Napló, 2013. szeptember (69. évfolyam, 204-228. szám)

2013-09-07 / 209. szám

2013. SZEPTEMBER 7., SZOMBATKRÓNIKA Menekülni próbált, meghalt az utasa (Folytatás az 1. oldalról.) Az ittas állapotban volán mögé ülő tűzoltó autójával ki­kerülte a rendőrt és tovább­hajtott. A rendőrök megkü­lönböztető jelzéseket használ­va a 8-as számú főúton a gép­kocsi után indultak Veszprém irányába, majd időközben a jelzéseket lekapcsolva követ­ték az autót. A vizsgáltok sze­rint a vétkes sofőr szeszes italtól enyhe fokban befolyá­solt állapotban vezetett. A gépkocsival a 8-as számú fő­útról Sóly irányába kanyaro­dott, áthaladt a községen, majd egy enyhén balra ívelő kanyarhoz ért. A vádlott a 7216-os számú út 4-es és 5- ös kilométerszelvényénél egy kanyarban a nagy sebesség miatt elvesztette uralmát a gépkocsi fölött, ami tengelye körül többször megpördült, és egy mezőgazdasági területre zuhant. A baleset következté­ben a gépkocsi jobb hátsó ülésén utazó sértett a helyszí­nen életét vesztette. Ruska Bernadett (középen), a rendezvény egyik szervezője a vendégek egy csoportjával a tapolcai városnézés közben Rendőrök találkozója A nemzetközi szervezet ünnepi köszöntése Tapolca (szj)­­ A hazaiak mellett Ausztria, Svájc, Németország, Románia és Franciaország IPA-szer­­vezetei képviseltették ma­gukat a tapolcai szervezet fennállásának huszadik évfordulója alkalmából megrendezett találkozón. A mintegy százhúsz részt­vevőt csütörtökön este fogad­ták a városban, illetve pénte­ken reggel köszöntötte őket Császár László polgármester. Később városnézés, majd szigligeti kirándulás követke­zett. A várlátogatás után az Eszterházi pincében finom vacsorával és folklórműsorral fogadták a vendégeket. A kí­séretről, idegenvezetésről a rendezvény főszervezője, Szalai László (a magyarorszá­gi IPA alapító tagja), és két kollégája, Horváth Zsolt ta­polcai IPA-elnök, valamint Ruska Bernadett gazdasági vezető, folyamatosan gondos­kodtak. A mai események helyszíne Sümeg lesz, itt Rá­­tosi Ferenc polgármester fo­gadja a csoportot, majd a püs­pöki palota és a vár megte­kintésével és lovagi tornával folytatódik a program. A világon ötvenhat ország­ban működik IPA-szervezet. Tölgyet ültettek KÖLTŐVERSENY Közösségépítő kultúra Balatonfüred (gyá) - Egy tölgyfával gazdagodott pénteken délután a Ta­gore sétány olasz ligete. A fát Arnaldo Dante Ma­­rianacci ültethette el dr. Bóka István polgármes­terrel. A város ezzel is kifejezte megbecsülését a költő mun­kásságáért és Salvatore Qua­simodo emlékének közös ápolásában kifejtett tevékeny­ségéért. Ezzel az ak­tussal egyben meg is kezdődött immár 21. alkalommal a Quasi­modo emlékének szentelt nemzetközi költői verseny idei zá­róprogramja. Folyta­tásként több kiállítást is nyitottak a Vaszary-villá­­ban, köztük egyiket a két vi­lágháború között működött olasz Novecento művészeti csoport neves tagjainak - Gi­­no Severini, Carlo Carra, Fe­lice Casorati, Renata Cuneo - festményeiből, szobraiból. A rendkívül sokrétű és színvo­nalas anyag mellett több képe és szobra látható azoknak a magyar művészeknek - Aba- Novák Vilmos, Borbereki Ko­vács Zoltán, Heintz Henrik, Medveczky Jenő, Molnár­ C. Pál, Szőnyi István -, az úgy­nevezett római iskola tagjai­nak, akik a Novecento kortár­saiként, a múlt század 30-as éveiben állami ösztöndíjak segítségével ismerkedtek a kor olasz kultúrájával, hogy Randevúzik egymással a képzőművészet és az irodalom ezzel is erősítsék a két ország kapcsolatát. A megnyitón köszöntőt mondó Halász János kultúrá­ért felelős államtitkár a kultú­ra közösségteremtő erejének fontosságáról szólt, amit a balatonfürediek felismertek. Hasonlóan van ezzel a kor­mány is, amikor támogatja ezeket a programokat. Köztük mostanihoz hasonló rendez­vényeket, melyek nemcsak a magyar kultúrát erősítik, ha­nem a más kultúrákkal való kapcsolatainkat is ápolják - hangsúlyozta az államtitkár. Szombaton délelőtt 10 órától irodalmi matinéval folytató­dik a rendezvénysorozat a Vaszary-villa kertjében, ahol az érdeklődők a díjazott köl­tőkkel és verseikkel is megismerk­edhetnek. Délután Salvatore Quasimodo emlékfájá­nál megemlékeznek a Nobel-díjas költőről, majd az este hatkor kezdődő ünnepségen átadják az idei nemzet­közi költőverseny díjait és egyúttal a Bertha Bulcsu-em­­lékdíjakat az Anna Grand Ho­tel dísztermében. további képek, információk reolty Napló Online A Vaszary-villa legújabb tárlatán az olasz Novecento művészeti csoport és a magyarországi római iskola meghatározó alakjainak alkotásaival ismerkedhetnek meg a művészetszeretők Sokat dolgoztak a városukért Kiállítások és koncertek a tegnap nyílt és vasárnap záruló Várpalotai napokon (Folytatás az 1. oldalról.) A vár mögötti Thuri téren felállított színpadon az elmúlt egy év legfontosabb momen­tumait idézte fel köszöntőjé­ben Talabér Márta, Várpalota polgármestere. - A japán hitel elengedése után újabb adós­ságkonszolidációban volt ré­szünk, így a korábban 20 év alatt felhalmozott, mintegy 3,8 milliárd forintnyi tartozá­sunk nagy részét magunk mö­gött hagytuk. Több pályázat is fut párhuzamosan a városban. A végéhez közeledik a tési­­dombi városrész rehabilitá­ciója, elindult a Várkerti isko­lát, a polgármeseri hivatalt és a városi sportcsarnokot érintő energiahatékonysági pályázat végrehajtása, és ősszel meg­újult a Thuri-vár udvara is. Jövő tavasszal pedig elindul­hat a 8-as főút Várpalotát el­kerülő szakaszának építése - hangsúlyozta a polgármester. Átadták a városi elismeré­seket is. Várpalota Városért érdemérmet kapott id. Borbás Károly, Thuri-díj elismerés­ben pedig Hargittai László, Vaczula István és Vokla János alezredes részesült. Az Eöt­vös Pál-nívódíjat Simon Lász­ló, a Mezei István-nívódíjat Dobszai József Minden évben nagyon jó hangulatú, értékes közös­ségi esemény a Várpalotai napok. Idén külön öröm számomra, hogy barátaim, név szerint Hargittai László, Vaczula István és Vokla Já­nos alezredes vehették át a Thuri-díjat a polgármes­tertől. Menczel Kálmánná, a Rutsek Pál-nívódíjat Lanczmann­­né Bánfalvi Piroska, míg a Waldstein János-nívódíjat Va­rombi Orsolya Az általam vezetett Aerofit tehetséges aerobikos lányai­nak minden alkalommal az év egyik csúcspontja, hogy ennyi ember előtt mutat­hatják be tudásukat a Vár­palotai napok megnyitóját követően. Ráadásul idén mi zárhattuk a műsort, ami kü­lön megtiszteltetés. Jai László vehette át. A város képviselő-testületének emlék­érmét Antal László és Molnár Ferenc kapta. Hegyesi János Nagyon szép hagyománynak tartom, hogy minden esz­tendőben nagy plénum előtt díjazzuk azokat az embere­ket, akik sokat tettek a vá­rosért, s kiemelkedően tel­jesítettek saját területükön. Joggal szólt nekik a taps és járt az önkormányzati elis­merés. OLVASÓINK VÉLEMÉNYE NAPLÓ • 3 RÖVIDEN Motoros utasa sérült meg Veszprém (vi) - Egy személy­­gépkocsi motorossal ütközött tegnap fél 12-kor Olaszfalu és Eplény között. A baleset kö­vetkeztében a motoros utasa sérült meg, akit emiatt kór­házba kellett szállítani. Jó magyar borok a csúcstalálkozón Somló (vi) - Baranyai András­tól, a Tornai Pincészet főborá­szától tudjuk, hogy az orosz­­országi Szentpéter­váron zaj­ló G20-as csúcstalálkozóra, melyen a világ tizenkilenc legjelentősebb gazdasága és az Európai Unió vesz részt, magyar italokat szállítottak. Ezek között van egy hatputto­nyos tokaji aszú, a vörösek között egy egri és egy villá­nyi. A Somlót fehérbor, a Tor­nai Pincészet 2011-es évjára­tú Aranyhegy fantázianevű juhfarkja képviseli. Ezeken kívül kóstoltatnak Unicumot és Törley pezsgőt. Épített értékeink Veszprém (vn) - A városházán tartott tájékoztatón ismertette Brányi Mária, a város alpol­gármestere a szeptember 21-22-én tartandó kulturális örökség napja rendezvényeit, melyen megismerhetjük a vá­ros emblematikus épületeit, ha idejében jelentkezünk. Nyaralókat fosztogattak Balatonfüred (bgy)­­ Huszon­hétrendbeli lopással gyanúsít­ják azt a két férfit, akik Ba­­laton-parti nyaralók udvaráról tulajdonítottak el fémszerel­vényeket, vasszerkezeteket a tavalyi év nyarától egészen idén február elejéig, amikor elfogták őket. Az ügyben a rendőrség a napokban vád­emelési javaslattal élt. Az el­tulajdonított több százezer fo­rint összértékű fémtárgy egy részét megtalálták. Díjak az egyetemen Csaknem négyszáz elsős a mérnöki karon (Folytatás az 1. oldalról.) A rektor elmondta, a diá­kok képzésére háromszor ak­kora erőforrás áll rendelke­zésre, mintha egy olyan intéz­ménybe járnának, ahol kizá­rólag a normatív finanszíro­zás fedezi a képzés költségeit. A rendezvényen Porga Gyula, Veszprém polgármes­tere méltatta az egyetemet, dr. Vadlek Krisztina, a kormány­­hivatal igazgatója az oktatási reform kapcsán fejtette ki né­zeteit. Dr. Szalai István dékán ar­ról beszélt, hogy a mérnöki karon 369-en kezdték meg ta­nulmányaikat, ebből 339-en alap-, harmincan mestersza­kon. A diákok közül legtöb­ben, 110-en vegyészmérnöki szakon tanulnak majd. A tanévnyitón több díjat, kitüntetést és elismerést is át­adtak, a Volkra Ottó-díjat dr. Mészáros Ernő, a Szent- Györgyi Albert-díjat dr. Pás­­fai Mihály, a Pro Universitate Pannonica nagyezüst díjat dr. Győri István, a kisezüst díjat dr. Horváth Pál, a Sebestény Attila-emlékérmet dr. Abonyi János vehette át. Félútig elment a menedzsment (Folytatás az 1. oldalról.) A menedzsment kizárólag az igen szigorú, stratégiailag kiemelt vállalkozásra vonat­kozó csődtörvény keretei kö­zött tud működni - mondta az ügyvezető. A törvény szerint a következő egyeztető tárgya­lást október 15-ig vagy 15-én meg kell tartani. Erről az érintettek nyolc nappal előbb kell, hogy értesüljenek.­­ A gazdák helyzete érthető. Aki ideadta a sertését, az elvárja, hogy az átvevő kifizesse. Ez bizonyos érzelmeket generál. Mi félútig elmentünk, ezt az érintettek megértették. Nem ellenfelek, hanem a problé­mát megoldani akaró felek ül­nek egymással szemben - mondta Uzsoky András.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék