Napló, 2005. július (Veszprém, 61. évfolyam, 152-177. szám)

2005-07-05 / 155. szám

2005. július 5., KEDD BAKONY-BALATON Esőcseppek és könnyek ■ Varga Róbert Esőcsepp és könny. Mindkettő folyt az arcokról. Elmaradt a 15. zirci Buli szombaton. A száz önkéntes szervező Encz Ilona vezetésével most csatát vesztett a természettel szemben. Pedig megint mindent beleadtak. Idejüket, energiájukat, pénzüket, hogy tovább éljen, létezzen valami, amit a semmiből hoztak létre. Álmodtak maguknak egy Bulit, és képletesen szólva min­den évben feldobtak egy érmét, hogy jó idő legyen a rendez­vény alatt. Eddig mindig a fej jött ki. Most az írás jutott nekik. Vesztettek, és ezért sírtak. Ebben az esetben pedig nem igaz, hogy sírni csak a győztesnek szabad. A könnycseppek és esőcseppek barázdaként szántották az arcokat. A lélekből feltörő zokogásnál még erősebb volt az egymás átölelése. Az összetartozás jelképe. Mindaz, amit a Buli jelent számukra. Esőcsepp és könny. Mindegyik hullott szombaton. Mind­­egyik felszárad egyszer. S akkor jövőre me­gint fel lehet dobni a pénzérmét. Fotó: K. B. A csalódottság könnyeket csalt elő Az egészségünkért dolgoznak Semmelweis Ignác születésnapján köszöntötték a szakma munkatársait Várpalota (új) - Az anyák megmentője, Semmelweis Ignác születésének 187. év­fordulóján az egészségügy dolgozóit köszöntötték a Jó Szerencsét Művelődési Köz­pont színháztermében ren­dezett városi ünnepségen. Beszédében Pados Zoltánné, Várpalota város társadalmi megbízatású alpolgármestere kiemelte, jogos a köszöntés or­vosoknak, nővéreknek, védő­nőknek, gyógyszerészeknek, mentősöknek, illetve az őket se­gítő technikai alkalmazottak­nak, a betegség megelőzéséért, a beteg emberek gyógyításáért, ápolásáért végzik munkájukat. „Igazán nem mindegy, hogy betegen, elesetten milyen be­nyomások érnek bennünket. Gyakran természetesnek gon­doljuk azoknak a figyelmét, tü­relmét, akik az egészségért fára­doznak.” Az alpolgármester asszony emlékeztetett, Semmelweis Ig­nác a gyermekágyi láz megféke­zése érdekében végzett tevé­kenységéért, humanizmusa és megfeszített munkája mellett alig kapott elismerést. Kitartása példaértékű a mai, köztünk élő egészségügyi dolgozóknak is. Azoknak, akikkel naponta talál­kozunk kórházban, rendelőben, vagy ha a mentésünkre sietnek, akiknek gyakran elfelejtjük megköszönni a vizsgálatot, a jó szót. Pedig társadalmi megbe­csülésük nagyon gyakran ala­csony, olyan, mint a fizetésük. Az ünnepen az önkormány­zat képviselő-testülete dr. Ilok Sándor háziorvos részére a vá­ros egészségügyi munkájában végzett odaadó tevékenysége elismeréseként, nyugdíjba vo­nulása alkalmából Thuri-díjat adományozott. Ilok doktor, aki hosszú évek óta tevékeny szere­pet vállal Várpalota és a román testvérváros, Petrozsény kap­csolatainak fejlesztésében, Pa­­dosnétól vette át a kitüntetést. A városi kórház és rendelőin­tézet elismeréseit dr. Szalai Ma­rianna igazgatónő adta át. Sem­­melweis-díjat kapott Kolimár Pálné könyvelő, Kozmáné Csin­­csi Cecília asszisztens, Andrej­­káné dr. Sebestyén Valéria rönt­gen- és belgyógyász főorvos, Rőt Józsefné főnővér és Mónos Attiláné szülésznő. Igazgatói di­cséretben nyolc kórházi dolgo­zó részesült. Thuri-díjjal tüntették ki a nyugdíjba vonuló dr. Ilek Sándor háziorvost. Az elismerést Pados Zol­­tánné alpolgármester adta át Fotó: Ármás MIT - HOL - MIKOR? Veszprém: 6-án 18 órakor Aggódik? - Van erre megoldás címmel díjtalan elő­adás 6-án 18 órakor a Kossuth u. 21/A 3. em. 5-ben, a Dianetika Központban. A Pannon Várszínház Orfeum című kaba­réjának bemutatója 7-én 21 órakor a Vár­kert szabadtéri színpadán. Alsóörs: 6-án 16 órakor Dvorák Gábor pantomimművész műsora a strandon, rossz idő esetén a művelődési házban. Balatonalmádi: Gáspár Laci élő koncertje 8-án 21 órakor a szabadtéri színpadon (Wesselényi strand keleti kapujánál). Janakis Görög Show 8-án 21 órakor a Pan­nónia Kulturális Központ és Könyvtár szer­vezésében a sportpályán. Sztárvendég: Nagy Edmond. Balatonfüredi művészeti fesztivál prog­ramja: 5-én 19 órakor Soma Jazz Most, Dresch Quartet és a Djabe Jazz/World Fu­sion koncert, 6-án 20.30 órakor a Magyar Állami Népi Együttes: Verbunkos - Nem­zeti tánc születése című műsora. 7-én 20.30 órakor a Ghymes együttes koncertje a szabadtéri színpadon. A Győri Ütőegyüttes hangversenye 7-én 19 órakor a Móló színpadon. Balaton Operettparádé - Táncolnék a bol­dogságtól címmel 8-án 20 órától a szabad­téri színpadon. Közreműködnek: Oszvald Marika, Csere László, Bardóczy Attila, Vá­sári Mónika, Kónya Miklós és zenekara és az Interkoncert Tánckar. Herend: Rajczi Zoltán festőművész kiállí­tásmegnyitója 6-án 18 órakor a Herend Galériában (Park sétány). A kiállítás július 20-ig látogatható naponta 10-17 óráig. Paloznak: Réti Zoltán fotókiállítása 20-ig megtekinthető a faluház nagytermében. Tihany: 7-én 19.30 órakor Mali Katalin or­gonaművész orgonaestje a Bencés Apát­ságban. Kicserélték a tűzoltóság felszerelését Bakonyná­na (Simonná R. Erzsébet)­­ Az önkén­tes tűzoltó egyesület 1996-ban alakult tizen­hat taggal. A jelenlegi vezetést, Rát­­kai György el­nököt, Oltyán Gábor pa­rancsnokot, Tóth Tamás titkárt az ön­­kormányzat folyamatosan segíti a pályá­zatok megírá­sában, illetve a pályázati ön­rész előteremtésében. Sikeres pályázatot tudhattak maguké­nak 2004-ben is, amikor a 105- ös alapítványtól 150 ezer forin­tot nyertek. Ezzel lehetőség nyílt a településen a tűzcsapok folyamatos bővítésére. Pályázat útján nyert az egyesület 1998- ban egy tűzoltóautót is, mely gyorsbeavatkozóval - egy öt­ven méter hosszú tömlővel - van felszerelve. A település bel­területén ezzel az autóval oldják meg télen a hókotrást is. Bakonyánán idén, április 8- án erdő- és tarlótűz pusztított. A helyi tűzoltók itt élesben próbál­hatták ki az autójukat. Gya­korlatilag az elmúlt években pá­lyázati pénzekből teljesen ki­cserélődött a tűzoltóság felsze­relése. A fiatal korosztály tanításá­val évek óta Bierbaum Dezső parancsnokhelyettes foglalko­zik. Ennek köszönhetően 9-10 fős ifjúsági fiú- és lánycsapat működik a községben. Ezek a fiatalok a már kilenc éve részt­vevői a rendszeresen megrende­zésre kerülő Flórián-napi kistér­ségi tűzoltóversenynek. A megyei tűzoltóversenyen az elmúlt években a felnőtt csa­pat CTIF kategóriában jeles­kedett. A lány-, illetve fiúcsapatok egyaránt dobogós helyezéseket értek el. Idén újból verbuváltak fiatalokat. Úgy tűnik, Bierbaum Dezső még néhány évig átadhat­ja tapasztalatait. A tűzoltó-egyesületnek egye­lőre csak egy szertár áll a rendel­kezésére, de még az idén ügye­leti szobát szeretnének beren­dezni pályázati és önkormány­zati segítséggel. A nánai önkéntesek az áprilisi erdőtűznél is bizonyíthattak Fotó: Körösparti Színre lépnek majd a diákok Bakonybél (müller)­­ Tar­talmas és színvonalas mű­vészeti oktatás folyik a kis bakonyi falu általános isko­lájában. A gyermekek elsajátítják a bőrmívesség, az agyagozás, a szövés-fonás mesterségének alapjait. A település múltját ku­tatva fellelték, hogy az 1800-as évektől kezdve gazdag kulturá­lis élet zajlott itt. A színjátszás hagyományait újraélesztve a közelmúltban - Takács Nán­­dorné iskolaigazgató szakmai irányításával - színjátszó cso­portot szerveztek. Tagjai között - az általános iskolás korúakon kívül - vannak közép- és főisko­lás tanulók is. Első bemutatko­zásuk a júliusi falunapon lesz. |y| A Bors-Tefu Kft I M nyári tüzelőakciójalul is Július 1-20-ig történő L II megrendelés esetén aug.-i. 11 Y, szept.-i szállítással cseh dié- LI és daraszenek most I II 4d,-Ft/g-val Olcsóbban! || ML 20q feletti megrendelés esetén U­ni I kedvezményes házhozszállítás! || L Vegyes III. akác konyhakész pj | L tűzifa szintén megrendelhető! \ p L | Megrendelés: Jp || Dudar, Tiszép tel.: 88/487-316. |\| Ügyfélszolgálati irodáinkban a Naplón kívül feladhatja hirdetését a Vas Népe, a Zalai Hírlap, a Fejér Megyei Hírlap és a Dunaújvárosi Hírlap című napilapokba is. NAPLÓ 9 Fotókon perdül a szoknya Várpalota (áj) - Perdül a szoknya címmel nyílt meg a Kastély-dombon a helyőrsé­gi klubban Láng Tibor fotó­művész kiállítása. A tárlatot az alkotó személyesen aján­lotta az érdeklődőknek. Elsősorban tájfotókat készí­tek, ez az első alkalom, hogy speciális témájú összeállítással jelentkezem - fogalmazott az alkalmi műhelybeszélgetésben Láng Tibor, megjegyezve, a té­ma, a tánc, számára nem idegen, hiszen valamikor maga is nép­­táncosként, szólótáncosként lé­pett évtizedeken át színpadra. Bántotta már akkor is a szemét, amikor egy-egy produkciót olyan statikus fotókkal illuszt­ráltak, ami idegen ettől a mű­vészeti ágtól. Saját képei vi­szont egyértelműek, mert, ha perdül a szoknya, akkor ott kell, hogy legyen mögötte maga tánc, a mozgás is. Ez nem egy különö­sen nehéz műfaj, ha valaki a ter­mészetességet keresi benne. Egy volt néptáncosnak főleg nem az, mert tapasztalatai alap­ján képes „együtt lélegezni" a mozgással, vagyis tudja, a kö­vetkező pillanatban milyen mo­tívum következik. A tárlat szeptember 11 -ig lá­togatható. A néptánc nem idegen az alko­tó számára Fotó:AJ. HIRDt a BSglgg Jwcot BSIBS­g»»­I HASZNÁLTRUHA­ÍSIIIBS! KERESKEDÉS SSIN­SS VESZPRÉMBEN a Cserhát u. 7. sz. alatt (a volt Kölcsey könyvesbolttal szemben) Extra minő­ségű felnő­tt- és gyerekruha: 1500 Ft/kg MINDEN SZERDÁN a TELJESEN ÚJ NYÁRI ! ÁRUKÉSZLET! Péntekenként cipő, lakástextil vagy kiegészítők vásárai __________ Dt.: „HADA" KFT.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék