Napló, 2018. szeptember (Veszprém, 74. évfolyam, 203-227. szám)

2018-09-04 / 205. szám

0 NAPLÓ RÖVIDEN Összefognak a jó célokért OSI A helyi közösségek fontosságát hangsúlyoz­ta falunapi köszöntőjében Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselő­je. A 20. ősi falunap meg­nyitóján Kotzó László pol­gármester nívódíjat adott át Vágán Zsuzsannának a település általános iskolá­jában végzett munkája el­ismeréséül. „Ősiért” díjat vehetett át a képviselő-tes­tületben végzett lelkiisme­retes munkájáért Schelk Imre, valamint a közössé­gi és sportéletben folyta­tott munkája elismeréséül Lencsés Rudolf. A faluna­pon reggeltől estig színvo­nalas programok várták az érdeklődőket. A közössé­gi parkban főzőversenyt és erősember-viadalt tartot­tak, fellépett Sihell Ferry és Henna, Márió, Egyed Bri­gitta színművész, valamint helyi és környékbeli kultu­rális csoportok is. SZPD Szerkesztőség: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: (88)541-671 Szerkeszti: Balla Emőke E-mail: emoke.balla @veszpreminaplo.hu Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (46)998-811 VÁRPALOTA Krúdy Gyula díszpolgár lett Városi elismeréseket is átadtak a Thury-vár udvarán tartott rendezvényen VÁRPALOTA Nagy utat tet­tünk meg Várpalotán az el­múlt nyolc esztendőben, s még messze nem értünk a végére - mondta el az elmúlt hét végén a XXXIII. Várpalotai napok megnyi­tóján Campanari-Talabér Márta polgármester. - Nem látványos dolog, de mindennek az alapja, hogy stabilizáltuk a város költség­­vetését. Az állam átvállalta az adósságainkat, a péti pert megnyertük és többször ré­szesültünk egyedi kormány­zati támogatásban. Elkészült a régóta várt elkerülő út, s nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenki örül neki. Legjob­ban a városlakók, mert kisebb lett a zaj és végre lehet közle­kedni a városban - mondta el Campanari-Talabér Márta, aki kiemelte, kilenc elnyert uni­ós pályázatból öt kivitelezé­se már elindult a városban, az Inotát Várpalotával összekötő, illetve a vasútállomásig leve­zető kerékpárút építése szep­tember végén indulhat, s szin­tén elkezdődik a Táncsics úti üzletsor felújítása és a Nagy­bivalyos horgásztó turiszti­kai fejlesztése is. Jövőre való­sul meg a vár környékének a megújítása, a Készenléti-lakó­telepet érintő projekt, az inotai orvosi rendelő és a zeneiskola felújítása, a könyvtár új épüle­tének felépítése.­­ A legtöbben az uszoda megépülését vár­ják. Az önkormányzat részben már elvégezte a Bakonykarszt Zrt.-n keresztül a közműkivál­tást, rendelkezésre áll a forrás a régi strand maradványainak Az uszoda megépülését várják sokan elbontására. Ezt a munkát ak­kor fogjuk elvégezni, ha a be­ruházást végző magyar állam készen áll az építkezés elkez­désére, ami várhatóan a jövő esztendő elején lesz - ösz­­szegzett a városvezető, majd a színpadon adta át az idei váro­si elismeréseket. Díszpolgári címet ado­mányozott a település képvi­­selő-testülete Fakász Tibor nyugalmazott történelemta­nárnak, valamint posztumusz Krúdy Gyula írónak, a magyar prózaírás mesterének, aki ép­pen 140 évvel ezelőtt született. Ennek tiszteletére a 2018-as esztendőt Krúdy-emlékévnek nyilvánította Várpalota önkor­mányzata, egész évben szín­vonalas programokkal tisz­telegnek a településhez ezer szállal kötődő író előtt. Várpalota városért érdem­érmet vehetett át Pócsik Jó­zsef, a Bartos-iskola igaz­gatója, egyben a várpalotai kulturális élet megbecsült szereplője. A Thuri-díjat idén Nyitrainé Lőrincz Marianna, a Faller-szakképző pedagógu­sa, Katona Ervinné, a Kölyök­vár Tagóvoda vezetője és Ba­bics Mária Katalin háziorvos kapta. A Bardócz Endre-nívó­­díjat Vizi Mária, a Thuri-gim­­názium pedagógusa, az Eöt­vös Pál-nívódíjat Mikó Péter, a Várpalotai Bányász SE asz­talitenisz szakosztályának el­nöke, míg a Rutsek Pál-nívó­­díjat Sipos Ernő Tamásné, a Ringató Bölcsőde nyugalma­zott intézményvezetője vihette haza. A Waldstein János-nívó­­díjat Makai Ferenc, a Bakony­karszt Zrt. várpalotai üzem­­mérnökségének főmérnöke, a Mezei István-nívódíjat Borbás Tamás köztisztviselő érdemel­te ki, Pap Gyula, a Veszprém Megyei Vadászkamara el­nöke és Müller Lajosné, a Vá­rosszépítő és -védő Egyesü­let tagja pedig a város képvi­selő-testületének emlékérmét vehette át. A Köz szolgálatáért érdemérmet kapott Bartók Ju­dit rendőr százados a Várpalo­tai Rendőrkapitányságtól, „Jó ember” díjat Domján Béla, a Ma­­gyar Vöröskereszt megyei szer­vezetének tagja, „Inotáért” dí­jat Szili Ferencné, a Magyar Ezüst Nyugdíjas Klub vezető­je, a Heidrich Péter-díjat pedig két diák, Papp Kata és Radnai Viktor vehette át. SZPD Pócsik József, a Bartos iskola igazgatója Várpalota városért érdemérmet vehetett át Campanari-Talabér Márta polgármestertől Fotó: Szabó Péter Dániel A strandmedence bontása az egyik feladat VÁRPALOTA Rendkívüli ülést tartott az elmúlt héten a város képviselő-testülete. Három városi cég vezeté­sében is változások történtek szeptember elsejétől. Egyebek mellett erről is szavaztak a képviselők a legutóbbi rendkí­vüli ülésen. A Várpalotai Közszolgál­tató Kft. esetében a jelenle­gi igazgató, Horváth Tamás akadályoztatottsága miatt ha­tározatlan időre Fatter Gábor főmérnök és Lakatos Tamás gazdasági vezető látja el a cég­vezetői feladatokat. A Várpalotai Hulladékgaz­dálkodási Kft.-nél a jelenlegi ügyvezető mellett, szintén határozatlan időre Lakatos Tamás, míg a Várpalotai Hír­centrum Kft. esetében Szabó Péter Dániel végzi majd a ve­zetői tisztségviselői tevékeny­ségeket. A képviselők arról is dön­töttek, hogy bekerül Várpalo­ta éves közbeszerzési tervébe a Csik Ferenc parkban lévő volt strandmedence bontásá­ra vonatkozó közbeszerzés is. Erre a leendő tanuszoda épí­tési munkálatainak megkez­déséhez van szükség.­­ A nyár folyamán min­den bizonnyal sokan látták, hogy munkálatok folytak a park területén, egy csator­narész kiváltásán dolgoztak a szakemberek. A következő feladat a régi strand meden­céjének kiemelése, ami hatal­mas munka, hiszen a múltban a földben maradt medencét feltöltötték, így rengeteg mindent kell majd elhordani a területről a következő­ idő­szakban. A feladatokat úgy fogjuk ütemezni, hogy ha már látjuk, az állam mikor kezdi el az uszoda építését, azelőtt fogjuk elvégezni a medence kiemelését, mert nem szeret­nénk, ha a park hosszabb ide­ig állna megbontott állapot­ban - mondta el kérdésünkre Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere. SZPD HIRDETÉS Szerdai magazinunk ■ Gélei József még a feleségét is a futballnak köszönhette jó. Majdnem csodát tett Bagyula István a tokiói világbajnokságon . Az olimpiai bajnok Rusorán sem tehetett semmit: megszüntették a Csepel Autót Táborban kovácsolódtak össze a honvédkadétok VÁRPALOTA A MH Honvéd Vezérkar szervezésében augusztus végén úgyneve­zett „békatáborban" vet­tek részt Szentendrén és Pákozdon az idei tanévtől honvédkadét ágazati szak­képzésben tanuló diákok. Az izgatott nebulók között ott voltak a PSZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégi­uma diákjai is.­­ Ez a képzé­si forma a 2018/19-es tanévben újonnan induló szakgimná­ziumi képzés iskolánkban. A csapatépítő tábor jó lehetőség arra, hogy a diákok még a tan­év megkezdése előtt megis­merkedhessenek egymással, s egyben bepillantást nyerhesse­nek a katonaélet mindennapja­iba - mondta el kérdésünkre Hajdú István, a várpalotai tan­­intézmény igazgatója. A tábor célja emellett a katonai pálya iránti érdeklődés fokozása, s a kadétképzés során elvárt ér­tékrend megismertetése és ki­alakítása. A változatos progra­mok között szerepelt például alaki kiképzés, katonai aka­dálypálya, kézigránátdobás és lövészárokharc, de a pákozdi Katonai Emlékparkban is láto­gatást tettek. SZPD Az ország minden részéből érkeztek honvédkadétképzésben részt vevő diákok Szentendrére Fotó: Szabó Péter Dániel 2018. SZEPTEMBER 4., KEDD Izlandi táj ihlette a festményeket Egyéni útkeresés pasztellszínekkel VÁRPALOTA Haza Izland­­ról címmel Mónczs Jenő, a magát szürrealista képfes­tőként meghatározó alkotó festményeiből nyílt kiállítás az Inotai Faluházban. A megnyitón - amelyre olyan sokan voltak kíváncsiak, hogy kicsinek bizonyult a faluház kisterme - a festővel Kiss Já­nos, a Várpalotai Hírcentrum Televízió munkatársa beszél­getett hitvallásról, alkotásokról és a művész helyéről, hazájáról a világban. - Keveseknek ada­tik meg, hogy különösebb külső kényszer nélkül, csupán belső indíttatásból festővé váljanak. Mónos Jenő ilyen ember - mél­tatta az alkotót Kiss János. - A kiállított képek nagy ré­sze Magyarországon készült, ám az ihletet Izlandon merítet­tem, ezt nem is titkolom. Sok időt, mintegy 12 esztendőt töl­töttem az északi országban, nagy hatással volt rám, s ez lát­szik a festményeken is, hiszen izlandi tájak köszönnek visz­­sza a vásznakon, természete­sen szürreális elemekkel átsző­ve - mondta el Mónos Jenő, aki szerint az Izlandon tapasztalta­kat nem is lehet feledni. A vihar színeit, a tengert, a hegyeket, az egészen különleges hangulatot. Ez pedig rendre megjelenik a festményeken is. - Amíg Magyarországon éltem, addig a Bakonyt festet­tem, hiszen az is gyönyörű, s itt nőttem fel. Az elmúlt évek­ben azonban Izland hatott rám, azt gondolom, ez így természe­tes - mesélte a festő, aki 1976- tól kezdett komolyabban elmé­lyedni a képzőművészetben. Jelenleg Inotán él és alkot. Művei több európai, sőt ten­gerentúli országba is eljutot­tak már. Festményeinek fő jellem­zője az egyéni útkeresés, va­lamint a pasztellszínek élénk elemekkel, figuratív motívu­mokkal való megjelenítése. A szürreális elemek a valóság elemeivel ötvöződnek. A kiállítás megnyitóján közreműködött Körmöci Judit előadóművész. SZPD A kiállítás megnyitóján Kiss János televíziós újságíró beszélgetett Mónos Jenővel Fotó: Szabó Péter Dániel Látogasson el weboldalunkra!­­ a Veszprém megyei VC hírportál

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék