Napló, 2006. június (62. évfolyam, 127-151. szám)

2006-06-06 / 130. szám

4•NAPLÓ RÖVIDEN Tömeges baleset, több halott Budapest (mb)­­ Halálos köz­úti baleset történt hétfőn dél­ben a 4-es főút Abonyt elkerü­lő új szakaszán. Egy feltehe­tőleg szabálytalanul előző Honda frontálisan ütközött egy szemből jövő autóval, a roncsokba további három jár­mű is beleütközött. A jármű­vek sofőrjei közül ketten meghaltak - a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság elsőd­leges tájékoztatása szerint. Bántalmaztak egy fotóst Budapest (mti)­­ Feljelentést tett a BRFK-nál a Magyar Nemzet fotósa, akit szombat este bántalmaztak rendőrök az Újpest-Fehérvár meccs után. Szombaton este a mécs­eset követően rendőrök csap­tak össze randalírozó szurko­lókkal a Puskás stadionnál. Kilenc rendőr könnyebben megsérült. Tizenegy szurko­lót őrizetbe vettek. A Magyar Nemzet Online ismertetése szerint a rohamrendőrök az eseményt fotózó munkatársu­kat gumibottal mellkason ütötték, majd kicsavarták a kezét, segítségére siető társát gázspray-vel fújták le. Mind­erről fotók is készültek. Csúcson az euró a dollárral szemben Berlin (mti)­­ Hétfőn napköz­ben egyéves csúcsra erősödött az euró a dollárral szemben azokra a várakozásokra, hogy szűkül a rés az eurózónában és az Egyesült Államokban al­kalmazott kamatok között. Hétfőn az európai kereske­désben az euró napi csúcsa 1,2979 dollár volt, 2005. má­jus 5-ike óta a legmagasabb. Egyébként az euró középár­­folyama hazánkban a pünkös­di ünnepek alatt 261.920 fo­rint volt. Egyre több a polgárőr Tavaly nyolc egyesület alakult­­ Továbbra sem igazoltathatnak Veszprém (mátételki) - Veszprém megyében ta­valy nyolc polgárőr egye­sület alakult, és csupán egy szűnt meg. Az önkén­tesek mind több felada­tot vállalnak magukra - hangzott el hétvégén a megyei polgárőr szövet­ség évi közgyűlésén, ahol elismeréseket adtak át. Kovács Imre megyei elnök beszédében kiemelte, hogy a hagyományos feladatok mel­lett sokan településeiken a ka­tasztrófavédelmi feladatok­ból is kiveszik a részüket. A bűnmegelőzés terén különös figyelmet fordítanak az idős, egyedülálló emberek védel­mére, szakemberekkel közö­sen felvilágosító jellegű elő­adásokat tartanak a diákok­nak, ezenkívül nyáron jelen­tős erőket összpontosítanak a Balaton-partra, ennek is kö­rülmáskéren három helyen térfigyelő kamerákat szerelnek fel­szönhetően évek óta csökken a bűncselekmények száma. A polgárőrök tavaly 263 ezer óra társadalmi munkát vállaltak. Tíz esetben értek tetten bűnelkövetőt, részt vet­tek három eltűnt személy fel­kutatásában, s több mint két­ezerszer értesítették a hatóságokat külön­böző ügyekben. Az idei célkitűzé­seik között szerepel a közlekedési balese­tek megelőzése, mi­nél több pályázati pénz elnyerése, a rossz anyagi körülmények kö­zött dolgozó egyesületek tá­mogatása. A felszólalók közül ketten is kritizálták az új polgárőr­törvényt, amely újdonságot nem hozott az életükben, így például nem sikerült elérniük, hogy lehetőségük legyen iga­zoltatni. Volt, aki azt javasol­ta, hogy a messziről érkező lo­­misoknak kötelező legyen be­jelentkezni a rendőrségen. Megemlítették, sokba kerül a kötelező hirdetés az 1 százalé­kos juttatások után, s a köny­velő díja. Elhangzott, hogy a jövőben Hajmáskéren három helyen térfigyelő kamerákat szerelnek fel a bűncselekmé­nyek visszaszorítása érdeké­ben. A Mátrix-police rend­számfelismerő rendszerrel ta­valy 600 ezer kocsit ellenőriz­tek, kilenc gyanúsat szűrtek ki a forgalomból. A közgyűlésen Kovács Im­re díszszablyát adományozott Váradi Károly ezredesnek, a megyei rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatójának, dr. Scher József aáezredesnek, Tapolca város rendőrkapitá­nyának és Borbély Zoltán őr­nagynak, a palotai rendőrség közrendvédelmi osztályveze­tőjének. A polgárőr érdemkereszt arany fokozatát kapta Bartók Péter, a Napló főszer­kesztője, Nagy Lajos, a Soproni Postaigaz­gatóság biztonság­­technikai vezetője, Hámori József, a gyu­­lafirátóti egyesület vezetője és Joó Csaba, az ajkai polgárőr­ség vezetője. Ezüst fokozatot vett át Teszéri Pál (Nagyesz­­tergár), id. Felker Ottó (Csab­­rendek), bronz fokozatot ka­pott Varga Ferenc (Balaton­­füred), Tóth Sándor (Inota), Szel­ke János (Döbrönte) és Simon Balázs (Nyirád). A megyei polgárőr szövetség közgyűlésén díszszablyával tüntették ki (balról jobbra) Váradi Károlyt, dr. Scher Józsefet és Borbély Zoltánt A NAP KÉRDÉSE: Hogyan telt a hosszú hétvége? Veszprém (ns) - Fáz­tunk és áztunk a hosz­­szú hétvégén. A hideg­front elrontotta a pün­kösdöt - így lehetne összefoglalni a járóke­lők válaszát, amit a kér­désünkre adtak. Páli Attila még diák. Vegyésznek tanul. Mint mondta, csak hétfőn moz­dult ki a lakásából. A po­csék időben inkább pihent, televíziót nézett. - Ma végre kisütött a nap, nem esik az eső, így végre össze tudunk jönni a barátaimmal. Focizni sze­retnénk egy jót, mert már nagyon hiányzik a mozgás - mondta el Páli Attila. A hatvanhét éves veszp­rémi Tompolygó István is csak a négy fal között töltöt­te a pünkösdöt. - Ebben a rossz időben kinek lett volna kedve ki­mozdulni a házból? Élettár­sam elutazott, így csak ma­gamban voltam. A televízió előtt töltöttem el a napokat. Ma egy kicsit már mosoly­­gósabb az idő, ezért is jöt­tem ki egy kis sétára - ma­gyarázta. Éppen autóbuszra várt a veszprémi Szalóky Zoltán­na, amikor megszólítottuk. Megtudtuk, a háromnapos ünnepből neki csak a hétfő délután maradt kikapcsoló­dásra. — Otthon varrtam, így aztán csak most jutott időm arra, hogy megláto­gassam az ismerőseimet. Meg egyébként is rossz volt az idő, így aztán még a munka is könnyebben ment, mert kinek lett volna kedve esőben kirándulni? Páli Attila Tompolygó István Szalóky Zoltánná KRÓNIKA Német kocsikat vásárol a MÁV Ezek váltják fel az elöregedett járműparkot Megyei körkép (rt) - A járműhiány megszünte­tésére és az elöregedett járművek lecserélésére törekszik a MÁV tízéves, 2013-ig szóló fejlesztési stratégiája szerint. A MÁV Zrt. járműparkjá­ba 3027 kocsi tartozik (381 motor-, 2646 személykocsi), amelyek hozzávetőlegesen egynegyede korszerűnek mondható. A személyszállító járművek átlagéletkora 28 év, tudtuk meg Kavalecz Imrétől, a vasúttársaság szóvivőjétől. 1998-2002 között 136 elő­városi kocsit újítottak fel, ami 2006-ig háromszázra növeke­dett. A vasúttársaság tízéves, 2013-ig szóló járműfejleszté­si stratégiájával összhangban 300 személyszállító kocsit szerez be. Ezek korábban a német vasúttársaság haszná­latában voltak. Ezek a magyar körülmények között újszerű­nek tűnő kocsik a Dunántúlon járnak majd, és ezekkel vált­ják le az elöregedett balatoni járműparkot is. Az első húsz kocsi április 26-án érkezett meg Magyarországra. 2010-ig 185 IC-szem­ély­­kocsi és 20 étkezőkocsi felújí­­tását is tervezik. A vidéki elő­városi, illetve térségi mellék­vonali személyszállításban 60 személykocsi felújítása kez­­dődik el. A MÁV 1994 óta összesen 81 milliárd forint hitelt igé­­nyelt Eurofima-forrásból, amiből 645 mozdonyt, 410 te­­herkocsit, 242 motorkocsit, 192 személyvagont, 24 elővá­rosi vezérlőkocsit és 15 étke­zőkocsit újítottak fel. Tavaly decemberben 28 millió eurót vettek fel, idén 60 millió euró felvételére van lehetőség. A projekt 62 villamos és dízelmozdonyok főjavítását célozza, amely révén a jár­művek élettartama 15-20 év­vel megnő, javul a hatékony­ságuk. A vasúttársaság tavaly 1,8, idén kétmilliárd forintot költ a járművek és a kiszolgálóépü­letek takarítására. A MÁV Zrt. kocsiparkja, állomásai, aluljárói, épületei sajnálatos módon a graffitizők kedvelt célpontjai, amivel éves szin­ten 200 millió forintos kárt okoznak. Elterelték a figyelmét Tapolca (h)­­ Valószínűleg egy kék Volvóval hajtott el a helyszínről az a három tizen­éves fiú, akiket azzal gyanú­sítanak, hogy egy örvényesi élelmiszerüzlet kasszájából pénzt emeltek ki - a rendőr­ség tájékoztatása szerint. A 16-18 éves, 175-185 centi magas fiatalok egy áru iránt érdeklődve elhívták a kasszá­tól az eladót, aki csak távozá­suk után vette észre, hogy hi­ányzik a pénz. Nem kizárt, hogy a trükköt máshol is al­kalmazni fogják. 2006. JÚNIUS 6., KEDD FORRÓDRÓT Dühítő plakátok Veszprém (németh) - Úgy tű­nik, egyes politikusoknak mindent lehet. Hiába járt le a kampányban kiragasztott pla­kátok leszedésének határide­je, szerte a megyében jó né­hány bal- és jobboldali politi­kusnak még mindig ott virít a képe - panaszkodott Kaszás Ferenc. Veszprémi olvasónk még hozzátette, ha a kisember nem venné figyelembe a köte­lező határidőket, azonnal szi­gorúan fellépnének ellene. Sok munka apró lépésekkel Városi ünnepségen köszöntötték a palotai pedagógusokat­­ Díjak, kitüntetések Várpalota (úf) - Hagyo­mányosan városi ünnep­ségen köszöntötte az ön­­kormányzat a település pedagógusait a művelő­dési központban. Az idei az összegzés éve - jelentette ki ünnepi beszédé­ben Leszkovszki Tibor polgár­­mester, kiemelve: az elmúlt négy esztendő nagy feladato­kat rótt a pedagógusokra. A Nemzeti alaptanterv felül­vizsgálata, megújítása, az in­tegrált oktatás megvalósítása, az esélyegyenlőség megte­remtése, az érettségi reformja, a szakképzés fejlesztése, az évismétlés szigorítása az álta­lános iskolákban az alsós év­folyamokon, „mindezek meg­valósításához önök sok-sok munkával, apró lépésekkel já­rultak hozzá” - hangsúlyozta. Emlékeztetett, a pedagógusok közreműködésével készült el a várpalotai többcélú kistérsé­gi társulás pedagógiai intéz­kedési terve, amely azóta már segíti a szakmát. Az ünnepen vehette át az oktatási miniszter által ado­mányozott Pedagógus Szol­gálati Emlékérmet Kottyán Lászlóné, az inotai lakótelepi tagóvoda pedagógusa és Hor­váth Lajos, a Faller Jenő Szakképző Iskola tanára. Az önkormányzat képviselő-tes­­tülete Bardócz Endre-nívódíj­­jal tüntette ki Vikol Istvánt, a Bán Aladár Általános Iskola tanárát és Gáspár Sándort, a Faller szakképző műszaki ta­nárát, Thuri-díjjal Berze Lász­lónét, a Szivárvány óvoda, il­letve Fi­sti Lajosnál, a Lurkó Kuckó óvoda pedagógusát. Az oktatási intézmények pe­dagógusai közül tizenhatan vehették át a képviselő-testü­let elismerő oklevelét. Az ünnepen nagy sikert aratott a Zenevár alapfokú ze­­neiskola Csengettyű együt­tese és a budapesti T. M. Stu­­dió Karinthy, Örkény és Rejtő Jenő műveiből összeálló 11’11 műsora. A pedagógusokat köszöntő ünnepen nagy sikert aratott az alapfokú zeneiskola Csengettyű együttese

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék