Napló, 2005. október (61. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-08 / 236. szám

2005. OKTÓBER 8., SZOMBATKRÓNIKA Az orvosi ügyelet teljes munkaidő Precedensértékű másodfokú ítélet született Zalaegerszeg (wdp)­­ A megyei bíróság kimond­ta, a közalkalmazotti jogviszonyban lévő egészségügyi dolgozók ügyeleti ideje teljes egé­szében munkaidőnek mi­nősül. A Zala Megyei Bíróság tegnap meghozott másodfokú ítélete hangzik így. A pert a balatonedericsi háziorvos kezdeményezte, első fokon a Veszprémi Munkaügyi Bíró­ság a keresettel egyező dön­tést hozott. Az ítéletet többek között az 1993/ 104-es Európa tanácsi irányelvre, az azt ér­telmező két európai bírósági döntésre, valamint az uniós jog harmonizálásával kapcso­latos szabályokra alapozta. A Veszprém Megyei Bíróság összeférhetetlenség miatt ki­zárta magát a további eljárás­ból, ezért tárgyalták a pert má­sodfokon Zalaegerszegen. Szerkesztőségünket a fel­peres balatonedericsi házior­vost képviselő ügyvéd, dr. Se­bestyén Attila tájékoztatta. Megtudtuk tőle, hogy a per­ben első és másodfokon is úgynevezett közbenső ítélet született, melyben az ügy jog­alapját döntötték el. A mosta­ni bírósági döntés szembehe­lyezkedik egy hatályos ma­gyar kormányrendelettel, mely az ügyeletben töltött időt nem ismeri el teljes érté­kű munkaidőnek. Sebestyén Attila úgy fogalmazott, az íté­let üzenete szerint 2004. má­jus 1-jét, az uniós csatlakozást követően az uniós jogot alkal­mazni kell. A mostani irányadó, pre­cedensérvényű, végrehajtha­tó döntés több mint húsz­ezer közalkalmazásban lévő egészségügyi dolgozót érint­het - tette hozzá az ügyvéd. Veszprémben a vállalkozó háziorvosok kezdeményeztek hasonló tárgyú pert, ám azt el­ső fokon elvesztették. Az ő jogi képviselőjük is Sebes­tyén Attila, ezért arról kérdez­tük, a mostani ítélet lehet-e hatással a veszprémi orvosok perére. Önmagában emiatt nem kaphat másfajta megítélést a veszprémiek ügye - mondta az ügyvéd. Reméli viszont, hogy az a per a fellebbezésük következményeként kap majd másfajta elbírálást. Gazdag program (Folytatás az 1. oldalról.) Veszprém megye három­százhetvenezer lakójának üd­vözletét és gratulációját hozta el a várpalotai napokra Kuli Csaba. A megyegyűlés elnö­ke szerint büszke lehet szel­lemi gazdagságára az a tele­pülés, ahol három nap alatt közel 50 programot kínálnak. A képviselő-testület posz­tumusz Várpalota Város Díszpolgára címet adomá­nyozott dr. Gyuranecz Vincze jogász, okleveles bányamér­nök részére. Díszpolgári cím­mel ismerték el Szekeres Ist­ván, a Bányász Fúvószenekar titkárának tevékenységét. Várpalota város Érdemérmét vehette át Tatár Antal festő­művész, nyugállományba vo­nulásuk alkalmából Pá­lffy Árpádné bölcsődevezető és Zugor Jánosné, a családsegítő szolgálat vezetője. Mezei Ist­­ván-nívódíjban részesült Sági Józsefné nyugalmazott köz­­tisztviselő, Eötvös Pál-nívó­díjban Hettlinger Andrea, a Bán Aladár Általános Iskola testnevelő tanára. Thuri-díjjal jutalmazták Dom­ina Zsuzsan­nát, a polgármesteri hivatal köztisztviselőjét és dr. Torkos Lászlót, a városszépítő egye­sület vezetőségi tagját. Várpalota város Emlék­érmét adományozták Forgács Ferenc, a Gál Gyula-sport­központ közalkalmazottja és Magyar Lászlónné, a polgár­­mesteri hivatal köztisztvise­lője részére. A megnyitó kulturális és sportbemutatóján színpadra léptek a Vásárhelyi, a Várker­ti, a Bán Aladár és az inotai általános iskola diákjai, a ele­met Force, illetve a Queen Dance tánccsoportok, a La Luna klub szólótáncosai, a DSE Unió tornászai és a Black Diamond mazsorettek. A 20. Várpalotai napok első estjét a hagyományos tűzijá­ték, majd a Hooligans együt­tes élő koncertje zárta. Gál Gyula tiszteletére Egykori megálmodójáról nevezték el a városi sportcsarnokot Várpalota (új) - Az épít­tetésben döntő részt vál­laló Gál Gyuláról (1940- 1997), a szénbányák egy­kori pártbizottsági titkárá­ról nevezték el az emlék­tábla-avatással egybekö­tött ünnepségen tegnap a sportcsarnokot. Az első Várpalotai napo­kon, 1986-ban sok helybeli polgár kívánsága valósult meg a csarnokavatással, ma a huszadik városünnepen an­nak a nevét veszi fel az intéz­mény, aki ezt leginkább meg­érdemli - fogalmazott kö­szöntőjében Leszkovszki Ti­bor polgármester, emlékez­tetve, az átadás évében a Vár­palotai Bányász férfi kézilab­dázói már ötödik éve a legfel­sőbb osztályban szerepeltek, egyedüli olyan csapatként, akik szabadtéri, bitumenes pályán fogadták a vendége­ket - ezért a kézilabda-szö­vetség állandó nyomása alatt élt a palotai sportvezetés. Nyolcvanötre Gál Gyula ak­tív közreműködésével előte­remtették a csarnoképítés pénzügyi alapjait, ehhez még harmincmilliót adott a szén­bánya, esztendőre avathattak, „...s egy ember álma valóra vált". A Várpalotai Olimpiai Ba­rátok Körének elnöke, Poór Gyula kézilabda-mesteredző idézte fel a névadó, a jó barát és kolléga életútját. Kiemel­ve, Gál Gyula 1960-ban érke­zett a városba, hamar bekap­csolódott a sportéletbe, nagy részt vállalt abban szervező­­munkájával, a tárgyi, szemé­lyi és anyagi feltételek bizto­sításával, hogy a palotai kézi­labdázás a legmagasabb osz­tályig jutott. A Napló érdeklődésére if­jabb Gál Gyula, az MKB Veszprém KC válogatott ké­zilabdázója elmondta: „Na­gyon megtisztelő Várpalota város részéről ez a gesztus, mivel édesapám sokat dolgo­zott a kézilabdázásért.” A sportközpont előcsarnokában elhelyezett emléktáblát Gál Gyula özvegye, valamint gyermekei, Ginetta és Gyula leplezték le Tánc három napon át Megnyílt a 7. nemzetközi gyermekfesztivál Veszprém (V. K.)­­ Meg­nyílt a hetedik Veszprémi Játékok nemzetközi gyer­mekművészeti fesztivál tegnap délelőtt a Városi Művelődési Központban (VMK). A háromnapos rendezvé­nyen tíz országból (Ukrajna, Tatár Köztársaság, Orosz Fö­deráció, Lengyelország, Bul­gária, Baskír Köztársaság, Szerbia, Észtország, Ka­zahsztán, Magyarország) 950 szereplő vesz részt. A 9-17 év közötti gyermekek 120, fő­ként zenés, táncos, mozgás­művészeti produkciót mutat­nak be nemzetközi zsűri előtt. A hazai színeket veszprémi, gyöngyösi, füredi, kenesei, várpalotai fellépők és Almá­diból érkezett fiatalok képvi­selik. A fesztivál költségveté­se mintegy 10 millió forint. A tegnapi megnyitón köszöntőt mondott Dióssy László pol­gármester, Sipos Zoltán, a művelődési központ igazga­tója, Domokos József produ­cer és Natalia Nyikityenko, a fesztivál igazgatója. A szereplők ma a veszpré­mi helyőrségi otthon előtt és Rátóton is fellépnek. Vasár­nap délután a megyeszékhe­lyen belvárosi felvonulást tar­tanak, este hatkor gálaműsort adnak a VMK-ban. Tovább erősödik a diák-érdekképviselet Megalakítják a Diákönkormányzatok Országos Konferenciáját a megyeszékhelyen Veszprém (bzs)­­ Az egész országból érkeztek diákküldöttek arra a há­romnapos programra, amelyen megalakítják ér­dek-képviseleti szerveze­tüket, a Diákönkormány­zatok Országos Konfe­renciáját. Ötven diákküldött jött el az ország számos pontjáról, hogy közösen hozzanak dön­tést szakmai ajánlások, ötle­tek, kritikák alapján az or­szágos szervezet létrehozásá­hoz. A konferencia célja, hogy a diákok érdekeit széles körben képviseljék az érintet­tek. Nem csupán a diákjogok ismertetése és gyakorlása a cél, hanem kulturális, szabad­idős programok szervezése a középiskolások számára. Arató Gergely, az Oktatási Minisztérium politikai állam­titkára köszöntötte a küldötte­ket és elmondta, fontos, hogy a tanulók érdekei országos szinten is megjelenhessenek, és a szervezet a jövőben köz­vetítse a diákönkormányza­tok aktuális problémáit, kéré­seit, ajánlásait. Asztalos Ist­ván alpolgármester arra intet­te a jelenlévőket, hogy nagy felelősség hárul rájuk, de a szervezet megalakulása is mutatja azt, hogy hazánkban erős a diák-érdekképviselet, mely sok lehetőséget nyújt a tanulók számára. A megnyi­tón Katanics Sándor, az okta­tási bizottság elnöke szintén elismerően szól az egyesület­ről, és elmondta, büszke arra, hogy Veszprém ad helyet a kezdeményezésnek. 'JO J S­zoez D Z­­o­o Ötven diákképviselő tanácskozik a hétvégén a hatékony érdek­érvényesítés témakörében Veszprémben a városházán . Hirdetés NAPLÓ • 3 RÖVIDEN Megyei kórus Hollandiában Balatonfüred, Castricum (kgy) - Pileczky Erzsé­bet karnagy vezetésével Balatonfüred Város Ve­gyeskara a hét elején a hollandiai Castricumba, Füred testvérvárosába utazott vendégszerep­lésre. A fürediek egy év­vel ezelőtt látták vendé­gül a holland kórust. Szünetel az ügyintézés Veszprém (kgy) - A me­gyei levéltár megkezdte anyaga átköltöztetését a veszprémi várból a Tö­rök Ignác utcai új szék­házba. Az épület feltöl­tése várhatóan másfél­két hónapig tart. Hivata­los ügyekben fogadják a beadványokat, az ügy­fél- és a kutatószolgálat azonban változatlanul szünetel. Csintalan Sándor a Kaszinóban Ajka (v. d.) - Az Ajkai Konzervatív Klub ven­dége lesz október 11 -én, kedden 18 órakor a Ka­szinóban Csintalan Sándor politikus, tv­­műsorvezető. A beszél­getés során válaszol az érdeklődők kérdéseire.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék