Világ, 1919. január (10. évfolyam, 1-27. szám)

1919-01-29 / 25. szám

Szerda —!____VILÁG 1918 január 29. £ flyokezcRéteóz dlMIRüli SZÍVSZl ik­ülffiS h­a nem cselekszik a társadalom, a kormány okü'őy-t alkalmaz Két héttel ezelőtt részletes statisztikát közölt a Világ az állásnélküli hadviselt szelle­mi munká­sokról. Addig 7000 hadviselt szellemi munkás várt elhelyezésre, azóta ez a szám 8200-ra emelkedett. Mindez csak az egyik egyesületnél bejelentettek szárma. Három nap múlva ismét néhány ezerrel emelkedik az álláskeresők száma, amennyiben február elsején bocsátják el a hadsereg köteléké­ből a 19—21 éves tartalékos tiszteket. A Hadviselt Szellemi Munkások Egyesületének egy bizottsága folytatott ma beható tárgyalást az ipari és kereskedelmi szervezetek kiküldötteivel. Az értekezleten egy permanens bizottság alakítását határozták el a szakmák szerint való állásbahelyezés organizálására valamennyi ipari és kereskedelmi szakma kép­viselőinek bevonásával. A gyűlés elnöke Bíró Andor főhadnagy közölte Böhm hadügyminisz­ternek egy nyilatkozatát, hogy bármennyire sze­retné is elkerülni, ha nem sikerül az állásba he­lyezést társadalmi akció útján meg­okt­a­ni, akkor végszükség esetén a kormány akk­oy-t is alkalmaz és kény­szerí­te­ni fogja a nagy cégeket megfelelő szöulit tisztviselő alkalmazására. Fazekas Ármin az OMKE nevében, Hegyi Albert a műszaki kereske­dők nevében, a de­­­ailikereskedők, a gabonakeres­kedők, a Magyar Vasművek és Gépgyárak Egyesü­letének a képviselői és még többen tet­tek prepo­zíciót az állásba helyezés megszervezésére. A jelen­legi rendelkezések szerint a háborúban alakult még oly sokat kereső vállalatok sem kötelesek új tisztviselőket alkalmazni. Azok a nagyvállalatok, amelyeknek sok tisztviselőjük volt felmentve, szintén kibújnak a kötelezettség alól. A központok egyetlen hadbavonult tisztviselőjüket sem vették vissza. Élesen fakad­ ki a vezetőség egyik tagja a h­adiany­agértékes­ítő r­észvénytársrilág ellen, amely a kormány több­i.... Z­­­ak halánvolt ígérete darára sem hadviselt egyénekkel tölt be a magasabb tisztviselői állásokat, hívnom bankérdek­ köré ki­tart­ozó magémvállalatok szabadságolt tisztviselői­vel. Hácz főmérnök indítványára elhatározták, hogy a szellemi munkások részé­re ipari tanfolya­mok megnyitását fogják sürgetni Kedves, jó férjem Weiszfe^rs %»ySa a pes ti 1 zr. hlrküzs^ji fődb­ora rövid szenvedés után elhunyt. Dr. Weiszburg Gyuláné Spitzer Ida Weiszburg Lili és Marianne. Temetés 1919 január 29-én, délután 8 órakor, a Kerepesi utt melletti temető halottasházából. Részvétlátogatások mellőzését kérem. NILTTÉR Mély megilletődéssel hozzuk a testvérek tudomására, hogy Ír. Em­itt Gyula testvér­ei.. Iliit vöm szb. páh­oly régi mester­­tsírja testvéri láncunk értékes szeme az örök keletbe költözött. Temetése f. hó 29-én délután 3 órakor lesz a kerepesi-uti izr. temető halottasházából. Emlékét kegyelettel őrizzük meg. Hs Sűtvös páholy, a nagy költő meghalt. Január 29-én, szerdán délután 2 ||3­ órakor a Nemzeti Múzeum csarnoké­ ^ Emléke örök lánggal fog előttünk m­wmmmmmmMmwm A Nyugat folyóirat mély fájda- raj fMi lommal tudatja, hogy szerkesztőbe­n és legnagyobb büszkesége jgg| | Ady Endre g -Saek­omi vezére vált ö munkássá­ ||| | gunknak a Nyugat bölcsőkora óta s gn | fejw szelleme vezérünk marad a jövőben *21 | pu isi ' Ezzel a fogadalommal búcsuzunk ^ Pj nagy halottunktól. Nem akarjuk öl Bj­üM elveszteni soha! 9S ram rfín *527352 olcsón vehet, ma­gas áron eladhat stíj. yc& Hischor Testvéreit néi, RiriMS* ). W !­ááWkmitoiiuM 1 ABnmmv&uás j Levesezőlapalvásra házhoz megyünk giaoimjat la.6O—23.— kor.-ig. . I 6 S 3 ** E S ®^5aeIten legsikeresebben kerü­l elő SZCnW-SZSmiBiSllMIll | S| , Jjij •ái.v-'A f’V Ik Budapest, IV. ker. Váel uiee­­­l -W 51 masilm. — A:: intézet eyCez rap IT2 &Ptf'fflliSl mfiktfdik. v egyseik'Hoattfisés. Egyedül ^ «8 - kesílliteknek rekapl­nlfilft*. Nagyobb szabásu Bérszántó-Vállalat (Keszvén^társasági alapon) létesítéséhez te­líte­tt, megfelelő kerestetik. ■A szükségekt, új szántógépek rendelkezésre állnak, úgy azok már a f. é. tavaszi szántási idényben munkába állíthatók volnának. Ajánlatok komoly és kifogástalan tőkések részéről .Bérszántó 3305* jeligére Hausenstein és Voglerliez, Budapest, Dorottya­ utca 11. küldendők. i­­ HD3EK Az egyetem nem veszi tudomásul a tanári kinevezéseket Holnap dönt az egyetemi tanács 1­4 Világ tudósítójától.) Ami it­ ismeretes, uied Lovászii Márton volt közoktatásügyi miniszter fe-i­­ratot intézett az egyetemi jogi karához, amelyben­ korszerű és tárgyi reformok sürgős megvalósításán­­ak szükségességét hangsúlyozta. Egyben több ne­­ves tudós kinevezése iránt való javaslattételre hivata fel a jogi kart. K­z­ utóbbi azonban a miniszter ki­­­vánsága elöl egyszerűen elzárkózott, amivel két* végtelenül beigazolta, hogy továbbra is kínai falat kivan emelni az igaz­i tudom­ányos étet és az egye­­­tem­i katedra közé. Kun­fi Zsigmond miniszter a forradalmi idők*' k­öz mél­tó erélylyel és elhatározottsággal egysze* men túltette magát az egyetemi autonómián, hi­­szen a forradalom nagyobb bálványokat is ledön­, lőtt, az államformát is megváltoztatta s ósdi intéz­mények, papiros form­ák nem akad­ál­yozh­at­j­ák­ meg a forradalmi vívmányokna­k a való életbe való átvitelét. A Kun­fi miniszter hét egyetemi tanárt nevezett ki a jogi karra, a magyar tudományos élet oly kis valóságait, mint Jászi Oszkárt, Hónai Zol Hánt, Vám­­birg Rusz­ ten­et, akikkel szemben tudományos ag­gályokkal nem léphetett fel az egyetem s igy pusze u­tán a kinevezés formalitásainak m­egsértés­ébez igyekszik belekapaszkodni. A jogi kar ülést tartott, amelyen azt a határo­zatot hozta, hogy tiltakozik a közoktatásügyi mi­niszter által történt hét egyetemi tanár ki­nevelte­tése ellen. Elhatározta a fakultás, hogy az új tan­­illőktől az esküt nem veszi ki és feliratot küld a miniszternek, akitől a kinevezések hatálytalanítását kéri. Ezt a határozatt a jogi kar m­egküldöttee hoz­zájárulás végett a többi fakultásnak is, amelyek azt a mai nap folyamán tartott k­i ülésükön tárgyalták le. A bölcsész kar teljesen magáéivá tette a jogi fa­kultás fenti határozatát s pártolókig terjeszti az­ egyetemi tanács holnapi ülése elé. Az orvosi fakul­tás azonban a kinevezéseket tudomásul vette. Az egyetemi tanács holnapi ülése hoz azután végleges határozatot abban a kérdésben, hogy tu­­domásul veszi-e az egyetem a miniszter leiratát, vagy szembeszáll vele, amely csetben megindul a harc az egyetem és a minisztérium között, amely­ben azonban csak ez utóbbi lehet a győztes. — Uj külügyminiszteri osztálytanácn*. A kor­mány dr. Baseli Imrét, ki igen jelentékeny és érde­mes munkát fejtett ki * főváros szociálpolitikai ügy* osztályában, külügyminiszteri osztálytaniceossá ne­vezte kti. -­ Magyar szocialisták Bernben, Bernből je­lentik. A szövetségtanács a berni nemzetközi szo­cialista konferencia bizottságát biztosította arról, hogy minden delegátus megkapja az útlevél-látta­mozást. Azok a lépcsők, amelyeket a nemzetközi szocialista bizottság Adler Frigyes osztrák­­szociál­demokrata érdekében telt, eredmény­nyel jártak. Garami magyar kereskedelemügyi miniszter tegnap Bernbe érkezett. A mi értsülésünk szerint a szakszervezeti tanács részéről Jászai Samu és Bíró Dezső utaz­tak Bernbe, ahová már meg is érkeztek. A szociál­­­­demokrata pártot Garami Ernő és Döhm Vilmos fogják képviselni, akik azonban még Budapesten időznek.­­ A Pesti Hírlap visszavonta a hadügymi­niszter elleni vádját. Ismeretes, hogy a Pesti Hír­lap múlt vasárnapi számában azt a vádat emelte Böhm hadügyminiszter ellen, hogy Mackensen ve­­zértáborn­agy lefegyverzői.1. seregének 150.000 fegy­­verét a Losoncot megszállva tartó cseheknek adatta ki. Ma azután a Pesti Hírlap a köztekedő h­írrel re­pa­rálja tévedését: „ (Fegyvert a cseheknek.) A Pesti H­ap vasárnapi számában ily címen hírt adtunk a Mackensen-hadsereg 150 ezer fegyveréről, mely Böhm Vilmos hadügyminiszter parancsára a cse­heknek adatott volna át. Sajnálattal meg kell ál­­lapítanunk, hogy a híradás megtévesztésen ala­pult, melynek lelki­ismeretlensége megbélyege­­zendő. Meg kellett ezt álla­pítálunk azért is, ne­hogy­ a forradalmi tömegeknek a Pesti Hirlap­ köztársasági érzületébe, irányának tisztaságáia vetett hite megrendülhessen. Lelkes az nagyszerű forradalmi hadseregünk és a pártkülönbség n­él­kül mindenki által nagyrabecsült had­ügy min­iszz­ter elégtételére és a közvélemény felzslogosít­á­sára ezt ezennel készségesen leszögezzük.“ — A Galilei-körben 29-én, szerdán egy­ , órakor Varjas Sándor „A fegyelem .■ címmel tart előadást. Mindenkit sávosan látnak I [! Áruk kivitelre tetnek. Esetleg kompenzáció ellenében. Aján- Telefon latok. Perjesz, Mihály, Budapest, VI. ker., 66—64 Andrássy-ut 74. Személyesen d. e. 10—12. ______________________ I ra TEORH Menyeter aj IH:­­ ANATOLE FRANCÉ: Boldizsár. Novellák. ... Ára K 1.20 | KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: Lánc, Lánc, Eszterlánc... Uj versek. ......... _. ... .. Ára K —.80 I , IO szintjei: felár. — Parté SS fillér. — M.’.jr - íjollietu J .V­.íg* B I könyvosztály»pau. i d« »aj * ' » jp­» s 000—r­COJiterUnaita-1 J m ad| ^ CS? jwrr lommal azonnali meg na IBI ’azokat: l’orjtsa h % i r*ru‘ jW a AAndráasy­­ , t &L w wi m va m­­eai alá kerül., 1 i A Martinovics-páholy mély gyász- Bj I Ady Endre 1 ^ a forradalmi Magyarország vátesze Halottunkat szerdán, január 29-én. jjafe •'ty délután két órakor kísérjük el a ejH f:St Magyar Nemzeti Muzeum csarnoké- H Lói a kerepesi temetőbe. ^ A megújuló Magyarország marad- ||| Az Alkotó Művészek és Tudomán­rag n­ytss Kutatók Szövetsége mély fájda- R­éw Endre | | | |

Next