Napló, 2013. február (69. évfolyam, 27-50. szám)

2013-02-05 / 30. szám

2013. FEBRUÁR 5., KEDD VÁRPALOTA - Gazdag kulturális örökség ÜNNEP Díjazás és verses-zenés műsor a művelődési központban Várpalota (szpd) -Sza­bó­né Dudás Valéria, az ino­tai tagiskola tanára vehet­te át idén a Szelestey László-nívódíjat, amelyet több más elismeréssel együtt a magyar kultúra napja alkalmából rende­zett városi ünnepségen adtak át a művelődési házban. A Jó Szerencsét Művelődé­si Központ színháztermében a Himnusz hangjait követően Talabér Márta polgármester köszöntötte a kultúra napi ün­nepségre ellátogató várpalo­taiakat. - Egy népet, egy nem­zetet jól minősíti, ha szellemi, kulturális produktumait vesz­­szük górcső alá. Mi, magyarok előkelő helyen állunk ebből a szempontból, s ez talán kárpó­tol is minket valamelyest tör­ténelmi kudarcainkért. A hu­szadik századi, már-már a lé-A magyar kultúra nap­ját 1989 óta ünnepel­jük meg január 22-én, annak emlékére, hogy - a kézirat tanúsága szerint - Kölcsey Fe­renc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Cse­­kén a Himnusz kézira­tát. E naphoz kapcso­lódva adják át a magyar kultúrával, továbbá 1993 óta az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat is. tünket a megkérdőjelező nagy­hatalmi döntések ellenére kulturális örökségünk kötelez minket arra, hogy méltóképp ápoljuk hagyományainkat - emelte ki a polgármester, aki városi elismeréseket is átadott a színpadon. Példamutató munkájáért kitüntetésben ré­szesült Kiss Andrásáé, a Bán Aladár Általános Iskola ma­gyar-ének szakos pedagógu­sa, Heidrich Péterné, a Vár­kerti Általános Iskola és Szak­iskola magyar-történelem szakos tanára és Molnár Fe­renc, a Faller Jennő Szakképző Iskola és Kollégium könyvtá­ros-informatikus tanára. Várpalota kulturális életé­ben végzett kiemelkedő mun­kájáért Szelestey László-nívó­díjat kapott Szabóné Dudás Valéria, a Várkerti inotai tag­iskolájának matematikát és ének-zenét tanító pedagógusa. Bárdos András Zoltán, a Szindbád Nonprofit Kft. mun­katársa Hgtv­áthné dr., Csomó Orsolyától, a cég ügyvezetőjé­től vehette át az oklevelet. A díjazásokat követően a hagyományoknak megfelelő­ A Nyugat irodalmi folyóirat szerkesztőinek állított emléket Járvás Katalin színész-zongo­raművész ünnepi műsora (bal­ra). A Szelestey László-nívódí­jat idén Szabóné Dudás Valéria (fent jobbra), a Vár­kerti inotai tagiskolájának ta­nára vehette át Talabér Márta polgármesterét és kulturális produkcióval folytatódott az ünnepi prog­ram. Ezúttal Nyugati séta cím­mel zenés, irodalmi műsort lát­hattak a Jó Szerencsét Műve­lődési Központba ellátogató várpalotaiak. Járvás Katalin színész-zongoraművész szín­vonalas előadásában a címben is megidézett, Nyugat című fo­lyóirat szerkesztőinek, többek között Ady Endrének, Koszto­lányi Dezsőnek, Tóth Árpád­nak és Babits Mihálynak állí­tott emléket. A személyes hangvételű versek ismert so­rait igen közvetlen előadás­módban hallgathatta meg a kö­zönség az Újhold Művészeti Társulás tagjának tolmácsolá­sában. Közben zongorán Kodály, Bartók, Liszt és Beethoven ze­neműveinek részletei is fel­csendültek, igazán szép kere­tet adva a veretes mondaniva­lónak. Fotó: Szabó Péter Dániel Újabb segítség Hubának Jótékonysági koncertet adott a hétvégén a bányászkórus Várpalota (szpd)­­ Több mint 250 ezer forintot gyűjtött össze Szálkai Hu­ba gyógykezelésére hét­végi jótékonysági koncert­jén a Várpalotai Bányász Kórus. Lapunkban is beszámol­tunk a gyilkos kórral hősiesen küzdő nyolcéves kisfiúról, Szálkai Hubáról. A Bán Ala­dár Általános Iskola második osztályos diákjánál tavaly nyá­ron a csigolyákból és kereszt­­csontból kiinduló rosszindula­tú daganatot találtak. Ugyan azonnal megműtötték Debre­cenben, s hónapok óta kemote­rápiás kezelést is kap, ám ko­moly javulás a Németország­ban elérhető, protonbesugár­zásos kiegészítő kezelés révén állhatna be az állapotában. Minden esélye meglenne a gyógyulásra, ám a speciális A szükséges összeg előteremtésére össznépi gyűjtés indult meg Várpalotán kezelés ára mintegy ötmillió forint, amelynek előteremtése meghaladja a család anyagi le­hetőségeit. A szükséges összeg előte­remtésére össznépi gyűjtés in­dult meg Várpalotán. Az el­múlt hétvégén például a Vár­palotai Bányász Kórus meghí­vására helyi énekesek, kó­rusok és hangszeres előadók adtak jótékonysági koncertet a Nagy Gyula Galériában, s gyűjtöttek össze több mint 250 ezer forintot, az önkormányza­ti bálon pedig támogató jegyek vásárlásával segíthettek a ven­dégek. A gyűjtés természetesen nem áll meg, február 16-án például a várpalotai városi sportcsarnokban rendeznek nagyszabású jótékonysági gá­laműsort, amelynek teljes be­vételét Huba gyógykezelésére ajánlják fel a szervezők. A gá­lán helyi csoportok mellett színpadra lép Ásás Attila, Baby Gabi, Lihell Ferry és a Ba­­gi-Nacsa duó is. LJJ z'O OO' LU■Xl Q­o Cd a I un Ö I F­I o I n- A házigazda Várpalotai Bányász Kórus a Nagy Gyula Galériában. Jobbra Borbás Károly karnagy NAPLÓ *11 RÖVIDEN KÉSZ-előadás Várpalota (szpd) - A Ke­resztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) meghívására február 19- én 17 órától a katolikus plébánia közösségi házá­ban Talabér Márta pol­gármester és dr. Ferenci Kornél, a várpalotai járá­si hivatal vezetője tart előadást a januárban életbe lépett közigazga­tási változásokról. Sportolók bálja Várpalota (szpb) - A Kastélydomb étterem­ben rendezik február 9- én a városi sportbált. A vendégek részvételükkel a Lanczmann Balázs sze­mélyében nemrég új el­nököt választott Várpa­lotai Bányász Sportkör tevékenységét támo­gatják. Szerkesztőség: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Telefon: (88)541-674 Szerkeszti Szabó Péter Dániel e-mail: szpdl@naplo.pl­.hu Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (88)413-661 további képek, információk reo/9 Napló Online Báloztak a Thuri várban Várpalota (szpd)­­ A Neo­­ton Famíliából ismert Csepregi Éva volt a sztár­vendége az elmúlt hétvé­gén rendezett önkor­mányzati bálnak, amely­nek ismét a megújult Thu­­ri vár adott otthont. Kétszáznál is többen szóra­koztak szombat éjjel a telepü­lés jelképének számító várban, az este ismét bizonyította: ta­valy kiváló döntés volt a ko­rábbi években állandó hely­színnek számító sportcsarnok­ból az impozáns épületegyüt­tesbe költöztetni a rendez­vényt. A megjelenteket - köz­tük Gál Gyula válogatott kézi­labdázót, Csányi Zoltán városi rendőrkapitányt és Fürst Ta­más ezredest, az MH Bakony Harckiképző Központ pa­rancsnokát - előbb Talabér Márta polgármester és a bál fővédnöke, Kontrát Károly belügyi államtitkár köszöntöt­te, majd helyi kötődésű elő­adókat felvonultató kulturális műsort láthattak a vendégek. A Cserregő Néptáncegyüt­tes reneszánsz táncot és palo­tást járt el, a Várpalotai Városi Gyermek- és Ifjúsági Kórus magyar és angol nyelven éne­kelt, míg a Just Dance tánccso­port hangulatában és zenéjé­ben is a múlt századot idéző produkciót mutatott be. Nagy siker volt a Várpalotáról el­származott Soós András és Horváth Eszter Kállay­ kettős néptánca és Pálkerti Lilla Edith Piaf-feldolgozása is, ám a legnagyobb tapsot a Cabaret, valamint a Csárdáskirálynő egy részletét a DSE Unió tán­cosai kíséretében előadó éne­kesnő, Schnöder Hédi kapta a közönségtől. A műsort követően pazar menüsort felvonultató ünnepi vacsora következett, a jó han­gulatról és a kiváló zenékről pedig a tavalyi évhez hasonló­an a Dervalics Róberttel kie­gészült Búgócsiga Music Pro­duction gondoskodott. Hu­­szárné Bacsárdi Valéria ön­­kormányzati képviselő, a bál főszervezője kérdésünkre el­mondta, több hónapon át tartó szervezőmunka eredménye a jól sikerült bál, amelynek han­gulatos helyszínéről, a Thuri várról az est sztárvendége, Csepregi Éva énekesnő is elis­merően nyilatkozott. Az önkormányzati bál sztárvendége idén Csepregi Éva (jobbra) volt, aki örökzöld slágereket énekelt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék