azokra a kritikákra reagálva, amelyek szerint az MSZP programjában sok az ígéret, elmondta: sok a probléma és a tennivaló, ezt tükrözi a program. Szűrös megy, Veér jön? Hajdúszoboszló/Budapest (mti)­­ Szili Katalin, az MSZP elnökhelyettese szerint Szűrös Mátyás csütörtöki, a párt veze­tőit s különösen a romániai magyarokkal szembeni politi­káját élesen bíráló nyilatkozatá­val minden szálat elszakított az MSZP-vel. Juhászné Lévai Katalin, az MSZP Hajdú-Bihar megyei elnöke a Szűrös-ügy kapcsán elmondta: Szűrös Má­tyás nem tagja Hajdú-Bihar megye egyetlen pártalapszerve­­zetének sem, így Szűröst a párt­ból nem tudják kizárni, amit egyébként a nyilatkozatát köve­tően azonnal megtettek volna. Az MSZP szombaton elfoga­dott országos listáján Veér And­rás, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) volt főigazgatója a 83. helyen szere­pel. Veér vasárnap megerősí­tette, hogy tárgyalások folynak közte és a szocialista párt között, ám még nem döntötte el, elfo­­gadja-e a felajánlott lehetőséget. Veér András kijelentette: még egyeztet az SZDSZ-szel is, ahonnan korábban szintén aján­latot kapott. Itália: bírák, ügyészek tiltakozása Róma (mti) - Valóságos hábo­rú tört ki Olaszországban a bírói és a végrehajtói hatalom között: az igazságügyi év megnyitása alkalmából tartott hétvégi ün­nepségeken a bírók és az ügyé­szek egy része éles bírálatokkal illette a kormányt, amiért az sze­rintük beavatkozik az igazság­szolgáltatás munkájába, a kor­mánypárti politikusok ugyanak­kor „államcsínnyel” vádolják a jog művelőit. A bírói testület és Silvio Berlusconi jobbközép kormánya között immár több hónapja zajlik a háborúskodás, mert az igazságügyi illetékesek úgy látják: a kormány nyomást gyakorol a bírói hatalomra, el­sősorban magának a miniszter­­elnöknek a függőben lévő bíró­sági ügyeit befolyásolandó. Elhunyt Vance Washington (mti) - Archív kép Cyrus Vance egykori amerikai külügyminiszterről, aki január 12-én, 84 éves korá­ban a New York-i Mount Sinai kórházban elhunyt. Vance 1977-től volt Jimmy Carter elnök külügyminisztere 1980- ig, amikor az amerikai túszok iráni kiszabadítására tett kí­sérlet kudarca miatt lemon­dott. Jelentős szerepe volt az Egyiptom és Izrael között megkötött Camp David-i bé­keszerződés létrejöttében 2002. január 14., HÉTFŐ Schröder az ellenjelöltről Berlin (mti) - A konzervatív uniópártok kancellárjelöltjének személye a németországi de­mokratikus jobboldal radikali­­zálódását jelzi - vélekedett Ger­hard Schröder német kancellár Edmund Stoiber jelöléséről szombaton. Stoiber, a kisebbik uniópárt vezére pénteken lett a konzervatív pártok (CDU, CSU) közös kancellárjelöltje a szeptemberi országos választá­sokra, miután Angela Merkel, a CDU elnöke lemondott ilyen irányú igényéről. Edmund Stoiber Fotó: mti Történelmi megállapodás Szingapúr (mti)­­ Japán va­sárnap történelmi jelentősé­gű szabadkereskedelmi megállapodást kötött Szin­gapúrral. Ez az első ilyen jellegű szerző­dés, amit Japán egy másik állam­mal létrehoz. A megállapodást Koidzumi Junicsiro japán kor­mányfő öt délkelet-ázsiai orszá­got érintő körútján, útja utolsó ál­lomásán írta alá szingapúri kollé­gájával. A dokumentum az im­port- és exportvámok eltörlését tartalmazza a kétoldalú kereske­delem szinte összes termékére. Keményebb fellépést ígért Iszlámábád (mti)­­ Pervez Musarraf pakisztáni tábornok-el­nök televíziós üzenetet intézett a nemzethez január 12-én. A ha­zája és India között kialakult feszültség enyhítése érdekében Mu­sarraf azt mondta, fellép a muzulmán szélsőségesek ellen, és nem tűri el a terrorista tevékenységet Pakisztánban. Bejelentette, be­tilt négy szélsőséges vallási szervezetet, amelyek közül két kasmí­­rit India azzal vádol, hogy azok hajtották végre a támadást az új­delhi parlament ellen december 13-án. Az intézkedéseket végre­hajtották, ami elégedettséget váltott ki a Pakisztánnal szemben álló Indiában is, s valamelyest enyhült a katonai feszültség Nyugdíjasok képviseljék a nyugdíjasokat Miskolc (mti)­­ Az időskorúak országos parlamenti képvisele­tére alakult Magyar Nyugdíjasok Pártja (MNYP) egyre bizako­dóbb abban, hogy jelöltjeik a következő országgyűlési ciklus­ban eredményesen képviselhetik a nyugdíjasokat. Erről Somsák A. László, a párt országos elnöke szólt szombaton. Közölte: a jegy­zett tagok száma már meghaladja a 6 ezret. Hozzátette: „az úgyne­vezett rendszerváltás óta” vala­mennyi hatalomra került párt kihasználta a nyugdíjasoknak tett kecsegtető ígéreteivel a 60 éven felüliek hiszékenységét, azonban eddig egyik sem váltotta be ígére­teit. Ezért döntöttek úgy, hogy a jövőben ne más szóljon helyettük az ország házában. Bejelentette, hogy a 176 választókerületből már 107-ben köztiszteletben álló, egyetemi diplomás nyugdíjas jelöltjük van, és hamarosan min­den választókerületben jelöltet állítanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék