Napló, 2005. június (Veszprém, 61. évfolyam, 126-150. szám)

2005-06-21 / 143. szám

8 NAPLÓ NAPLÓ BAKONY-BALATON Szerkesztőség: 8200 Veszprém, Szófia u. 2/A. Telefon: (88)579-420 Szerkesztőségvezető: Mátételki András Ü­gy­félszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (88)406-420 8100 Várpalota, Szent István u. 3. Telefax: (88)371-317 Személyes találkozási lehetőség újságíróinkkal: Veszprémben kedden 13-tól 16 óráig, pénteken 10-14 óra között Várpalotán kedden 15-től 18 óráig. Mondja el nekünk örömeit, gondjait! HIRDETÉS____________________________________ Paloznakon a Mandel csárdában Szentivánéji mulatsági Paloznak legerősebb­­ embere vetélkedő 2005. június 24-én 17 órától Táncolja át az év legrövidebb éjszakáját! Asztalfoglalás: 20/9736-296, 87/446-833. BAKONY-BALATON 2005. június 21., KEDD Huszonöt éve ringató kezekben Még Koreából is érdeklődtek a bölcsődei napirendek iránt­­ Oklevelet kaptak jutalomból Várpalota (új)­­ Alapításá­nak huszonötödik évforduló­ját ünnepelte az elmúlt pén­teken a város jelenleg egyetlen, az önkormányzat által a Mátyás király utcában fenntartott bölcsődéje. A ju­bileumon az intézmény fel­vette a Ringató nevet. Az alapító vezető, id. Almás Jánosné, aki 1980-tól nyugdíjba vonulásáig 15 éven át irányította a bölcsődét, visszaemlékezésé­ben elmondta, nem kíván „mun­kaértekezletet” tartani, de sok fontos dologról kell szólni. Nem volt egyszerű a szervezés, az in­dulás, a bölcsőde felszerelése, de „...azt éreztem, aki idejött, az dolgozni akart, s tette is a mun­káját”. Amire az első vezető igazán büszke, az az úgynevezett folya­matos napirend kialakítása. Eb­ből írta a szakdolgozatát is. Ezt nemcsak itt, hanem akkor még a városban működő hat bölcsődé­ben is bevezette, mint szakmai felügyelő. A módszer lényege: a ne kelljen semmire várakozni, najon ellátni képes gondozónő, gyermeknek a lehető legkeve. Ehhez természetesen kellett , de ugyanígy például a pontos, az sebbez kelljen alkalmazkodni, hivatását a legmagasabb színre­ ebédidőre figyelő szakácsnő is. A módszer után az évek alatt Magyarországról sokan, de kül­földről is, még Koreából is ér­deklődtek. 1995-től már csak ez az egy bölcsőde működött a városban, a képviselő-testület gazdasági indokok alapján a többit bezár­ta. Pálffy Árpádné, az intéz­mény második vezetője - aki nyugdíjba vonulva most kö­szönt el - elmondta, nem volt egyszerű egyetlen bölcsődeként működni, sem az alkalmazot­taknak, sem a más bölcsikből ér­kező aprónépnek sem. Beszédé­ben hangsúlyozta, munkatársai­val a családi légkör kialakítására törekedtek. „A gyerekek szeres­senek velünk lenni, szeressenek bölcsődébe járni.” - Itt naponta mérettetnek meg a szakemberek szeretetből, emberségből, gyer­mek és szülő előtt egyaránt - fo­galmazott köszöntőjében Pados Zoltánné társadalmi megbízatá­sú alpolgármester, aki a volt ve­zetőknek átadta a város elismerő okleveleit. Az intézmény dolgozói mindig a családi légkör kialakítására törekednek Fotó: Á. I. Vadakat ábrázoló művész Herend (V. R.) - Csiszár Jó­zsef festőművész kiállítása nyílt meg a közelmúltban a Herend Galériában. A településen élő, alkotó fő­ként a vadászattal, természettel kapcsolatos témákat dolgoz fel magas művészi színvonalon. A tárlatot Maróti Béla nyitotta meg, aki vadászként azt emelte ki, hogy Csiszár József munkái élethűen ábrázolják a természet színeit, a vadak jelenlétét az er­dőkben, mezőkön. A vásznon megörökített rezdülések azon­ban többet is sejtetnek egy-egy ellesett pillanatnál. Bemutatják a természet megfejthetetlen és rejtélyes világát. Mindezért is tartják a művészt - akit Mester­­­házy Attila politikai államtitkár is köszöntött - nemzetközileg is elismert vadászfestőnek. Siess, Bono nemsokára érkezik... Ti, ketten, a U2-ra! Szeretnétek ott lenni Zürichben? Csak küldd vissza nyílt levelezőlapon a hirdetés alján található kupont a helyes válasszal, és nyerd meg a 2 személyes utazást a U2 július 18-i zürichi koncertjére. A nyeremény tartalmazza a 2 db koncertjegyet, 2 főre szóló repülőjegyet, valamint szállást 3 éjszakára reggelivel. Beküldési határidő: 2005. június 29. Beküldési cím: Veszprém megyei terjesztési iroda, 8200 Veszprém, Házgyári út 1. II. em. ^•IIBé* Sorsolás időpontja: 2005. június 30., 7.30 óra Sorsolás helyszíne:Veszprém megyei terjesztési iroda, 8200 Veszprém, Házgyári út 1. I­. em. A szerencsés nyertes nevét 2005. július 1-ji számunkban közöljük. Keresd a hirdetést további lapszámainkban is, hogy nagyobb eséllyel indulj­a nyereményeit. A játékban csak természetes személyek vehetnek részt - kivéve a Napló és a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft dolgozóit és azok közvetlen hozzátartozóit. A nyeremény készpénzre nem váltható. A játékban csak az újságból kivágott eredeti szelvénnyel lehet részt venni. A nyereményeket terhelő adókat, illetékeket a kiadó fizeti. Akikre mindig számíthatnak Balatonalmádi (M. A.)­­ A helyi polgárőrök szervezé­sében régiós találkozót tar­tottak az önkéntesek a vö­­rösberényi iskolában. Ebben a térségben két évvel ezelőtt Kenese adott otthont az összejövetelnek, ezúttal Bala­­tonvilágosról, Balatonfűzfőről, Litérről, Királyszentistvánról, Balatonkeneséről, Papkesziről érkeztek csapatok, hogy felké­szültségükről számot adjanak. A délelőtti előadáson Váradi Károly, a megyei főkapitányság közbiztonsági igazgatója meg­említette, hogy tíz év alatt negy­ven százalékkal csökkent me­gyénkben a bűncselekmények száma, ami nagyban köszönhe­tő a polgárőrök közreműködé­sének is. Szigorúbb fellépést ígért a közlekedőkkel szemben, ugyanis az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a balesetek száma. Az ezredes elmondta, nyáron ismét számítanak a polgárőrök­re a strandokon is, mert nagyon sokan visszaélnek az emberek könnyelműségével. Végezetül Váradi Károly huszonöt fény­visszaverő mellényt adott át az önkénteseknek. Grúber Sándor alezredes, az almádi kapitány­ság parancsnoka abban kérte az önkéntesek segítségét, hogy a települések félreeső helyeire is jussanak el ellenőrző körútjuk során. A szakmai és közlekedési is­meretekből - tesztlapot töltöt­tek ki - legjobban a litériek ké­szültek fel, a lézerpisztolyos lö­vészetben Balatonfűzfő első csapata bizonyult a legeredmé­nyesebbnek, míg a kispályás fo­­citornát Papkeszi nyerte. Hansági Endre, a balatonal­mádi polgárőr egyesület elnöke elmondta, arról döntöttek, hogy a jövőben minden évben meg­rendezik a találkozót. Ha nem is éleslőszerrel, de sokan kipróbálták célzóképességüket a lézerpisztollyal. A „lőállás­ban” Pál Tamás, az almádiak ifjú polgárőre Fotó: m. a. Eredményes volt a gyűjtés az iskolának Herend (té) - A város általános és zeneiskolája nemrég jótékonysági gálaműsort szervezett a művelődési házban a növendékek közreműkö­désével. Mivel az állami normatívák egyre kevesebb fedezetet adnak a működésre s azokra a szüksé­ges fejlesztésekre, amelyek a ta­nító-nevelő munkához elenged­hetetlenek, így jótékony célú gyűjtéshez folyamodik az isko­la, hirdették a meghívó plakátok városszerte már hetekkel előbb. A jótékonysági gálán minden segíteni kész helyi polgár párto­ló belépőjegyével támogathatta az aktuális célt, a régi iskola zsi­bongójának hangszigetelését. A műsor is komoly helyi ösz­­szefogással jött létre, a gyer­mekek táncosruháinak elkészí­tésében sokan segédkeztek. A pedagógusok szervezésében azután énekkarok, német nem­zetiségi tánccsoportok, furulya­csoportok, diák zongoristák, egyéni szavalók s apróbb jelene­tek is szerepeltek a gálán. Ez a jótékonysági megmozdulás szinte kulturális szemlévé széle­sedett, az igényes műsorszámok arról is tanúskodtak, mennyi te­hetséges növendéke van a vá­rosnak. A jótékonysági gála meghoz­ta az eredményét, kellő pénz gyűlt össze az iskolának. Az aprók tánca sokaknak tetszett Fotó:t. é.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék