Napló, 2003. április (Veszprém, 59. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-05 / 80. szám

2003. április 5., SZOMBAT KRÓNIKA Ötvenéves palotai óvoda (Folytatás az 1. oldalról.) Várpalota önkormányzatá­nak képviselő-testülete az év­fordulón Thuri-díjjal ismerte el Tóth Ferenc­né szakmai tevé­kenységét. A kitüntetést átadó Törzsök Károly alpolgármester kiemelte, az óvodából kikerült több száz gyermek további élete igazolja, hogy mennyire hasz­nos az itteni pedagógusi tevé­kenység. Tóthné, Gabi Évó néni a Napló kérdésére elmondta, a „telepi hagyományokat” szeret­né folytatni és megőrizni, mert itt valóban egy nagy családban, az itt élők közösségében nőhet­nek fel a gyerekek. Már történelminek tekinthe­tő dokumentumokkal (köztük Napló-tudósítással), fényké­pekkel, névsorokkal igényes ki­adványt készített az óvoda peda­gógusközössége az évfordulóra. A jelenlegi ovisok kezdték az ünnepi műsort, de a szomszé­dok, a többségükben „innen ki­került nagyok”, a Rákóczi álta­lános iskola diákjai is köszön­tötték az aprónép házát. Sok feladat, nagy felelősség Tanácskozás a roma kisebbség aktuális feladatairól a csatlakozás előtt (Folytatás az 1. oldalról.) Az első előadó Teleki László államtitkár volt. Ő egy­részt a Miniszterelnöki Hivatalban felállított, a roma­ügyekért felelős államtitkárság létrejöttét és működését ismertette azzal a céllal, hogy az emberek belássák: a főhivatal nem az egekben székel, hanem a 21 munka­társ valóban a legnagyobb hazai kisebbség érdekeiért cselekszik. Az MSZP-vel kötött választási alkujuk értelmében a kormányzati pozícióba került párt nem csupán felállí­totta az államtitkárságot, de minden eddiginél jelentő­sebb, komolyabb forrásokat is biztosított a számára. Cserébe súlyos feladatokat rótt ki rájuk, hangsúlyozott felelősséggel párosítva. Az államtitkár másfelől az unióhoz való csatlakozás elősegítésére szólította fel a cigányságot. „Nekünk, romáknak külön feladatunk az, hogy megmutassuk az országnak, milyen nagy szám­ban állunk ki a jó ügy mellett” - mondta zárásul. A tanácskozás további hozzászólói is hasonló szel­lemben nyilatkoztak meg. Az országos cigány önkor­mányzatban éppen most zajló átadás-átvételi munkák miatt másfél órát késett Horváth Aladár elnök, vala­mint a szombathelyi főiskoláról érkezett politológus, főiskolai docens, dr. Stipkovics Ferenc is. Ő egyébként részletes felvilágosítással szolgált a hallgatóknak az EU-hoz való csatlakozás speciális előnyeiről és hát­rányairól is, amelyek részleteire azután a hallgatóság Teleki László a Miniszterelnöki Hivatalban felállított, a romaügyekért fő­­keményen rá is kérdezgetett. Jelő­s államtitkárság létrejöttét és működését ismertette Fotó: Áfrány Hol van Európa közepe? Dióssy László egy brüsszeli bizottság tagja lesz Veszprém (vdp)­­A legutóbbi közvé­lemény-kutatások azt támasztják alá, hogy a magyar pol­gároknak körülbe­lül a 70 százaléka igennel voksol majd az uniós csatlako­zásra. Dióssy Lász­ló polgármester mondta ezt tegnapi sajtótájékoztatóján abból az alkalom­ból, hogy bemutatta a városban tartóz­kodó Olle Schmidt svéd nemzetiségű európai parlamenti képviselőt. Közölte azt is, hogy az Euró­pai Unió egy új in­tézményt hoz létre, a Régiók Bizottsá­gát, melybe orszá­gonként tizenkét rendes és ugyanennyi póttagot delegálnak. Az ma már biztosan tudható, hogy ennek az intéz­ménynek Dióssy László tagja lesz, mivel mind a Közép-du­nántúli Régió, mind a TÖOSZ őt javasolja. Olle Schmidt, aki az Európai Parlamentben a liberális frakció tagja, hangsúlyozta, hogy Euró­pa közepe nem Brüsszel, hanem azok az országok, melyekkel most az unió bővülni fog. Ezt a tényt pedig senkinek nem sza­bad figyelmen kívül hagynia. Lapunk kérdésére elmondta, az iraki háború kérdésében meg­osztott az Európai Parlament, a 626 tag nem tudott közös állás­pontot kialakítani. Véleménye szerint ez hiba volt. Csak abban értett mindenki egyet, hogy a tö­megpusztító fegyvereket meg kell semmisíteni, és Szaddám Huszeint nemzetközi bíróság elé kell állítani. Olle Schmidt és Dióssy László sétál a Völgyhíd alatt Andrányi-fotó Rabsicok milliós büntetése Veszprém (M. A.)­­ Közel egymillió forintos pénzbün­tetést szabott ki tegnap a vá­rosi bíróság annak a három német férfinak, akik illegáli­san halásztak a Balatonban. Az 53 éves K. U. W. és a 68 éves W. G. az előző hónap 24-én este Balatonszepezden a 47 éves F. G. N. vízparti nyaralójából in­dultak halászni. Két hálót en­gedtek a vízbe, s másnap reggel jó néhány halat húztak ki a part­ra. A pontyokat, harcsákat, ke­szegeket, fogasokat megtisztí­tották, majd lefagyasztották. Március 26-án ismét kievezett a két férfi a házigazda csónakjá­val újabb halakért. A következő nap reggelén már a parton vol­tak a halak, amikor - lakossági bejelentésre - megjelentek a rendőrök, s eljárást indítottak el­lenük, mint arról beszámoltunk. A szakértő kimondta, hogy a friss halak közül a fogas, a kő­süllő, a harcsa és a ponty te­nyészállatnak minősül, ezért nemcsak a méretüket, a húsérté­küket kellett figyelembe venni, hanem azt is, hogy a halak kifo­gása közvetlen az ívás előtt tör­tént, ezért értékük a húsérték tíz­szeresével nőtt. A lefoglalt ha­lak hús- és tenyészértéke együtt 990 ezer forint volt. A folytatólagosan elkövetett lopás miatt a két orvhalászt a bí­róság 380, illetve 266 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta. A há­zigazdának mint bűnsegédnek 340 ezer forintot kellett fizetnie. Az ítélet jogerős. Az unió a Balaton-régióban Negyvenöt ország polgárai birtokolnak ingatlant a tónál Balatonfüred (Kiss) - Min­den polgárnak jogában áll tudni, mi történik vele és az országgal az uniós csatlakozás során cím­mel konferenciát tartott csütör­tökön a Fidesz és az Európai Néppárt a Közösségi Házban. Nincs könnyű helyzetben a választó, amikor az uniós csatla­kozás előnyeiről, illetve hát­rányairól kérdezzük. Az elmúlt hónapokban nagyon sok infor­mációt kaptunk, a mi célunk a hiteles tájékoztatás - mondta a konferenciát megnyitó dr. Bóka István, a város polgármestere. Nemcsak az Európai Unió, hanem a világ 45 országának polgárai tulajdonosként vannak jelen a régióban - fejtette ki A Balaton-régió Európában, Eu­rópa a Balaton-régióban című előadásában Oláh Miklós szoci­ológus. Az adat a Balatoni In­tegrációs Kht. általa vezetett ku­tatócsoportjának eredményei­ből derült ki. A szociológus el­mondta, hogy a Balaton kiemelt üdülőkörzet jelenlegi státuszá­ból adódóan nem lesz önálló ré­gió az Európai Unióban, ennél­fogva a Balaton-régió nem lesz alanya az európai forrásszerzési lehetőségeknek. Ez probléma, mert a térség jelentős forrás­hiánnyal küzd, ugyanis az ide­genforgalomból képződő jöve­delmek csak kis mértékben hasznosulnak helyben. Az EU környezetvédelmi po­litikájáról és a hazai környezet­politika aktuális kérdéseiről be­szélt dr. Schmuck Erzsébet, a Környezetvédelmi Minisztéri­um helyettes államtitkára. Dr. Navracsics Tibor egyetemi do­cens az unióban érvényre jutó nemzeti és közösségi érdek megvalósulásáról szólt, míg Bu­dai Zoltán turisztikai tanácsadó a hazai turizmus helyzetét firtat­ta az uniós csatlakozás esetén. Müller István a csatlakozás bo­rászati vonatkozásairól beszélt. Fergeteges folklórbuli a bakonyosokkal Veszprém (V. R.) - Régi jók címmel mutatta be a Bakony Táncegyüttes új műsorát tegnap este a Helyőrségi Művelődési Otthonban. A Bakony Táncegyüttes min­den évben rendez az őket szere­tő közönségnek egy nagy mű­sort. Most azért adták a Régi jók címet estjüknek, mert olyan tán­cokat mutattak be, melyek ré­giek ugyan, de szerintük nagyon jók. A nézők tegnap este erről meg is bizonyosodhattak. A rendkívül látványos koreográfi­ák mellett bő humor jellemezte a produkciókat. Volt bodrogközi, mezőkölpényi és szászcsávási tánc, miközben a Timbura zene­kar és a Pannónia citerazenakar húzta a talpalávalót. Egy rendkívüli műsorszám keretében a publikum Bolla Tip­­csi szájharmonikás segítségével ízelítőt kapott abból, milyen az, ha bluesmuzsikára járják a nép­táncot. Az esten a nagy együttes utánpótlását biztosító Kis Ba­kony Táncegyüttes is színpadra lépett. A gyerekek mátyusföldi műsora nagy sikert aratott. Mél­tán szólt a közönség vastapsa nekik is. A Bakony Táncegyüttes látványos műsora nagy sikert aratott Fotó: Áfrány Gábor NAPLÓ 3 RÖVIDEN Spányi Antal a megyés püspök Budapest (mti) - II. János Pál pápa Spányi Antalt ne­vezte ki a Székesfehérvári Egyházmegye élére, miután elfogadta Takács Nándor megyés püspök lemondását. Takács Nándor­­ az egyházi előírások szerint a 75. életéve betöltése után, tavaly nyújtot­ta be lemondását. Spányi An­tal eddig esztergom-budapes­­ti segédpüspökként teljesített szolgálatot. Kit kerestek? Budapest (té) - A Buda­pest Aréna sok ezer fiatalt fo­gad vasárnap a második ke­resztény ökumenikus ifjúsági találkozón. Megyénkből Pá­páról, Várpalotáról, Veszp­rémből, Tapolcáról, Szent­­gálról, Úrkútról több százan érkeznek majd résztvevők a rendkívülinek ígérkező ren­dezvényre, melynek bibliai címe: Kit kerestek? Fő célki­tűzése pedig, hogy rámutas­son: a helyes út Krisztushoz vezet. A tíz órakor kezdődő egész napos programban kö­zös imádság, éneklés, kiállí­tások, koncertek mellett szín­játszók, táncosok műsora várja az érkezőket. IPA-elismerés Budapest (hgy) - Ádám Andrásné, a megyei főkapi­tányság hivatalának munka­társa vehette át a Nemzetközi Rendőrszervezet (IPA) ma­gyar szekciójának emlék­érmét pénteken, a fővárosban rendezett országos közgyűlé­sén. Az emlékéremmel azo­kat jutalmazták, akik az el­múlt évben a legkiemelke­dőbb munkát végezték a r­endőröket és rendvédelmi dolgozókat tömörítő legna­gyobb civil kezdeményezésű szervezet hazai tevékenysé­gében. A közgyűlésen elis­merést adtak át a szervezet „külső” támogatóinak is, így az IPA aranyfokozatú támo­gatója, az Ajkai Üveggyár képviselője is aranydiplomát vehetett át. Lopta a gázolajat? Tapolca (hgy) - Összesen száztíz liter gázolajat találtak a rendőrök csütörtöki közbiz­tonsági akciójuk során egy ábrahámhegyi férfi autójának rakterében - tájékoztatta a rendőrség a Naplót. Az 57 éves nehézgépkezelő férfit előállították, aki a kihallgatá­son elismerte, hogy az üzem­anyagot a salföldi homokbá­nya egyik munkagépéből szerezte meg saját felhaszná­lásra. A gyanúsítottnál tartott házkutatás során még 190 li­ter további gázolajat találtak a rendőrök, amelynek erede­téről a férfi nem tudott hitelt érdemlően elszámolni. A fér­fi ellen lopás vétsége miatt in­dítottak eljárást. W #ak rcp?imf Sv Szeretetre méltó apróságok: Torpos családi hirdetések a Pannon Lapoknál! Hirdetését feladhatja ügyfélszolgálati irodáinkban! I Y ! ! Ezt nézd! Beletörpölök egy Feltaláltam a Na és \ Veszek egy még ’ l HaL— zs^ mo8Y't ebbe a mogyoróból mit kezdesz­ nagyobb zsák | 6Zt aranYP^­­Ctf^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék