Napló, 2009. január (65. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-27 / 22. szám

8 • NAPLÓ HELYI KIADÁS Szerkesztőség: 8200 Veszprém, Almádi út 3. Telefon: (88)579-420 Szerkesztő: Halmos György e-mail: halmos.gyorgy @naplo.pk­.hu Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (88)413-661 Megjelenik Veszprém és környéke 75 településen '^»■ÉÉMÉÉÉp Kitüntetésben részesültek Várpalota (szs)­­ A vá­ros kulturális életében kifejtett kiemelkedő tel­jesítménye elismerése­ként a magyar kultúra napja alkalmából a kép­viselő-testület Várpalo­ta Városért Érdemérem kitüntetést adományo­zott Lengyel László táncpedagógus-koreog­­ráfusnak, a Jó Szeren­csét Művelődési Köz­pont egykori igazgató­jának. A művészeti és kulturális értékek gya­rapításában tanúsított tevékenységéért Szeles­­tey László-meródíjban részesült Borbás Zol­tán, Bin Aladár Álta­lános Iskola tanára. VESZPRÉMI NAPLÓ Fából és szaruból faragott világ Várpalota (szs) - Nesó Sándor fafaragó népi iparművész kiállítása nyílt meg a napokban a Fodor Sára Tájházban.­ ­ A Népművészet Ifjú Mestere cím birtokosa már gyermekkorától foglalkozott fafaragással, érdekelte az al­kotásnak ezen ősi formája. Mesterétől, a Berhidán élő Nagy Istvántól tanulta a fara­gás alapjait, ő mutatta meg a pásztorélet hagyományos tár­gyait, formáit, díszítéseit - mutatta be az alkotót Zöld Ist­vánná nyugalmazott pedagó­gus. Szólt arról, hogy Nesó Sándor ismeri és műveli vala­mennyi faragási technikát, sőt csont és szaru faragásával is foglalkozik. A hagyományos pásztoreszközök - kampós­bot, tükrös, borotvátok, ivó­­csanak, kürt - mellett megta­lálhatók a kiállításban napja­ink használati tárgyai is. A fi­nom, csipkeszerű archaikus minták mellett a tárgyakon betyárok, juhászok, csikósok, menyecskék jelennek meg. Az apróbb alkotásokon kívül szakrális jellegű kisplasztiká­kat, szobrokat, domborműve­­ket is farag az alkotó. Zsűri­zett alkotásai a dunántúli pásztorművészet legszebb ha­gyományait tükrözik. Lassan három évtizede vesz részt a megyei népművészeti kiállí­tásokon, ahonnan számtalan díjat hozott már el. Tagja a ve­­lemi népművészeti stúdió­nak is. A tárlat február 15-ig láto­gatható az intézmény nyitva­tartási idejében. Új dózsavárosi járat Veszprém (mtm) - Vi­szonylag régi problémá­juk oldódik meg a város­részben élőknek, mivel a Volán az új 80-as járattal összeköti az Egyetemvá­rost a Tüzér utcával. - Lakossági kérésre vizs­gáltuk a jelenlegi helyzetet és alakítottuk át úgy a járatok út­vonalát, hogy az megfeleljen a helyi járati menetrend tava­lyi felülvizsgálatán is meg­fogalmazott igényeknek - mondta el lapunknak Szöllősi József, a Balaton Volán Zrt. vezérigazgató-helyettese. A február másodikától be­vezetett módosítások értel­mében reggel nyolc órától a két pár 8-as busz egyike nem a Pápai úti fordulóig, hanem 80-as számozással a Dózsa György téren át a Tüzér utcáig közlekedik majd. A változá­sokhoz a követési időket nem alakították át, továbbra is fél­óránként járnak majd a bu­szok, az egyik 8-as, a másik pedig 80-as jelzéssel.­­ A reg­geli időszakban nagyobb az utasforgalom a Pápai úti üze­mek irányába, ezért döntöt­tünk úgy: reggel 8-ig mindkét járat ezen a vonalon közle­kedjen - közölte Szöllősi Jó­zsef. A hétvégi menetrendet nem érinti a változás, ezentúl is a megszokott útvonalon, il­letve időben, azaz óránként járnak a 8-asok. További módosítások is történtek a menetrendben, az 1-es­­busz indulási időpontjait a munkába járás és a vasúti csatlakozás biztosítása érde­kében eltolták. Változik a 32- es, a 34-es és a 35-ös busz me­netrendje is. Ez utóbbit azzal indokolták, hogy korábban a 14 óra 9 perckor közlekedő 3- as mindig zsúfolt volt, az öt perccel később induló, mun­kásba járáshoz igazodó jára­tok viszont szinte üresen in­dultak el. Megszűnik a tavaly nyár óta közlekedő 9-es járat, februártól visszaáll a korábbi útvonal. A régi-új 9-es a Vá­mosi úti fordulótól a Kiskőrö­si utcán át a belvároson és a Jutasi úton keresztül megy majd Jutaspusztára. 2009. JANUÁR 27., KEDD Napközi a Csigaházban ELLÁTÁS Bölcsődés korú gyerekekkel foglalkoznak az új magánintézményben Veszprém-Kádárta (ma)­Csaknem egyéves előké­szítés után nyílt meg a napokban megyénk első magánnapközije, ame­lyet a közelmúltban mu­tattak be három képvise­lőnek és újságíróknak. A Veszprém kádártai vá­rosrészében található Csiga­ház családi napköziről elöljá­róban Katanics Sándor ön­­kormányzati képviselő be­szélt. Kiemelte, hogy 2006 óta a gyesen lévők visszame­hetnének dolgozni akár nyolcórás munkahelyre is. Jobban figyelembe tudják venni a gyerekek egyéni igényeit a kisebb közösségben csakhogy nem tudják hol el­helyezni gyermeküket, mert telíttek a bölcsődék és az óvo­dák. Ezért van létjogosultsá­ga az ilyen családi vállalko­zásnak - mondta, és mint országgyűlési képviselő hoz­zátette: indítványozni fogja az MSZP-frakcióban, hogy az ilyen családi vállalkozások kapjanak egyszeri, vissza nem térítendő állami támo­gatást. Némedi Lajos önkormány­zati képviselő is jó kezdemé­nyezésnek nevezte a családi napközit, mert, mint mondta, köztudott, hogy az önkor­mányzatnak jelentős anyagi terhet jelent a létesítményei­nek a fenntartása. - Azon dol­gozunk majd képviselőtár­saimmal, hogy több ilyen ellá­tási forma valósuljon meg a megyeszékhelyen - tette hoz­zá. Ehhez a gondolathoz csat­lakozott dr. Strenner Zoltán képviselő is, aki szakmai se­gítséget ígért a családi vállal­kozásnak. Az ötgyermekes Fű Miklósáé, a napközi veze­tője arról szólt, hogy jelenleg öt apróságról gondoskodnak, akikhez már csak ketten csat­lakozhatnak, mivel az előírás szerint legtöbben heten lehet­nek. Mivel kis létszámú kö­zösségről van szó, jobban fi­gyelembe tudják venni az egyéni igényeket, akár a neve­lés, akár az étkezés terén. Még annak idején, amikor otthon volt saját gyerekeivel, nem­egyszer megkérték ismerősei, hogy vigyázzon csemetéjük­re. Innen jött az ötlet a „ma­szek” napközi megnyitására, ahol zömében bölcsődésekkel foglalkoznak várhatóan a jó­ A döntéshozók egyetértenek abban, hogy a családi napközi jó megoldás, jelentős terheket vesz át a megyeszékhelytől az intézmény Hirdetés­­: AXr­i 10­gp I KISALFÖLDI | PRESZTÍZSDÍJI KÖNNYÍTETT HITEL 1.000.000 forint 20 évre akár 6.690 Ft-tól* THM: 6,96% VESZPRÉMI Fiók Óváros tér 21., Tel.: 88/620-400 BALATONFÜREDI Fiók Arácsi út 16. (Silver Bevásárlóközpont), Tel.: 87/581-120 « Tt* m».Bmasa a Mu* MM*. Mi i jogsa*« mi r i­­­kw IrWrr.e keeaadgra. •* ntona itsM a s«evi­re* Tasznaasra ttwio iakasrt8a értendő *2 *ac 2009 ans» 20-tor rtswavortisr­a ttrtfcn&ste rwn mb hm r*TM i**ozod­or trantfiokwrikbap ietea www sotrotartilxiwrtoteionaiwT^^ Bölcsődei helyzetkép Egy tanulmány szerint a három éven aluli gyere­kek intézményes ellátá­sában a helyzet kataszt­rofális: mindössze nyolc százalékuk jár bölcsődé­be vagy vesznek szüleik igénybe valamilyen alter­natív gyerekmegőrző szolgáltatást. Az unió azt az elvárást fogalmazta meg, hogy 2010-re a há­roméves kor alatti gye­rekek harmada számára elérhetővé kell tenni va­lamilyen szolgáltatást. A bölcsődei ellátás tekinte­tében Budapesten a leg­jobb a helyzet, 12-14 százalékos az arány, van olyan város, ahol az átla­gosnál (nyolc százalék) rosszabb a helyzet. vőben is. Tavaly december­ben szerezték meg az „intéz­ményi” engedélyt, előtte 40 órás tanfolyamot kellett kollé­ganőjével elvégeznie. Az álla­mi támogatást február elejétől kapják, de a szülőknek még így is napi 2500 forintot kell majd fizetniük gyerekük után. Színpompás magány Veszprém (mtm)­­ Máso­dik önálló kiállítását ren­dezte pénteken a gyulafi­­rátóti művelődési házban Szeifert Natália Optikai csalódások címmel. Nem is olyan rég, tavaly márciusban láthatták vendé­gül a rátótiak Szeifert Natáli­át, és alig egy év elteltével, a magyar kultúra napján újra a településre látogatott a zirci művésznő. Ám most valami egészen mást láthattak a fa­lakra tekintő vendégek: meg­hökkentő, elgondolkodtató, harsány, színes rajzokat, me­lyek alatt a cím erős diszhar­móniát tükrözött: magány, félelem. - Ahhoz, hogy eze­ket a képeket megértsük, el kell mélyednünk a modern művészetekben - hangsú­lyozta megnyitójában Kovács Péter, a zirci Reguly Antal Általános Iskola rajz tagoza­tának művész-tanára. Meghökkentő és elgondolkodtató a kiállítás, amelyen a harsány színek, rajzok dominálnak Számára is meglepő volt először látni a műveket, ugyanis Natáliára régebben nem voltak jellemzők a har­sány színek. Egyszínű, mo­nokróm technikával készítet­te alkotásait, bár a toll hasz­nálata már korában megjelent nála.­­ Műveiben nem a fotogra­­fikus hűség, hanem a képek kifejezőereje válik erőteljes­sé. Az intenzív színek - sárga, narancs, lila - itt nem az öröm, a vidámság, hanem a szintén intenzív érzelmi tarta­lom hangsúlyozására szolgál­nak - magyarázta. A rendezvényen Zsida Ra­móna, a Liszt Ferenc Zene­­művészeti Egyetem Tanár­képző Intézetének harmad­éves hallgatója lépett fel, zon­gorán kísérte Koós Anita. A tárlat február 20-áig te­kinthető meg. %5 1­/­ p £ Ok— P A harsány színek az intenzív érzelmi tartalom hangsúlyozására szolgálnak, elgondolkodtatnak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék