Napló, 2003. november (Veszprém, 59. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-14 / 265. szám

10 NAPLÓ NAPLÓ BAKONY-BALATON Szerkesztőség: 8200 Veszprém, Szófia u. 2/A. Telefon: (88)579-420 Szerkesztőségvezető: Varga Domokos Péter Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (88)406-420 8100 Várpalota, Szent István u. 3. Telefax: (88)371-317 Személyes találkozási lehetőség újságíróinkkal: Veszprémben kedden 13-tól 16 óráig, pénteken 10-14 óra között Várpalotán kedden 15-től 18 óráig. Mondja el nekünk örömeit, gondjait! Megkezdődtek a rákötések A beruházáshoz szükséges pénz kilencven százalékát pályázaton nyerték Csajág (hgy)­­ Megkezdőd­tek a lakossági rákötések a csatornahálózatra Küngö­­sön és Csajágon, ahol a két évvel ezelőtt indított beruhá­zás műszaki átadása a kö­zelmúltban megtörtént. Vörös Gyula, Csajág polgár­­mestere arról tájékoztatta a Nap­lót, hogy a hálózatra október 20- tól lehetett rácsatlakozni. Jelen­legi adatok szerint eddig a lako­sok 15 százaléka élt a lehető­séggel. Megemlítette: a beruházás utolsó szakasza, az utak aszfal­tozása a napokban zajlik, de a kivitelező azt november 15-g befejezi. A két évvel ezelőtt elkezdett csatornaépítésre Küngös együtt nyert pályázati pénzeket Csa­jággal. A beruházáshoz szükséges pénzre öt éven keresztül pályáz­tak, végül 2001-ben a Széche­­nyi-terven, a Balaton Fejlesztési Tanácstól, a környezetvédelmi tárcától, illetve a megyei terület­­fejlesztési tanácstól a beruhá­záshoz szükséges pénz kilenc­ven százalékát elnyerték. Az el­nyert pályázati forrásoknak kö­szönhetően a térségben a két településen élőknek kell a leg­kevesebb saját önrészt befizet­niük. Az utak aszfaltozása november 15-ig befejeződik Fotó: Gáspár Gábor Jönnek az óvodák a TEMA-ba! Évről évre egyre több pedagógus érdeklődik a kistérségi együttműködésről közoktatási szakreferense ér­deklődésünkre elmondta: azok az óvodák és iskolák, amelyek eddig csak hallottak a TEMA- ról, annak programjairól, most ténylegesen érzékelhették az együttműködés módját és lehe­tőségeit, „...most személyesen találkozhattak a már összeszo­kott nemzetközi csapattal, s et­től kezdve már a felkeresett in­tézmények is résztvevők, s nem csak külső szemlélők”. A konferencia igazi újdonsá­ga az óvodák részvétele. Az el­hangzott külföldi vélemények­ből egyértelműen kiderül, az „aprónép világa náluk teljesen másként működik”, érdekesnek és megfontolandónak tartották, hogy már ebben a korban el­kezdhető az idegen nyelv tanu­lása. A várpalotai kistérség képvi­seletében részt vevő pedagógu­sok az elkövetkezendő hetekben ismertetik az intézményekben óvónőkkel, tanárokkal és a diák­sággal a konferencián elhang­zott lehetőségeket, program­­ajánlatokat. A sok-sok levelezési projekt, táborozás mellett, amire már most lehet készülődni, 2004- ben a palotai kistérség fogadja nemzetközi kórustalálkozón a TEMA-települések iskoláinak dalosait. Várpalota (új) - Az Oktatás Európáért határok és korha­tárok nélkül címmel rende­zett konferencián találkoztak négy nemzet pedagógusai. Az egy-egy osztrák, olasz, szlovén és magyar kistérség összesen negyven települését tömörítő Önkormányzatok Szö­vetsége Európában (angol rövi­dítése: TEMA) nemzetközi szervezetben a 2001. októberi alapítás óta a legtöbb eredmé­nyes programot az együttműkö­désben részt vevő pedagógusok irányításával az általános és kö­zépiskolák valósították meg. A mostani, a várpalotai kistérség­ben rendezett konferencia mun­kájába már bekapcsolódtak az óvodapedagógusok is. A találkozót értékelve Tuza Pálné, a polgármesteri hivatal TOVÁBB TART A TÜZELŐAKCIÓ A BORS TEFU KFT.-NÉL! Nógrádi (magyar) diószén 1850 Ft/g Cseh diószén 1870 Ft/g Nógrádi daraszén 1820 Ft/g Tűzifa konyhakész 1600 Ft/g 20 g megrendelése esetén ingyenes házhoz szállítás Veszprém, Balatonalmádi és Balatonfüred környékére Megrendelés: Dudar Tüzép Tel.: 88/487-316 103103039). Ha VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS szerelés Tervezés 1 cél? Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. Tel.: 88/438-910,06/80/949-019 E-mail: szamfira@Vnet.hu Zugember Kft. cipőüzletének ajánlata | Férfibakancsok Női bokacipők, csizmák Gyermekbakancsok,­­csizmák Kaphatók még papucsok, sportcipők Címünk: Veszprém, Orgona u. 3. Telefon: 425-311 JELZÁLOGHITELEK! Szabad felhasználás HITELKIVÁLTÁS 6,9% Tel.: 88/576-685, 20/314-1074 Tökéletes összhangban a gyártótól: Műanyag ajtó, ablak, redőny, szúnyogháló, reluxa, roletta, napellenző, szalagfü­ggöny | Rollstar '•*' FrontTech BALATONALMÁDI Fűzfői út 9. ■ Telefon/Fax: (88) 438-632 ­ BAKONY-BALATON 2003. november 14., PÉNTEK Döntések a strandról Balatonfűzfő (hgy)­­ A kép­viselő-testület keddi ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy a jövő évben is funk­ciójának megfelelően üze­meltetik a tobruki strandot, ami kisajátítási eljárás során nemrég került az önkor­mányzat tulajdonába. Az ülésen a SAL-X Kft. által elvégzendő elsődleges munkák­ra, többek között a partvédő fal javítására, illetve a fák gallyazá­sára a cég ajánlatában szereplő egymillió forintos összegre másfél milliós keretet szavaztak meg. A strand hosszabb távú üze­meltetésével kapcsolatban akadt olyan képviselő, aki szerint szakértő bevonása szükséges, hiszen a fejlesztések a tobruki térség jövőjét hosszú távon meghatározzák. Ezzel szemben volt olyan vélemény, miszerint a terveket az önkormányzat sa­ját erőforrásait igénybe véve el tudná készíteni, így nem kellene pályázatot kiírni, utána meg je­lentős összeget kifizetni. Textilbe szőtt természet várpalota (ár) - Szövött fali­képek címmel Kesziné Gombos Márta textilművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Kastélydombon a helyőrségi klubban. A tárlatot ajánlva Gyuricza László, a Balatonfűzfői Civil Társaskör elnöke elmondta, a kiállító művész - aki Veszp­rémben pedagógus — a pécsi képzőművészeti szakközépis­kolából indulva, rajztanári diplomát szerezve, tudását az Iparművészeti Főiskolán bő­vítette. Veszprém megyében rendszeres szereplő közös kiál­lításokon, pályamunkáival idén az Országos Képző- és Iparmű­vészeti Társaság első díját nyer­te el. A finom szövésű képek té­mája a természet, az alkotások elegánsan kiválasztott színei­ben, kecses vonalaiban egy ér­zékeny hölgy világlátását tükrö­zik. A tárlat november 25-ig lá­togatható a Kastélydombon. A különleges, finom szövésű képek témája a természet, az alko­tások egy érzékeny hölgy világlátását tükrözik Fotó: Andrányi Gondoskodnak az elesettekről Várpalota (új)­­ A szociális ellátás területén dolgozó szakembereket köszöntöt­ték a hagyományos városi ünnepen kedden a szociális munka napja alkalmából a Jó Szerencsét Művelődési Központban. Ünnepi beszédében Lesz­­kovszki Tibor, Várpalota város polgármestere emlékeztetett: azoknak ad tiszteletet ez a nap, akik a szociális intézmények­ben, a polgármesteri hivatalban, az ellátóotthonokban, de ugyan­így az utcákon is gondoskodnak az arra rászorulókról. Akik gon­dozzák a gyermekeket, a fogya­tékosokat, egyénileg és közös­ségben segítik az ellátottakat, teszik ezt a bentlakásos intéz­ményekben, a hátrányos helyze­tű családok rendszeres látogatá­sával, s a gyermekeket védik tá­mogatási lehetőségeikkel ott, ahol napi anyagi nehézségekkel küzdenek. Az elöljáró külön köszöntötte a hajléktalanszálló és nappali melegedő munkatársait, akik ugyan nem önkormányzati fenntartásban működő intéz­mény alkalmazottai, de a hely­hatóságtól komoly terhet vállal­nak át azzal, hogy az otthontala­nokká váltak részére mindent megtesznek a méltó emberi lét és környezet biztosításáért. A szociális ellátás lelki, szellemi és fizikai igénybevételt jelent a szakembereknek, a munka leg­nagyobb elismerését az ellátot­taktól érkező köszönet, egy-egy hálás mosoly jelenti - hangsú­lyozta Leszkovszki. Várpalota város önkromány­­zatának képviselő-testülete em­lékérmét vehette át az ünnepen Karsainé Környei Valéria, a fo­gyatékosok napközi otthona ad­minisztrátora, az elöljáróság Thuri-díjjal ismerte el Szeibent Jánosné, a Mátyás király utcai bölcsőde dolgozójának négy év­tizedes tevékenységét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék