Napló, 2011. május (67. évfolyam, 101-126. szám)

2011-05-18 / 115. szám

2011. MÁJUS 18., SZERDA Visszamenőleg is olcsóbb a víz Fonyód (nfb)­­ Május 20-tól olcsóbb lesz a víz a Balaton melletti telepü­léseken, sőt a Dunántúli Regionális vízmű januá­rig visszamenőleg visz­­szautalja a különbözetet. Ezt Winkler Tamás, a DRV Zrt. vezérigazgatója jelentette be tegnap egy vízzel teli me­dence, rengeteg színes strand­labda és pancsoló gyermekek fotóinak „társaságában”. Az állami díjtámogatási rendeletnek köszönhetően a társaság a 2010-es árak alá szorította a víz- és csatorna­szolgáltatás együttes díját a támogatott balatoni települé­sen élők számára. Május 20- tól köbméterenként bruttó 24,1 forinttal csökken a víz- és csatornahasználati díj, ezt főként az utóbbi szolgáltatás kedvezőbb árában veszik ész­re a fogyasztók. Nem változik a díja a nem támogatott településeknek és a támogatottak közül a csak vízszolgáltatást igénybe vevő fogyasztóknak. Az ügyfelek­nek a különbözetet május 20-tól kezdődően számolja el a DRV. A visszamenőleges korrekciót az első részszámla mellé soron kívül csatolt kor­rekciós számlában és/vagy a következő elszámoló számlá­ban teszi meg a társaság. Azt, hogy valaki támoga­tott településen él-e a szám­lalevélen ellenőrizheti, azon már fel van tüntetve, kap-e ál­lami támogatást az adott tele­pülés. A díjcsökkenés több mint 100 ezer balatoni lakost és nyaralótulajdonost érint ked­vezően. Ezektől nagyokat tüsszentünk (Folytatás az 1. oldalról.) Veszprémben a megyei kórház tetején helyezték el a pollencsapdát. A legfrissebb jelentés szerint a vasárnapi borús, esős időjárás miatt a le­vegő pollentartalma viszony­lag alacsony. Az erős allergén hatású vadgesztenye és platán már országszerte elvirágzott. A keveseknek gondot okozó dió virágporából kevés van a levegőben. Az ugyanebbe a kategóriába tartozó eperfafé­­lék és fenyőfélék virágporá­nak mennyisége közepes. Az erősebben allergén tölgy és a nagyon erősen allergén pázsitfűfélék virágporának mennyiségét a vasárnapi eső mérsékelte, de ahogy meleg­szik az idő, egyre többre szá­míthatunk belőle. Az erős szél is fokozhatja az allergiától szenvedő emberek rosszu­lé­tét, mert olyankor nagyobb tömegben szállnak a polle­nek. Veszprémben a múlt hé­ten nagyon magas volt a fe­nyőfélék virágporának az ará­nya, a pázsitfűfélék országo­san alacsony szinten voltak, csupán Békéscsabán számol­tak nagyon sokat belőlük. A legtöbb gondot a parlagfű okozza, amit kötelező irtani, és a virágzása nagy melegben már júliusban megkezdődhet. KRÓNIKA Versekkel ünnepeltek JUBILEUM Ötvenéves a bakonyi település általános iskolája Ősi (szpd) - A község hí­res szülötte, Kubik Anna színművész is ellátoga­tott a fennállásának 50 éves jubileumát ünneplő Ősi Oktatási Központ versmondó versenyére. A tisztelet mellett a szeretet és a megbecsülés volt az, ami ősi díszpolgárát, a közelmúlt­ban Kossuth-díjjal is kitünte­tett Kubik Annát fogadta az iskola zsúfolásig megtelt könyvtárában. Nem is csoda, hiszen a Magyar Színház mű­vésze is az intézmény padjait koptatta, s díszpolgárként a mai napig visszajáró vendég az ősi rendezvényeken. Ezút­tal a jubileumi programsoro­zat részeként meghirdetett kistérségi versmondó verseny zsűrijében foglalt helyet Ki­rályhegyi Ottilia újságíró és György Judit könyvtáros tár­saságában. Vágán Zsuzsanna igazgatónő köszöntő szavai után jöttek is sorban a vállal­kozó kedvű gyerekek, a gyer­mekversektől a komolyabb költeményekig tartott a skála. Nemcsak helyiek érkeztek a megmérettetésre, jöttek az irodalommal szoros barátsá­got ápoló nebulók Nádasdla­­dányból, Hajmáskérről, Ös­­küről, Peremartonból, Berhi­­dáról és Várpalotáról is, ösz­­szesen kilenc általános iskola mintegy harminc diákja ver­selt a nívós grémium előtt. Az Ősi Oktatási Központ jubileumi programsorozata mintegy két hete tart már, az érdeklődők a Fekete László erős embert is kis híján megrí­­kató iskolatörténeti kiállítás mellett az elmúlt 50 évet fel­dolgozó játékos vetélkedőn is részt vehettek. A zárásra jövő szombaton kerül majd sor, ak­kor a gyermeknap apropóján sportos versenyt tartanak majd tanárok és szülők rész­vételével Ősiben. Kubik Anna színművész, a község híres szülötte is együtt ünnepelte a helybeliekkel az általános iskola ötvenéves jubileumát Varasodás az almákon Csopak (in) - Az alma egyik legjelentősebb kór-­­­okozója a varasodást okozó gombabetegség, mely a levelet, virágot, termést és a sarjhajtást egyaránt megtámadja. Kunné Nagy-Rébek Rená­ta, a Veszprém Megyei Kor­mányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága munkatársa szerint a levélen először 5-10 milliméter át­mérőjű kerek, halványzöld, a levél színe felé kidomborodó foltok láthatók, később eze­ken a foltokon a levél színén és fonákján barna, bársonyos gombatelepek alakulnak ki, végül a levélfoltok elhalnak. Virágfertőzésnél a gombate­lepek sugarasan szétterülnek a sziromleveleken, csésze­leveleken, virágkocsányon. Fiatal gyümölcsön először ap­ró, majd a gyümölcs fejlődé­sével egyre növekvő, 5-10 milliméter átmérőjű, sötétbar­na gombatelepek figyelhetők meg. Később a foltok elpárá­sodnak, varasodnak, a gyü­mölcs felülete egyenetlenné válik és enyhén berepedezik. A betegség kordában tartá­sa miatt a lehullott leveleket összegyűjtik, megsemmisítik. A lehullott leveleket összegyűjtik és megsemmisítik a talajba forgatják. Ősszel ajánlott lombfertőtlenítést vé­gezni tiofanát-metil ható­anyagú készítménnyel. A már kialakult fertőzés ellen csak felszívódó készítményekkel védekezhetünk. Kontakt nö­vényvédő szerekkel csak megelőzhető a fertőzés. A varasodást okozó gomba a gyümölcskezdeményen Indul a nemzeti veseprogram Vesprém (tsz)­­ Széles körű együttműködés ke­retében indult figyelem­felkeltő és tájékoztató akció a különböző vese­betegségek veszélyeiről, kezeléseiről és a megelő­zésről. Ma Magyarországon há­rommillió hipertóniás beteg él, a cukorbetegek száma pe­dig meghaladja az egymilliót. Évente mintegy hatszázezer vesebeteg szorul gondozásra, 250-270 vesetranszplantáció történik, és közel 65(X) kró­nikus veseelégtelenségben szenvedő beteg életben mara­dását biztosítja a dialíziskeze­lés. Épp ezért a Nefrológiai Szolgáltatók Egyesületének kezdeményezésére a Magyar Nephrológiai Társaság, a Ma­gyar Transzplantációs Társa­ság, a Nefrológiai Szolgálta­tók Egyesülete és több civil szervezet - a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Magyar Szerv­átültetettek Szövetsége, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért és a Magyar Vese Alapítvány­­ közösen indított tájékoztató programot, hogy felhívják az emberek, elsősorban a veszé­lyeztetett cukorbetegek és magas vérnyomással küzdők figyelmét erre a könnyen sú­lyossá váló betegségre. Dr. Berki Emília veszpré­mi háziorvos lapunknak el­mondta, minden olyan kezde­ményezésnek örülnek, amely tájékoztatással vagy más mó­don felhívja az emberek fi­gyelmét a megelőzésre. Re­méli, hogy a nemzeti vese­programmal kiteljesedik az a folyamat, amelynek révén a hangsúly a betegségek keze­lése helyett a megelőzésre, a szűrésre helyeződik át. Rubik Anna Kossuth-dí­­jas, Jászai Mari-díjas szín­művész 1957-ben szüle­tett Ősiben. 1981-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd a Nemzeti Színház, a Budapesti Kamaraszín­ház, a Művész Színház és a Thália Színház művész­nője. Jelenleg a Magyar Színház társulatának tag­ja, a Bubik István-díj ku­ratóriumának elnöke. Négyszázezer forintba került (Folytatás az 1. oldalról.) Dr. Rédei Zsolt volt polgár­­mester a helyi televízióban olyan adatokat közölt, ame­lyek egyébként zárt ülés anyagát képezték. Lapunkban már olvashat­tak a 2008-ban kezdődő ügy­ről, amely Rédei Zsolt előző polgármester és Kustosné kö­zött bontakozott ki. Akkori­ban az intézményből kisétáló kisgyerek indította el azt a fo­lyamatot, amely végül a veze­tő felmentéséhez és bírósági eljáráshoz vezetett. A kis­gyereknek nem lett semmi ba­ja, a „szökésért” felelős két óvónő fegyelmit kapott, az óvoda vezetőjének kinevezé­sét fegyelmivel visszavonták. Kustosné Tobak Erzsébet a sajtótájékoztatón elmondta, két eljárás is indult a bírósá­gon. Ebből az egyik most zá­rult le, számára pozitív ered­ménnyel. Ugyanis a bíróság kimondta, hogy az óvodave­zető személyiségi jogai sérül­tek az előző polgármester nyi­latkozata miatt. Ezért kártérí­tésre jogosult, a ki nem adott szabadsággal és minden, az üggyel összefüggő költséggel együtt. Rátosi Ferenc hozzáfűzte, hogy az ítélet a járulékokkal együtt mintegy 400 ezer fo­rintjába kerül a városnak, az előző vezetés felelőtlensége miatt. A tájékoztatón azt is meg­tudtuk, hogy a másik bírósági eljárás még nem zárult le, itt az intézményvezetői státus visszaállítását, a fegyelmi ha­tározat hatályon kívül helye­zését kérte Kustosné. további képek, információk napló online. Környezetbarát módon (Folytatás az 1. oldalról.) Ebből a majd' 65 millió fo­rintból sikerül valóra váltani elképzeléseiket. A pályázati pénzt a Környezet és Energia Operatív Program erdei isko­lák és óvodák infrastrukturá­lis fejlesztése alprogramjából nyerték. A fejlesztés során a Szent­­jakabfa melletti erdőtömbben található erdei iskolát jelentő­sen bővítik. A beruházás so­rán felépítenek egy új, 40 sze­mélyes közösségi termet, emellett az erdei iskola tetőte­rében létrejön három szenzi­­tív (a fogékonyságot növelő) élményterem is. A felújítás az akadálymentesítés szellemé­ben történik, akadálymentesí­tett mosdók, szoba kialakítá­sával. Az építés során környe­zetbarát megoldásokat (pél­dául pelletkazán, napkollek­tor) alkalmaznak. A fejlesztés révén megújul és kibővül a minősített erdei iskolai program is, új iskolai modulokat dolgoznak ki, és a projektben egy új erdei óvo­dai program is létrejön. Az is­kola terepi oktatói pedig to­vábbképzésen sajátítják el a kibővített erdei iskolai prog­ram elemeit, valamint új, él­ményorientált pedagógiai módszereket ismerhetnek meg. A projekt keretén belül új eszközöket is beszereznek, amelyek mind a terepi és bel­téri oktatások során használ­hatóak, illetve szemléltetés­ként hozzájárulnak a színvo­nalas erdei iskolai oktatáshoz. A projekt megvalósítása janu­ár végéig tart. A Bakonyerdő Zrt.-nek a fejlesztés megvalósításával célja a környezeti nevelés színterének erősítése, az erdei iskolai foglalkozások eszköz­tárának gazdagítása és a prog­ramszolgáltatás minőségének emelése. A fejlesztés hozzájá­rul a környezeti fenntartható­sághoz és a környezeti neve­léshez. A beruházás során a környezetbarát és energiaha­tékony megoldások alkalma­zása és a környezettudatos programok, képzések együt­tesen segítik a környezeti fenntarthatóságot. Tegnap az erdei iskolában szentendrei diákok vendégeskedtek NAPLÓ • 3 RÖVIDEN Megállapodtak a rendőrökkel Pápa (m­)­­ A megyében az elsők között írták alá a pápai rendőrkapitány­ság épületében a rendőr­ség és a pápai polgárőr­régió csoportjainak együttműködési megál­lapodását kedden dél­után. Ennek jogszabályi hátteréről Szappan Csa­ba városi rendőrkapi­tány tájékoztatta a pol­gárőrök vezetőit. A tele­pülési polgárőrök egy­más közt is megállapo­dást kötöttek, ami lehe­tővé teszi, hogy szolgá­latukat ezentúl egymás területén is végezhes­sék. Az ünnepélyes ak­tuson Borbély Zoltán al­ezredes, a megyei pol­gárőr szövetség alelnö­­ke és Bitai Sándor pá­pai régiófelelős is részt vett. Visszatérnek az Eszterházyak Pápa (m­)­­ A norvég projekt zárultával május 21 -én, szombaton tíz órától megnyitják a nagyközönség számára az Eszterházy-kastély felújított tereit. A meg­nyitóünnepség része­ként a grófi család szim­bolikusan visszatér Pá­pára, és a kastély újra működni kezd. Számos program várja az érdek­lődőket a falakon belül, az első hivatalos cso­portot délután egy óra­kor indítják. Bombát találtak az iskola mögött Balatonalmádi (bgy) -Összesen tizenhat darab második világháborús lövedéket találtak szer­dán délelőtt a tűzszeré­szek a Vörösberényi Általános Iskola mö­gött, miután egy állam­­polgári bejelentés alap­ján átvizsgálták a terü­letet - tájékoztatott a rendőrség. Egy állam­polgár jelentette még kedden este, hogy az esőzés a Séd patak völ­gyében második világ­­háborús robbanótöltete­ket mosott ki. A vörös­berényi iskola mögött lévő Séd patak szélé­ben talált lövedék őrzé­séről a rendőrség gon­doskodott, amíg a tűz­szerészszolgálat azokat el nem szállította. A tűz­szerészek szerdán ala­posan átvizsgálták a te­rületet, és tizenhat rob­banótöltetet találtak, azokat kiemelték, majd elszállították. A vizsgá­lat idejére kétszáz méte­res körzetben kiürítették a lakóépületeket és az iskolát. Hirdetés CO­Z.Q.­Z.Pénzváltó Veszprém Szabadság tér 12 (Szürkebarát borozó mellett) Tel 88/329­ 000, www.cornergroup.hu Pénznem 1 egységre VÉTEL ELADÁS EUR 265,0000 269,9000 CHF 211,0000 216,9900 CAD 190,0000 197,9900 GBP 301,0000 312,4900 USD 186,5000 191,9900 Közületeket is kiszolgálunk! Napközbeni árkorrekció lehetséges! Érvényes 2011. május 17. ___________Nyitva mindennap 8-21 óráig

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék