Napló, 2006. november (62. évfolyam, 256-280. szám)

2006-11-28 / 278. szám

4 • NAPLÓ RÖVIDEN Csupa új tag a testületben Egeralja (ta)­­ Minimális sza­vazatkülönbséggel jutottak be a képviselők az új testületbe a vasárnapi időközi helyhatósá­gi választáson. A 12 induló közül a következő négy évben öten döntenek a község ügyei­ről. A voksoláson a 211 sza­vazóból 132 jelent meg. Egy szavazat érvénytelen lett, a la­pot ugyanis kitöltetlenül dob­ták be az urnába. A legtöbb szavazatot, szám szerint het­venhatot Zajcsek Szabolcs kapta. Ferenczyné Kéri Anitá­ra ötvennyolcan, Gadácsi At­­tilánéra ötvenheten, Svender Jánosra ötvenhatan, Pető Gá­borra ötvenöten voksoltak. Mindannyian most kezdik az önkormányzati munkát. A ré­gi testület tagjai közül senki sem szerezte meg a szükséges támogatást. Farkas Jenő pol­gármestertől megtudtuk, az alakuló ülést december 6-án 16 órakor tartják. Rámenős „fémkereskedők" Megyei körkép (b)­­ Egymil­lió forintot vittek el egy Bala­­tonfűzfő közeli településen élő idős férfi otthonából pén­teken ismeretlenek. A fém­gyűjtők egyike eladó fémhul­ladék után érdeklődőt, majd felajánlotta, hogy megvásá­rolja a régi tévékészüléket. A rámenős idegen nem zavartat­ta magát a nemleges válasz hallatán sem. Sikerült elérnie, hogy az idős férfi megmutas­sa a készüléket. Miközben a tévét iétegette, társa is be­ment a lakásba. Az idős férfi csak azután gondolt arra, hogy az idegenek vitték el a pénzét, miután távozásukat követően elment a postára fel­venni a nyugdíját, és az össze­get az otthonában lévő rejtek­helyre akarta tenni. Az isme­retlenek megtalálták a szek­rényben tartott összeget, és arra is volt gondjuk, hogy visszazárják a szekrényajtót. KRÓNIKA Határ a csillagos ég Bőséges a téli sportszerek kínálata - Eljött a bevásárlás ideje Veszprém (kiss) - A mű­jégpálya már kinyitott, és a szomszédos országok­ban is biztosan hamaro­san lesz már síelésre al­kalmas terep. Úgyhogy épp ideje beszerezni a té­li sportok kellékeit azok­nak, akik eddig ezt ijjmig nem tették meg. A hipermarketeknek és a sorra nyíló sportáruházaknak köszönhetően óriási a kínálat a sportszerekből. Biztosan mindenki talál igényeinek és főként a pénztárcájának meg­felelő terméket. Érdemes alaposan körülnézni, a vásár­láskor pedig szakértő eladók véleményét kikérni. Nem minden ugyanis az ár, ha hosszú távra tervezünk, ne felejtsük: előfordul, hogy az olcsó a drága. Sílécet vehe­tünk harmincezer forinttól, az egészen profi darab azonban százötvenezer forint körül kapható. Sícipő 25 ezer forint körüli összegért már be­fejezhető, kezdő vagy állalmi hódesz­­kásoknak pedig 15 ezer forintért is kínál­nak cipőt, a snow­boardhoz pedig negy­venezerért is hozzá lehet jutni, természe­tesen a profibb deszka ennek többszörösébe kerülhet. Ma már, főként a gyerekek­nek szinte minden síterepen kötelező a védősisak, ezért 4— 10 ezer forint körüli összeget kell fizetni. A szemüvegekből is bőséges a kínálat, egy egy­szerűbbet hat-hétezer forin­tért kínálnak, míg a dupla len­csés, korszerűbb változat nagyjából a duplája. Az öltö­zéknél is válogathatunk bő­ven, de érdemes figyelni arra. Figyeljünk arra, hogy jól szellőző, de vízhatlan síöltözéket vásároljunk hogy vízhatlan, de jól szellőző síkabátot és -nadrágot vásá­roljunk, alá pedig kényelmes, jó anyagból készült garbót, trikót vegyünk. Kabátot és nadrágot is kapni már nyolc­tízezer forinttól, de a márká­tól, anyagtól, kiképzéstől füg­gően húsz-negyvenezer forin­tot is fizethetünk egy-egy da­rabért. A kesztyűk ára kétezer forintnál kezdődik, de a speci­álisan kiképzett, merevítők­kel, védőkkel felszerelt kéz­védőért elkérnek tíz­­tizenötezer forintot. A korcsolyák közt is széles a választék: gyerekeknek állítható belső cipővel már hét­nyolcezer forintért vá­sárolhatunk korit, fel­nőtteknek tizenhá­rom-tizenhatezerért, persze a határ itt is a csillagos ég, a professzionális darabokért ugyanis akár háromszor­­négyszer ennyit is elkérnek. Ne feledkezzünk meg a szánkóról sem, ezt öt-nyolc­ezer forintért vehetünk. A szemüvegekből bőséges a kínálat egy egyszerűbbet hat-hétezer forintért kínálnak. Biztosan mindenki talál igényeinek megfelelőt A NAP KÉRDÉSE: Szereti-e a déligyümölcsöt? Veszprém (ár) - Jön a tél, tocsogós, prüsszö­­gős, influenzás. Kell a vitamin, kell a déligyü­mölcs. Szeretjük és sze­retnénk megfizetni is. Utóbbi bonyolultabb... Mindenféle gyümölcsöt fogyasztunk, ha tehetjük, banánt, narancsot, kivit, ananászt - fogalmaz érdek­lődésünkre Vajthó Zoltán, a megyei kórház betegszállí­tója, megjegyezve: mind­egyik egészséges, sok ben­nük a vitamin. Ajánlja min­denkinek, nem rossz befek­tetés, bár azt is tudja, mivel tapasztalja, hogy nem is olcsó. Nagyon körül kell nézni, hol vásárol, de hosz­­szú távon megéri ez a bön­gészés. No, otthon sem mindennap kerül az asztalra déligyümölcs, de ilyenkor érdemes ennek érdekében más ételek árán spórolni. Abban azért bízik, a kará­csonyfa alá is jut majd na­rancs és banán. Bálintné Boa Zsuzsanna egy iskolai büfében eladó, szereti és a családjával a szezonban fogyasztja is a déligyümölcsöt. Kedvence a banán és a mandarin. Egészséges, enni kell, de ta­lán már nem is kellene any­­nyira szezonról beszélni, hiszen ha valaki nagyon ke­resi, akkor minden gyümöl­csöt megtalál egész eszten­dőn át. Gyümölcspárti, ezt hirdeti otthon a családjában is. Meg kell fizetni, de sze­rinte aránytalanul nem ne­vezhető drágának a déli­gyümölcs. Banánt, narancsot sorol Csejtei Béla nyugdíjas, megjegyezve, rendszere­sen, de nem mindennap ugyanazt fogyasztják. Vajthó Zoltán Bálintné Boa Zsuzsanna Csejtei Béla Katonák és civilek A baráti kör számít a diákok érdeklődésére Várpalota (új) - Öt esz­tendeje alakult a Hon­védség és Társadalom Baráti Kör városi szerve­zete, az eddigi tevékeny­ségről a városházán tar­tott közgyűlésen számolt be az elnökség. Méltóképpen zártuk az öt esztendőt ötvenhat forradal­mára emlékező program­jainkkal, kiállítással, vetélke­dővel, futással - fogalmazott munkatársunk kérdésére Séra Zoltán mérnök őrnagy, az egyesület elnöke, hivatásában a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ (MH BHK) főtisztje, aki a közel­múltban az alapító elnököt, Debreczeni Dániel alezre­dest, az MH BHK törzsfőnö­két váltotta a megbízatásban. Séra őrnagyot a napokban a baráti kör országos választ­mánya is tagjává fogadta. Tudják, tovább kell lépni, kistérségben, megyében, ré­gióban gondolkodva. Élő szerződés segíti ezt a székes­­fehérvári baráti körrel, mely­nek társelnöke Warvasovszky Tihamér, a királyok városá­nak polgármestere, ország­gyűlési képviselő. A legfon­tosabb természetesen az in­formációátadás az állampol­gárok felé - Várpalota és térsége a központi gyakorló- és lőtér területének közvetlen szomszédságában fekszik. A lőtér pedig kiemelten veszé­lyes terület. Séra őrnagy el­mondta, aktív a kapcsolat, az összefogás a katasztrófavéde­lemmel, a tűzoltósággal, a rendőrséggel, de ugyanígy a polgármester által irányított védelmi bizottsággal is. Szemléletük szerint minden lehetőséget meg kell adni a la­kosságnak, de rögtön fel kell lépni, ha az állampolgárt ve­szélyezteti a helyzet. Elhang­zott, hogy a parancsnoki dön­tés után lezárt, a lőtéren átve­zető bakonykúti utat a baráti kör közbenjárására újra meg­nyitották. Ugyanilyen fontos, hogy a jövőben is szerepet vállaljanak az általános és kö­zépiskolákban már komoly hagyományokkal rendelkező ismeretterjesztő előadásokon, ahol egyértelműen elmondha­tó: Várpalota katonaváros, a környékének egy része, a lőtér veszélyes - de ezzel meg kell tanulni együtt élni. 2006. NOVEMBER 28., KEDD A sereghajtók között kullogó magyar régiók Helsinki és Brüsszel a legversenyképesebb Brüsszel (mti)­­ Helsinki és Brüsszel körzete az Európai Unió legverseny­képesebb térsége, mi­közben a tíz új tagország legtöbb régiója jelentős lemaradást mutat - derül ki egy felmérésből. A brit Sheffield University és az amerikai George Wa­shington University által el­készített elemzés legfőbb megállapítása, hogy nemcsak a régi és az új tagországok kö­zött vannak jelentős különb­ségek a versenyképességet il­letően, hanem Európa néhány nagy gazdaságának­­ első he­lyen Németországnak­­ az egyes régiói is lecsúszóban vannak. Az EU 118 régiójá­nak versenyképességi listáján az első helyen Brüsszel és környéke áll, elsősorban a je­lentős állami beruházások­nak, illetve a tudásalapú fej­lődésnek köszönhetően. A második helyre Helsinki, il­letve a közeli Uusimaa térsé­ge került, itt van a Nokia köz­pontja is. Bár a régió méreteit tekintve kicsi, az ország hazai össztermékének 35 százalé­kát adja, és példaértékű a tu­dáson alapuló fejlődése. A ré­giók versenyében Párizs a harmadik, Stockholm a ne­gyedik helyre került. Az Európai Unió legkevés­bé versenyképes térségei Ma­gyarország mellett Szlovákiá­ban, Észtországban, Litvániá­ban, Csehországban és Len­gyelországban vannak. Az új EU-tagországok közül mind­össze két régió, Prága és Po­zsony került be az első tízbe, majd a következő legverseny­képesebb térség Közép-Ma­­gyarország­­ a 47. helyen­­ és Szlovénia a 76.-on. Németország egyes régiói is lecsúsztak A kutatók a versenyképes­ségi index elkészítésénél a ku­tatás-fejlesztésre fordított be­ruházásokat, illetve a szaba­dalmak számát vették alapul. De figyelembe vették a közle­kedési infrastruktúra, a vasúti, a közúti és a légi szállítás, a személyek mozgásának ala­kulását, valamint a munka ter­melékenységét, az egy főre jutó GDP nagyságát, a bére­ket, a munkanélküliségi rátát. A mandarin a sláger Keresik az egzotikus déligyümölcsöket is Veszprém (szpd) - Itt a déligyümölcsszezon. A téli napokon a szokásos­nál is szívesebben fo­gyasztjuk a trópusi nap érlelte különlegessége­ket. A jól ismert finomsá­gok mellett az utóbbi években sok egzotikum is megjelent a stando­kon, ám továbbra is a na­rancs és a mandarin a legnépszerűbb. A közel másfél ezer fajtá­ból úgy százötven az igazán értékes, nagy mennyiségben termesztett déligyümölcs. Ezeknek is csak kis részét le­het nálunk kapni.­­ Tény, hogy manapság már nem ritka az ananász, a mangó vagy a papaya, a legtöbben mégis a jól bevált citromot, narancsot, mandarint, banánt és kivit ke­resik. Ez betudható az egzo­tikus gyümölcsök magasabb árának, de sokszor arról van szó, hogy megszokásból vá­lasztanak az emberek, nem kí­sérleteznek az új ízekkel. Et­től függetlenül évről évre több fogy például az ananászból - mondja egy kereskedő a veszprémi vásárcsarnokban. Rövid piaci közvélemény-ku­tatásunk során kiderült, hogy a vásárlók a déligyümölcsök mellett az almát, a körtét és a szőlőt veszik és eszik a legszí­vesebben. Utóbbiból sokan keresik a hazánkban termett fürtöket, ám egyre kedvelteb­bek a nagy szemű, Olaszor­szágból érkező fajták is. - A déligyümölcsök között az utóbbi hetekben a manda­rin az abszolút slágertermék, viszonylag alacsony ára és fi­nom íze miatt nem is csoda, hogy szeretik az emberek - jegyzi meg a kereskedő. A ha­zánkban kapható mandarinok legtöbbje Spanyolországból származik. A klementin és satsumas típusú gyümölcsök kora ősztől késő tavaszig kap­hatóak. Ezek a mandarinféle­ségek mag nélküliek vagy ke­vés magot tartalmaznak. A sokfajta déligyümölcsből viszonylag kevés kapható nálunk

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék