Világ, 1843. június-december (1-104. szám)

Irány« és másodrendű czikkek. Visszapillantás 1812nek másod félévére (A ) Gróf Széchenyi István a magyar akadémia körül Szerény óhajtások a közelgő országgyűlést illetőleg I—Vili 6 10 12 13 17 10 Melly adót fizethetni alkotmányos helyzetünk fentartásával? (Gróf Széchenyi Lajos) Gróf Széchenyi István és az időszaki sajtó a nyelv és nemzetiség ügyében (A.) I—VI 9 11 15 IC Nemzeti kép V—IX (A. I.) .... 14 18 23 Mivel kezdeni ?..................................... Országgyűlés ..................................... Egyházi javak..................................... Visszahatás..................................... A Pesti Hírlap legújabb indítványa Követi eskü­záradék.................................... Hozzuk tisztába az eszméket. Assimilalio. Irépy Korteskedés I—III (Gróf Széchenyi Lajos) Haladás I. II............................................... Egy két szó a kü­lkereskedés tárgyában I. II. Vallási viszonyok I. I. (I. I.) . Zala és az adó............................................... Angol vélemény magyar ügyekről és egy kis commentár (P. E. F.) Szabad kir. városok. Országgyűlési szavazatjog átalában. Assimilatio. Kir. kincstártóli függés 50 Wodianek és fia kölcsönterve..................................... Nemzetesitési törekvésink és a szláv mozgalmak (Gr. Sz A­l.) A Pesti Hírlap szemléje....................................... Magyar mű­ipar és jelesen a hermaneczi papírgyár Tisztelet, becsület , de igazság is! . A fiuméi­­kikötő........................................................ Fiume fontossága ... . * Városi liberalismus.............................................. Adalékul törvénykezési statistikánkhoz Politikai vegykém.............................................. Vakmerőség és paroxismus ..... Állítsuk a dolgokat már egyszer világosságba . 1 2 2 3 3 4 5 6 15 15 20 22 A büntető rendszer kidolgozása választmányig be van fejezve 23 Wildner és az adó............................................... 24 25 20 Csatornák I. II. III. -R........................................... 27 28 43 Haladás.....................................................................................28 A karhatalom theoriája (Holovich Boldizsár) . . 29 Pest april 12. —............................................................................29 Pest megye követeinek esküje...............................................30 A fiumei kapitányság újabb körlevele és a Pesti Hírlap 31 Követi esküzáradék..................................................................32 Magyar-német gyanúsítások (V.) .... 33 Eszméltetés .....................................................................................34 Szónoklat....................................................................................31 Magyar bank (Több részvényes) .... 42 Rövid felelet a „Magyar bank “ czím alatti I. czikkre (Több részvényes) 44 Ha nem adózunk , áldozzunk!..... 47 Pesti kikötő .....................................................................................50 Országgyülési tudósí­t­ások. Pozsony, máj. 17. ...................................................40 Kerületi ülések. I. 41 szám. - II. III. IV. 42. - V. VI. 43. — VII. 44. — VIII. IX. X. XI. 45. - XII. XIII. 46. - XIV. 47. - XVII. XVIII. 48. — XIX. XX. XXI. 49. — XXII. (XV. XVI.) 50. - XXIII. 51. — XXV. XXVI. 52. számban. Országos ülések. Előkészületi ülések. 41 sz. — IV. 43. — V. 44. — VI. VII. VIIi. IX. X. 51. — XI. XII. 52. — Országgyűlési irományok, sze­­netek, felírások, kir. leiratok­­stb. 51 számban. — Ország­gyűlést megnyitó beszédek , válaszok, ’s kir. előadások 42 sz. Tartalom 1 S 4 3-dik évre. Első félév. C 26 27 28 29 30 45 sz. 2 36 52 — . 8 9 20 21 30 31 57 — 7 — 5 36 37 - . 5 6-4 5 6 7 27 35 48 - 3 4 27 28 34 48 51 — . 23 21 25 26 27 46 -35 39 — 20 21 25 33 35 36 39 50 5 43 — 1 24 30 35 37 39 40 50 51 — 11 15 18 37 38 43 47 — . 8 9­ 1 10 17 22 23 36 37 41 45 52 — 8 24 33 34 41 41 49 - 6 14 15 16 33 37 41 - . 33 45 52 — 4 5 7 8 — 15 29 30 37 40 41 43 - . 21 34 35 — 13 14 37 38 — . 10 37 38 — 0 28 29 30 35 37 39 40 51 — . . * . . . 38 -. 4 12 13 34 36 41 46 — 15 16 17 37 50 — 6 17 28 30 — . 13 18 19 -. 4 9 31 33 — Zala 5 12 15 16 17 19 25 26 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47 50­­ . . . 8 22 23 24 25 35 36 46 47­­. . . . . . 13 15 35 36 — Városi és vidéki közlések. Arad 18 48. Ácsa 42. Baracska 4. Eger 36. Fiume 2. Győr 12 26 29 38. Kócsa 18. Komárom 35 36 41. Kassa 36. Kőszeg 40. Lugos 4. Martonos 30. Munkács 41. Makó 48. Nyitra 4 29 34. Nagyvárad 14 30. Nagybecskerek 18. Pozsony 12. Pest 29 35 37. Pannonhegye 32. Szabadka 2. Székesfejérvár 8. Szent-György 29. Ungvár 34. Váradolaszi 20. Zalaegerszeg 4. Zágráb 31. Egyesületi mti Intézeti közlések. Gyermekkórház . . . , 2 3 8 11 13 32 sz. Pesti műegyesület . . . . 3 20 36 43 — Takarékpénztár . . . . 3 6 10 43 — Gazdasági egyesület 4 II 19 25 28 31 32 39 48 49 51 52 — 39 - 4 И IS 29 3545- 4 6 10 35 41 — 5 9 33 47 — 6 15 10 23 - 7 18 19 20 2) 31 - 9 34 51 — 10 11 - 20 24 27 51 — 10 14 15 29 31 35 42 45 48 49 51 16 18 19 23 26 30 Pestmegyei gazd. fiókegyesület Vakok pesti intézete Énekiskola .... Kör ..... Testgyakorlati egyesület és iskola Kisdedovó intézeteket terjesztő egyesület Budapesti nőegylet . . . Kisfaludy társaság M. tudós társaság Iparegyesület Vizgyógyintézet Hangászegyesület Népkönyvkiadó egyesület Magyarországi jégeső ellen biztosító egyesület Természettudományi társulat Dalünnep ..... Gyermeki játékkert Komáromi hajózási társaság Siketnémák váczi intézete . Tolnai védegylet .... Győr Sz.mártoni olvasó társaság Kisdedovó intézet Fiuméban Budapesti vizárt érdeklő pályamunkák Egyesületi mozgalmak és pályakérdés Hasonszenv ügyében Protestáns főiskola tárgyában Mezei naptár ügyében Haberern ügye .... Kérelem az írókhoz Nemzeti színház . 2 9 15 16 19 23 31 33 35 36 40 50 -Czáfolatok, Felvilágosítások,Nyílt levelek ’stb. Felvilágosító észrevételek a P. H. 204 számában foglalt szegedi primitiális tudósításra Észrevétel­es Zólyom megye végzésére V. M. breznó­­bányai segédlelkész ügyében Nyilatkozat . . . Egy szó a maga helyén (Veszprémből) Önigazolás (Sujánszky) .... Mi baj Nagykörösön? de tán másutt is? (Beretvás) Czáfolat (Barsból) . . Óvás és nyilatkozatok (Gyika György, Susich J. Nyikos M.) szám Czáfolat ül a P.H.nak ad­­ Ocem.,magyarórávali benevolizálás“ 20 Válasz (Borsos) ...... 23 Válasz alaptalan vádra (Szerk.) ... 26 Czáfolat (Zalából) ^ 30 Czáfolat (Borsodból) ..... 38 Nyílt levél (Horváth Pál) .... 33 Nyílt levél (Gróf Széchenyi Lajos) ... 41 Nyilatkozat (Pozsegából­ — K­isgörbő.) ... 43 Czáfolatok (Borsodból — Sárosból) ... 50 Magyar dolgok külföldön . . 27 38 41 43 Necrologok. Dessewffy Antal halála B. Orczy Terézia kisasszony Gr. Dessewffy Aurel emléke Gr. Sztáray Albert Gr. Dessewffy József Laicsák Ferencz nyáradi püspök B. Jósika János Novák Antal Értekezések. Jegyzetek a P. II. 210 szám alatti vezérczikkére (Kállay F.) Felelet Kossuth L. urnák (Kállay F.) Olvadás és olvasztás I. II. (Kállay F.) , 19 19 20 21 A szabolcsi úgynevezett nyers tömeg szörnyei közül egy hang (Vida József) Még egy hang a szabolcsi úgynevezett nyerstömegből Öszhangzat (Fejér György) Különfélék. Nyilvános köszönet Megyeri Károly árvái ügyében Kérelem az emberiség ügyében . . , Az ilir hírlap előfizetési hirdetménye és a zágrábi német újság Nincs il­r nemzeti újság többé! Zenészei A pesti jogászok ajándéka Kliegl gépeire Az orvosi próba ügyében Pesti Józsefvásár . ... Hazafias kérelem a honi juhtenyésztőkhez (Török) Némi pontok a jelenleg alakulandó pesti czukorfinomitó társaság szabályihoz Kliegl-gép Bihari gazdasági egyesület alapszabályai Előleges tudósítás a pesti Medardvásárról Ne szólj szám, nem fáj fejem Uj naptár Felhívás segélyre . A dunamelléki ref. egyházkerületi gyűlés Tarcza. Uj évi óhajtásul (Gróf Dessewffy József) Uazási vázlatok (Császár Ferencztől) Az irgalmas szerzet jótékony munkálkodása 1 1 2 2 2 4 5 6 14 23 25 26 37 46 48 51 3 4 3 4 5 6 7 Napraforgók A székely nemzet rövid ismertetése (Kállay F.) Szinházü­gy . Körösi Csom­a és Reguly Antal Mérsékletességi és magyar nyelv­terjesztő egyesület Buzitán Előfutója egy párviadalnak, melly véres nem leend Néhány történeti és stalistikai adat a kalocsai érsek­megyéről Homoeopathia ’s hippocratesi gyógytan Magyar irodalom . Könyvismert­tés ... . Nemzeti színház . Mexicoból Pestre irt levél Újabb stlistikai adatok Magyarország népességéről Északamerikában félszázad óta mennyi pénz veretett? Marquise-szigetek . . . . Hazai bibliographia Külföldi­­. . Veszprém megye körlevele a nemzeti színház iránt Nyilatkozat némi gyógyintézeti gyanúsításokra Egy honi földirati munka tudományos megtiszteltetése külföldön (Horvát) Lélektani észrevétel (Zima János) Franczia fenyitőtörvényszéki jelenet Montenegro és népe (Ney) I. Péter czár és II. Auguszt király erőpróbái Szózat a homoeopathia ügyében (Sipos Károly) A színlelt nyomorék A Temze-Tunnel A hazafi képe (Briedl Fidel) Hume és aiobon történetírók Igazilás Túr és Túr magyar szók iránt (Kállay) Luczer Jenny első föllépte Szerb viszonyok Közlemények Ponori Thewrewk utazási naplójából Gondolatok a férfiúi characterről (Briedl) 2 3 21 isélet 37 szám 1 3 4 5 21 24 7 8 20 26 27 32 22 25 30 31 33 34 35 30 38 39 40 46 42 43 44 45 48 49 51 52 Megyei közlések. 18 22 24 30 31 35 37 48 49 sz. . . 8 9 10 11 12 19 — . 39 49 — 3 25 26 33 36 46 47 48 50 — . 15 21 28 2 1­ 30 -. 1 11 18 25 36 — . . . . . 35 36 — ......................................47­­22 27 28 29 30 32 33 31 35 36 40 44 48 49 50 — 16 17 21 23 32 33 35 43 — 36 38 48 — 27 20 31 32­ 36 52 — . 2 10 30 31 — 6 7 S 9 31 32 33 34 36 37 41 46 47 49 — ............................................... 32 42 ~ 6 7 8 9 10 12 13 23 24 25 27 34 37 — 3 9 11 15 16 35 38 39 43 — 17 23 34 36 39 41 42 — Zemplén Zólyom 3 16 11 — 33 47 - 6 — . 36 -44 50 — 20 21 — t29 - 13 — IS — 24 - 21 - 4 — 26 — 10 - 11 - 20 22 — 0 - 7 - 41 — szám 4 5 9 11 11 12 13 14 13 10 25 10 11 41 44 45 35 40 41 45 7 8 0 2 2 4 9 10 14 21 24 31 30 37 38 43 45 44 47 48 51 Ki? 29 42 51 7 11 11 12 43 14 15 12 13 45 40 47 47 47 43 48 19 21 25 43 44 18 21 19 21 23 23 23 26 28 32 45 26 27 28 27 28 31 31 32 33 34 32 33 34 34 35 35 Abaúj Arad Árva Baranya Bars Bács Bereg Békés Bihar­­ Borsod , Csanád , Csongrád Esztergom Fejér Gömör Győr Heves , Hont Komárom Krassó Kraszna , Liptó Marmaros Mosony , Nógrád Nyitra Pest Pozsega Pozsony Partvidék Sáros Somogy Sopron Szabolcs Szatmár Szepes Szerém­ Temes Tolna Torna Torontál Trencsin Turócz Turopolya Ung Varas­d . Vas Veszprém Zágráb 2 1 1617 2

Next