Napló, 2005. október (61. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-11 / 238. szám

8 • NAPLÓBAKONY-BALATON Szerkesztőség: 8200 Veszprém, Szófia u. 2/A. Telefon: (88)579-420 Szerkesztőségvezető: Mátételki András Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (88)413-661 8100 Várpalota, Szent István u. 3. Tel./fax: (88)371-317 A vértanúkra emlékeztek Balatonalmádi (h.)­­ A nemzeti gyásznapon a Hősi Emlékműnél Né­meth Béla, a Vörösbe­­­rényi Általános Iskola igazgatója mondott ün­nepi beszédet, amely­ben felidézte a 156 év­vel ezelőtt történt tragi­kus eseményeket. Az ünnepi megemlé­kezésen a vörösberényi diákok műsorát tekint­hették meg az emléke­­zők. Az 1848-49-es szabadságharc végét je­lentő világosi fegyver- 1 c-v­étel után a császári törvényszék ítélete Aradon kivé­telt a magyar hon­­védsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Megújult az iskola Jelentős károkat okozott az esőzés­­ Tegnap visszaállt a rend Tapolca (szíj)­­ Hétfőn reggel visszazökkent a normális kerékvágásba a Bárdos Lajos Általános Is­kolában a tanítási rend. Az intézményben elázott felső szint és az ott vég­zett kényszerű felújítási munkálatok miatt a felső­sök eddig délután jártak iskolába. Keszler József igazgató hétfőn reggel köszöntötte az immár ismét együtt beérkező felső és alsó tagozatos tanuló­kat, majd felidézte az elmúlt másfél hónap történéseit. Kü­lön köszönetet mondott az ön­­kormányzat és a jelen lévő Ács János polgármester segí­tő, támogató hozzáállásáért. - Mi eredetileg a tető fel­újítását, a korábbi lapos tető lecserélését és tetőtér kialakí­tását szerettük volna. Azon­ban olyan özönvíz zúdult Ta­polcára augusztus végén, hogy az emeleti tantermek tu­lajdonképpen teljesen eláz­tak. A falak átnedvesedtek, a vakolat több helyen leesett, és tönkrement a parketta is. Ha­mar kiderült, hogy itt a taní­tást nem lehet elkezdeni, egy­szerűen nincs más választás, mint a teljes felújítás - hang­súlyozta Keszler József. Ács János ehhez hozzáfűzte, hogy az első problémát az jelentet­te, hogy a tetőépítésre benyúj­tott pályázaton nem nyert a város, így azonnal látszott, hogy a közel harmincmilliós beruházást önerőből kell megoldania az önkormány­zatnak. Ezt tetézte a beázás, ami jelentős károkat okozott, és módosított az oktatás rend­jén. - De minden jó, ha a vége jó. Elmondhatjuk, hogy egy szépen felújított iskolába jár­hatnak a gyerekek - mondta a város polgármestere. Ács János polgármester hétfőn üdvözölte a gyerekeket és a pedagógusokat a felújított iskolában 2­01s10­5 Könyv az évezredes faluról Kitüntetésekről döntenek Ajka-Padragkút (gm) - Pad­rag, anno... címmel készítette el legújabb könyvét Tib­or Endre, amelyet október 12- én, szerdán délután négy óra­kor mutatnak be a padragkúti művelődési házban. A többkötetes helytörténe­ti kutató történeti kronológiát és adattárat készített az ezer­éves faluról, a kezdetektől 2004-ig. A könyvet bemutatja és a beszélgetést vezeti a mű lektora, Se­bő­ József. Ajka (sk) - Rendkívüli ülést tart ma 14 órától a város kép­­viselő-testülete a városházán. A nyolc napirendi pont között szerepel pályázatokhoz ön­rész biztosítása, az ipari park melletti ingatlanok értékesíté­sére pályázat kiírása. A képvi­selő-testület tagjai zárt ülésen tárgyalják a Primer Kft. in­gatlanértékesítéséről és az önkormányzati kitüntetések adományozásáról szóló elő­terjesztést. A TOPLAN TAPOLCAI BAZALTGYAPOT Kft. (8300 Tapolca, Strand u. 6.) felvételt hirdet az alábbi munkakörre: 1 fő GYANTA-ELŐKÉSZÍTŐ A munkarend egy műszakos. Vegyész szakképzettség szükséges. Jelentkezés: 87/511-039 telefonszámon Bodnár Istvánnénál vagy 30/277-4883 és 87/511-038 Tóth Lajos üzemvezetőnél. CNC gépek programozására és felügyeletére keresünk gyakorlattal rendelkező fiatal technikust. Jelentkezni: SOKORÓ Ipari és Kereskedelmi Kft. 9100 Tét. Fő u. 8-10. Munkanapokon: 6-14 óra között, ill. a 06-96/461-011 telefonszámon. THEODORA JL. A Kékkúti Ásványvíz Rt., A Nestlé Waters - Nestlé Csoport tagja kékkúti gyárába munkatársat keres a következő munkakörbe: GYÁRIGAZGATÓI ASSZISZTENS Elvárások: • közép- vagy felsőfokú végzettség (kommunikációs szakirány előnyt jelent) • tárgyalásszintű angolnyelv-tudás • francianyelv-tudás előnyt jelent • hasonló területen szerzett 1 -2 éves tapasztalat • felhasználói szintű MS Office ismeret (Word, Excel, PowerPoint) • önálló, precíz, megbízható munkavégzés • jó kommunikációs és szervezőkészség • flexibilitás, kreativitás és kezdeményezőkészség Főbb feladatok: • a gyárigazgató napi ügyeinek intézése • levelezés, dokumentáció nyomon követése­­ • értekezletek jegyzőkönyvvezetése • kapcsolattartás a helyi hatóságokkal, önkormányzatokkal • haladó szintű fordítás és tolmácsolás • rendezvényszervezés, utazásszervezés Amit kínálunk; • Jó csapat; • Kellemes környezet; • Szakmai fejlődés. Amennyiben pályázatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy fényképpel ellátott, magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajzát, a bérigény megjelölésével juttassa el postán vagy e-mail-en az alábbi címre: Kékkúti Ásványvíz Rt. Személyügyi Osztály E-mail: lob@kekkuti.hu. 8254 Kékkút Tel.: 06 87 563 200_______________________ CIB BANK MUUAJHMOMZO* tessék... g CIB kamatkívánságműsor! Veszprém, Szeglethy u. 1. Tel.: 88/590-350 EBXM:»%. i “*@ CIBKllSW2»220 r—-?»,r.*?.rrr "rr; www.cib.hu n*fr. 3­0» -««Ért* ****WV»I~*.. «Bámá Bj­é ha««T ***** i C*» C«. • arjwo tocj mwvt 2005. OKTÓBER 11., KEDD Tatár-alkotások Népszerű művész kiállítása nyílt a galériában Várpalota (új) - Régen látott hatalmas érdeklő­dés mellett nyílt meg a 20. Várpalotai napok ren­dezvényeként az elmúlt szombaton a Nagy Gyula Galériában Tatár Antal festőművész gyűjtemé­nyes kiállítása. Az alkotó művészi pályá­ját az idei városünnepen Vár­palota városért kitüntetéssel ismerte el az önkormányzat képviselő-testülete. A tárlatot ajánlva Mészáros Imre grafi­kusművész, a Nagy Gyula Galéria művészeti vezetője elmondta, tizenkilenc eszten­deje, a Palotai Műhely és a ga­léria indulásakor ismerkedett meg Tóni bácsival, akiben az előzetes hírekkel szöges el­lentétben egy „nagyon is a föl­dön járó, közvetlen, anekdo­tákkal és viccekkel jól felsze­relt férfiút" ismert meg. Eddigi életműve okot ad­hatna a visszatekintésre, ösz­­szegzésre-de Ta­tár Antal ha­talmas életbölcsességgel min­dig előre tekint, nem ismeri a „Bezzeg régen..." kezdetű mondatokat. Hetvenévesen is élete minden percét változat­lanul valamilyen, az alkotás­hoz kapcsolódó tevékenység­gel tölti. „S aki mindig a hol­napra készül, az lélekben fia­tal, örökké fiatal marad." Tatar Antal ma is alkotótábo­rok rendszeres résztvevője, számára nem furcsa, hogy még most is tanul. A Várpalotai napokon a Krúdy Gyula Városi Könyv­tárban nyílt meg Molnár Mó­nika grafikusművész tárlata. Egy semmivel össze nem té­veszthető, egyéni formavilág a képeken, az alkotó saját mi­tológiájának, a világról, an­nak keletkezéséről, régi ko­rokról gondoltak különleges lenyomatai. A Thuri-vár Már­vány termében mutatta be Ge­lencsér Ferenc székesfehér­vári fotóművész Palota kora­beli metszeteken címmel rep­rodukciókból álló kiállítását. A festőművész hetvenévesen is alkotással tölti mindennapjait Megemlékezők Közreműködött a helyi kiképző központ zenekara Tapolca (Töreky)­­ Az Ara­don kivégzett tizenhá­rom honvédtábornokra és a szabadságharc más tragikus sorsú hőseire emlékezett a város az események után 156 év­vel a köztemető melletti emlékparkban. Az ünnepség fényét dr. Ra­vasz István alezredes hadtör­ténész mélyreható, nemzeti érzülettől áthatott történelmi elemzése emelte. Az aradi kivégzettekről így beszélt: - Egyek voltak a halálig tartó hűségben. Magyar szív­vel léptek a vérpadra, az ural­kodó parancsára tettek esküt a magyar alkotmányra, ame­lyet az esküjét megszegő ural­kodóval szemben is képesek voltak védelmezni. Ez volt a halálos bűnük. Ravasz István ünnepi beszédét követően a Batsányi János Általános Is­kola pedagógusainak és nyolcadik osztályos tanulói­nak igényesen összeállított műsora következett, amely a hősi halált halt tábornokok mindegyikének személy sze­rint is szép emléket állított. Az aradi vértanúk bazalt emlék­művén a tapolcai önkormány­zat nevében Horváthné Sza­lai Gyöngyi alpolgármester, Lasztovicza Jenő­ országgyű­lési képviselő, a Tapolcai Helyőrség Parancsnoksága és a Tapolcai Rendőrkapitány­ság nevében Matuz István ezredes és dr. Scher József rendőrkapitány. Ravasz Ist­ván alezredes, hadtörténész, az­ MSZP nevében Lévai Jó­zsef és Balázsné Kiss Éva, a Szociáldemokrata Párt nevé­ben Baski Sándor, a városi könyvtár és múzeum nevében Nagy Eörsné igazgató és Hangodi László történész, to­vábbá az ünnepségen aktívan is közreműködő Radeczky Huszáregyesület és az I. Fe­renc József Jászkun Első Honvéd Huszáregylet képvi­selői helyezték el a megemlé­kezés koszorúit. Az ünnepsé­gen a tapolcai kiképző köz­pont zenekarának előadásá­ban csendült fel a Szózat. Az aradi vértanúk bazalt emlékművénél Matuz István és Scher József is koszorúzott a LUa■O h­ávo­m.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék