Világ, 1843. június-december (1-104. szám)

1843-07-19 / 57. szám

szól, hanem példázgatásokkal fejtegeti, hogy, mivel olly igen fontos dolog az adó ügye, mellyet csak sok és ala­pos előkészítés után világosíthatni fel kellőleg, szükséges­nek tartja még némi előzményeket nyújtani, mielőtt a dol­got derekán megragadná, és először is arról értekezni ígérkezik: várjon mit mivelne, ha megfizetnék, hogy az adó ügyét megbuktassa. A fejtegetés mindenesetre érde­kes leend, ’s talán olly dolgokat hajlandunk a ni grófra nézve csupán föltételes eszményies rajzban, minőket már az életben mások által tettleg gyakoroltatni tapasztalánk. Nemzeti Újság. (77, 78.) „Jobbágyságunk jö­vendőjéből Il­dik czikk közöltetik. ’S ebben sokkal ala­posabb okoskodással találkozunk, mint az előbbi czikk­­számokban. Állítja t. i., szerző, hogy bármi ész- és igaz­­ságszerü is azon újabb rendelet, miszerint a jobbágy mind is mind leánygyermekinek egyenlő jog­adatik, szüleik nem­csak ingó vagyonaikban, hanem még telkek értékéből is tökéletes­ egyarányossággal osztozhatni, — az szerinte még­is fölötte veszélyes a jobbágyságra nézve, é s azt jósolja, hogy két három nemzedék múlva teljesen tönkre jut a jobbágyság, ’s milliónyi koldus lependi el a hazát. Erre nézve példákat is hoz fel szerző, hogy már is vannak esetek, hol az illy féle osztozás semmivé tette a testvére­ket, ’s főleg azokat, kik már családosak lévén a házra egjobban reászorultak, azt tulfizetni ígérték, ’s végre meg nem adhatván a díjt mindeneket vesztve gyermekeikkel koldusbotra jutottak. Szerző előtt Izland jelene lebeg!! Meggyőződésünk erre nézve az, hogy illy eleinte ugyan egyes esetekben károsan is ható, törvények, midőn az után­­alkotandó törvényekkel összeolvadva egy egészet képe­­zendnek, megtermendik óhajtott gyümölcsöket. Némi mó-~­dosításokat azonban, feleslegeseknek már most sem tartunk. Hírnök. (54 ) Melléklapjában országgyűlési iromá­nyokon kívül figyelemre méltó czikk: ,Magyar nyelv, Pro­testantismus és Horvátország­, — melly igen engesztelő hangon van irva ’s alapos okokkal átszőve. Jelesül a pro­­testantismusra nézve (pedig a szerző katholikus pap) azt jegyzi meg, hogy miután a zsidóknak is szabad Horvát­országban letelepedni, ’s hihetőleg eljövend az idő melly­­ben polgárjogokat is nyerendnek , pedig csupán azért, mivel ők is emberek — vájjon a protestáns, ki a hazáért érdemeket tön, azt vérével védelmezte, ’s ez által az egy korona alatt álló Horvátország lételéért is küzdött, Hor­vátországban még úgy sem állhatand­­ó mint ember? Erdélyi Híradó. (55.) ,Nemzetiség felirat alatt­­ egy czikket olvasunk, mellybe mindenféle össze van hal­mozva, de érintve csak, ’s összes sommázata talán abban áll, hogy az annyiszor, már untig ismételt vád ellenében, melly a magyart inpracticus nemzetnek bélyegzi, meg­mutassa, hogy a magyar csakugyan practicus, ’s pedig azért mivel az országgyűlésen kimondta, hogy az ország­gyűlés nyelve kirekesztőleg magyar legyen , ’s practicus pedig azért, mivel ezt minden jog ’s nemzetiség fölötti vi­tatkozást mellőzve mondta ki. Múlt és Jelen. (55.) Semmi feltűnő. A Gyer­mekbarát egy beszélyt kezd meg. „A csalárd halász“ czím alatt, mellyről egy­előre nem mondunk mást, mint azt, hogy megkezdetett. Magyar Gazda. (57.) Figyelmet érdemlő fel­szólítás közöltetik „A gazdatisztek“ ügyében, melly e­­zeknek politikai állásukról és biztosítatlan jövendőjükről szól. A szerkesztőség utánjegyzéssel kiséri a czikket, melly némi felvilágosításokat ad. „Gazdasági rendszerek“ czímű jeles értekezés folytattatik. Az Athenaeum Ilik kötetének fő füzete is meg­jelent. Tartalma: Angol börtönök és a pentonvillei minta­fogház. irodalom 4 rovat alatt Warga János „Természet­­tana“ biráltatik.— A két Irinyi, beszély Remellaytól; Bul­­wer, beszély Halászy Józseftől.. Költemény van három :­­ Halálvágy , Petőfi Sándortól; Tavaszi reg , Samarjay Ká­­rolytól; Mentség, Laukától. A­­Lapszemlében igen mu­latságosan beszélget Vereczey a Regélővel. Szerkesztő: Szenvey József. Csődök, 25231. Újvidék város tanácsa vagyonában megbu­kott Obradovics Vazul született Vlaschkalics Erzsébet hitelezőinek csődületére i. é. augustus 2. napját tűzvén ki határidőül, tömeggondnokká Dani Bene­dek város földbiráját, pelügyelővé pedig Jessik János vá­rosi alügyészt nevezte ki. Költ sz. Jakabhó­ff­én 1843. 25232. Kis Kun-Félegyháza mváros tanácsa Lövin­­ger Márton israelita hitelezőinek csődületére i.é. au­gust­us 25dik napját tűzvén ki határidőül, tömeggond­­nokká Ring József tanácsnokot, perügyelővé pedig Mihá­­lovics János hites ügyvédet nevezte ki. Költ sz. Jakabhó 11 én 1843. Válótörvényszéki idézések. 7416. Bozsó György, kinek tartózkodása nem tudatik, az ellene Vörösmarty Sándor által 200 p.ft iránt indított váltóvisz-kereset tárgyalása végett i. é. augustus 19 ik napján reggeli 9 órakor a pesti e. b. kir. Váltótörvény­szék előtt jelenjen meg. Költ Pesten a kir. e.b. Váltótör­vényszék 1843. évi julius 1 -én tartott üléséből. 7418. Szabó Pál panasztott tartózkodásának he­lye nem tudatván, a VI. lír. 214. §-a értelmében neki a­ ­ napokban elhagyandja a sajtót és kapható lesz Emich Gusztáv könyvárus és kiadónál (Pesten ILII Az Egyház és Status közötti békéről. Jegyzetekkel az ismert berlini előterjesztésre irta Vischolingi báró Droste­lóelemein Ágoston , kölni érsek. Németből fordítva a második kiadás után. (4) JLóárverés. 2—3 . , , A lengyeltóti gazdasági hivatal. A "frte&IM? ir'KvWgkina (Magyarországban Somogy,negyében a Nagy- mellény 10 ugyanollyan nadrág, és 10 kék gatya.­­ Kanizsától Pestre vezető postauton Öreglak lobul, 60 anyakanczából, mellyek közt van 12 telivér­, a többi félvér, angol- és arab származású; továbbá 1, 2, 3, és 4 eszten­dős csikók, ’s közöttük több telivér-mén és kaueza kocsis- és paripalovakul használha­tón, a legtöbbet ígérőknek el fog adatni.Ezen jeles tulajdonságú lovakat dicsérni fölösleg; elég legyen azon hiteles bizonyság, hogy azok a bécsi, pesti, pozsonyi és belesi lóverse­nyeknél mindig a legkitűnőbb jutalmakat nyerték­(K*7) A nm.m.udv.Kincstárnak magas ren­delése következtében a megürült besztercze­­bányai püspökség szent-kereszti uradalmá­ban jövő 1844ik évi januarius iső napjától három egymás utáni évre,következő kisebb kir. és úri haszonvételek árverés utján haszon­bérbe fognak kiadatni u. m . Azon uradalomnak felső kerületében Szent­ kereszt mezővárosban vendégfogadó és mé­szárszék— Nagylovcsai — Trubini — Jano- Lehotai, Lul­ilai helységekben szinte korcs­mák és mészárszékek külön. Presztavski, Kis-Lovcsai, Uj-Lehotai, Szlaszkai, Kapronczai, Ó-Körmöcskei, Bar­­tos-Lehotkai, Jasztrabai helységekben a ven­dégfogadók és korcsmák mészárszékekkel összekötve. Koszorin Nyevolno, és Pityelova hely­ségekben pedig magán korcsmák, végül Ш Bartos-Leholkán négykerekű malom, és kovácsműhely. Azon uradalom alsó kerületéhez tartozó Garam-Szőlős mezővárosban vendégfogadó mészárszék-bolt, a (Garam partján úgyneve­­ zs Baranya megye gazd. választmánya által ezennel közhírré tétetik: mikép a jövő évre meg­kívántató írószerek, jelesen 20 rizma közönséges író papiros, 4 rizma finomabb velin, 6 riz­ma fél-velin, 24 rizma kottenschlosz, 20 rizma gép­­masebinpapiros , és 26 rizma nyomtatványokra kellő concept-papiros, 1­8 füzet fekete óntól; 40 font N'ro 80 pecsétviasz, 20 font finomabb pecsét­viasz , 18 db tolikés; végre 12 db papirosolló; nem különben a megyei szolgák jövő évi ruházata, — éspedig 12 lovaskatonának: 12 zöld dolmány, 24 veres nadrág és 12 mellény; 23 ordinance hajdú­nak: 23 zöld dolmány, 23 veres mellény, 23 veres nadrág, és 23 szürke lovaglónadrág alól bőrrel bo­ri­vá; 29 hajdúnak, 29 zöld dolmány, 29 veres mel­na-köpönyeg , 38 kalap , 38 mellény, és 38 nad­rág búzavirág színű posztóból, 38 szűr­ dolmány, és 38 kék gatya;—végre mind a 118 megyei szolgának 236 pár uj csizma, és 118 pár fejelés, — és pedig akár az egész kész ruházatnak, akár különkü­lön a kelméknek megszerzésére nézvést i. é. September 3án árcsökkentés fog tartatni. Melly határnapra vállal­kozni akarók olly értesítéssel hivatnak meg , hogy helyhatósági illető bizonyítványokkal, ’s elegendő óváspénzzel ellátva jelenjenek meg, egyszersmind az általuk kiszolgáltatandni szándéklott szerek ’s kel­mékből magokkal mintákat is hozzanak. Pécsett 1843 évi junius hó 24 én tartott választmányi ülés meghagyásából Angyal Pál, választmányi jegyző. Hivatalos Jelentések. pesti Váltótörvényszék előtt, Schimmel Gumpert­ által, el­lene támasztott 2700 pontnyi váltóügyben tárgyalás végetti megjelenésre f é. augustus 19kének reggeli 9 órája ezen­nel ki­tüzelik. Költ Pesten a kir­ e. b. Váltótörvényszék 1843. évi julius 10én tartott üléséből. 7005. Kanotay Károly, kinek holléte nem tudalik, a Stuller Ferencz által ellene 600 p­ó írt Iránt támasztott váltóügyben a v.törv.könyv II. r. 79. §a szerint i. e. au­­gustus 16i-án reggeli 9 órára kitűzött tárgyalási határ­ (H*10) 25260. Torontál vármegye jelentése szerint egy a nemesi pénztárt követőleg, Rácz György táblabirót pedig szenvedőleg illető, 295 v.írtról kiadott ’s lefizetése után eltévedt kötelezvény megsemmisitetett. Költ­sz-Jakabhó 11. 1843. 1 —3 Váltósemmisítési hirdetmények. (H*il) 25233. Újvidék városa tanácsa bizonyos 1838ik évi december 23án 300 v­ftról kelt és 1839ik évi január 21én betáblázott néhai Horovicz Simont szenvedőleg, Gruber 1,л.лп!:1лгг -/.i.~t ----------­időre, e Váltótörvényszék előtt való megjelenésre idézte-­­ Izsákot pedig keresőleg illető kifizetett váltónak megsem­­tik Költ Pesten a kir. c. b. V.türv.szék 1843ik évi julius f misitését országszerte kihirdettem­, kérvén, ugyanez kör­ben tartott üléséből ; hírré tétetik. Költ sz. Jakabhe­llén 1843. 1—3 hirdetések. (V *8) Valtofigyiedviasgaslati hirdetés, Jáváelezvény c­ím­­ A tek. kir. Valto-feltörvényszék ezennel közhírré (H°9) 25224 Újvidék városa tanácsa Szabó Ján­­solya- t téteti,hogy kik a legközelebbi alkalommal váltóügyvédi vizs­­modása következtében bizonyos 1840ik évi február 15 ron­­­gálatot kívánnak letenni, közügyvédi hitlevelükkel, nem- 80)e­v.ftról kelt 's ugyanazon évi april­ián 81. sz. a. be-­­ különben erényes magok viseletéről ’s legalább félévi váltó­táblázott , néhai Csapó Mihályt követőleg, a mondott fe­­j jogi gyakorlatról szóló bizonyítványokkal támogatandó fo­lyamodót pedig szenvedőleg illető, a lefizetés után éltévé f­o­lyamodásukat f. é. September 29101 azon évi October 14ig dett kötelezvénynek megsemmisítését országszerte kihir­ a lek. kir. Válló-feltörvényszék iktatói hivatalában beadják, dettetul kérvén, e kötelezvénynek megsemmisítése köztu- Költ Pesten 1843 évi julius 13 án. Fogarasy János domásra jutlatik. Költ sz-Jakabhe Hén 1843. 1—3 vieltörvényszéki tanácsjegyz­ő. 2—3 A Gőzösök elindulása. Pozsony, és Bécsfelé mindennap reggel 8 órakor Azonkívül minden vasárnapon és szerdán egy lakható. Mohács és Eszék felé minden pénteken Zimony „ Drenkora felé minden vasárnapon és csütörtökön Trzewrzibani дяцимддсздз,­ reggel órakor. Minden akadály és alkalmatlanság elhárítása végett minden t. ez. utas nyájasan kéretik, még az elindulás előtti napon podgyászának átverési­ nyug­­tatvány mellett a gőzhajóhivatalban átadására. Pesten május 9-én 1843. A Gőzhajó-hivatal. си*) Trattner és Károlyinál, Pesten (ur­ulcza, 453. sz ) megjelent: Fényes Fr­e , Magyarország Statistik­áj­a kötet 2­11- 20 кг.­ — II. kötet 1 fr. öskr. p.p. kötve. (A harmadik kötet sajtó alatt van.)­zeit Kurtahegyi csárda. Garamvizébeni ha­lászat , és háromkerekű malom , végül két urasági háznak szállásai­ Csejkő helységben a vendégfogadó mé­szárszékkel együtt. Némethiben pedig és Berzenczén külön, valamint Némethiben még a volt üveggyár­helyén pálinkamérés. Berzenczén a Garamvi­zébeni halászat, és fazekas-agyagnak ásása-Alsó-kerületi haszonvételekre nézve az árverés f. é. September 21én Barsmegye Ga­­ramszőlős mvárosában — a felső kerületi­ekre pedig sept 25. és következő napjain Szent-Kereszt mvárosában fog tartatni, melly helyekre a bérleni szándékozók leszáztali ka­­matpénzzel ellátva meghivatnak, ’s addigran a bérlési föltételek is ott megtekinthetők. 2—3 I. (2) SSi rői árverés. 2—3 Boron­kay Miklós táblabiró urnák­­ n. fehérmegyei alsó-szentiványi birtokából 160 majorsági hold föld biróilag lefoglaltat­ván , ez, sőt szükség esetére több is, f. év. julius 29én reggeli 10 órakor a helyszínen, árverés utján eladatik. Sz.-Fehérvár, junius 29én 1843. Vicenty Ferencz főszbiró, mint végrehajtó. (5) Haszonbér­ hirdetés. A magos és­­- nagykállói Kállay család mezőtúri közös birtokához tartozó ’s ugyan­csak Mezőtúr határában levő következő ha­szonvételek, u.m­a) mészárszék, a mellé adott, úgyne­vezett poótszéki 109sg. hold kiterjedésű ka­szálóval , f. 1343ki sept. 2-ik napjától; — b) Szentmiklós zúg 1340. és Sztmda zúg 1197 hold kiterjedésű kaszálók 1844ki april­isi napjától; — c) Zsindelyes, Zöldfa, Pokol, Rozsda, Fóti, Görbe és Város­csárda nevezetű korcs­mák, szinte jövő 1844ik évi januar­­ik nap­jától számítandó három egymásután követ­kező évre i. é. September 26 és 27én, Mezőtúron, a tiszttartói lakháznál haszonbérbe fognak adatni. Melly időre és helyre tehát a haszonbérleni szándéklók, szükséges bánat­pénzzel ellátva, olly kijelentés mellett hivat­nak meg, hogy a feltételek addig is a tiszt­tartói laknál akármikor megtekinthetők. (M.*6) Hirdetmény: 2—3 4?8 Tulajdonos Borsos Márton. — Nyomtatja Trattner­ Károlyi, Uriutc­a 453.

Next