Világ, 1842. január-december (1-105. szám)

1842-01-01 / 1. szám

cath. plébános előtt kel házasságra, akkor (előre bocsáttatván a cath. plébánostól a szokott kihirde­tések de a jegyesek vallásának említése nélkül) ugyanazon cath. plébános vagy ennek személyét viselő más pap , illyetén ámbár tiltott ’s nem sza­bad házasságkötésnél csupán anyagi jelenlétével, mellőzve minden egyházi szertartást, jelen lehet, épen mintha, mi­kép mondani szokás, csupa alkal­mas vagyis felhatalmazott (testis ut ajunt qualifi­­cati seu auetorisabilis) tanú’ személyét viselné, úgy t. i., hogy hallván mindkét jegyes’ megegyezi őt, aztán tiszte szerint az érvényesen végbement tet­tet a házassági könyvbe iktathassa. Jelindazáltal e körülményekben is (úgy intvén ő szentsége) min­den­­igyekezet- és törekvéssel a püspököknek és plébánosoknak oda kell munkálkodniok, hogy a’ cath. féltől az elpártolás’ veszélye, a mennyire le­het, eltávolittassék, hogy mindkét nemű gyerme­keknek a cath. vallásban neveltetése, minél jobb módon szabad leend , biztosittassék, ’s hogy a ca­­tholikus hithez tartozó fél komolyan intessék köte­lességére , mellyel tartozik nemcatholikus házas­társának megtérítésén tehetsége szerint iparkodni. Melly engedelem’ módját nyilatkoztatván , ő szent­sége Isten előtt vallja, mikép arra csupán azon ok által indittatik vagy inkább kényszerittetik, nehogy a cath. egyházra még nagyobb kedvetlenségek há­ramoljanak ; ’s azonnal hozzá teszi a’ főpapok’ és plébánosok’ abbeli köteleztetését, hogy a hiveknek akár házi akár nyilvános oktatásában a vegyes házasságokra vonatkozó tant és törvényeket ezen­túl lángolóbb buzgalommal emlitsék, ’s azok’ pon­tos követését szivökre kössék. Midőn pedig ezen apostoli Brevéhez ő cs. ’s ap. kir. Fölsége kegyelmes királyi Placetumát mél­­tóztatott adni, egyszersmind legmagasb akaratját oda nyilatkoztatni parancsolta, hogy a lelkipászto­rok , a fölidézett pápai rendelet’ értelmében a ve­gyes házasságoknál csupán anyagi jelenlétökkel ottlévén (adsistentes), szorgosan kerüljenek minden illetlenséget, melly a nemcatholikusok’ uj fölizga­tására okot szolgáltathatna. — Azért valamint 1840 julius’ ‘tán kibocsátott körlevelünkben és a hozzácsa­tolt utasításban ’s máskor is minden alkalommal min­den passiva assistentia’ előforduló eseteiben a gondunk alatti lelkipásztorkodó uraknak a mérséklet, ko­molyság és kellő tisztesség, ’s nevezetesen , hogy a megegyezés’ nyilatkoztatása a pap által egyházi illető ruhájába öltözötten, illedelmes helyen, vagy­is a plébániaházban mint hivatala’ helyén fogadtas­­sék , világosan ’s ismételve szivökre köttetett, úgy az most megint minden egyháziaknak komolyan meghagyatik. Mivel pedig megtörténhetik, hogy a’ kellő óvások’ tétele nélkül a vegyes vallási­ jegyesek a cath. plébános’ részéről megtagadott egyházi szer­tartások miatt evang. egyházszolgához mennek előttei egybekelés végett, azért uraság­ok hason­ló esetben azt lesznek kötelesek tenni, hogy a nem Kath. egyházszolga előtti vegyes házassági lé­pés’ komoly szándékáról értesülvén, a cath. félt Isten’ szeretete­ és Krisztus’ türelmében sürgetni ’s inteni el ne mulasszák, miképen őt illy botránytól (a tali scandalo) ’s nem csak az egyházi törvények­nek , hanem a világinak is, t. i. az 1798. 26. törvényczikkelynek átlépésétől elrettentsék; ha pe­dig illyetén intéseik­ és sürgetéseikkel illy házas­ságnak a’ honi törvény’ kivonata szerint is a kath. plébános előtti kötésére semmit sem eszközölhettek volna, illy esetben tovább semmit se tegyenek ön­indulatukból, hanem az illető egyházi hatósághoz (ad Ordinariatum) bejelentvén a dolgot, minden­kor attól kérjenek alkalmas utasítást. Továbbá annak világosan szem elé terjesz­tése végett: mennyire nem keressük ezen egész tárgyban saját magunkat, sem valami különöset nem követünk , hanem a vegyes házasságokban megkívántató óvásokra nézve az egész anyaszent­­egyházéval megegyező tan- és gyakorlathoz ra­gaszkodunk , el­végre összegyűjtött tagadhatatlan bizonyítványok nyújtatnak az ide mellékelt NB alatt. Kitűnvén ezekből az egyes egyházak­ közönséges egyetértése , az anyaszentegyház fejének annyiszor kimondott értelmével megerősítve, nem lehet leg­több fontossággal nem birnia a meggyőződés’ meg­erősítésére ’s a catholikusok’ lelkében teljes meg­nyugvás’ szerzésére ; valamint nem lehet legtöbbet nem hatnia azon hibás vélemény’ megczáfolására is, mintha tanunk és gyakorlatunk — ugyanaz, melly mellett másutt a polgárok' békéje ’s nyu­galma legbiztosabban fönáll — zavarok’ előidézé­sére ’s az érzelmek’ egymástóli elidegenítésére szol­gálna. Az egyházak’ e közönséges egyetértésétő­­li eltérés, melly Magyarországban egy idő óta bár­mikép lábrakapott, a törvényes gyakorlat’ (usus) és szokás’ helyes ism­eretei szerint nem illy gya­korlatnak , hanem eltérésnek, az apostoli leiratban visszaélés’ nevével bélyegzettnek vétetik, mellynek megjavítására a hatalom, sőt kötelesség, mind a törvényeknél mind a folyvásti törvényes gyakor­latnál fogva épségben mindenkor a püspökök mel­lett maradt. Bizonyára innen van, hogy néhai Telegdi Miklós , pécsi püspök s az esztergomi ér­sekség’ administratora, 1583. évben irt s a lelki­pásztorkodó papság’ használatára kinyomatott szer­tartáskönyvében (in Agendario libro) nyilván val­lotta: ,,a szent szertartás­t’ azon részét, melly a szentségek kiszolgáltatása’ ’s bizonyos személyek és dolgok megáldása’ módját és formáját ’s más némellyeket, mik sajátlag a plébánosi hivatalhoz tartoznak, foglalja magában, szorgalmasan átvizs­gálva ’s az egy­házi­ törvények’ rendele­téhez szabva (ad normam sacrorum Canonum revocatam) általa kibocsáttatni ’s a plébánosoknak és más lelkipásztorkodóknak kiadatni.“ Mit hogy későbben a püspökök is , midőn a szükség kíván­ta , megtettek , a szertartáskönyvek, pásztori le­velek ’s a zsinatok’ határozatai eléggé bizonyitják.­­ Hátra van tehát, hogy a melly tant és gya­korlatot , mint a cathol. anyaszentegyház’ elvei­ ’s törvényeivel megegyezőt ’s a honi törvény’ értel­mével sem ellenkezőt, egész cath. anyaszentegy­ház’ egyetértése ’s legfőbb fejének tekintélye által helyeselve lenni értenek Uraságtok, ahhoz, mi­ként eddig nagy dicséretökre tették, ezután is erő­sen ragaszkodjanak, nem térvén sem jobbra sem balra; mi végre Isten’ segítségét nekik szívből óhajtom ’s buzgó imádságimmal kérem, egyszer­smind atyai áldásomat szeretetteljesen mindnyájok­ra adván , folyvásti hajlandósággal maradok Esz­tergomban novemb. 8 án 1841 nagyon tisztelendő, tisztelendő uraságtoknak készséges és jóakaró aty­­jok Krisztusban. — József mk. esztergomi érsek dec. 24én 1841. December ditkán tartá a­ngos főispán úr Zomborban a Bács­­megyei tisztujitószéket, mellyet az egész megye közmegelégülésére legszebb rendben, s kellő méltány­­lattal hét óranegyed alatt bevégzett. —­íme köz­löm, az újon alakított tisztviselőkar névsorát: első alispán : Pacséri Odry József; másodalispán: Knézy Antal. Fizetéses táblabirák: Fratricsevics Pál, felsőlukaveczi Volarich János , Sztrilich Tó­biás , czabai Horváth Péter, Pacséri Szucsics Jenő, Eremics János. — Főjegyző: borsodi La­­tinovics Károly; első aljegyző: Nikolics Izidor tbb­. főjegyzői czímmel; másod-aljegyző : alm­ási Antunovics Pál; tiszteletbeli aljegyzők: Mukics János, bajsai Zákó Péter, bajsai Vojnics Gábor, Mrazovics Jakab , Fratricsevics István, Grosschmid Ferencz, astenbergi Ast Ferdinand, tolnai Pál Antal. Levéltárnok : hodosi Karácsonyi Lipót. Fő­ügyvéd : bajsai Zákó István; első alü­gyvéd : bil­­dafalvi Vermes Ágoston; másod-alü­gyvéd: Pinkovics Mihály; tisztib­ alügyvédek : Radisics Jenő, Mar­­kovics László. — Hadi főpénztárnok: Kovacsics Antal; házi pénztárnok: omoroviczai Szalmásy Miksa. Fő-számvevő, csak ideiglen: Thurszky Fe­rencz. — Rendes orvos: Bulla Károly ; tisztib. orvos : Csajághy István; rendes mérnök: Heves­­sy Károly; segédmérnök: Kerekes József; vár­kapitány: Katona Lajos. Felsőjárásban főszbiró : Almási Rudics Máté ; alszolgabiró : borsodi Lati­­novics Móricz; tisztbeli alszbiró: bajsai Vojnics Diénes ; esküttek : szlavniczai Sándor György , Állaga Imre ; tisztel. eskütt: Vargay István; aladó­­szedő: borsodi Latinovics Miksa; raktári biztos: Fratricsevics Ignácz; csendbiztos: Pinkovics Koz­ma Dömjén; sebész : Krajnik László. — Közép­járásban , főszbiró: Pacséri Odry András; alszbi­ró: Milassin Károly; esküttek: Mattyasovszky László, rákóczi if. Parcsetich Lajos; aladószedő: nemesmiliticsi Czintula Mihály; raktári biztos: Ballan Pál; csendbiztos: Fratricsevics Péter; se­bész : Peák János; selyemtenyésztésre ügyelő : Radovcsics Ignácz. — alsó járásban: főszbiró: Pinkovics Ágoston ; alszbiró: borsodi Latinovics Zsigmond ; esküttek: Pocskay Zsigmond ; kulpini Sztratimirovics Radivoj; tisztl. eskütt: kulpini Sztratimirovics Dániel; aladószedő Kanyó Lajos; raktári biztos: Boderlicza János; révbiztos: Ka­nyó József; csendbiztos: ifj. Gállik Mihály; se­bész: Stipl Lőrincz; selyemtenyésztési figyelőségre a csőd megyeszerte már meghirdet­tetett. — Te­­lecskai járásban főszbiró: bajsai Vojnics Barna­bás; alszbiró: Kaich Bálint; esküttek: Gálfy György, bajsai Vojnics Márk; tisztbeli eskütt­: Sorok Sándor; aladószedő: Vidákovics Vida; rak­tári biztosok: Szabadkán, Perchich Lukács; Kil­ián: Csajághy Márton. Csendbiztos: Millinovics István; sebész: Ráth ferencz.A tiszai járásban főszbiró: bajsai Vojnics Ferencz; alszbiró: Pila­­szanovics János ; esküttek : Omoroviczai Szalmásy Ferencz, és Eremics Lukács; aladószedő: ugyan­az, ki a telecskai járásban; révbiztosok: () Kani­zsán, szlavniczai Sándor István ,­­ Becsén, Mar­­kovics László; csendbiztos: Parcsetich Sándor. — Fizetéses írnokok : Klózlinger Mihály, Németh József, Dimics János, Rakittievics Miksa, Par­csetich Lajos, Gálfy János, Knézy József. B. J. J Pozsonyból, dec. 21. A megye időszaki közgyűlése r. észt. decemb 13-kán a jegyzőkönyv hitelesítésével kezdődvén, ennek felolvasása majd az egész hetet elfoglaló ; tárgyai megannyi a megye belkormányát illető rendszabások s jelentések lé­vén , közlésre nem nyújtanak anyagot; de a jegy­zőkönyv’ bevégeztével felvett levelezések közt fi­gyelemre méltó Pest vgyének ezen nemes megye’ Rédeihez intézett azon irata, mellyel a nmgy k. Helytartótanácsnak a hazában létrehozandó közép­ponti vasút-társaság vállalkozását megkezdhetni gátló intézkedéseit gáncsolva, a megyét a vállalkozók’ meleg pártolására buzditá ; ezen felszólítás eleinte olly buzgó pártolásra talált, hogy voltak, kik a vállalkozókat munkálatjok’ azonnali megkezdésére megyehatározatilag felszólítni legczélszerű­bbnek vélték;—mások felírást javaslanak ; — mások is­mét a teendő felírás ellen nyilatkozva, átalában a n­ölgy kir. Helyt, tanácsnak szerintök törvénybe­ütköző , s a közösen óhajtott czélnak tettleges gát­jául szolgáló eljárása ellen buzogtak .De mind­ezek ellenében voltak ollyak is, kik a pártolni ajánlott vállalatnak mindeddig kimaradt sikerbevételét nem a n­ő. Helyt, tanács hanyagságának, hanem ma­­gának a társaság mulasztékonyságának tulajdoniták, véleményüket azon okra építvén, hogy miután a pestmegyei levél mellett közlött oklevelek tanúsítása szerint a n. mlgy Helyt. tanács az 1S36iki 26ik t. ez. által körülirt kötelességének, miilyen az ár­szabály meghatározása sat., valósággal megfelelt, annak, hogy a vállalat életbehozására tettleges lé­pések mindeddig nem történtek, oka csak az 1­840- diki 181k­­. czikkben a vállalkozók’ részéről tel­jesíteném körülirt teendők megnemtétele lehetet.— A BRK véleményének ilyen meghasonlását annyi­ban czélszerűnek nevezhetni, mennyiben az a ho­zott határozat tekintetét azon következetlenségtől, melly szerint abban a legelső igen is buzgó nyilat­kozások­ nyomán vélekedve , a vállalkozó társaság munkálatának via facti (ez volt a pártolók ki­fejezése) leendő megkezdésére megyehatárzatileg lett volna felszólitandó, m­egová, s a tág értelmű határozat az jön, hogy ha a vállalkozó társaság azon öntudatban , hogy törvényrendelte kötelessé­gének megfelelt, vállalkozási munkálatát tettleg megkezdené, a megye részéről inkább pártolásra mint akadályra találandó—a vállalkozók­ jelen volt egyikének a gyűlés előtt nyilvánított azon aggo­dalmát pedig, melly szerint e határozatnak csak akkor lehetnee sikere, ha mind azon megye is, mellyeken a vonal keresztül vezetendő, hasonlót határozna , a­kiek az által oszlatták szét, hogy eltell határozatjokat az érdeklett megyéknek meg­­irni , s tőlük hasonlót kérve, őket a vállalat sor­sának hasonlag leendő pártolására felszólítni elha­tározók, a többek által indítványozott felirás egye­nesen Ő Felségéhez intézendőleg annyiban állván meg , mennyiben annak tartalma e középponti vas­útnak az éjszaki vaspályával leendő kapcsolatba­­tételét kérendi.—Előfordúlt továbbá Borsod-megyé­­nek azon levelezése, melly által e ns megye RReit­abeli végzése felöl, hogy a legközelebb ország­

Next