Világ, 1844. január-május (1-42. szám)

1844-01-05 / 1. szám

­. PESTEN, 1844. Megjelenik e politikai, tudományos és mű­vészeti lap, minden héten kétszer Szer­dán és Szombaton. Hivatalos tudósításokon kívül, Hirlő­je közöl minden hirdetményt egy negyed­­szelet­ sorától három krajczárért egp pénzben. Nem­ rendes levelezők kéretnek az intézethez bérmentesen küldeni közléseiket. SZERDA,___j­anuár • 3. Előfizethetni helyben és Budán E­mich Gusztáv úr könyvkereskedésében (úri és kígyó utczák szögletén) félévre postán 6, különben 5 ezüst­ forinttal, az országban minden — azon kívül csak a cs. k. fő—postahivatalnál Bécsben. Minden közlés ,,a Világ szerkesztő-hivatalának“ czim alatt kéretik bekü­ldetni. Tartalom. Fűlő pillanatok az tSI3dik év fölött.­­ Fővárosi hírek ’s ese­mények — Megyei ’s egyéb vidéki k­öz­lese­k: Ina s s­a b u 1, Nyirából Vasból, Gömörbül, Turóczbul, Pozsegá­­ból Bácsból, Biharból (közgyűlések rész.levesb leirasa.) . K­r­a­s­zna megyének állása. — Z­á­g­r­á­b­b­a­n a városhatóság gyö­nyörű intézkedése a dec. skci események következtében. — R­ö­p­­csényi levél (szerencsétlen lövés.) .. Spanyolország (Congressusi vitatkozások Olozaga ügyeben. _ Uj vád Olozaga ellen. — Krisztina visszatérése iránt. - Uj hivatal. Ismét miniszter-változás.)— Nagybritannia (Angol-franczia gő­zösök.) — Francziaország (Nyolc?­maire letetetik.)— Néme­t­­alföld (Vagyonadó.) Görögország (Nemzetgyűlési hitelesítés, elnökválasztás.) — Délamerika (Paraguay függetlennek nyilat- J­ozik­ ) Egyesületi és intézeti­ közlések. Pesti műegyesü­let. — Mátyás-emléki egyesület. — Magy. Gazd. Egyesület. (Robot és dézma.) Alapítványozás a budai sínylők intézetére. — Kérelem Me­gyeri­ Károly síremléke ügyében. Értekezés. A nevelés ügyében. Tu­reza. A magyar journalistica és irodalom 1843ban I. Tu­­dományosság. — Politico. — A nőfalu. Napraforgók. Hírlapi h­a­lász­o­k. Hivatalos és magán hirdetések. Dunavizállás. Gabonaár. Pénzkelet. Pest, január 3. 1844. Fu­tóilillanatok аж 1844)ik év feleli.­i. Letűnt ismét egy év,­­s ellebbent a múltnak enyészetébe, de nem azért, hogy nyomtalanul örök semmiségbe merüljön, hanem hogy lélekalkotta tük­réből jövőjét üdvösebben tanulja élni gyarlóságunk! Nemzetek 's egyeseknek egyiránt tanulságul szolgálván az eszmélődő észnek eseményeket okaikkal öszvefüző működése; im az 4 843ik évre visszatekin­tünk, rövid tükrözetben ábrázolva — mennyiben lap­jainkat érdeklik — feltűnőbb jeleneteit, 's az ekint festette hű képpel nemzetünknek óvás és okulására uj évi ajándékul kedveskedünk! Miként ember, úgy nép és nemzet életében soha sincsenek vesztegelhető pillanatok, ’s ki azt hiszi, mint ha csak korunkban volnának drágák a magyarnak pillanatai, az soha nem érte fel még az időnek nagy becsét! Minden perez, melly gyü­mölcstelenül fut le, jelen és jövő veszteségünket rejti méhében ! "S vajha ez igazságot ismerni szerencsés volt volna a magyar, úgy ma nem állanánk illy szegényül, illy nagy mun­kának zsenge reggelén. Azonban lengye béke az el­hunytak sírjait körül, ők nem hasztalanul porlottak el ránk nézve , mert épen tespedésükből tanultuk meg a leghatályosabb igazságot, melly jól felfogva, ügye­sen kezelve, 's kitűrő szilárdsággal gyakorolva dicsőít­hetni fogja fajunkat, t. i. „hogy nincs nemzetre nézve emésztőbb állapot a pangás 's a tétlenség nyomasztó álmánál.“ De tagadhatlanul igaz mégis, hogy napjaink­ban annál becsesb időnk, minél tartósabb volt álomba merülésünk,­­s igy sokkal fontosabb minden, midőn átalakulási küszöbre lépett a keleti faj. ” Az 1843dik év első hajnalától kezdve sok re­ményt, sok sóvár vágyakodást hordott méhében; min­den honfi kebel­ben dobogott a gondolatra: „három év hitelt, ’s igy törvényszerető királyunk hongyülést hirdetend.“ E várakozás é s a leyális kormány őszinte­ségén erős meggyőződéssé érlelt hit villanik át egész politikai éltünkön. Országszerte választmányok ki­­küldve működtek a meghirdetendő országgyűlésre uta­sításokat készítendők!"S valóban érezni látszott a ma­gyar, jövője csirájit magában rejtő jelenének fontos­ságát, mert ennyi részvétet mi legalább nem isme­rünk polgári létünk évkönyveiben, mennyit tapaszta­­lunk a még csak leendő országgyűlés előtt. "S mél­tán , mert alkotmányának lényeges elemei forogtak fen, 's értette még a gyengébb is, hogy a rokkant épületnek nemcsak az idő szükségeihez mért javítása 's czélszerűbb rendezése forog fen, hanem gondatlan hév elragadtatásukban, némellyek alapköveit akarják kiemelni ’s a romok alá a nemzettel együtt önmagukat temetni! — Lelkesedés mutatkozott a hon legtávolabb vidékein is,­­s a választmányi vitatások folyamából kitűnt, mint törekvők az úgynevezett két párt saját szellemében készitni a közvéleményt. — Leginkább kétfelé ágaztak véleményeink — egyike az ősi alkot­mányt főbb elemeiben fentartani, ezt az idő és körül­ményekhez módosítani,­­s mi 8 századon át üdvére volt a magyarnak, azt még több századokra boldogí­­tóbbá és üdvösebbé tehetni. Szóval: a józan megfonto­lás és bölcs előrelátás mérlegén előbb megbotolni, mit és mennyit követel tőlünk teendőink roppant tömege. E párt azért az aristocratiát megsemmisíteni, vagy mesterfogások által lassan lassan aláásni nem kívánta,­­s míg a polgári rendet's népet kellő jogokban része­síteni szívesen akarta, a nemesi rendet és méltányos állásából lenyomni nem engedte. — A másik bizonyos olyan repülő szárnyaira felülvén, 's az idő­­s körül­ményekkel nem alkudozván, varázs erővel átalakitni akarta a magyart úgy , minőnek voltakép lenni kí­vánta. 'S igy az ős alkotmány talpköveivel mitsem törődvén , rommá teendők volánok nem rósz szándék, sőt, hazaik, lelkesedésből,­­ rögtönzéseik a józan rész számolásán meg nem töretnek. E párt minden ősi jogot megingatott,­­s főleg az egyházi rend jogait erős ostrommal támadta meg! De összevetvén a fell­endített választmány munkálatit, örömmel tapasztalok, hogy a többség, a nemzeti nagy többség, akar alkudozni az idővel és körülményekkel,­­s hogy a túlcsapongó lelkesedés fúvóimétól el nem sodortatott. Valóban édes érzés ült a honfi keblében, látva, miként nem könnyű por a magyar, mellyet minden szószerlő föl­emel 's oda vet, hova egykét vezetőnek intése akarja, hogy tud eszmélni, tud latolgatni,­­s nem engedi magát nyomom­gép gyanánt használtatni! Mélyebben vizsgálva e választmányok vezérelveit, kitűnik azon közös meggyőződés, miszerint elkerül­­hetlen feladata nemzetünknek a haladás, az átalakulás—­­s hála hazánk nemtőjének, csak egyetlen egy megyét sem tudunk, melly makacsul a haladásnak ellensze­gülni, 's eddigi jog 's polgári állásunkon némi módo­sítást vakon ellenzeni akart volna! 111 . öszves egyetértés és egybehangzás a főbb igazság felett illy kevés idő alatt valóban ritka jele­net. Ott Anglia, uraim, az ő dús szegénységivel, ott roppant értelmi súlyával, 's mégis csak egy kis 's nem lényeges, legalább nem a gyökerekig ható lényeges reform, mi sok idő 's mennyi küzdés mellett vívatott ki! Hajlam, közös hajlam mutatkozott tehát a hala­dásra, az átalakulásra; de a módok és utak választásá­ban eltértek nézeteink; míg egyik rész szellemi ala­pokra hitte építendőnek jövőnket, addig a másik anyagi emelkedésünket tűzte a teendők első betűjévé; vég­re találtattak, kik a szellemi és anyagi elemeket egyesitni törekedtek. Amazok a nevelést, a jogki­egyenlítést,­­s mi e kettővel szorosan egybefüggött, imezek a kéz- é s műipar 's az ebből eredő kereskedel­mi viszonyokat vélték a jövő országgyűlésen felveen­dőknek. De mindnyájan megegyezőnek, hogy sem anyagi sem szellemi alapon átalakulást é s fölemelke­dést nem érhetni kellő eszközök nélkül,­­s ezen eszközök fobbikének a pénz ismertetett meg. Azonban a mód és at, mellyel a hon oltárára áldozat lenne le­endő, igen sokfelé vezette a nemzeti közvéleményt. Terhelni a népet újabb kivetések és adókkal, még a különben fizetni vonakodók sem tárták igazságosnak, 's igy kelle tehát forrásról gondolkodni, hacsak további tespedésünkben tétlenül pangani nem kivánánk. Ez közösen elismert igazság- és követelésként tekintetett; ezt minden hírlap hasábjai hirdették, 's nem találta­tott, ki zászlót emelt volna a fizetni nem akaróknál. De a közvéleményt készítni kívánó journalistica eltért modorában egymástól, míg csendes és kímélő okos­kodással mutogatta egy része az adózás szükségét, addig parancsoló hangon szoros kötelességül köve­telte egy másik , haragja hevében lesújtandó minden ellenvéleményt. A magyar, természete félreértetvén, ki szép szóval mindent, de kicsikarva gyáván magá­tól követelni nem enged, fölingereltetve, kezdett ide­genkedni az adónak eszméjétől, mellyet különben, bár sokféle színezetben, igazságosnak elismert. "S itt vették eredetüket ama jelenetek, m­ellyekről szomo­rúan fog emlékezni egykor a magyar. .. I. VILÁG TÁRCZÁJA. Magyar jou­rnalistici és irodalom (§431)»a. I. Tudományosság, — Politico. Hajdan a fegyverek szerencséjét, a nyert csatákat ’s meghódított tartományokat számítgaták fel kaczagányos apáink az év elmúltával egymás közli borozgatás közben; 's kandallóik felszított tüzénél magasztalák hősi tetteit ki­rályaik­ ’s hadvezéreiknek, kik őket csatára, diadalra ve­zették; magasztalák saját vitézi merényeiket, ’s legbüsz­kébben szólt az , ki legtöbb ozmán koponya leszelésével dicsőíthető éles aczélját, e sorsosát a gyakori táborozások­ban: mi nem emlékezhetünk harczi tettek dicsőségéről, mint kudarczáról sem; nem számíthatjuk fel az elleneken nyert győzelmeket, az elfoglalt tartományokat; apáink aczéla hüvelybe rozsdásodva, lógg az éléskamra izmos tölgyszegén, vagy kiknek kezén az még forog: honfi­vértől piroslik csak, mellyel politicai elvviták közben undokítá azt be a bátor ma­gyar — magyar polgártársán, avagy m­egsértettnek vélt be­csülete helyreállítása miatt fertözteté meg többnyire baráti vérrel! ’s illy lettekről emlékezni sajnos, feledni azokat — ha lehet —igen jó. A századok szelleme hatalmasan változott, ’s vele változunk mi is, a daliás apák puha ivadéka. Ők, az anyagi erő emberei, kétségtelen nyomát hagyák hivatásuk betöltésének: mert ha cselekvésük sükerét nézzük, meg­szerzők e hont, ’s fentarták szabad institutióit, habár kard­­csörgéssel is; mi, a szellemi erő magasztos­ korának fér­­fiai,­­igyekszünk holmit tenni, végezni; de a süker olly pa­rányi, hogy vajúdásunk nyoma alig látható. Apáink az ő korukban sokszor mulák felül a szomszéd­os távol nemze­teket olly dolgokban, mellyek azon századokban dicsőségül tartattak: mi, nincs egy tárgy az ész roppant birodalmá­ban, mellyben nemhogy felülmúlni, de csak megközelítni is tudnék a velünk élő más nemzetbelieket. Iparunk nincs, kereskedésünk nevét is alig érdemli; tudományosságunk, számunkhoz mérve, parányi­ institutióink, a szabadságnak csak fénymázát viselve, vagy korlátlan, vészhozó szabados­ságra fajulnak, vagy lehessen aléltságra kényszeritnek ben­nünket.— Minden vagyunk "mi magyarok, csak nem szabad nép; mindenünk van, csak az nincs, a­mire legnagyobb szükségünk volna: nemzeti jellem és szellemi erő! . . . Egy két dicsérendő kivétel, mit tudományos férfiainkra nézve nem mellőzhetek, koránsem gyöngíti állításomat. Eze­ket mutatványul küldötte az ég, hogy tanúskodjanak arról, miszerint lehetne, ha komolyan akarnók, tudományosságunk is! — Egykét magaslelkű hazafi létezése nem dönti meg szavaimat, hogy nincs nemzeti jellemünk; őket különös ajándékul nyerők a sorssal szeszélyében, hogy lássuk , mi­szerint lehetne nemzeti jellemünk, melly egyes polgárok jelleméből foly össze, ha azzal bírni dicsőnek tartanék. Egy két lelkes megyei, vagy országos felszólítás és felírás nem rontja meg állításomat, miszerint nincs bennünk szel­lemi erő, az csak arra szolgál bizonyítványul, hogy erő­nek sem volnánk teljesen hiányával, ha azzal kellő időben, kellő helyen élni, azt eszélyesen hasznunkra fordítani tud­nék. Valamint anyagi tekintetben dús országot szereztek apáink, úgy kétségtelen, hogy szellemileg sem volt irán­tunk mostoha az ég, de mi sárba lapodjuk az észt, hiú szavakban pattogtatjuk el az erőt, — ’s a haza vesztegel, sü­lyed!! . . Meszsze, nagyon meszsze kellene viszszamennem, ha tudományos állásunk mai árvaságának fejtegetését a for­rásokon akarnám kezdeni. A történet aknáiba kellene le­­szállnom; a political­ conjuncturákat fedező lepleket kel­lene illőtt föllebbentenem­ ’s az emberi természetet kibuvár­­lanom, ha azt akarnám okszerűleg megmutatni: miért nincs — avagy miért van legalább olly szűken — tudományossá­­gunk? De én nem akarom a szomorú a hiány okait ezúttal fejtegetni. ’S minek is tenném azt? Többeket ezen okok közöl ismerünk mindnyájan; sokakat sejtünk, sőt erezünk többen; de valamint ezekről szólnánk, ugy­anazokon se­gítenünk alkalmasint nincs hatalmunkban.. . . Vannak azon­ban némelly okok, mellyeket ezrek mondtak már el előt­tem, ’s mellyeken segíthetnénk is, ha akarnánk; de az ilye­ken, mert a segélyhez szív és erszény kellene, segítni kedvünk nincs!.. Én tehát, ismétlem, nem fejtegethe­tem itt az okokat; mert a fejtegethetők csak untatnának; és nem is ajánlok módokat, mellyek­et úgy sem fogadtat­nának ; hanem elmondom röviden a sírkert, melly szellemi erőkifejtés tekintetében nálunk a legközelebb lefolyt 1943- ban, főleg sajtó útján, mutatkozott. Hogy félre ne értsen senki, szükségesnek tartom előre megjegyezni, miszerint én, midőn tudományosságunk áll a­ Fővárosi Iin­dek és események. Pest, jan. 3-án 1844. Alig múltak el a keresz­ténység nagy ünnepei, mellyek komolyabb magunkbaszál­­lást igé­nylettek, már is felbukkannak az élvezeti időszak vi­galmas estéi. Magasb körökben már megkezdettek a mu­latságok ; a nagy közönség számára pedig Morelly tarta tegnapelőtt tánezzene-előadását, mintegy előizléseül az élveknek, mellyek jövendők; mik ismét annyi velőt és velőcskét kábítva széditendnek el, annyi főt és fejecskét mámorítandnak, annyi erszényt és erszénykét üritendnek, — de, — legalább némellyek véleménye szerint — ta­lán kevesebb egészséget rontanának, kevesebb életet pusz­títanának el; — mivel nincs jegünk, ’s igy a fagylalt vért hűtő, de néha valóban vérfagyasztó kellemes zsar-

Next