Világ, 1917. július (8. évfolyam, 165-190. szám)

1917-07-17 / 178. szám

Iroda. . — Lenin Budapesten. Most, hogy Orosz­országban kiélesedett a harc Lenin és Ste­­renszki között, érdekes m­egemlíteni, hogy 1905-ben egy orosz menekült Goldberg nevű, abban az ideális anarchista társaságban, melynek az azóta meghalt Schmidt Jenő, to­vábbá Migray és gróf Batthyány Ervin voltak a vezető személyiségei, itt Budapesten zsidó zsargonnyelven előadást tartott az orosz mu­zsikról. Ez a Goldberg azonos a bolsevikiek legharciasabb, egyben legbékésebb vezetőjé­vel, a békéért még a munkás- és katonata­­nácscsal is szembeszálló — Lenninnel. __ Aradon zöldséget rekvirálnak Budapest részére. Az Országos Közélelmezési Hivatal — mol­t jelentettük — rendeletet adott ki, amely Új­vidék, Újarad, Arad, Kecskemét és Nagykőrös zöld­ségkés­zletét a főváros részére lefoglalta- Arad vá­rosához már meg is érkezett a fővárosi hatósági zöldséges ár­us­­­tói üzem kiküldöttje, Heold Antal fő­városi tisztviselő, akit a főváros felhatalmazott, tllogy a rendelkezésre bocsátott zöldsége,amiteket vegye át és fizesse ki. Arad polgárm­estere tl­­roid megbízó­levele alapján rendeletet adott ki, amely szerint a lakosság ellátására nemi szükséges, Arad város term­dői vagy­ kereskedői birtokában levő ká­poszta-, tök-, karalábé-, zöldbab- és uborka-kész­leteknek Budapest részére tűrtem hatósági i­gény-­ bevételit elrendelte. Egyben felr­óv­ta a főkapitányt, hogy a zöldségféléknek a város területéről való ki­szállítását a főváros hozzájárulása nélkül a legszi­gorúbban akadályozza meg. A főváros a maximális árakon vásárolja be a készleteket és Herold azóta már javában rekvirál. — Kinevezések a képviselőháziján­ A hivata­los lap vasárnapi száma közli, hogy a képviselőház el­nöke kinevezte: Podhorszky Vilmos főszám­la íny­esést, a képviselőhiák számvevőségének főnökét a VI. fizetési osztályba s számvevőség­i igazgatóvá, to­vábbá: Szemere György írót a képviselőházihoz naplószerkesztővé a VII. fizetési osztályba, Laczko­­vich Elek­ képviselőházi irodafőigazgatót ezen mi­nőségében a II. fizetési osztályba. — Szmrecsányi tábornokot agyon ütötte egy repülőgép. Szmrecsányi István nyugalmazott tá­bornok, belső titkos tanácsos, József főherceg volt főudvarmestere — mint szombathelyi tudósítónk jeleníti a tragikus háláit halt szombaton délelőtt. A tábornok családijával Tarcsán nyaral. A fürdő­­telep szomszédságában levő sósiyegyi majornál sétált a mezőn felelős­ével. Ugyanekkor három repülő jelent meg. A három gép közül kettő fal­­szállott, a harmadik hosszú ideig gurult a mezőn, valószínűleg motorhiba miatt-" A hatvanhároméves Szmrecsást Vb­árki rosszam­­lát, nem vette észre, hogy a repülősén feléje tart és így a repüőgép főf i­­llhez vágta a tábornokot- Baloldali bordái összetör­tek, balkeze összezúzódott, fején a tátongó sebek tá­madtak. M mire a közönség a katasztrófa helyéhez ért, Szturpcsányi Miatt volt. Feleségét kisebb horzsolá­­sok érté­k. A vizsgálat Ptt5gg%pMBMg, hogy a sze­rencsétlenségért senkit sem terhel felelősség. — A Sziget-utcai lisztbizottság. A következő sorok közlésére kértek bennünket. A főváros egyik elég népes kerül­etrészének lakosságát kötelezné le, fia a Világ­ban figyelmessé tennék azz illetékes ha­tóságokat arra a lehetetlen helyzetre, mely az V. k­erületi Sziget­ utca 8—10. szám alatti tisztbizottság eljárására jellemző. A közönséget g leglassabb­ bü­rokratikus eljárással elégítik (inkább nem elégítik­ ki. Az óraszámra és hiába való ácsorgás itt napi­renden v**. Mert a lisetbizottság csak fél 9—12-ig és délután 5—8 óráig pinkfidik. Kis jóakarattal és a hivatal permanans működésével (inspekciósok kijelölésével) a bajon segíteni lehetne. — Élelmiszer-tombola. Balatonaligán hadi­­játékomi célra sikerült töri ad­ót rendeztek, mely a Vöröskereszt javára nagy összeget jövedelmezett. A tombol­a nyeremény tárgyai csupa élelm­iszerlejt állottak, amelyeket Sí ottani nyaralók és szomszé­dos birtokosok ajándékoztak. A nagysikerű est Schindele József főrendező érdeme. —­­ kenyéradagok súlya l iam saorsziiglum. A Nouvelsiste de Lyonnak jelentik Parisból, hogy a kenyérj­egyeknél a városi népesség fejkvótája 500 «ramm, p falit# 700—fipit grant1» tesz. ép­p kenyéradagokat ,sa­ét le kellene szállítani, akkor­ hatályon kívül helyezik a hústalan napokról szóló rendeletet.­­ A zimm­erwaldiak új lapja. Parisban új lap indult meg: La Vagrie (A hullám). A lap munkatársai a két zimmerwalfi, Merzheim és Bour­­deran, a három kienthali, Blanc, Brizon és Baffin- Dugens, továbbá Olivier Degnise képviselő, Seve­rine, Marcele Copy, Madeleint, Marx, Georges Pioch, Leon Wert és Charles Bapaport.­­ Leégett egy acélgyár. Tegnap délután fél­négy órakor a Szent László-út és Balzsam­ utca sarkán levő Budapesti Vas- és Acél-N­engergyár Rt. telepén tűz támadt és alig egy óra lefolyása alatt az egész telepet elhamvasztotta. A tű­z keletkezé­sére nézve a közeli vasúti őrház és vámház lakói azt mondják, hogy a gyártelep kerítésén kivitt eső részén gyerekek játszadoztak és meggyújtották a kerítés mellett levő fűzfát. A száraz fűzfa nagy gyorsasággal égett és lángjától tüzet fogott a gyár­telep kerítése is. Közvetlenül a kerítés mögött egy szémaks volt a gyártelepen. A lángok abba is be­lekaptak és az erős szél által hajtva a sziporkák úgyszólván percek alatt felgyújtották a mellette lévő csomagoló rakárt. Innen a tű­z átterjedt az új gépházra, két másik raktárépületre és a mű­helyre. A tizollókat csak elkésve tudják ercsíteni a tűzről, mert a gyártelep telefonját a lángok már a tűz kitörtekor hasznavehetetl­ené tenék. A tűz­vész oltására az V., VI. kerületi és a központi tüz­­érség vonult ki Bauer helyettes főparancsnok és Dietrich József tű­zoltótiszt vezetése mellett. Mire azonban a tűzoltóság kiért, már az egész gyárte­lep lángokban állott és a két raktárnak már a te­teje is leomlott. A tűzoltók munkája főleg arra szorítkozott, hogy a tűz további terjedését megaka­dályozzák, picit a nagy szél miatt a közellevő épü­letek is veszedelemben forogtak. Egy órai megfe­szített munka­adán sikerült a tűzoltóknak a tűzet elszigetelni, gyártelepen azonban csak­ a kazán­­házat tudták megmenteni, a többi épület: a lét raktár, a műhely és az új gépház teljesen leégett. Belekapott a tűz az egyik szomszédos háziig is, amely Babits István tulajdona. Ennek a háznak a teteje szintén leégett- A gyárilag igaz sok pusztult el, köztük az új gépházban egy 30.000 koronás nagy dinamó, am­ivel alig nyolc napja hoztak oda. Este nyolc órára a tüzet teljesen eloltották. A kár körülbelül egy WISHU korong. M Ás állam ingyen tankönyvet aju­g szegény tanulóiknak. A kultuszminiszter értesítette a tan­­feldügyegűségeke­t hogy a m­egyesep­! nyomda a jövő iskolai évben, a háború előidézte súlyos gaz­dasági viszonyokra való tek­in­tel­lel, fokozottabb mértékben ad ingyen tankönyveket az iskola sze­­génysorsú tanulói rész­ére. Felhívják ennélfogva az iskoláidat, hogy jelentsék Itp, m­ilyen mennyiség­­ben van szülés águ­k ingyen tankönyvekre. — Házasság- Ignitzer Boriskát eljegyezte Ehrlich Arthurt.­­— A yputléglegüls hongre$ti*usu* A vendég­lősök országos Kongresszusa előkeszítjj-bizottságg­­nak legutóbbbi ülésén Pál­kavics Ede elnök beje­lentette, hogy az e he­lfi­ép, csütörtökön tartandó kongresszuson az összes fővárosi szakipartár­sulatok és húsznál több vidéki ipartársulat kiküldöttei fog­nak legutóbbi ülésén Palkovics Ede elnök belé- Ferenc, Marencich Ottó, Várnosi Gyula, Kőváry Josás és Oláh-Gyárfás Mihály fogják betölteni. A kongresszus feliratban kérni fogig a kormányt, hogy utgs’jtsg g Hadifprutényt, az Orsz. Kgad­elmp­­zési Hivatalt, hogy az ólvelujiszerszá­­l jitásná­l a ven­déglősöket ugyapoly elbirgszian részesítsék, mint U ntggán)iázsgytgsokat és hogy a szétosztással m­eg­­hízott különböző központok, társaságok stb. veze­­tősé?Mmr a rend­őgök érdekképviseleteinek kikül­döttei is részt veeyenek. Hasonló kérést fog id­ézni a kongresszus­ a főváros hatóságához is A bor- és görellítás dolgában kérni fogják, hogy a kor­­re maximáltassék és hogy a sörgyáraknak az 1914. évi kontingens helyett az idei termésnek legalább 50%-a b­iztosítáásalik, minthogy a sör- és boreladás biztosításig több flli­t hatvanezer vendéglős és korcsméros exisztenciájának egyik legfont­osabb alapfeltétele. Végül kérni fogják, hogy a kormány Ulgsilla p­igdi-szépbohózatok és a tűzifa-szükséglet elfótájávgl njegbízott lársgsátfphpf, hogy g szállodá­sok­ Vendéglősök és­ kprpsnjárosok ~zük^ési^lépok biztositásáról kpllp j()öben gondoskodjanak és ijogy a kommány írt g si Is a a Pénzü­gyígy?gg­óságokat, bflffV 3 hurpiérről hazatérő vondeglpsök ifahnérési PBffntfélypikot gyorsan és gkadglylglan­ul kaphassák vissza. — Halálos revolvervásárlás. Erzsébetfalván, az Eötvös-utca fi. szánni hgz pipit Tomas Antal hum­int'kilencéves gyári munkás egy Frommer­­pisztolyt akart vásárolni flyrazirt Péter gyári mun­kástól. Mialatt a pisztolyt názpgelték, a fegyver elsült és a közelben Kurazip páternél szivén tglglig g golyó. Az asszon­y ft­t rögtön mPSVHif- Jfclttoslót a törvényszéki prvmdnnj intézetbe vitték. •“.......- —— - TTTVé;,---aa.1^ - m ■. — A katonai rendőrség figyelmébe. Nem kit­ántunk beleszólni a katonai rendőrség ügyei­be és kritikát sem akarunk gyakorolni fölötte. Mi tudjuk, hogy a katonai rendőrség fontos és nagy munkát végez. Mindössze az alábbi esetet úíján­tjük a katonai rendőrség vezetőjének fi­gyelmébe, amely nem egyedülálló. Egy kato­nai őrjárat tegnapelőtt elfogta és fegyver közé vette K. E. polgári iskolai tanárnő jól öltözött diák­fiát. A csinosan fejlett fiú most tizennégy­­éves, és bár arcképes diákigazolványnyal iga­zolta magát, mégis bevitték a központi pálya­udvar melletti őrségre. Ez két óra után történt este. Tehát rendes időszámítás szerint hat óra után. A fiú sírt és egyre azt hajtogatta, hogy ő éhes, még nem is vacsorázott, majd azt, hogy ő még sohase maradt ki éjjel, neki haza kell menni a mamájához. Sok sírás után végre jött egy tiszthelyettes, aki elégnek tar­totta az arcképes igazolványt, hiszen egy ti­­zennégyéves fiú nem is rendelkezhetik katonai iratokkal és hazabocsátotta. Ez 12 emb­er tör­tént­­éjjel. De mielőtt azonban megtörtént volna, egy káplár próbálta lecsillapítani a si­­ránlyozó tiút. Erről nem kivárniuk bővebben írni. Az esetet pedig nem azért ajánljuk a ka­tonai rendőrség vezetőjének figyelmébe, ha­nem azért, mert nem egyedü­lvaló eset. — Csernin a Balaton mellett. Prágából je­lentik: Gróf Clam-Martinic volt miniszterelnök a csehországi Szviecsnóban volt háztartásét felosz­latta és átköltözött a felsőausztriai Gram-birtokra. Ezt a­ példát a most gróf Czernin külügyminiszter követte és nyári tartózkodásra ez évben nem megy Prága melletti Winor kastélyába, hanem a Balaton melletti Máriatelepre, ahová családját már lekisérte. — Honvédnap Pécsett. Az egész országban előlegösen ismert 19. honvéd gyalogezred tisztikara folyó évi augusztus hó 4-ikén és 5-ikén nagysza­bású ünnepélyekkel egybekötött Honvédnapot ren­dez Pécsett. Augusztus hó 4-ikén a pécsi Nemzeti Színházban tartanak egy fővárosi és külföldi mű­vészek közreműködésével rendezett előkelő színvo­nalú estét, melyekre is évek a 19. honvéd pót/.ászlp­­gtj pargjrcsnpkng csnppp jegyezhetők elő. Másnap, agusztus 6-ikén (félelőtt Pécs szép sétaterén séta­­jjangverseny fpr­stik, ugyanaznap délután pedig a ggrpsljpz égész közel féléve Tettve-fensikon lesz e­gy pagygrápvu kerti-ü­nnep, a legkülönfélébb és UjVpfij nrogygnim­al. Lesz tréfás hadimúzeum, mu­­latványos-bartók- hadijátékok, élő salkk-játék, mely a világháborút fogig pfip­e.Mi szim­bolizálni, a gza'badbgn nipzj­p.legdgs, nagy kabaré szabad színpadnn- tapsiztgk és még sok látnivalót. A fontos sikerűnek ígérkező s a legnemesebb célt Szolgáló hadi-ünyésiségek iránt az egész Dunán­túl nagy érd#!'#* vintalkozik és valószinű­, hogy az egész ország kpviselve lesz a pécsiek n­ag­yarány a Honvéd­­napján. — Pánik a színházban. Az plünei Minerva­­szinházban tegnap alaptalan tűzriadó következ­tében pánik támadt, amely alkalomm­al tizen­heten meghaltak és több mint harmincan súlyo­san megspripett­ek.­­ Negyven embert agyonütött a villám. Bezdánból jelentik, hogy az ottani pokolgyári szi­­g­eten, ahol a psejrygplvnj cukorgyár nagykiterjedten földifri valmalf, vagy szerencsptkciDsft történt Eze­kéin a földeken tavgsz óta igen sole­ntiniká.? (dolgo­­zfjtt. Többnyire befdanigk, de sokan más közsé­gektis vittük le. a m­unkások egy nádból épített és náddal fedett kalvik­ábgyi lakta.- Néligny nappal Pjoplőtt, éjsza­k­a. tigiglm­ás vihar vonult el a sziget fölött- A spunkások mind behúzódtak a vihar elől a mely zsúfolásig megtelt. Éjféltájb­an a házikóba becsapott a villám, negyven embert agyonsujtott és sokat súlyosan össze­éget­ett. A se­besülteket a zombori kórhiázba hozták, ahol töb­ben közülök a halállal vívódnak. Aisierikgban letartóztatott német bankár. A Daily Mail newyork's tudósítója jejenti: Slerht Rudolf német unHippjost, a Chandlier és Társa, bankcég alelnökét letartóztatták. — Országos hi»dit(OHd«ZO WaUitás Ponsony­hShr A h­0?spnyi hgfi­gondozó infp?et I^­)ella főh­ercegasszony fővédnöksége alatt országos hadi­­gondozó kiállítást rendez, amely július 18-án, szer­dán délben 12 óra.Jvop a fém­ipari szakiskola duna­­parti épületében pojlik meg. — Egy könyv rekordja. A közhangulatra is jellem­ző Az a rekord, amelyet pay párisi regény éri pl- Honri ftarbysse Le feu cinta antopilitaris'ta regély'( hat hét alatt nem kevesellt), mint 120.00­1 Jildanybhao keli d. (Sz.) VILÁG 1917. julius IT. lg

Next