Napló, 2007. szeptember (63. évfolyam, 203-228. szám)

2007-09-15 / 216. szám

2007. SZEPTEMBER 15., SZOMBAT _____ Tíz éve alakultak (Folytatás az 1. oldalról.) Az Őrségi Nemzeti Park önállóságának megszüntetése ellen 77 civil szervezet és 44 önkormányzat tiltakozott, mégis végrehajtották. Az ál­lamtitkár elmondta: a követ­kező időszak nagy feladata a KEOP-ból származó 37 és a ROP-ból odaítélendő 10 mil­liárd forint elosztása lesz. Márkus Ferenc, a WWF Magyarország igazgatója a ci­vil szervezetek és a nemzeti parkok közötti együttműkö­désről beszélt. Előadása vé­gén kijelentette: a szervezet tovább küzd azért, hogy az Őrségi Nemzeti Park igazga­tósága visszanyerje az önálló­ságát. Rosta Sándor a nemzeti park jelentőségéről beszélt a Balaton turisztikájában, La­posa József pedig az épített környezet és a táj összhangjá­ról szólt. Tegnap átadták a nemzeti park által alapított díjakat is. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Legszebb Szőlőskertje címet Magyar Rafael érde­melte ki, aki Badacsonyban a hagyományos szőlőtermelést megújította. A Balaton-felvi­déki Nemzeti Park Legjobb Bora címet Szászi Endre hegymagasi borász száraz fe­hérbora kapta. A palackjain ezentúl feltüntetheti a címet. A nemzeti park születésna­pi rendezvényei ma Sülföldön folytatódnak, ahol reggel ki­lenctől ingyen lehet látogatni a majort és részt venni az otta­ni programokon. Lesz kézmű­ves foglalkozás, biotermékek bemutatója, játszóház, szeke­­rezés, lovasbemutató. Finnek a Balatonnál Megújítják a húsz évvel ezelőtt kötött testvérvárosi megállapodást Balatonfüred (mt) - A finn Kouvolával kötött, húsz­éves múltra visszatekintő testvérvárosi kapcsolat megújítása a célja annak a kilenctagú delegáció­nak, amely az északi or­szágból a hétvégére érke­zett a Balaton-parti tele­pülésre. Konvola nagy változás előtt áll, hiszen a környező hat város összefogásával hama­rosan közel százezer lakost felölelő régiós központtá vál­hat - tudtuk meg a delegációt vezető Heikki Spoof jegyző­től, aki tegnap meg is kezdte a A tervek szerint Balatonfüred a testvérvárosok találkozási helye lesz a jövőben testvérvárosi megállapodás megújítását szolgáló egyezte­tő tárgyalásokat. - Jelentős fejlődés előtt állunk, ami nyil­vánvalóan alakítja majd a más városokkal létező kapcsola­tainkat. Új elemeket szeret­nénk bevonni a Füreddel tör­ténő együttműködésbe, a sze­mélyes kapcsolatok erősítésé­vel több területen, kezdve a sporttól egészen a turizmusig, szeretnénk felfrissíteni, meg­újítani az együttműködést - válaszolta kérdésünkre Pek­ka Ainali, a finn testvérvárosi egyesület elnöke. Dr. Bóka István polgármester is hang­súlyozta az együttműködés fontosságát, kiemelve, hogy Konvola Füred legrégebbi testvérvárosainak egyike, a régi szerződés felett eljárt az idő, meg kell keresni, milyen új feladatokat, célokat tűzhet ki közösen a két város. Takács Miklós, az idegen­­forgalmi és turisztikai bizott­ság elnöke, a látogatás egyik szervezője úgy vélte, Bala­­tonfürednek fontos lenne a skandináv beutazó turizmus felé nyitni, erre kitűnő lehető­séget adhat a Konvolával fennálló régi kapcsolat. - Ter­veink szerint Füred a testvér­­­városok találkozási helye lesz, ahol megismerkedhet­nek egymással a városok, s vinnék egymás hírét hazájuk­ba. Balatonfüred csak gyara­podhat azzal, ha felvállalja a találkozások megszervezését. Ez a munka már el is kezdő­dött, hiszen a hétvégén itt van másik testvérvárosunk, Opa­­tija küldöttsége is - mondta Takács Miklós. A finn vendégek, akik a hétvégén más kulturális ren­dezvények mellett részt vesz­nek egyebek között a szüreti mulatságon is, átadták a jövő februárra szóló meghívójukat Bóka Istvánnak és kíséreté­nek, mondván, itt az ideje, hogy a balatonfürediek végre megismerkedjenek az igazi finn téllel. Baráti találkozó a Bem József Általános Iskolában. Itt az ideje, hogy a balatonfürediek végre megismerkedjenek az igazi finn téllel Háromnapos ünneplés (Folytatás az 1. oldalról.) Németh Árpád polgár­­mester is az ünnep igényét hangsúlyozta, mely lehető­séget ad a taposómalomból való kilépésre. Egyúttal utalt arra is, a várpalotai vendég­látás remélhetően egyre több idelátogatót késztet majd a visszatérésre. A háromnapos program péntek reggel a Magyar Honvédség Bakony Harcki­képző Központjának dísz­szemléjével kezdődött. A látványosságot fokozta a Thuri téren szervezett hon­védelmi nap, melyen ezer­­hétszáz iskolás vett részt. Ők rendőrkutyás és magasból mentési bemutatót, majd egy honvédelmi makettkiál­lítást tekintettek meg, utób­bit a Trianon Múzeumban. Délután a Várpalotai Írisz Nőegyesület és a Nők a De­mokráciáért Petrozsényi Nőegyesület kötött együtt­működési megállapodást a Krúdy Gyula Városi Könyv­tárban. A Thuri téri késő délutáni megnyitón külön hangsúlyt kaptak a város nemzetközi kapcsolatai. De­legációval képviseltette ma­gát a szlovák Körmöcbánya, a horvát Újlak, a román Pet­­rozsény, valamint az olasz Porto San Giorgio település. A Várpalotai napokon díszpolgári címet adomá­nyoztak Csővári János egy­kori tanácselnöknek, önkor­mányzati képviselőnek a te­­lepülés iránti elkötelezett­ségének elismerésként, és posztumusz díszpolgári cí­met Lukáts András reformá­tus lelkésznek Várpalota er­kölcsi jobbításáért és fel­­emelkedéséért. Az oklevelet a kitüntetett özvegye vette át a polgármestertől. Várpalota Városért Érdemérmet Likó Péter pedagógus és Vékey Zoltánné nyugalmazott is­kolaigazgató, Waldstein János-nívódíjat Mészáros Sándor ügyvezető, Thuri­­díjat Sárik Péterné védőnő, Szeles István edző, vala­mint Patonai Jánosné vé­dőnő kapott. Kukába tette az újszülöttjét Hét év fegyházat kapott nem jogerősen a kétgyerekes asszony Veszprém, Csabrendek (ma)­­ Hét év fegyházra ítélte nem jogerősen a megyei bíróság azt a fia­talasszonyt, aki újszülött­jét az orvosi rendelőben hulladékgyűjtőbe tette. A Csabrendeken élő 25 éves G. Szilvia, aki két kislány édesanyja, tavaly év elején tudta meg, hogy ismét állapo­tos. Erről nem szólt senkinek, még élettársának sem, aki korábban határozottan azt mondta, hogy nem kell több gyerek a házba. Amikor a múlt év szeptember 3-án ott­honában rosszul lett, élettársa bevitte a sümegi orvosi ügye­letre, ahol a betegváróban már erősen görcsölt. Hasát állan­dóan takarta, nem engedte, hogy megvizsgálja az orvos. Amikor ismét kiment a mel­lékhelyiségbe, megszült egy 3400 grammos, 51 centiméter hosszú, életképes kisfiút. A picit fejjel lefelé méhlepény­nyel együtt beletette a fém hulladékgyűjtőbe, majd a vé­res ruhában visszament élet­társa segítségével az orvosi rendelőbe, ahonnan mentőt hívtak hozzá. Fél órával ké­sőbb a takarítást végző asz­­szisztens fedezte fel a vécé­ben a már halott újszülöttet. A fiatalasszony azt mondta a tárgyaláson, hogy nem em­lékszik arra vissza, hogy mi történt vele a kritikus időszak­ban. Dr. Németh Balázs bű­nösnek mondta ki az asszonyt tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen el­követett emberölés bűntetté­ben, amiért hétévi fegyház­büntetést szabott ki. Az ügyész három nap gondolko­dási időt kért, a vádlott és vé­dője részben enyhítésért fel­lebbezett. Az addig szabadlá­bon védekező fiatalasszonyt a csütörtöki tárgyalás végén le­tartóztatták, két rendőr vitte el a veszprémi börtönbe. KRÓNIKA . NAPLÓ • 3 RÖVIDEN Lódarazsak támadásban Kaposvár (mti) - Lóda­razsak támadták meg a somogyvári gyermek­otthon lakóit, tíz gye­reket csíptek össze, egyiküket csaknem tu­­catnyiszor. A marcali tűzoltókat este nyolc órakor riasztották az esethez. A nevelők érte­sítették a háziorvost, aki ellátta a gyerekeket, a tűzoltók pedig kiirtották a földben lévő üregben tanyát vert veszélyes ro­varokat. Tüntető romák, tiltakozó lakók Pozsony (mti)­­ Pénte­ken délben Érsekújvár­ban, délután már Rév­­komáromban is tüntetni kezdtek a lakbérhátralé­kaik miatt kényszerűen kitelepített romák. Ez­zel egyidejűleg azoknak a környékbeli magyar többségű falvaknak a la­kossága is határozottan felemelte a szavát, amelyeknek lakatlan épületeibe az Érsekúj­várból őrző-védő szol­gálatok által elhurcolta­­kat próbálják letelepíte­ni. Érsekújvárban száz, Révkomáromban több mintegy negyven roma vonult a városháza elé. Tiltakozni kezdtek a „céltelepülések’’ pol­gármesterei és lakói is. Feloszlott a testület, újra választanak Közel százmilliós hiányt halmozott fel az ezer lelket számláló kis község Olaszfalu (ma)­­ Szerdán éjszakába nyúló ülésen a képviselő-testület felosz­latta magát. Az új válasz­tást három hónapon be­lül írják ki a településen. Lapunk érdeklődésére töb­ben állították, hogy már jó ideje nőtt a feszültség a falu polgármestere, Mádl Ferenc és a képviselők között. Utób­biak nemegyszer szóvá tették, hogy a 17 éve a települést irányító, mindig független­ként indult polgármesterük úgy hozott meg döntéseket, hogy nem kérte ki a vélemé­nyüket. Legutóbbi „dobása­kor” úgy rendelte meg a Feke­te ér kitisztítását, hogy nem kért másoktól árajánlatot, s egy enyingi vállalkozót bízott meg a munkával. Egyesek szerint a 17 milliós feladatot mások fele-kétharmad áron elvégezték volna, rá­adásul többen elége­detlenek voltak a ki­vitelezéssel. A vállal­kozót még nem fizet­te ki a falu. Nem is lett volna miből, ugyanis évek alatt közel száz­milliós hiányt halmo­zott fel a több mint ezer lelket számláló kis község. Szerdán több napirendet tárgyaltak a képviselők, majd a végén zárt ülést rendeltek el Ezen az egyik képviselő fel­vetette, hogy oszlassa fel ma­gát a testület. Ezzel mind a hatan egyetértettek, a polgár­­mesterrel együtt. A jegyző asszony arról tájékoztatta a je­lenlévőket, hogy három hóna­pon belül ki kell írni az új vá­lasztást. Addig a régi testület dolgozik tovább Mádl Fe­renccel, aki a megyei önkor­mányzatban MDF-színekben politizál. A polgármester sze­rint bizalmatlanságból ered­tek a nézeteltérések közöttük, ugyanis a testületben azok foglaltak helyet - az alpolgár­mester kivételével -, akik az ellenlábasát szerették volna az ő helyére. (Mádl Ferenc a legutóbbi választá­son húsz szavazattal előzte meg Borisz Im­rénél.) Elismerte, va­lóban nem írtak ki pá­lyázatot a Fekete érnél végzett munkálatokra, de ennek az volt az oka, hogy a határidős pályázat miatt gyorsan kellett dönteni. Hirdetés VESZPRÉMBEN a Budapest út 6. sz. alatt (a Veszprém Hotel alatt) Elegáns márkájú, divatos felnőtt- és gyerekruhák, cipők, kiegészítők (fehérnemű, táska, játék stb.) darabáron! ► mm r k úN GAP, dorothy perkins, MORGAN STB... Ct.: „HÁDA” KFT.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék