Világ, 1842. január-december (1-105. szám)

1842-01-01 / 1. szám

PEST. T­eo­jelenik e politikai, tudományos és művészeti lap minden heten kétszer. Szerdán és Szombaton , két-két íven. C­ikk­lóje közöl minden hirdetményt egy apró betüji­ szeletsorától 3 e­zrért.VILÁG Szombat, 1842. hird/d­hetni helyben a szerkesztő-hiva­talban . Sebestyén utcza 288 sz. alatt , földszint) félévre postán ii , különben 5 e. fial, az országban minden, azonkívül csak a cs. kir. főpostahivatalnál Mécsben. «Jan mír 1. TARTAI­OM: IfíftJíy SlI’OPSíBág» Kinevezések s előléptetések. — Csongrád­­megye másod-alispáni hivatalt alapit. — Visszapillantás 1841-re. — A hg Prímásnak érsekmegyebeli Cserniához intézett körlevele. — Háesmegyének uj tiszlikara. — Pozsony lleiegh — Bars —Zemplény megyék gyűlése.— (Külföld) Amerika. Ennek viszonyai és helyzete. Wagyk eltanul a. (Angol sajtó a franczia mi­­nisterium békepolitikájáról. — Tánczvigalom­ a lengyel menekvők részére. Feail Chiape Szág. Hírlapi vélemények a mi­­nisterium változásról. — Capelle (Lafarge) Maria az ő börtönében. Helveczia. Választások túlnyomó conservativ szellemben. Vegyes közlések. Örs — Halljuk őket! — Fővárosi mozgalmak. Hirlő. Gabonaár. Bécsi Pénzkelet. Dimaviz-állás. MAGYARORSZÁG ÉS KUSUÍI.V () cs. ’s apost. kir. Fölsége­s e 1 i c­z é . Miksa Biharmegye volt másod alispánját kir. tanácsos; továbbá Máttyus János budai kerületbeli első helyettes tartományi biztost kir. udvarnok, és­­ a­­z e 1 József gyulai plébánost Thoubi prépost czi­­mével kegyelmesen felruházni; ’s végre Kay­­sersheymb Ferencz temesi postaigazgatósági el­lenőrt eszéki posta-igazgatóvá kinevezni méltózta­­tott (­ cs. ’s ap. kir. Fölsége és Csongrád vár­megyének egy másod-alispáni hivatal alapittatását 300 p. forint évdíjjal, kegyelmesen helybenhagy­ni méltóztatott. (Priv. tud.) Ő cs. kir. Fölsége Prick János, szilágy­­somlyói k. sóbeszedő­t nyugalmazni méltóztatott A nagy m. k. udv. Kamara Bal­ás­s Imre ó-becsei kamr. segéd-, és tiszakerületi helyettes­fiskálist kulai kamrai fiskálissá nevezte ki. — A beszterczebányai­­ bányatörvényszéknél megürült másod­irnokságra pedig Gaibl Eduárd selmeczi k. főkamragróf hivatali dirnokot alkalmazta. — A szigethi kamr. tiszttartó-hivatalnál egy tiszti ir­­noki hely megüresült. Pest- Januar­­ije 1842. Visszapillantás 1841re. Átléptünk az új évbe; mi is tér nyílik a mun­kásság minden nemeinek. Biztosan, nyugodt ön­tudattal óhajtunk a miénken eljárni, s szorgosan keressük a vezérfonalat, melly eltévedni ne en­gedjen. Az élet mestere a történetek könyve, s a legközelebb Múlt legjobb tanúságot ad a leg­közelebb Jövendőnek. Mert igaz ugyan, hogy 1842-t írunk mától fogva 1841 helyett, új pályát fut meg földtekénk a mindenre világitó Nap kö­rül, de anyagi és szellemi állapotunk, a körül­mények és viszonyok, mellyek közt élünk, jel­lemünk és szükségeink nem változtak. Nem mó­dosult gondolkozásunk, tudásunk somm­ája nem szaporodott tegnap óta; kevés erényünk, számos fogyatkozások ugyanazok maradtak, s a termé­szet örök törvényei sem mozdultak ki helyeikből: az új évben, mint a múltban, siker követendő a szilárd és tiszta akaratot, a józan felszámítást, — a rosz szándék pedig előbb utóbb tönkre ju­­tand, s a balfogások magokat megbeszélni nem szünendnek. Hasonló okoknak hasonló okozatok fognak ezentúl is megfelelni, és így nem árthat egy futólag tudakozó pillantást vetni a múltra, melly lepergett. Mindenek előtt hálás köszönetet mondunk az Isteni Gondviselésnek; őrködött mint mindig e Hon felelt, s azt minden nagyobb veszélytől meg­óvta. Kikeletkor a szigorú lél s tömérdek hó mi­att roppant vixáradásoktól rettegünk: a valóság tetemesen a félelem alatt maradott. Az országnak nagy részében­­hitvány termés következet! s a ta­karmány hallatlan szűke méltó aggi­ds­zott, de a hosszúra terjedt őszi idő, s a beállni késlekedő tél, azokat nagy részben megszüntette. Nem tarthatunk többé olly nyomástól, mellyen jóltévőség s czélszerít intézetek nem segíthet­nének. Külső viszonyok körében nem szűnt meg monarchiánk a béke malásziáit élvezni." A sötét fellegek, mellyek az 1S40ik év végével az euró­pai politika egén még fenyegető­ alakban függet­­nek, a kabinetek bölcs és kiegyenlítő közre­­munkálása által szerencsésen lőnek eloszlatva. A szűk korlátok közt mozgó emb­eri bölcseség nem uralkodhatik minden képzelhető lehetőségen, de tekintve a dolgok rendes folyását, a köz­béke biztosítva van, s ez által biztosítva az európai jólét, kifejtés és boldogság fő feltétele. Egész Európa méltányolja, mi pedig hálásan elismerjük a tetemes részt, mellyet ezen fontos eredmény valósításában kormányunk igényelhet. A kül­háború félelme volt egyik oka a pénz­­erisisnek, mellynek ijedelmei között a lefolyt év ránk viradott. Az okozat, mint hasonló esetekben történni szokott, túl­élte az okokat; már bizto­sítva volt a béke, s a pénzállapotok javulni még nem akartak s egyes szomorú catastrophák jel­lemzők az elmúlt hónapokat; de mármár enyhül­ni kezdnek az aggodalmak, s a készpénz feleseb­ben jelenvén meg a piaczon, alapos remény van, hogy a normális állapot nem­sokára helyre álland, s hála a józanabb és szigorúbb pénzügyi politi­kának, ismét ingadozni egyhamar nem fog. Kormányunk általános viszonyát az ország­­hoz tekintve, annak elhatárzó jelleme a törvényes­ség vola. Törvényeink határozatlansága mellett nem lehetséges, és így a lefolyt évben sem volt elke­­­­rülhető, hogy egy vagy más felsőbb rendeletben valamelly megye törvénytelenséget ne lásson, de hiszen ebből még nem következik, hogy valóban történt törvénytelenség, s általánosan véve a dol­got, kiki elismerendő, hogy még e­ tekintetben is soha kevesebb panaszra, mint a múlt évben ,4 ok nem szolgáltatott. Tiszteletben tartatott alkot­mányunk , szabadon mozgott megyei életünk, közbeszólás és háborgatás nélkül vala szabad él­veznünk a békés éberséget, melly az alkotmá­nyos népek életének eggyik fő feltételét teszi. Bí­zott a kormány a nemzet józanságában , hitte , hogy nyolczszázados autonómiáját megbízni képes, és így ön bölcsességétől várta, hogy okos válasz­tást fog tenni az újítási tervek közt, mellyekkel elborí­ttatott. Örökségül vettük által a múlt évre a vegyes házassági vitákat. Több megyének azon lépése: a kath. egyháziakat régi törvényekre alapított ügyé­szi keresettel fenyíteni, mivel a vegyes házasságok­tól az áldást megtagadták, kívánt sikert nem szült, s ismét bebizonyult, hogy szellemi ellenállást eről­tetes módjaival nem győzhetni le. — Az első in­gerültség azonban szűnni kezd , s a törvényhozás feladása leend már tett lépéseinek nyomán, e fon­tos és a haza polgárinak lelki esöndét olly közel­ről érdeklő tárgyban, elveket s érdekeket kie­légítő módon intézkedni. Újból alkotott törvényeink legfontosabbika , a váltó törvénykezési intézkedés, kemény próbát állott meg. Még kedvező körülmények közt is ne­hézségek környezték volna az új gépely mozgásit; a már említett pénzek­s is, a rendes forrásokat be­dugván , e nehézségeket tetemesül öregbíté; hoz­zá­járult, hogy a hitelezők nagy része a külön­ben fekvő vagyonra kölcsönözni szokott tőkéket, a váltók nagyobb biztossága tekintetéből, váltók­ra próbálta kiadni, s az adósok a váltó­hitelt gaz­dasági viszonyokba valának kénytelenek általvinni, a­mint előre látható vala, nagy kárukkal, s mind ezek az új törvényszékek foglalatosságait lé­nyegesen szaporíták. Ezek azonban részrehajlatlan s szigorú el­járások által az országban, és orszá- VAGYAR TUDOMÁNYOS / KADÍMLA KOMVIAÁA kívül magoknak tiszteletes állást villák ki, s ha némelly érdekek sértve érzik is magukat az új intézkedés által, segély nem található másutt, mint az új törvény egyes hiányainak a tapasztal­­ás útmutatása szerinti kiigazításában, s abban, mit tovább semmi esetre nem mellőzhetünk, t. i. hitel­intézetek felállításában. Egy első lépés tör­tént erre a Pesti Bankot megengedő legfelsőbb rendelet által, mellyre nézve már csak a kiváltsá­gi oklevél kiadása lévén hátra , reménylenünk sza­bad , hogy két milliónyi tőkéjével nemsokára élet­be lépend. Nem vagyunk illy szerencsések anyagi érde­keink egyik más fő ágazata ,­­ a vasutak tár­gyában. Sem a Duna jobb partján tervezett vas­útra , sem a balpartira nézve legfelsőbb véghatá­rozat még nem keletkezett; a pozsony-nagyszom­­bati vasút csak jótékony kezek által van a végké­­peni elakadás ellen, legalább ideiglen biztosítva; — a pest-debreczeni vonal legfelsőbb intézkedés­től függ; a sziszek-károlyvári útra nézve pedig még nem­­vagyunk túl az első előkészületeken. Nyugtalanul várja minden hazafi, hogy ezen olly fontos ügyek függőben sokáig ne tartassanak, s ha talán törvényeink intézkedése lenne hiányos, a jövő törvényhozás a teendőkre figyelmeztessék. Az örökös tartományok részére új rendszeres sza­bályok állítottak fel e nemben legközelebb: legyen szabad azon reményt kifejeznünk, hogy Magyar­­országra nézve sem halad messzire a lényeges, és czélszerűt határozás órája. A­ buda­pesti lánc­híd építése több akadály daczára serényen halad: gőzhajózásunk az év foly­tában ismét terjedett, noha a részvények jutányos­­ságát számos balcsapás csökkenti. Úrbéri viszonyaink körül tett pótló intézke­­désink jótékonyaknak mutatkoztak; jelesen az úr­béri munka makacs elmulasztását pénzbeli bünte­téssel megfenyítő rendelet czélszerüségét a tapasz­talás tanúsítja Az örök megváltásra adott enge­delem jótékonysága, a pénz szűke miatt, eddig csak egy két esetben használtatott.­­ Kevesebb bizonyost mondhatni még a mezei rendőrség sike­réről, mellynek létrehozása végett a megyék nagy részében c­ége hozzá­járulásával a tisztviselők száma megszaporodott. Bővebb tapasztalás után fogjuk majd megítélhetni, hogy ezen új intézke­dés, ha csak az eljárási költségek nem korlátoz­­tatnak , lészen ő a czélnak megfelelő. — A zsi­dó­k r a­l hozott törvény, a kivitelben több, jelesen városi helyhatóság részéről talált ellenzésre, de a kormány mindenütt szigorún eszközlötte a törvény végrehajtását. A múlt országgyűlésen elhatározott utonsz­­állítás a lefolyt év első három hónapiban, az or­szág nagyobb részében végbe ment, nem minden zavar és kellemetlenség nélkül, de általában kí­vánt sikerrel Azon nagy pénzmennyiség, melly­­ben a föld népének a törvény által nem tiltott, de a sorshúzás eszméjével illy kiterjedésben talán nem egészen eggyező helyettesítések teltek s a számos visszaélés , melly e tárgy körül szóba jött, figyel­meztetésül szolgálhat a törvényhozásnak előfordu­ló alkalommal, e részben is körülményesen, és félre­ nem érthetőleg rendelkezni Nemzeti nyelvünk ügyére nézve, nevelés, tár­sasági viszonyok és hivatalos eljárás körében mindenütt egy iránt örvendetes előmenetelt tapasz­talunk. A catholikus iskolákra nézve a kormány tett egy lényeges előlépést nyelvünk előmozdítá­sára; nem kevésbbé hathatósan rendelkeztek e do­logban ágostai hitvalláson lévő evangélikus atyánkfiai. Egyes túlzások ittolt visszahatásokat szülének, csekélyebbeket hogy sem a megindí­tott irányt veszélyeztethetnék, — de épen ele­gendőket: figyelmessé tenni a honbarátot az aka­dályokra, mikkel küzdenie, a botlásokra, miktől óvakodnia szükséges — A kapcsolt országokban azonban mindinkább erősödik s képzi magát a

Next