Viitorul Social, 1986 (Anul 79, nr. 1-6)

Numerele paginilor - _1

Ştiinţa şi invăţămintul intr-o nouă etapă de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate ZILELE ACADEMICE SOCIOLOGICE OLIMPIA SOLOMOXESCU, Locul şl rolul femeii in construcţia socia­lismului în Homănia BARBU GH. PETRESCU, Modernizarea structurilor economiei şi dez­voltarea socială in strateyia de dezvoltare intensiv-calitativă a României N. N. CONSTANT1NESCU, Locul şi evaluarea impactului social al dez­voltării ştiinţei şi tehnologiei ALEX. GHEÔRGHIU, Evaluarea Impactului social al dezvoltării ştiinţei şl tehnologei Metodologia ştiinţelor sociale SEN1XO HOLTIER, MIHAI MALA VESEL, Analiza Q aplicată în terce­­tări sociale SORIN RĂDULESCU, RAN BAXCITJ, implicaţii metodologice ale eva­luării şi predlcţlel fenomenului de delinevenţă Juvenilă DEMOGRAFIE ■V _ * > ' * - < * r VL. TREBIC1, Xupţialltateu şl modelul cultural ANTROPOLOGIE CULTURALĂ; CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE; RECEN­ZII ŞI NOTE DE LECTURA; REVISTA REVISTELOR ianuarie—februarie Anul LXXIX 1986

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék