Napló, 2006. január (62. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-24 / 20. szám

8 • NAPLÓ BAKONY-BALATON | HELYI KIADÁS Szerkesztőség: 8200 Veszprém, Szófia u. 2/A. Telefon: (88)579-420 Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (88)413-661 8100 Várpalota, Szent István u. 3. Tel ./fax: (88)371-317 H BE IiSf' ■ ... iBr Varpatrl^J S ’ 9 V' ven II Jjr b.t .11 .in.H'-.ic ■ i'1--, fflonlorrd Programokat szerveznek Olaszfalu (müller) - A kis bakonyi falu általá­nos iskolája - Burján István igazgató irányítá­sával - tevékenyen részt vesz a falu kulturális, sport- és közéletében. Részt vállalnak az ünne­pélyek és egyéb rendez­vények megszervezésé­ben. Mottójuk a „nyitott iskola”, melynek kere­tében a közeljövőben vonzó kulturális prog­ramokat, előadásokat, élménybeszámolókat szerveznek. Tervezik érdekes emberek meg­hívását, ahová majd vár­ják a település és a kör­nyék lakóit. Lehetősé­get adnak arra is, hogy a falu sportprogramjait az iskolában tartsák meg. Sportban erősítenek Csopak (hg) - A Csopak FC újraalakulása és a sportpálya megépülése után újabb tervek szü­letnek a település sport­életének fejlesztésére. A meglévő focicsapa­tok mellett megkezdő­dött a női kézilabda- és egy asztalitenisz-szak­osztály szervezése is. Csopakon célul tűzték ki a sport- és az ifjú­sági turizmus erősítését, amelyet a megfelelő inf­rastruktúra kiépítésével próbálnak ösztönözni. A településen népszerű a sportolás. Hirdetés Kedves ügyfeleink, olvasóink! Sok szeretettel várjuk Önöket veszprémi ügyfélszolgálati irodánkban, a Szabadság tér 15. alatt. Molnár Ágnes Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 8-16.30 óráig, péntek: 8-15 óráig. Kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak munkatársunkhoz. Tel.: 88/413-661 Fax: 88/406-420 e­mail: hirdetes.veszprem®plt.hu na A nyelv a kultúra hordozója Hogyan alakult ki a magyar nemzettudat, az emberek öntudatra ébredése? lire (vr) - A magyar kul­túra napja alkalmából tartottak ünnepi műsort vasárnap délután a városi galériában. - Ez az ünnep nem inter­­nacionális, nem globális, nem multikulturális, hanem ma­gyar és nemzeti. Ennek a kul­túrának a hordozója a nyelv - hansúlyozta ünnepi beszédé­ben dr. Stadler Jenő pedagó­gus, aki múltba nyúló áttekin­tésében többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a történelem folyamán az iroda­lom, a művészetek, a nyelv­újítás tükrében hogyan alakult ki a magyar nemzettudat, az öntudatra ébredés. Miként szabadultak fel az országban azok a kulturális energiák, melyek a haza, a nemzet, a nyelv fogalmát, jelentőségét előtérbe helyezték és mindez hogyan teljesedett ki Kölcsey Ferenc művében. A városi könyvtár és műve­lődési ház által szervezett ese­ményen a zirci vegyes kar mellett felléptek a helyi fel­nőtt versmondók. Az ünnepségen fellépett a városi vegyes kar, valamint a helyi felnőtt versmondók. Színvonalas műsort mutattak be a közreműködők Elvégezték a munkát a vizesek A település külterületi községrészén több száz ingatlant érintő fejlesztés történt Alsóörs (hg)­­ Befejezte tevékenységét a víziköz­­mű-társulat a községben. Az 1986 óta működő társu­lat ingatlantulajdonosok ösz­­szefogásával jött létre, és pá­lyázatokon nyert pénzből, ál­lami támogatásból, valamint lakossági befizetésekből gaz­dálkodott. Alsóörsön a közel két évti­zed alatt - körülbelül hatszáz­millió forint értékben - hu­szonöt kilométer szennyvíz­­csatorna épült, így a csatorná­zottság aránya a belterületen tizenöt százalékról kilenc­vennyolc százalékra emelke­dett. 1997 és­­(XX) között a társulat tizenöt kilométer ivó­­vízvezetéket épített a keleti külterületi községrészben, az ötszáz ingatlant érintő beru­házás értéke meghaladja a száznyolcvanmillió forintot. A záró közgyűlésen a kül­döttek elfogadták az elszámo­lóbizottság javaslatát és ki­mondták a megszűnést. A tár­sulat pozitív mérleggel zárt. Két évtized alatt huszonöt kilométer csatornát építettek hatszázmillió forint értékben az önkormányzat feladata 2008-ig a hiteltörlesztések és a beérkező összegek kezelése. Hebsing Zsolt polgármester - a képviselő-testület nevében is - köszönetet mondott az el­végzett munkáért, külön ki­emelve Nemes István elnököt, aki a kezdetektől irányította a társulat működését. Az országos viszonylatban is népszerű falu folyamatosan fejlődik, újabb beruházások történnek OLVASÓSZOLGÁLAT Szól még a gyári duda, ami a munkásélet részévé vált Valamikor majd' minden gyár rendelkezett valamilyen hangjelző eszközzel, így ter­mészetesen a Nitrokémia is. Fő feladatként arra szol­gált, hogy jelezze a műszak­váltások idejét. A dudát sűrí­tett levegő hozza működésbe, hangja erős, átható és tompán mély. Nem túlzás, ha azt állí­tom, ez a hang munkáséletünk részévé vált. A dudaszó a gyárhoz tartozás szimbóluma a környék sokezres munkás­népessége számára. A duda 1927. december elején szólalt meg először. A nitrocellulóz- és lőporgyártás beindulását adta hírül, tízper­ces folyamatos jelzéssel. Ké­sőbb, valamikor még a múlt század harmincas éveiben, vezették be a lakótelepen élőknek a reggel félhatos du­daszót. Az 1960-as évek elején a „partitúra" tovább bővült. Be­vezettük a kilenc órakor és a kilenc óra húsz perckor el­hangzó dudajelzést. Ezzel 20 percben „törvényesítettük" a reggelizési időt. A jelzési idők pontos betartásáról a diszpé­cserszolgálat gondoskodott. Napjainkra már csak a du­daszó maradt meg a hajdani Nitrokémiából, mert a nap hu­szonnégy órájában háromszor még most is elhangzik. Én­életteli, nyüzsgő, dolgos gyár­ra emlékeztet, ha meghallom. Azt sem tudom, kinek a tu­lajdonában van ma ez az el­múlt idők emlékét hordozó szerkezet. Gazdátlannak lát­szik. Állapota, környezete, igencsak elhanyagolt. Kúszó­növényindák kapaszkodtak fel eléggé magas acél tar­tóoszlopára. Jó volna, ha ez a becses ipartörténeti relikvia nem fémhulladékként fejezné be pályafutását, mint sok más ér­tékes gyári berendezés. Ma­radjon meg legalább a duda a valamikori Nitrokémiából. Gyuricza László, Balatonfűzfő nem még most is a valamikori kúszónövényindák kapaszkodnak fel a gyári duda acéloszlopára 2004. JANUÁR 24., KEDD Pala és cserép Litér (rzs) - Egy ön­­kormányzati és egy magántulajdonú pedagóguslakás te­tőzetét újították fel a közelmúltban. A régi pala helyére, mely több helyen be­ázott, új és korszerű cse­rép került. A hármas tár­sasház közül egy ma­gán- és egy önkormány­zati tulajdonú lakás tetőzetét cserélték ki, valamint új padlásfeljá­ró is készült. Az önkor­mányzati tulajdonú la­kás felújítása négyszáz­­ezer forintba került - tudtuk meg Szedlák At­tila polgármestertől. A har­adik, magánkéz­ben lévő lakás tulajdo­nosa nem tudta vállalni a felújítás költségét. Az önkormányzat minden évben végez felújításokat. Tavasszal az iskolaigazgatói lakás tetőzetét cserélik le, a tervek között pedig sze­repel a ravatalozó felújí­tása is. A szabadság teremt hiteles környezetet Várpalota (bzs)­­ Immár hagyományosan a Jó Szerencsét Művelődési Központban köszöntöt­ték az elmúlt pénteken a magyar kultúra napját a városban. Ünnepi beszédében Almás János újságíró, a Napló mun­katársa a kultúra, a szabadság és a tolerancia egymásra hatá­sát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a szabadság teremt hite­les és társadalmilag garantált környezetet ahhoz, hogy a kultúra működhessen, élhes­sen. Ehhez a működéshez pe­dig feltétlenül kell a toleran­cia, a türelem. Elhangzott: kérjük számon a kultúrát a mindennapi éle­ten, illetve a mindennapi éle­tet a kultúrán, de főleg a mű­veltségen. Az önkormányzat képvise­­lő-testülete Szelestey László­­nívódíjat adományozott Far­­kasné Csontos Katalin, a vár­kerti általános iskola peda­gógusa részére, Thuri-díjat György Juditnak, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyer­mekkönyvtárosának. A köz­­művelődésben dolgozókat el­ismerő kristályvázát idén a Szindbád Kht. munkatársa, Kucseráné Nagy Zsuzsanna vehette át. Oklevéllel köszönték meg Nagy Lászlóné. Galambos Szilvia. Krénuszné Sághi Ju­dit. Németh Ilona. Varga Jó­zsef­né. Péter Szabó Antalné. Mekotáné Marton Andrea. Si­mon László. Badicz Istvánné. Horváthiné Nagy Andrea. Farkas Andrea. Sándor Zsu­zsanna. Gulyásné Reif­ Móni­ka. Farkas László. Farkasné Szász Mariann pedagógusok, illetve Szabó Jánosné könyv­táros színvonalas munkáját. Az elismeréseket Leszkovszki Tibor, a város polgármestere adta át. Közreműködött a pedagó­gusok Bon­chieri kamarakó­rusa és Kakuts Ágnes, a ko­lozsvári színház örökös tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék