Világ, 1919. február (10. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-09 / 35. szám

10 lun. itimiSr * VILÁG Budapesti értéktőzsde, Kedvezőbéé-, jelentés.ivkrp fó mai üzleti forgalom igen szilárdan indult és ez az irányzat végig megmaradt. A két Hitel és a­ Közúti, prt­­el jelentékenyebb érj­avulást. Korlátértékek kő- • fcül líéfollas, Ingatlanbank, Általános Takarék drá­­gultuik erűsebben, s a malom és hajózási papírok is 80—30 ‘ koron­ával magasabban zárulta­k, mint tagnap, ‘légid­o­kok, Auer, láng és Fegyver sz­intén a kere­te­ltébb impirok között s­zerepeltek. A befektetési piac tsendes­­maradt*. 1. 4 százalékos koronajáradék 87.75— n'd korona között váltakozott. A titkárság a következő folr.mokat közti: Magyar Hitel 1008— 998, Osztrák J.I­nel .711—705. Magyar b­ank. 755—750. Ideszámitoló­­bank 648-638, Agrár 788—744, Fabwik 827-316, Oldráky 517­-606, Hazai Bank. 514—608. Ingatlan­­c.r.r.l. 516—590, Forgalmi 475—472, Hwmec 388—382, ű­rszájtos tank 476—473, Mentar 505—303, Várorfe­i­­l­ervo 670, Földbirtok 280—287, Hazai Takarék 33050—17050, Általános takarék 700 -710,­­Aycsu­lt l­uetaj­ee-tl 2030—2060, Lipótvárosi 235—240, Kon­­kont­a 690—670, Gizella 620—615, Viktória 1320— 1350, Iícuvá-Miskolczi 1245—1240, Jieperini 1260- 1275, .izz-allerinei 546—570. Tégla és Cement 440- 444. 7'.:-ak-szén 760—760, Esztergom-Szászvári 866— 870, Kohó 1465—1475, Kőbányai tégla 660, Mágnesn 348. Áll.:'.­redi kőszén 2050—2060 o.fal.o 1010­• 1015, Urikázig 830—493, Kéku­rg 630— 535, Fegyver 625— 630, Ga­n­z-Danubius 2985—3015, Láng 402—410, Lip­­ták 105— 760, líhna 947—352, Schlick 405—403, t.­sák.v­íz U—­55, Röpüld 250—275, Adria 1750—1740, Atlan­tion 1290 1305, Jjc.U­.nte 1160—1200, Köztiia 601— 622 Városi 139—238, Déli Vasút 122—123, Alian­­xíj-.at 1911—997, Tröst 266—257, Brassói 532—579, Danii;­ 1085—1.095, Papír SIC—525, Spediiuu 575— 520, 7,S­o­óly—3000, Klolilá 516—52a1, Kőbányai sor 1.050, Cukor 3­26—3730, Anti' 830—340, Gumami 0. 5—925, Va­­sút-forgalmi 503—510, Guttmann 955— £■'16. Haii­ nyésető 1400. Telefon 726—729. Goldberger c.i. Oi­­.bgt/S í. törm­ető 7£0—735. Bar­cl­ 551—556, b!­.ta.iu 835—333. Marosi petróleum 466—470, Finitri­­ iv. 4350­—6000 korona. A központok személyi leszerelése. A Világ i.i,’’. szis­.áL-n ulégiriuk.. n­atív a h­áborus Ráz Já­rási szer­ v­azeink leszerelési ixiunn­nkUti megkezdőd­jék. és kaivsolAiokKs a lisztviselödk.­.’ najty­­k­-idc. s.b." i kérdést" ;s előt­érbe került. Ez ügyben­­kt * - ink kardr-­ intézeti Kan­fi Aladár kor­onán­y-bi­toti­oz, akit a napkorunyi, a RozjH.titok sz'e­ttélyi leszerelésével niz.olt mag és ü a követ* Lcíö I C'.'-iáResHési Íibcsútbílá rendelkesésik­kiiC —''“Sln.iííÁlVéi-üU, gjvukségcsntk tartom annak i'el'öniíiié'.'4 és hangsúlyozását, hogy tömeges fot­­.anond­ásokról és c&ocsátúr.okról*. egyelőre Beszélni 1. ?ai lehet. Érthetően arra törekszünk, hogy luc i­lbot lilésok a központok helyzetének megfelelő n:éz­tékben történjék ami az! jok’t.li. h..f..v .i lei­men 'ások mérsékeltebb ütemben következzenek •he. .mn eddigi, események igazolják, hogy az egt'1Z ven Joa ez az álláspont jut kifejezésre, mert hisz január hr­­vában a központok mindössze ötven tré,nrcntzt bocsátottak el. Ant­éla a kormány-ír vágót átvettem, a tradhlorinér.v Ttt. sem bo­csátott el tisztviselőt és az a 150 alkalmazott, *akik a nevezett társaság felt-elikülől kiváltak, ál* húsukat önként ntotfdolunk fel. Egyebekben inter­­.r.. több központt !Szán-bizottság, lutsali B­ízoUsúr harot/sálya. Ziták­,b­izousi v­isdőikkel koltektu szerződést kötöttek. ma tárgyaltam HV/fc hr­ileppel, a Gyapj. sic Ükökével és remélem, hogy a tisztvise­lit is rikoriul fogjuk megoldani. Aggolai hát nincs ok és türelemmel kell várnun)! időt, amikor a feccpontok szem­élyi­leg minden rázkód­atás­ nélkü!­légreh­ajljttl.. A néjegazdssági mintáz­ ek­m­ai helyisége. Az újonnan rehillitolt népgazdasági minisztérium helyisége — mint értesülünk — a földművelés­­ügyi minisztériumiban lesz. Szá­j-.nis vagyon cukor a csehek kezén. Sze­rencsi i ’ilés szériái az ottani cukorgyárból a csehek trá­dnisz va­gyon cukrot vittek el. A biztosítási magánvállalatok állami felügyalet alá lislyeisse. A bikócs­áti magán­vállalatok állami felügyelet alá helyezése tárgyában ma délelőtt a pénz­­ügyminisztériumbani Szende Pál pénzügyminiszter el­­nök­iíséret értekezlet volt. A pénzü­gyminiszter meg­nyitó szavai i­lá:i d dr. Koldáss László miniszteri taná­csos ismertette ez ötvennégy szakaszból álló törvény­­javaslatot. Gergely Tódor a javaslat rendelkezéseivel nagy­jában egyetért, ajánlja azonban, hogy az általános biztosit:'.--.’ féltél­­’ek német mintára szabályoztassanak, az életbi­.b­, i-. ; d!!!.•..• fraf­kok elhelyezésénél pedig az állampapírokban­­ didvoznedő százalék me­gfllapilását mellőzzék. Kraft­­. Pál és d­r. Ba­rányi Kálmán felszólalása után Pór Jakab csatlakozik Gergely javaslatához. Mó­dosítást ajánl a viszontb­iztosítá­s tekintetében. Hasonló értelemben s­zólaló fel dr. Egri Aurél. Szende Pál pénzügyminiszter kijelentette, hogy ez életviiztosítási díjtartalékoknál annak százalékszerű megállapítását, hogy abból mennyi helyezendő el ál­­lampkipk­okban, a maga részéről sem tartja szükséges­nek, a viszonybizto­sítások rendezése tekintetében elő­terjesztett módosításokat pedig hajlandó megfonto­lás tárgyává tenni. Az értekezlet folytatását kedden délelőtt 11 órára halasztott­ák­­el. Német-Ausztria át akar térni a márki­­valutára? Bériből jelenti tudósítónk. A Neue Freie Presse esti lapja vezető helyen állást foglal amellett, hogy Német-Ausztria mielőbb Híjén át a márkivalutára, mert a cseh és jugoszláv kor­mányok intézkedései után a koronavaluta Német- Ausztriában alig lesz fenntartható. A Presse azt kívánja, hogy a Németországhoz való csatlakozás kérdéseinek megvitatására a napokban összeülő bizottság ezt a fontos kérdést is vegye napirendre. A gazdasági kamarák és mezőgazdasági m­nkás­kamarák. Ma délután a föld mivel élt m­iniszer­elnök­­­ lésével sza­kértekezlet tárgyalta a gazdasági kamarák­­ és mezőgzdasági kamarák szervezetéről és működésé­ről kidolgozott két törvényjavaslatot. A miniszter­­ megnyitó szavai után gróf Samitich László, az Omge , elnöke kívánatosnak jelezte, hogy a gazdák és mini-­­ késők egy szervezetben tömörül­nek­ek. Kivetendő ille­­téket a kataszteri ti­zta jövedelem egy százalékát­­ ajánlja. A munkások képviselői: Beith és Nyisztor kilenc ro­átkor,vo., hogy a gazda- és minkáskam­arák e­gye-ihtessen­ek, de annak is, hogy a kamaráknak hi­­v­atalnok­ai legyenek elnökei és hogy hivatalból való tagjai legyenek Varga Jenő szükségesnek tartja, hogy törvény szabja meg a k­amarák hatósági hatáskörét, íróval adjon mű­k­öd­ésükn­ek tartalmat Rubiner­ Gyula,­­ Omge igazgatója Somssich­ gróf javaslatát indo­kolja meg. Nyiszter György és Sin­­ora János ragasz­­kodna­k ahhoz, hogy a gazdák és munkások kamarai szervezete•:­ külön legyenek. Brémst Jenő, az országos fődbérlő egyesület képviselője szintén külön bizottság kiküldését kéri a javaslatok módosítására. Nagy Sándor és Tím­a Károly az országos erdészeti egyesület kikildötteinek felszóla­lása után Guza Barna Miniszter megköszönve a szakszerű útmulatásoka­t, a P­eáei kórust a késő esti órákban berekesztette. A külföldi fizetési esszltözék átdolyozna. A budapesti Devizaközpon­t 1919. je­utár 7-ik­óti a kftvesteai jegyzést tette közzé­. Ratsferdam 667.75, ■ Berlin 198.25, Bukarest 292, Zürich 337.59, Chris­­tiania 45­.59, Kopenhága 428.50, Stockholm 473. A bőrök forgalmának uj szabályozása, A k­ereske­­del iMIIj.yl ír'uiszier­u -Népruházati Bizottság hu­juoli ácakra rolakitott ezakbijsottságát. ..Népruhiázak Ilis zokteág Bóripturi Osztálya" névvel önálló szervvé cla­­kitotta át s ide utalta a nyers és kétabőrák, valamint hdi'gyártási sszéáxn­y.-.gók forgalmát. Az erre vonat­kozó rend­eleteket un közli a hivatalos lap. sppen Szerkesztői Szedetek N’^jsilen. v^Sa.;TtttvJímh. N«ns kévfc iwosaa nerss. atmír. blyo­u* tatfc&tsm sscóttt bárautae kéziratot ('leveleit is) csak a papír egyik oldalára tessék irzis. H. 71., Batfapsot, Keinfich’, Egyd­am.ee irodaloaa­­történi&t'. 5 kötet. Franklin, feb. (120.—). A művé­szetek története. Szerte 'Ké­thy Zs. 1 k. Lampel (72.—). Tessék smt­quar.’to korosto­iasi. H. K. Kápassy, A m­­agy.­­ racofen­gy története. Wodlanor. (Közlekt ic-si­k:-ztilönmár); Szabolcsi. A törtekedi V ."eténota. H'odirr. r. (Közli Vödé 5: sz.sk­­könyvtár); szihely, A vusulcügy története. Athe­­naenan. Cl. 8. (Igya!!?, és Sí, ff. 3.;Ilán. Csak Sári késkép­pen felelünk. lup''- sév’talin h-velók­rs nem szoktunk. Tehát: akár a t’.­zba ópium, akár az ópium­tinktura egyformán mérges, akármilyen, nem kerül a szerve­­zetibe.­­ Vagyis megfelelő mennyiségből úgy is­ mag leh­­­et halni, ha az amibe,r megeszi. (D.) F. W., Budapest. A tüdőcsik­elusnit gyógy:'huto s ha meggyógyul, akár m­ednig ebédhet vele az ember, amint például Jókai és Gócába,­­akik minda­ketten co­ristyán-korh­óztak ne­m fiatalkorukban súlyos (vérköpéses) tüdőbetegségen estek át. A tü­dőasucs­­hurutot nem ism­ét ujságban gyógyíta­ni, orvosh­oz menten vele. Ha szegény, a tüdőbeteggondozók egyi­­kéhe­z (pl. VI., Dévai-után 15/a.) fo­rdulha­t, ott meg­­vizz­sálják. m­i­nden tanác­csal és utasítással, esetleg orvossággal vagy egyéb seb­eséggel is ellátják. (D.) fl. F. M., Naagyvárad. Kiütéssel bőrorvoshoz kell v­enni, egyszerű arckrém inkább ronthat, mint segít­het rajt.i. (D.) Gy. V., fdiskolc.. A nljak a következő mun­kák tanulmányozását: Bölsche, A természet­tudo­mány fejlődéstörténete. 2 k. Ford. Schöpfliin Aladár. Viriniklin. (Kultur­a és tudomány. ); Mikola., A fizi­kai alapfogalmaik kialakulása. Hornyánszky. (10.—); Bölsche, Az élet fejlődéstörténete. Ford. Fü­löp Zsigulond. Révai. (Világ-könyvtár.); Haeckel, A?, élet csodái. 2 k. Athéna.einn. (Természettud. könyv­tár); Madzsar, Darwini­zmer, és Lamar­ck­izmus. Deutsch. (Természet és társadalom). Madzsar, Az ember származása. Deutsch. (Természet és társada­­loon). Méh­ely, A származáalan mai állása. Toldi, Wattkor. A föld. és az élet verténsz*'. Ford. Sodra Sándor. Térni. tud. társ. (K. 20.—). isszákes. Valósaink, itoigy a mandula kivágása a hangján nem változtat, de biztosra az orvosok ezt nam igen merik ígérni. (D.) B. M. Budapest. 1. Townnyolcéves fin, ha löt. pentimé­tr magas, éppen altig nagy, mirevaló volna még „növesztéssel" kínozni? Egyébiránt nem is igen lehet növeszteni semmivel. Vannak, akik bízniuk a svéd tornában, ami legalább bizonyosan nem árthat, s­őt­ igen egészséges dolog. Ha van rá pénzük, meg­­próbálja a fetnaik velé. (D.) Hűvösvölgy. A levegő a völgyben is jó, csak ned­vesebb, mint a domboldalon. Ha a hely. eb . ..é nap­sütéses. font is igen, egészséges lehet a le’ . (D.) dwtrestíX ...... v t Sorsjegyekről. A, S., Budapest. A konverbáifil sorsjegyet beszerezheti a Budapesti Iparbank Frész-­­vénytársfiságnál (IV, Eskü-tér 3.) készpénzért, stail­­csünkerhe. s.-­el vagy kedvező havi részletfizetésre, 30 havi 6.25 vagy 24 havi­­8.35 koronás részletre. — A­ következő érdeklődők sorsjegyei nyertek: D. L. Barcs 7098/78. számú bazilika sorsjegy 15 kor. — T.K. Fo­nyód. 6089/84. számú magyar vörös kereszt sorsjegy 15 kor. —' V. B. Kiskőrös. JjOl6/23. számú bazilika' sorsjegy lö­lyor. — G. L., Budapest. 8065/45­ .számú jósziv sorsjegy ' K. F. F. Balatonszentgyörgy- 9&bTfi8. számú magyar vöröskereszt sorsjegy 17 tor. — E. O. Veszprém. 5019/78. számu­ bazilika sorsjegy 15 kor. ( H. J). Nagykáló. 5078/78. számú bazilika sors­jegy 15 kor. — A nem közöli érdeklődők sorsjegyet még nem nyertek. Felelős sz­erkesztíj: PURJSSZ BAJOS •­* .-v-v esp.SKStsux.zrzii*,\z.'rog.'r.awrrmsaujtm• • 1 ■ ■ fö ©IlJfi l.g®«i02S8 Ou6?LI8IS!PaJA HMI-U'MJ. :t.i*.rr IMWJOtt. 1,*W»«nWW GYÁRT AZ EGYSSÜLT izzó* r~\ ! VV''*”’ l-A*fiPA ÉS VtI­ LA­( ) * MOSSAGI fi.-T. N—^ UJPES’i | Vigyázat! \ CkI: a ..tuscs 11 fis*st : falk­asu lámpa eredeti. TUNGSRAM­»!i|P!18|)Pi!8!id IHRH 1 ■__________________ , ej r 5 «.*,i cn p viselt férfiruh­át é?i cipftt vermi i mim imnn« Angelus és Popper ItSlíSa^ííi-a |Ö a SUÜS&fl J?3t6a-utoa 7. Telefon 94*49, -oa/uvttvitzcnnM BOWn-'V. - ,v •mmiwnXSMJmrMm&cmrXTJIUrmKrti-.<.rrzv:■: '.m- M ! N­O­E­HIK Ö Mi­K H­O­R­D­O­Z EGY SZÁM ÁRKÁT GÁRDONYI GÉZA elbeszélése a „NÉPl­AP“-ban m m WM ...---------------------­T'iSl­Ata. é’ J­ET.SOR.1VGP MÁRKla,! Ii!h wagrjr ctSlHebben, helyt 5*ui!Iipe»t, clntl­$. — Érdeklődések »,Sxolld, jó** jeu­flóre, TE’írEU 2iír de tőjébe, a i\ Kerület, S*ervira­t^r S. «A zAns Kéretnek­. nyHtt.tr/-r-v-r-.- -\r. - .7-^'— --------------—APfwa'aawrju.-. , vuraiHttnKa. \sfmf ....... ÍJT ! ................ j*tndrdzey- ut az C.ttr n -cry­ tticu­s xrvh Minden ette Berky Lili fellépte I és a szenzációs műsor! J«3gyak vái.Ildiál, a yenstiraál és as Csises ezi­nn­ázjegyirodákban k­ezdeto pontban Ó díra&or. Vasárnap déluiia 3 órakor la. V arc, moll és karról dr. liecziner MíS­itsii-ísílí módszerint végleg, villannyal [Crist­oliávolitdni_ Pattanás, S szeplő, szemölcs, arcm­assage. Arcbőrfehéritő krém. I t'uder. Haj eltávolító. Kebelkrém. Hajssökitő. Email I borogatószesz teljesen elsimítja a ráncokat. Tanítvá­­­nyok felvétetnek. Goog Aranka, kozmetikai intézete iMehmed szultánnt 13. sz. Telefon: József 102—87 D |ii f'Jf avMR fiyBB-1'616 orrotti rendelőben l P kJ férfiak és belcg­£ né Sw thM 1U ráS iaS3 s»2? séjf©2 ssakazoriSea *D V&uB Se €/'Sf WS j y ó s y i­U a t n *s­k. S ainfiaHat biSnrit arsífáS és kavisiainSvét^ iaMss4 s* SJ SiArafit arlfea get ,í«RACLE' tt trv. vó­­de tt módszerával POLLÁK SAROLTA hajoltávo­­liscó specialista korm. intézőte (Andrássy-út 38. sz. I. e.m., Párisi áruházzal azainban Ártalmatlan, fájdalom nélküli karotta. Rögtöni hatis. Óvakodjunk minden mis kezelést® és utánzatoktól. Vidékre a szert utasítással diszkréten ktd­di. Fogad sgáss nap. 13 évi prakaiis r_ ArcássoSiLa, A regeailéa. Arcssssmxá B. i­.­n. ds«e* sségjégSitMk­ fch­seléa®. 4? 3iM§2$1, Józsi-körut 2. Rendelés este 7 id-ig |

Next