Napló, 2005. szeptember (Veszprém, 61. évfolyam, 204-229. szám)

2005-09-30 / 229. szám

2005. szeptember 30., PÉNTEK Együtt horgász és halász­ udapest (tt) - A halászat s a horgászat került teríték-­­ a tegnapi parlamenti nyílt apón. Halászat és horgászat az eu­­rpai uniós Magyarországon ímmel tartottak nyílt napot a­arlamentben, amelyen a témá­­­n érintettek - Balatoni Haló­­zati Rt., horgászszervezetek, minisztériumok, szakhatóságok mindegyike részt vett. A nagyszabású megbeszélé­­en, melynek dr. Szili Katalin azelnök volt a fővédnöke, me­gyénket nyolc horgászvezető képviselte. Jó hangulatú és konstruktív tanácskozás volt, nyilatkozta lapunknak Rajnai Árpád, a Horgászegyesületek Veszprém Megyei Szövetségé­nek ügyvezető elnöke, ahol mindenki elmondta az állás­pontját, a megoldandó problé­mákat. Elhangzott, a halászok érdekeltek abban, hogy a horgá­szok jól érezzék magukat a tó­nál. A feleknek együtt kell mű­ködniük az idegenforgalom, a környezetvédelem terén és a rapsicok elleni védelemben is. Startolhatnak a pályakezdők Veszprém (V. I.)­­ Szomba­­on az APEH internetes hón­apján már megjelenik a start kártya igénylésére szolgáló nyomtatvány. Umenhoffer Ferenc, az Ú­PEH Veszprém Megyei Igaz­gatóságának igazgatója el­­mondta, hogy a pályakezdő fin­­alok elhelyezkedésének köny­­­yítésére vezetik be október el­­ejétől a Start kártyát. Ezzel a pályakezdőket alkalmazók járu­­ákkedvezményt kapnak. A kát­­yát az APEH területileg illeté­­kes igazgatóságának ügyfés­­zolgálatainál igényelhetik a­iatalok, akár postán is, akkor a kártya kiállításának dátuma a törvény adóhatósághoz való be­érkezésének napja lesz. Amikor az ügyfészolgálaton kezdemé­­nyezik a kiállítását, a kérés beér­­kezésének dátuma szerepel a kártyán. Az igénylésnek alap­­eltétele, hogy a fiatalnak le­gyen adóazonosítója, ha nincs igen, akkor azt is kérni kell. A kártyát olyan fiatalok kap­hatják, akik korábban még nem létesítettek munkaviszonyt, de ha volt már alkalmi munkavál­lalói könyvük, vagy idénymun­kát, alkalmi megbízást elláttak, attól még megkapják. A szak­képzetlen vagy középfokú vég­zettségű fiatalok 25 éves, a fel­sőfokú végzettségűek 30 éves korukig használhatják, de leg­feljebb a kiállítástól számított két évig. Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy aki Start kártyát akar váltani, annak érde­mes előbb tárgyalnia a leendő munkaadójával, hogy ne veszít­sen a két évből. Nem kell attól félni, hogy nem készül el a nyomtatvány, mert az adóható­ság igazolást ad arról, hogy az elkészítése folyamatban van. A Start kártyát a pályakezdő a munkaadónak adja le, aki ezt köteles megőrizni az alkalma­zás vagy az érvényesség időtar­tamáig. A munkáltatónak a Start kártyás fiatalokról adatot kell szolgáltatnia az adóhivatalnak. Rablás előtt is bűnöztek Pápa (m. a.)­­ Szerdán két­iatalkorú három rablást kö­­v­etett el egy órán belül, majd a bejelentéstől számítva a rendőrök hét percen belül elfogták őket. Mint azt tegnapi számunkban már megírtuk, délután fél öt és fél hat között a fiatalok megállí­tották hasonló korú társaikat a pápai várkertben, majd erősza­kos módon­­ volt, akit lefejeltek - értékeiket követelték tőlük. Mobiltelefon, edzőcipő és némi pénz lett a zsákmányuk. Az egyik áldozatuknak volt annyi lélekjelenléte, hogy rögtön a tá­madás után telefonon értesítette a rendőrséget, majd folyamato­san arról tájékoztatta az ügyele­tesen keresztül a járőröket, hogy a rablók merre mennek. Orsós Károly hadnagy, a ka­pitányság szóvivője elmondta, az éjszakába nyúló kihallgatá­son a veszprémi, 17 éves M. T - ről kiderült, hogy lakásotthon­ban él. Korábban testi sértést, lopást, garázdaságot követett el, amiért felfüggesztett háromévi fogházbüntetésre ítélték. Társá­ról, a Balaton-parthoz közel fek­vő településen lakó 15 éves Sz. T.-ről azt tudták meg a nyomo­zók, hogy egyéves kora óta a nagyszülei nevelik. Ellene lopás miatt folytat jelenleg eljárást a veszprémi kapitányság. Mindkét fiatal azt mondta, hogy a barátaikhoz érkeztek lá­togatóba. A rablást ötletét vi­szont egymásra fogják. Koráb­ban a gyermekvédő intézetben ismerkedtek össze, innen a ba­rátság. Napokon belül eldől, hogy a bíróság majd letartóz­tatja-e őket. KRÓNIKA Méltóak a megbecsülésre Nemzeti zászló nyugdíjas katonáknak­ Talpon maradt a klub Várpalota (új)­­ Alapításá­nak harmincadik évforduló­jára nemzeti zászlót adomá­nyozott az önkormányzat képviselő-testülete a nyugal­mazott katonákat, rendőrö­ket és tűzoltókat tömörítő Gábor Áron Klub részére. A helyőrségi klubban rende­zett ünnepi közgyűlést levélben köszöntve Iváncsik Imre, a Hon­védelmi Minisztérium politikai államtitkára hangsúlyozta, a klub közössége méltó a megbe­csülésre, a kollektíva összetartó ereje segíti a fegyveres rendvé­delmi testületektől nyugállo­mányba vonulók életét , de ugyanígy nagyra értékelendő a fiatalok hazafias, honvédelmi nevelésében végzett tevékeny­ség is. A jubiláns klubot okle­véllel ismerte el Havrill András vezérezredes, a honvéd vezér­kar főnöke. Az eltelt harminc esztendő nem volt könnyű, de ez a nagy család mindig tudott lelkesedni - jelentette ki Dobszai József nyugalmazott alezredes, a klub jelenlegi elnöke. A közösség történetét felidézve Kreizinger Károly nyugalmazott tüzér alez­redes, tiszteletbeli elnök emlé­keztetett, 1975-ben tízen kezd­ték, de a legszebb napokban több mint kétszáz tagot is szá­moltak. Amikor a kilencvenes évek elején bezárt a tüzérkikép­ző központ, az utcára kerültek, de talpon maradtak. Ha kellett, a várkertben vagy téeszirodában, de megtartották rendezvényei­ket. Mára sikerült széles körű kapcsolatot kialakítani a társ­nyugdíjas szervezetekkel. A nemzeti zászlót Hargitai László, a bányász nyugdíjas klub vezetőjének kezdeménye­zésére adományozta a várpalo­tai elöljáróság, a nemzeti jelké­pet Leszkovszki Tibor polgár­­mester adta át Dobszai alezre­desnek. Kreizinger Károly tevé­kenységét az önkormányzat képviselő-testületének emlék­érmével ismerték el. Az évfor­dulóra megnyílt a klub történe­tét bemutató kiállítás. A nemzeti zászlót Leszkovszki Tibor várpalotai polgármester adja át Dobszai József nyugalma­zott alezredesnek Fotó: Andrányi A Hyundai megérkezett Pápa (rt)­­ Tovább gyarapodott a márkakereskedések száma, miután megnyílt a város tizedik szalonja. Papp Zoltán Hyundai­­márkakereskedő szerint helytállnak a piaci versenyben. A dél­koreai márka az egész világon egyre jobb pozíciókat vív ki ma­gának, ami bizakodással tölti el Kőrösparti-fotó Harc a filmkalózok ellen Veszprém (hgy)­­ Becslé­sek szerint éves szinten eléri a piaci forgalom harmadát, azaz körülbelül 30 milliárd forintot az illegális filmmáso­lásból származó bevétel. Erről tájékoztatta a Naplót az Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő Közcélú Alapít­vány (ASVA) igazgatója. Kál­mán András az ASVA országjá­ró kampánykörútjaként a me­gyei főkapitányság munkatár­sainak gyakorlati és elméleti tudnivalókról beszélt, és ismer­tette a szerzői jogsértéssel kap­csolatos ügyekben elért eredmé­nyeket. Az igazgató szólt arról is, hogy rohamléptékben fejlő­dik a technológia és a technika, így a legfőbb problémát jelen­,­leg az internetes fájlcserélőkön megjelenő illegális tartalmak, filmek, játékprogramok okoz­zák. Példaként megemlítette, hogy a rendőrség tíz napig fi­gyelt egy úgynevezett ftp-szer­­vert működtető személyt, aki­nek a hálózatáról ez idő alatt másfél millió forint értékben töltöttek le engedély nélkül fel­tett tartalmat. A felmérések sze­rint az országban jelenleg min­den második dvd-film illegális, ezzel pedig az államnak és a jog­­tulajdonosoknak ötmilliárd fo­rintos kárt okoznak a filmkaló­zok. Az igazgató szerint az ed­dig megszületett ítéletek sem jelentenek visszatartó erőt. Úgy vélekedett: a bírói gyakorlat mintha a filmkalózkodás eny­hébb fokú társadalmi megítélé­séhez igazodna. A jelenség ellen azért is fel kell lépni, mert a filmlopás mára üzletággá nőtte ki magát. RÖVIDEN Terítéken a színház Veszprém (V. R.) - Rácz Attila, a Petőfi Színház igaz­gatója és Kőváry Katalin mű­vészeti vezető Zsédenyi Imre megyei főjegyzővel tárgyalt tegnap délután a teátrumról. A megbeszélésen a felek ab­ban egyeztek meg, hogy az intézmény vezetői elkészíte­nek egy írásos felmérést gaz­dasági helyzetükről, arról, hogy mennyi pénzre lenne szükségük a biztonságos, de takarékos működéshez. Ezt az anyagot a kulturális bizott­ság tárgyalhatja, és csak az­után kerülhet az októberi vagy novemberi közgyűlés elé. Ami biztos: az új direktor azon kérése, hogy a fejlesz­tésre szánt 26 millió forintos fenntartói támogatást műkö­désre fordíthassák, teljesen nem teljesíthető, mert ebből már elkezdődtek kötelező beruházások a színházban. Háromszázmilliót vesztettek Csetény feltételekkel csatlakozna a kistérségi társuláshoz Zirc (V. R.)­­ Az elmúlt két évben mintegy 300 millió fo­rintos támogatástól esett el 17 bakonyi település, mert nem alakult meg­ a többcélú kistérségi társulás. Ez hangzott el azon a tanács­kozáson, melyet belügyminisz­tériumi szakemberek részvéte­lével tartottak tegnap a zirci városházán. Már kétszer nem tudott meg­alakulni a többcélú kistérségi társulás a Bakonyban. Az elmúlt évi sikertelen próbálkozásuk után legutóbb néhány hónapja akarták létrehozni a társulást. Ekkor Csetény döntött úgy, hogy nem csatlakozik a közös szerveződéshez. Hiába nyújtot­ták be így is a megalakulásról szóló okiratot a polgármesterek, az nem felelt meg a törvényessé­gi előírásoknak, így nem je­gyezték be. Ezért most dr. Éllő Mária, a megyei közigazgatási hivatal vezetője tanácskozásra hívta a térség polgármestereit. A megbeszélésen részt vett Pozs­­gai Balázs, a Belügyminisztéri­um vezető tanácsosa és Peresz­­tegi Gergely, a minisztérium ön­­kormányzati, gazdasági főosz­tályának vezetőhelyettese, akik válaszoltak a kérdésekre. Horváth László, Zirc pogár­­mestere hozzászólásában el­mondta, hogy a sikertelen meg­­alakulási próbálkozásaik miatt az elmúlt két évben mintegy 300 millió forintos támogatástól esett el a kistérség 22 ezer lako­sa. A települések jelen lévő ve­zetői hangsúlyozták, hogy a jö­vő a többcélú társulásoké, de a zirci kudarcok annak is köszön­hetők, hogy nem rendelkeztek a falvak kellő információval a rendszer működésével kapcso­latban. Albert Mihály, Csetény polgármestere hozzászólásában kifejtette: ők nem látták a társu­lásban a kölcsönös előnyöket, azt, hogy ebből milyen haszna származna a falunak. Végül azt mondta, támogatnák a szervező­dés létrehozását, de feltételek­kel. Csetény csak az orvosi ellá­tás területén kíván társulni, és a területfejlesztésben is csak úgy venne részt, hogy a társulási megállapodásban a döntési ré­szek jól elkülönülnek, és látják a jogaikat. A zirci többcélú kistér­ségi társulásnak október 15-ig kell megalakulnia, különben nem részesülhetnek a jövő évi működési támogatásból. Kimentették a lakosságot (Folytatás az 1. oldalról.) Ifj. Bakos György sajtórefe­rens lapunknak elmondta, hogy a délutáni értékelés szerint az ukki gyakorlat hasznosnak és eredményesnek bizonyult, ami az összehangolt előkészítő munkának és a lakosság türel­mének, együttműködési készsé­gének is köszönhető. Néhány apró, jobbító szándékú észre­vétel ugyan előfordult - példá­ul, hogy kissé lehetne hango­sabb a riasztás -, azonban éppen ezek azok a dolgok, amelyek miatt szükséges a katasztrófa­­védelmi gyakorlat. NAPLÓ 3 Kiesett a „Loki” Debrecen (kd)­­ A labdarú­gó UEFA-kupa tegnap esti visszavágóján 2:0-ra nyert az ukrán bajnok, így a Sahtar Donyeck gárdája 6:1-es ösz­­szesítéssel jutott tovább. Kizárták a Honvédot Budapest (mti)­­ A Magyar Labdarúgó Liga kizárta a Bor­sodi Ligából a Budapest Hon­véd együttesét, mivel a klub nem rendezte korábbi vezető­edzőjével, Tornyi Barnabás­sal szembeni tartozásait. A fővárosi gárda az NB II Ke­leti csoportjában szerepelhet. Nem várható erős fertőzés (Folytatás az 1. oldalról.) Ezzel elérték azt, hogy me­gyénk erdeiben 16 ezer hektáron észleltek tarrágást és 85 ezer hektáron közepes rágáskárt. A munka eredményességéhez a két megyei erdőgazdaságon kí­vül hozzájárultak az önkor­mányzatok is. Eredetileg nem is gondolták, hogy ilyen eredmé­nyesen tudnak megvédeni 1922 hektárnyi belterületet a gyapjas­pille hernyóitól. Az önkormány­zatok a helyzet magaslatán áll­tak, segített nekik a csopaki székhelyű Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szol­gálat szakembergárdája is. Az összefogásnak köszönhetően az erdőfelügyelőség munkatársai biztosnak látják, hogy jövőre nem lesz megyénkben erős fer­tőzés. Azt jelenleg az Északi­középhegységre prognosztizál­ják, az a terület azonban olyan messze van tőlünk, hogy nem kell félnünk visszafertőzéstől. HIRDETÉS |£­?RJ\|EL£L pénzváltó Veszprém, Szabadság tér 12. (Szürkebarát borozó melett) ____________Tel.: 88/329­ 000___________ Pénznem 1 egységre VÉTEL ELADÁS EUR 246.0000 251.9000 CHF 157.0000 163.0000 GBP 359.0000 372.0000 SKK 6.1500 6.6500 USD 204.0000 209.9000 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényes 2015. szeptember 29. Nyitva mindennap 8-21 óráig­­.(*****)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék