Napló, 2014. szeptember (70. évfolyam, 203-228. szám)

2014-09-06 / 208. szám

2014. SZEPTEMBER 6., SZOMBAT Átadták a megújult kastélyparkot Devecser (per)­­ Befejező­dött a devecseri Esterházy kastélypark helyreállítása, a projektzáró rendezvényt pénteken tartották. Az ünnepségen Kovács Zoltán országgyűlési képvise­lő, területi közigazgatásért fe­lelős államtitkár köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy jelentős összegből újult meg a park, a vörösiszap pusztításait helyreállították, amelyhez uniós, állami és ön­­kormányzati támogatásokat használtak fel. Terep- és víz­rendezést követően növénye­ket telepítettek, sétautakat és tanösvényt alakítottak ki, fa­­hidakat építettek az angol stí­lusú parkban. A beruházás eredményeként visszaállt a kert történeti stílusa és meg­újult az élővilága. A helyreál­lítási projektet Toldi Tamás, Devecser polgármestere mu­tatta be. A polgármester egye­bek mellett arról tájékoztatta a vendégeket, hogy közel 132 ezer évelőt telepítettek a terü­letre, majd köszönetét fejezte ki a beruházásban részt vevő személyeknek és cégeknek. - Példás összefogást tanú­sít a kastélypark megújulása - hangsúlyozta Toldi Tamás, majd Kovács Zoltánnal, Szűcs Istvánnal, a Vemévszer Kft. igazgatójával és Balogh Ba­lázzsal, az Aridus Kft. régió­vezetőjével átvágták a nemze­tiszínű szalagot és átadták a kastélyparkot. Az ünnepség vendégei a polgármester ve­zetésével megtekintették a parkot, majd a séta után álló­fogadáson vettek részt. Égtek a szénabálák Pápakovácsi (ke) - Négy­­százötven szénabála égett el a tárolóhellyel együtt pénteken egy gazda ud­varán. A kár több tízmil­lió forint. Értesülésünket Csépányi- Barczi Petra, megyei kataszt­rófavédelmi szóvivő megerő­sítette. A neve elhallgatását kérő gazda megrendülten állt a történtek előtt, mert nem tudja, mi lesz a nála bértartás­ban levő 25 lóval. Pénteken hajnali három óra után érke­zett a bejelentés a katasztrófa­­védelemhez, hogy hatalmas mennyiségű széna ég a tároló­hellyel együtt. Az ajkai és a pápai tűzol­tók mentek a helyszínre, de nem tudtak semmit megmen­teni a szénából, ami a lovak téli takarmánya volt. A Veszprém Megyei Rend­őr-főkapitányság vizsgálja, történt-e gyújtogatás. Burg­­hardt Ferenc, Pápakovácsi polgármestere azt mondta, na­gyon sajnálja a történteket. Füstölgő, elégett szalmabá­lák. A tároló is semmivé lett Tíz kilométer létrával Várpalota (szpd)­­ Új Guin­­ness-rekordot állított fel pénteken Sárközi István. A várpalotai fiatalember több mint 20 órán ke­resztül egy kettes létrán gyalogolt tíz kilométert Nádasdladányból Ősin keresztül Várpalotára. A Puding becenévre hall­gató fiatalember csütörtök este nyolc órakor Nádasdla­dányból indult, hogy Ősi érin­tésével pénteken délután fél­­ötre Várpalotára érjen. A tíz kilométeres út során nagy szükség volt a barátok szur­kolására, biztatására is, hiszen akadtak holtpontok, ezt István sem tagadta. Vallja azonban, hogy fejben dől el a siker, s ezúttal neki sikerült jól felké­szülnie a feladatra. Közel egynapos túráját a drukke­rek mellett egészségügyi sze­mélyzet és a Guinness-rekor­­dok könyve hitelesítő munka­társa is végigkísérte. A szabá­lyok szerint óránként mind­össze ötpercnyi pihenőt tart­hatott, 55 percet a létrán kel­lett töltenie, s folyamatosan haladnia, ami fizikailag igen megterhelő volt. Nem csoda, hogy igen fá­radtan, ám annál boldogabban szállt le a létráról péntek dél­után, amikor beért a várpalo­tai célba a Kossuth utca és a Szent Imre utca sarkán. Vár­palota belvárosában sokan ünnepelték, gratuláltak neki, az elhaladó autósok hangos dudálással jelezték: büszkék földijükre. Fáradtan és boldogan. Sárközi István péntek délután a célban KRÓNIKA Ismét lesz jövője BÁNYÁSZNAP Együtt emlékeztek a múltra Zirc(wdp)- Élni nem mu­száj, de bányászkodni mindig kell - idézte az erdélyi Balázsbánya be­járata fölötti táblán álló mondatot Kiss Csaba ok­leveles bányamérnök a Pintér-hegyi parkerdőben tartott megemlékezésen. Az ünnepi esemény szóno­ka hangsúlyozta, ez az állítás így marad egé­szen addig, amíg világ a világ. Akkor is így van, ha a világon - és különösen Magyaror­szágon - az utóbbi évtizedekben mintha kezdenék ezt elfelejte­ni. Azonban az elutasítás falai már repedeznek, mára abba­hagyták a „púp az ország há­tán” igaztalan minősítés han­goztatását is. Két helyen is újraindult a vájárképzés, és igyekeznek újragondolni a szénbányászat ez idáig lesaj­nált jövőjét. Sok helyen ma­radt még kisebb-nagyobb szénvagyon a művelések be­­jezése után, néhány helyen fejtenek még szenet az or­szágban. A közelmúltban négy nagy bányászati klaszter alakult, köztük legfrissebb a dunán­Két helyen is újraindult Magyarországon a vájárképzés túli. Ma Magyarországon há­­rom-négymilliárd tonna lignit és 250 millió tonna kinyerhe­tő barnaszénkészlet van még a föld alatt. A Mecsekben 400 millió tonna a feketeszénva­gyon. A szénfűtés költsége viszont csak a negyede a gá­zénak. Kiss Csaba leszögezte, amelyik ország 80 százalék­ban energiabehozatalra szo­rul, az életképtelenné válik. Az atomenergia felhasználá­sának dilemmáit erősíti a Ja­pánban történt erőmű-kataszt­rófa is. Azaz a szakmának nincs vége, és nem is lehet soha - zárta nagy tetszéssel fogadott gondolatait a szónok. Beszédét követően Balázsné Györök Zsu­zsanna és Mainzer Er­zsébet adtak gitáros- énekes műsort, majd a jelenlévők együtt énekelték el a bányászhimnuszt. Kiss Csaba: Több helyen maradt még kisebb-nagyobb szénvagyon a művelések befejezése után Hamar elfogták a cserbenhagyásos gázolót Veszprém (ke)­­ Segítségnyúj­tás nélkül elhajtott a baleset helyszínéről az a gépkocsi, mely elsodort egy kerékpárost csütörtökön délután Balaton­­akaliban. A biciklis súlyos sé­rülést szenvedett. A rendőrség a térfigyelő kamerák felvéte­lei és a tanúk elmondásai alapján azonosította az autót, melyet Bélák József körzeti megbízott a településen meg­talált. Vezetőjét, B. Renátó 21 éves debreceni lakost gyanú­sítottként kihallgatták, vele szemben segítségnyújtás el­mulasztása gyanúja miatt in­dult büntetőeljárás. Elismert palotaiak (Folytatás az 1. oldalról.) Utóbbi, a Loncsosi Baráti Kör elnöke a közelmúltban tragikus hirtelenséggel el­hunyt, emlékének egyperces néma felállással adóztak. Az Eötvös Pál-nívódíjat Hardi János, a Mezei István-nívódí­­jat Varsányi Józsefné, a Ru­­tsek Pál-nívódíjat Farkas Haj­nalka kapta. A Köz szolgála­táért érdemérmet Zékány Jó­zsef rendőr őrnagynak és posztumusz Lacó Zoltán mentőtisztnek ítélték oda, a Heidrich Péter-díjat Magas­­marti Marcell kapta, míg a város képviselő-testületének emlékérmét Hettlinger And­reának és Poór Évának adta át Talabér Márta, aki a Várpalo­tai Vérvédők szurkolói közös­ségnek oklevelet és tárgyju­talmat is átnyújtott. Kihirdették a Virágos vá­rosért pályázat eredményeit, majd az esti programban lap­zártánk után fellépett a By The Way, Janicsák Veca és Molnár Ferenc Caramel, s a hagyományos tűzijáték után élő koncertet adott a Vad Fruttik zenekar. további képek, információk reoléP Napló Online NAPLÓ • 3 RÖVIDEN Folytatódik a per Veszprém (ke)­­ A vörösiszap­­pert folytatódik szeptember 8-12. között dr. Szabó Györ­gyi tanácsvezető bíró vezeté­sével a Veszprémi Törvény­széken. Napirenden a szakér­tői meghallgatás a már be­nyújtott megállapításokkal kapcsolatosan és a bírósági szakban elkészült szakértői vélemények. A bíróság tűz­szerészt, illetve híradás-tech­nikai szakértőt hallgat meg. Állatkerti barangolás (Folytatás az 1. oldalról.) Csak össze kell gyűjteni és beragasztani a 100 matricát! A rövid ismertetőkben sok hi­hetetlen, de igaz dolgot olvas­hatnak a gyerekek több mint 80 állatról. Ennél is nagyobb élmény személyesen találkoz­ni e csodálatos lényekkel! A budapesti állatkertben több mint ezerféle állattal találkoz­hatnak a látogatók. Miközben ismerkednek velük, esetleg meg is simogathatják őket, megfigyelhetik a gazdag nő­ állatKERTI TÁNCOLÁSOK 1. fonmsi Állat- és Növénykert Matricás album vénygyűjteményt is. De aki mégsem tud eljutni személye­sen a Fővárosi Állatkertbe, az most Az állatkerti barangolá­sok I. matricás album segítsé­gével otthonába varázsolhatja az állatkert lakóit. Az állatkerti album Az elődök nyomában Veszprém (szpd) - Gyé­mánt- és aranydiplomá­kat is kiosztottak a Pan­non Egyetem Mérnöki Karának pénteki évnyi­tóján, ahol ünnepélyes esküt tettek az első éves hallgatók.­ ­ A mérnöki karra a 2014/ 2015-ös tanévre felvételt nyert hallgatók száma alap­képzésben 320 fő, mesterkép­zésben 54, míg doktori kép­zésre 21-en járnak. Mindez annyit jelent, hogy a tavalyi évhez képest tovább nőt a hallgatói létszámunk, ami a stabilitás jele - mondta el az egyetem aulájában összegyűlt jelenlegi és egykori hallgatók előtt dr. Szalai István, a mér­nöki kar dékánja, majd hoz­zátette, a legtöbben, összesen 114-en idén is a vegyészmér­nöki karra nyertek felvételt. Dr. Friedler Ferenc rektor is méltatta a vegyészképzést, s felidézte a nemzetközi elis­mertséggel bíró szak, s egy­ben a Pannon Egyetem több mint hat évtizedes történetét.­­ A Pannon Egyetem minden karának ezt a minőséget kell követni. A szakmai tudás mellett a biztos nyelvtudásra, csapatmunkára, referenciára és általános műveltségre is szükség van ahhoz, hogy a most belépő hallgatók a ko­rábbiak sikereit vigyék to­vább. Ehhez minden feltétel adott itt, a Pannon Egyete­men, hiszen az összes hazai intézményt figyelembe véve itt a legnagyobb a projektál­lomány, ami a gyakorlatban annyit jelent: háromszor annyi erőforrás áll rendelke­zésre minden hallgató oktatá­sához, mint azokban az intéz­ményekben, ahol a normatív finanszírozásból biztosítják a képzést,­ mondta el Friedler Ferenc, majd a dékán társa­ságában ünnepélyes keretek között átadta a gyémánt, il­letve arany diplomákat az 1954-ben és 1964-ben végzett mintegy 60 egykori hallga­tónak. Gyémánt- és aranydiplomások a mérnöki kar tanévnyitóján

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék