Napló, 2012. január (68. évfolyam, 1-26. szám)

2012-01-24 / 20. szám

2012. JANUÁR 24., KEDD Gondoskodás az idősekről Hajmáskér (hgy) - Jelen­tős az érdeklődés a Haj­­máskér-Sóly Református Társegyházközség által működtetett idősgondozó szolgálat iránt, amit mi sem­ jelez jobban, hogy a novemberi indulás óta négy kistérség 15 telepü­lésén látnak el szolgálatot. Vajda Gyöngyi vezető gon­dozó, szociálpedagógus ér­deklődésünkre elmondta, hogy novemberben kezdték el tevékenységüket négy gondo­zóval, mára 25-en vannak és 225 gondozottat látnak el. (A házi segítségnyújtók vasár­nap vehették át fényképes igazolványukat ünnepélyes református istentisztelet kere­tében.­ - Márciustól szeretnénk to­vábbi munkatársakat felvenni, ami jelzi, hogy van igény a há­zi segítségnyújtásra - közölte. A református egyház által tá­mogatott gondozást felekezeti hovatartozás nélkül lehet igénybe venni. Hozzátette: na­gyon sok idős örül annak, hogy egyházi a gondozás. A gondozók az idősek min­dennapos életét könnyítik meg, segítenek a házimunká­ban, a takarításban, a bevá­sárlásban, a gyógyszerek ki­váltásában, ha kell, segítenek orvoshoz járni.­­ Az egész tevékenység alapja a lelki gondozás, hogy valaki felkeresse az időseket, tudjanak valakihez szólni, be­szélni, figyelemmel kísérjék az életüket - fogalmazott a ve­zető. A szolgálat munkatársai­nak többsége kisgyermekes anyuka vagy ötven év feletti, akik máshol nehezen tudnának elhelyezkedni. A tervek szerint márciustól újabb gondozókkal állnak majd munkába, segítve az időseket­­ Előzetes megbeszélés után választjuk ki a segítség­­nyújtókat, aki nem alkalmas erre a feladatra, az nem jelent­kezik, hiszen azt lehet tudni, mivel jár - fogalmazott Vajda Gyöngyi. A házi segítségnyújtó szol­gálat megszervezésének gon­dolata tavaly ősszel merült fel, amit Bih­ádi László református lelkész, a társegyházközség lelkésze karolt fel. A hagyomány­őrzői Szalmafonók kiállítása a Fodor Sára Tájházban Várpalota (szpd) - Az ipar- és a népművészet elemeit ötvözik hagyo­mányőrző alkotásaikban Szabó Karola és Szakíts Éva szakmafonók. A vár­palotai tájházban nyílt ki­állításuk a napokban. Közel 20 évvel ezelőtt, a debreceni Szabó Sándorné né­pi iparművésszel történt talál­kozás révén ismerkedtem meg a szalmafonással. Visszaidéz­te bennem szülőfalum, Ka­­polcs népi hagyományait, ahol a paraszti élet mindennapos anyaga volt a szalma, emlék­szik vissza internetes honlap­ján a kezdetekre Szabó Karola szalmafonó, aki lányával és al­kotótársával, Szakíts Évával együtt mutatkozott be a közön­ségnek a várpalotai Fodor Sára Tájházban. A február 17-ig látogatható tárlat megnyitóján Szilágyi Mária fuvolajátékát hallgat­hatták meg az érdeklődők, majd dr. Burai Gézáné, a palo­tai Hemo nyugalmazott igaz­gatója méltatta az alkotókat, akik a Veszprém Megyei Nép­­művészeti Egyesület tagjai­ként rendszeresen tartanak kiállításokat Magyarországon és a határainkon túl egyaránt. Munkáikban a népművé­szet elemeit ötvözik az ipar­művészettel, vékát és szakajtót éppúgy készítenek, mint kü­lönböző ajtódíszeket, kopog­tatókat, ékszereket és hajcsa­tokat. Szakíts Éva, dr. Burai Gézáné és Szabó Karola (b-j.) a megnyitón —I LLJ z¡­ Qez LLJ E CL ocn­a ír­ni— . Faluprogram városi támogatással Várpalota (szpd) - Őshonos magyar baromfikat juttatna a városba és környékére a Palo­tai Turul Társaság. Az önkormányzat támoga­tásával a faluprogramhoz csat­lakozott szervezet napos ba­romfit vagy keltetőtojást (tyúk, kacsa, pulyka, gyöngy­tyúk, lúd) adna a projekthez csatlakozó családoknak, akik január 25-én, szerdán 17 órától kaphatnak részletes felvilágo­sítást a kezdeményezésről a Jó Szerencsét Művelődési Köz­pontban. VÁRPALOTA Nemzeti értékek KULTÚRA A városi elismeréseket is átadták Várpalota (szpd) - A Cser­regő Néptáncegyüttest 25 éven át vezető Krizsán- Szabó Mária kapta a Sze­­lestey László-nívódíjat, amelyet a kultúra napi rendezvényen adtak át a Jó Szerencsét Művelődési Központban. - Magyarország új alaptör­vényében is hangsúlyos szere­pet kap a kultúra mint közös­ségépítő és -megtartó erő. A mögöttünk hagyott évezred jól tükrözi, hogy nemzetünk min­dent megtett, s komoly áldoza­tokat hozott a nyugati civilizá­ció, a kultúra védelmében. Vé­rünket adtuk, s befogadtuk a menekülteket is, így vált kultú­ránk egyre színesebbé, gazda­gabbá. Épp ezért kötelessé­günk megőrizni az elmúlt év­század viharaiban részekre szakadt nemzetünk lelki és szellemi egységét, hiszen nem űzhetjük ki emlékezetünkből azokat a géniuszokat, akik az elveszett országrészek szülöt­tei. Elég, ha Ady Endrét, Bar­tók Bélát, Jókai Mórt, Liszt Fe­rencet vagy épp Wass Albertet A magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepségen Benkő Péter előadását is megtekinthették a megjelentek a Jó Sze­rencsét Művelődési Központ színháztermé­ben. A Ha egy kicsit jobb lesz ettől a világ című összeállításban a szaxofonon játszó Kató Zoltán kísérte a Jászai Mari-díjas színművészt, aki hatalmas tapsot ka­pott a várpalotai kö­zönségtől, említem. Egy nemzetet fel le­het darabolni, de egy nemzet kultúráját nem lehet megkurtí­tani, mert abba belepusztul - mondta el ünnepi köszöntőjé­ben Katona Csaba. A település alpolgármestere kiemelte, az elmúlt ősszel a Várpalota várossá nyilvánítá­sának 60. évfordulóján tartott rendezvénysorozat rávilágított arra, hogy milyen jelentős szellemi érték halmozódott fel a településen, s a nagyvilágban szétszóródott palotaiak milyen szeretettel tértek vissza kö­zénk. Összefogással óvhatjuk meg városunk és nemzetünk szellemi értékeit, tette hozzá. A magyar kultúra napja al­kalmából városi kitüntetések átadására is sor került. Várpa­lota kulturális életében végzett kiemelkedő munkája érdeme­ként elismerő oklevelet vehe­tett át az alpolgármestertől Korsós Ágnes, a Thuri György Gimnázium tanára, Pál Lajos­­né, a Várkerti Általános Iskola tanára, valamint Budainé Wimmer Krisztina, a Szindbád Nonprofit Kft. művelődés­­szervezője. Az önkormányzat döntése alapján Krizsán-Sza­bó Mária néptáncpedagógus a legmagasabb városi kulturális kitüntetést, a Szelestey Lász­ló-nívódíjat vehette át a Cser­regő Néptáncegyüttes élén 25 éven át végzett példaértékű, lelkiismeretes munkája elis­meréseként. további képek, információk napló online^ —I LLJ z'­ QQd Ln E CL Ocn­acn 'eI— Krizsán-Szabó Mária veszi át a nívódíjat Katona Csaba alpolgármestertől a kultúra napi ünnepségen NAPLÓ '11 RÖVIDEN Ünnepség két helyszínen Berhida, Pétfürdő (szpdl) - Pergő Margit polgár­­mester köszöntőjét kö­vetően a II. Rákóczi Fe­renc Általános Iskola nevelőtestülete adott ün­nepi műsort a kultúra napja alkalmából hétfőn a berhidai polgármesteri hivatalban. Pétfürdőn a közösségi házban vasár­nap tartották az ünnepsé­get. Dombi Norbert hu­mán bizottsági elnök mondott beszédet, majd a Gizella Női Kar adott színvonalas műsort. Zöldebb élet a középpontban Várpalota (szpdl)­­ Zöld konferenciát szervez pénteken 16 órától az Egészséges Palotáért Egyesület. A rendez­vénynek otthont adó Bán Aladár Általános Iskolában a társasházi komposztálásról, a fenntartható energia­­gazdálkodásról, vala­mint a zöld háztartások­ról hallgathatnak meg előadásokat az érdeklő­dők. A szociális városre­habilitációhoz kapcsoló­dó eseményen a szerve­zet által meghirdetett zöld háztartás versenyre is jelentkezhetnek majd a környezettudatos csa­ládok. Szerkesztőség: 8200 Veszprém, Almádi út 3. Telefon: (88)579-420 Szerkeszti: Szabó Péter Dániel E-mail: szpdl@naplo. pl­.hu Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (88)413-661 Kulcsszó az együttműködés Várpalota (szpd)­­ Újabb sikeres év után az intéz­ményekkel és más civil szervezetekkel ápolt kapcsolatok fejlesztésé­ben látja a továbblépés lehetőségét a várpalotai Városszépítő és -Védő Egyesület. Petrovics László elnök kér­désünkre elmondta, 2012-ben is folytatódik például együtt­működésük a Krúdy Gyula Városi Könyvtárral.­­ A tava­lyi év közös, s mindkét fél szá­mára sikeres munkája után nem volt kérdés a folytatás. Városképi elképzelésekről és műemlékvédelemről tanács­koztunk, a közművelődési koncepcióról rendeztünk fóru­mot, de több programot, példá­ul megemlékezéseket is szer­veztünk az intézménnyel kar­öltve. Ami az idei évet illeti, közreműködtünk a várpalotai évfordulós naptár elkészítésé­ben, márciusban pedig a 205 esztendeje született Hrabovsz­­ky György evangélikus lel­készre emlékezünk együtt - mondja Petrovics László. A várpalotai önkormányzat is számít a két évtizedes múlt­tal rendelkező egyesület tag­jainak tapasztalataira, leg­utóbb az olaszországi Ponte nelle Alpiban egy konferenci­án több más szervezettel együtt képviselték a palotai színeket, ahol az önkéntesség­ről és más nemzetek civil tá­mogatási rendszeréről tanács­koztak a résztvevők. Petrovics László hangsúlyozta, a megye több városvédő szervezetével is folyamatos az együttműkö­dés. Rendszeresen találkoz­nak, s egyeztetnek például a dr. Zsiray Ferenc vezette ta­polcai egyesülettel, valamint a Radics Ilona elnökletével mű­ködő sümegi társszervezettel. A városvédők egyik legis­mertebb kezdeményezése a Virágos Várpalotáért Mozga­lom, amelyet szeretnének to­vábbfejleszteni a 2012-es év­ben.­­ Terveink szerint a vár­palotai napokon, a város nyil­vánossága előtt szeretnénk díjazni a kategóriák legjobb­jait, így is nagyobb hírverést adni a Várpalotán komoly ha­gyománnyal bíró mozgalom­nak - tette hozzá az elnök. Komoly tervekkel vágtak neki a 2012-es esztendőnek a várpalotai városszépítő egyesület tagjai

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék