Napló, 2006. szeptember (62. évfolyam, 205-230. szám)

2006-09-02 / 206. szám

4 • NAPLÓ RÖVIDEN Csökken a kórház adósságállománya Veszprém (wd)­­ A kórház 500 millióról 380 millió fo­rintra csökkentette adósságál­lományát, a maradék összeg a gyerekkórház értékesítésével teljesen el is tüntethető - tud­tuk meg a megyei kórház fő­igazgatójától. Ugyanakkor az állami finanszírozás csökke­nése, az energia-, az áfa-, va­lamint a járulékemelés miatt előreláthatólag 250 millió fo­rinttal csökken az intézmény bevétele az idén - közölte dr. Rácz Jenő. Mutasd meg lakóhelyedet! Veszprém (hgy) - Mutasd meg a világnak lakóhelyedet! címmel hirdet pályázatot kö­zépiskolások számára a Mát­rix Közhasznú Alapítvány, a Top Egyesület és a www.uta­zunk. com internetes magazin. A pályázat jó íráskészséggel rendelkező fiataloknak kínál lehetőséget lakóhelyük be­mutatására, ami felkerülhet az utazási portálra. Az elbírálás­nál előnyt élveznek a csopor­tos munkák. Az írásokat e­­mailben cikk@utazunk.com címre, vagy levélben a Mát­rix Alapítvány. Megmutatom lakóhelyemet! 6701 Szeged. Pf. 929 címre küldjétek. A legjobb írások alkotói köny­veket, vásárlási utalványt, dvd-lemezeket és utazást nyernek. Szüreti napok Sopronban Sopron (md­) - Valódi népün­nepéllyel örvendeznek Sop­ronban ezen a hétvégén a szü­retnek. A borversenyen 18 pincészet 24 kékfrankosa verseng. A kitüntető cím mel­lett a polgármesteri hivatal több száz palackkal vásárol a legjobb kékfrankosból, és ezt kínálja a város vendégeinek. KRÓNIKA Álláskereső fiatalok Ezerszáznál több pályakezdő a megyei munkaerőpiacon Megyei körkép (tt) - Me­gyénkben júliustól meg­kezdődött a pályakezdő fiatalok bejelentkezése, ami megnövelte a nyil­vántartásban szereplők számát. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Veszprém megyére vonatkozó adatai továbbra is a munkaerő-piaci helyzet ked­vező tendenciáit mutatják. Az álláskeresők száma eddig fo­lyamatosan, minden hónap­ban kevesebb volt az előző évinél. A tavaszi hónapoktól élénk munkaerő-kereslet jel­lemző, melyre pozitív hatás­sal voltak az állásbörzék, va­lamint a közhasznú és köz­munkaprogramok is elősegí­tették az álláskeresők foglal­koztatásba kerülését. A júliusi zárónapon 11 672- en szerepeltek a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ nyilvántartásában, ami az elő-Bécs, Genf (mti) - A vilá­gon a foglalkoztatottak fe­le napi két dollárnál nem keres többet - a Nemzetkö­zi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint. Az ENSZ szakosított szervezete megállapítja, hogy világ­szerte továbbra is terjed a munkanélküliség, a hivata­losan regisztrált munka­­nélküliek száma nemzet­közi méretekben egy év alatt 2,2 millióval emelke­dett, 192 millióra nőtt. Kö­zülük 86 millióan 15 és 24 fő havi adathoz képest hat­­százalékos (656 fős) növeke­dést mutat. (E hónapban már megkezdődött a pályakezdő fiatalok bejelentkezése, ami némileg megnövelte a nyil­vántartásban szereplők szá­mát.) Az álláskeresők száma még így is a februári legmaga­év közöttiek. A gyermek­­munkáról készült összesí­tés szerint 2000 óta 11 szá­zalékkal sikerült vissza­szorítani a munkába fogott kiskorúak számát, de még így is mintegy 218 millió gyerek dolgozik szerte a világon. Az ILO feladatának tart­ja, hogy 2016-ig fel tudják számolni a gyermekmunka legrosszabb formáit, szak­értők szerint azonban ez nem könnyen megoldható problémá.­sabb adatnál 21,3 százalékkal alacsonyabb, az egy évvel ko­rábbinál pedig 4,3 százalék­kal kevesebb. A három bala­toni térségben (Balatonfüred, Almádi, Tapolca) kismérték­ben tovább csökkent, a többi hat térségben nőtt az álláske­resők száma. A nyilvántartott álláskeresőknek a gazdasági­lag aktív népességhez viszo­nyított aránya 7,1 százalék. Az álláskeresők között 1127 pályakezdő fiatalt tarta­nak nyilván (9,7 százalék). Számuk március és május kö­zött folyamatosan mérséklő­dött, ebben a hónapban vi­szont már intenzív növekedés tapasztalható, és ez a tenden­cia még a következő hóna­pokban is várható. Minden évben a tanév befejeződése után jellemző, hogy az elhe­lyezkedni vagy továbbtanul­ni nem tudó fiatalok nagy része júliustól regisztráltatja magát. Ebben a hónapban 519 pá­lyakezdő jelentkezett a mun­kaügyi szervezetnél, közöttük 72-en legfeljebb nyolc általá­nost, 113-an szakmunkáskép­zőt, 186-an szakközépiskolát, technikumot, 59-en gimná­ziumot végeztek, a diplomá­sok száma 89. Nézelődő vendégek a füredi Tagore sétányon. Nyáron viszonylag sok fiatal el tud helyezkedni a turizmusban és vendéglátásban A NAP KÉRDÉSE: Ön allergiás-e valamire? Veszprém (halmos) - Parlagfű, üröm, libatop, pázsitfű. Rettegett sza­vak, melyek hallatán kis túlzással azonnal könnybe lábad az aller­giások szeme. Nyár közepétől több százezer ember életét kese­rítik meg a pollenek, hi­szen az allergia Magyaror­szágon népbetegség. - A porra vagyok aller­giás, amit egy kivizsgálá­son mutattak ki egy aszt­más roham után, körülbe­lül egy éve - mondta ér­deklődésünkre a fonyódi Sinkovits Milán. A fiatal­ember nem szed gyógyszert az allergiájára, mint fogal­mazott: ki lehet bírni. Úgysem lehet gyógyítani, csak a tüneteket enyhíteni - mondta. A Veszprémben élő Bar­­ta Ildikó nem szenved sem­milyen allergiában, viszont mindhárom gyermeke al­lergiás. A kisebbnél egy-, a nagyobbnál hároméves ko­rában mutatták ki a betegsé­get, szinte minden növényi pollenre reagáltak, a lánya viszont a fémekre allergiás. A virágzás nagyon megke­seríti a gyerekek életét. A hölgy el sem tudja képzelni, hogy mi válthatta ki a gye­rekek allergiáját. Simonyai Gyula nem al­lergiás, és a családjukban sincs olyan, aki szenvedne ettől a betegségtől. A Csata­rendeken élő férfi környe­zetében ugyanakkor van­nak olyanok, akiknek kín­keserves a parlagfű virág­zása. Úgy véli: ha az ingat­lanját mindenki rendben tartaná, ha a földeket meg­művelnék, akkor kevesebb lenne az allergiás. Sinkovits Milán Barta Ildikó Simonyai Gyula 2006. SZEPTEMBER 2., SZOMBAT Ismét akcióban a megyei álrendőr Ezúttal Pápán „ellenőrizte" a bankjegyeket Pápa (hgy)­­ A Veszp­rémben történt „álrendő­­rös" esetekhez kísértetie­sen hasonlóakkal próbál­kozott egy harminc év körüli személy csütörtö­kön Pápán is - tájékozta­tott a rendőrség. A tettes idősebb, egyedül­álló hölgyekhez csengetett be azzal, hogy ellenőrizni akar­ja a postás által kézbesített nyugdíjat, mert a bankjegyek valószínűleg hamisak. Pápáról három bejelentés érkezett, kettő a Vajda-lakó­telepről, egy pedig a belvá­rosból. A Vajda-lakótelepen nem járt szerencsével, mivel egyik hölgy sem tudott neki pénzt mutatni, de a belváros­ban egy, máskülönben óva­tos, egyedül élő nő elhitte a fiatalembernek, hogy rend­őr. Kinyitotta a kaput, az ál­rendőr a nő kérésére muta­tott egy igazolványt, ezt azon­ban már nem nézte meg ala­posan. Az álrendőr a lakásban azt mondta, hogy valószínűleg a postás hamis pénzeket kézbe­sített, és kérte az összes nagy címletű bankjegyet. Miután megkapott 50 ezer forintot, te­lefonált, vagy úgy tett, mintha telefonálna, eközben kiment a lakásból. A hölgynek gyanús lett a férfi, aki további bankjegyek után érdeklődött, de ő nem mert ellentmondani, mert egyedül volt. Az álrendőr fér­fi akkor vált igazán gyanússá, amikor a lakásból eltávozva felszólította a hölgyet, hogy ne telefonáljon senkinek. Ezt azonban a sértett nem fogadta meg, és rögtön értesítette a rendőrséget. A rendőrség a közelmúlt­ban elszaporodott esetek kap­csán arra hívta fel a figyelmet: minden esetben alaposan meg kell győződni arról, hogy a magát hivatalos személynek kiadó illető valóban tagja-e annak a szervezetnek, amire hivatkozik. A Magyar Posta nem kézbesít hamis pénzt Budapest (mti)­­ A Ma­gyar Posta Zrt. nem szállít hamis bankjegyeket - tá­jékoztatta a cég kommu­nikációs igazgatósága a távirati irodát. A közleményt annak kap­csán adták ki, hogy a cég tudo­mása szerint az elmúlt hetek­ben több olyan bűncselek­ményről érkezett bejelentés a rendőrséghez, amelyek elkö­vetői telefonon arról „értesí­tették” a nyugdíjasokat, hogy a Magyar Posta Zrt. kézbesí­tői által átadott bankjegyek hamisak. A tájékoztatás sze­rint a telefonon bejelentkező „idegenek” ilyenkor azt is felajánlották, hogy az általuk hamisnak mondott bankje­gyeket úgymond valódira cse­rélnék. A postások minden alka­lommal kizárólag ellenőrzött bankjegyeket kézbesítenek, így nyugdíjkifizetéskor sem fordulhat elő, hogy a kézbesí­tők hamis pénzt adnak át a jogosultaknak - áll a cég köz­leményében. A Magyar Posta Zrt. ezért arra kéri a nyugdíja­sokat, hogy ha idegenek arra hivatkoznak, hogy a postás hamis pénz hozott nekik, ne adják át nyugdíjukat, és azon­nal forduljanak a rendőr­séghez - olvasható a közle­ményben. Fogadj Százmilliós felújítás Hétfőn kezdődik a tanítás, a mesterek még dolgoznak Tapolca (szíj) - A tavalyi­hoz hasonlóan az idei tanévkezdés előtt is je­lentős felújításon esik át a Bárdos Lajos Általános Iskola. 2005-ben új tetőt kapott az intézmény - a szokásos kar­bantartási munkálatok mellett­­, az idén viszont a nyílászá­rók cseréjére és az épület kül­ső felújítására helyeződött a hangsúly. Mindkét beruházás elérte az 50 millió forintos nagyságrendet, a különbség az önkormányzat szempont­jából annyi, hogy a tetőépítés saját erőből valósult meg, a mostani beruházás viszont 70 százalékos pályázati támoga­tással. Ács János polgármester la­punknak elmondta, hogy az iskolában az előzetesen kidol­gozott tervek alapján most megtörténik a mintegy har­mincszázalékos energiameg­takarítással járó hőszigetelés, valamint a nyílászárók cseré­je, a külső vakolás és a festés.­­ Igaz, hogy a gyerekek és a pedagógusok érdekében tör­ténő fejlesztések kissé lassan haladnak a nehézkes pályázati lehetőségek, a szűkös anyagi keret miatt, de végül mégis si­kerül mevalósítani az elkép­zeléseket. Az már biztos, hogy a következő önkor­mányzat feladata lesz a belső nyílászárók, a padozat cseréje Ebben az évben az épület külső felújítását végezték el és a nyílászárókat cserélték ki és a vizesblokkok felújítása. Ha ez megvalósul, akkor az iskola minden szempontból megfelel a 21. század elvárá­sainak - hangsúlyozta a pol­gármester. Majd hozzátette, hogy a külső munkálatok némileg belecsúsznak a tan­évbe, de ez várhatóan nem okoz majd fennakadást az ok­tatásban. Hétfőn kezdődik a tanítás a Bárdos iskolában. Olyan szépen felújították a Bárdos iskolát, hogy alig ismerni rá Veszprém - Örökbe fo­gadó napot szervez az állatvédő egyesület ma, szeptember 2-án 10-13 óra között a veszprémi állatkert előtt. Kölyök és felnőtt állatok­nak keresnek szerető, meg­bízható, felelősséggel gon­dolkodó gazdát a veszprémi állatvédők, a gyerekek által már nagyon várt örökbe foga­dó napon. Ugyanakkor szíve­sen válaszolnak állatgondo­zással kapcsolatos kérdésekre is. Mindenkit szeretettel vár­nak az állatkert előtt ma 10-13 óráig tartó rendezvé­nyükre. Az örökbe fogadó na­pon kizárólag az egyesület gondozásában lévő állatok vehetnek részt! A gazdára vá­ró állatok fotói megtekinthe­tők interneten is http://allatve­­dok.mindworks.hu/S.O.S. - kutyák, macskák, címszó alatt. Egyesületük címe és te­lefonszáma: 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10. Telefon­szám: 06(20)368-0744. Inter­net: http://allatvedok.mind­works.hu. E-mail: állatvé­dők© freemail.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék