Világ, 1919. október (10. évfolyam, 96-122. szám)

1919-10-07 / 101. szám

Kec.d­ ­/ *— A Friedrich-kom­ány dunántúli útja. Friedrich István miniszterelnök Huszár Károly kul­tuszminiszter, Csilléri és Erekír miniszterek és több államtitkár kíséretében dunántuli körútra indul. Útjába ejtette Siófokot, Keszthelyt és utóbbi helyen hosszú programmbeszédet mondott. Vázolta a bol­­sevizmus pusztításait, az ország súlyos pénz­ügyi helyzetét és beszéde során­­azt a kije­lentést tette, hogy az öntudatra ébredt ma­gyarságnak akadt egy jóbarátja, Anglia, mely vállalta az ország élelmezését és szénellátását. Ez a bejelentése Anglia mellett hangos ovációt te­remtett. Beszédének egyik lényeges pontja volt még az a fogadkozása, hogy esze ágában sincs lemon­dani. Utána Huszár Károly beszélt. Nagykanizsán Ereky élelmezési miniszter jelentette hallgatóságá­nak, hogy „társadalmi úton megszerzendő békeköl­csön felvételéit tervezik, Zalaegerszegen Csilléry mini­szter tartott beszámolót eddigi munkájáról. Szé­­kesfehérváron át vasárnap éjjel érkezett vissza Buda­pestre a körutazó Friedrich-kormány. — Véget ért az angol vasutas-sztrájk. Londonból jelentik: Azok a feltételek, amelyek mel­lett a vasutasok munkábaállását elérték, még isme­retlenek. A delegátusok a vasutasoknak a munka haladéktalan megkezdését ajánlották. A Reuter­­iroda hivatalos jelentése szerint a vasutassztrájkot befejezték. — Iskolakönyv — csak kék pénzért. Í­gy olva­sónk írja: A Világ rámutatott arra a nyomorúságra, amely az iskolakönyvek beszerzése körül uralkodik s amely most az iskolaév elején sok ezer szülőnek keseríti el az életét. Legyen szabad megemlítenem, hogy egyes lelkiismeretlen könyvkereskedők ezt a nyomorúságot még azzal is tetézni igyekszenek, hogy iskolakönyveiket csak kék ■pénzért hajlandók árusítani. A napokban bementem egy Krisztina-téri könyvkereskedőhöz, hogy kis­fiam iskolakönyveit megvásároljam Amikor végre nagy­­nehezen sikerült a szükséges könyvnek kis részét meg­szereznem, legnagyobb megdöbbenésemre a kereskedő kijelentette, hogy" csak kék pénzt fogad el. Miniszteri fogalmazó vagyok, illetményeimnek (IX. fizetési osztály) elsején alig egyharmadát kaptam kék pénzben, az is ré­­­gen elment fára meg húsra, amely cikkeket köztudomás szerint más pénznemben nem lehet megvásárolni. Miből fizessem most a fiam iskolakönyveit? Váltsam be talán havi 725 korona fizetésemet valamelyik utcai zugtőzsdén 10% ázsióval kék pénzre, hogy a fiam iskolába jár­hasson? Tisztelettel N. N min. fogalmazó. — Szterényi József báró nyilatkozata, f­elkérettünk a következő sorok közzétételére: „A N­ap“ mai számában egy interjú jelent meg tőlem, melyre vonatkozóan, szükségesnek tartom kijelen­teni, hogy annak első része tényleg fedi az általam mondottakat, további része azonban részben egészen másképpen van visszaadva, amint én azt mondot­tam, részben pedig olyanokat tartalmaz, amiket nem is mondottam. Budapest, 1919 október 6. Báró Szterényi József. — Kapuzárás — kapunyitás. A házak kapui­nak bezárása és kinyitása körül mostanság egyné­mely bajok és zavarok vannak. A házfelügyelők és házmesterek tudvalevőleg a legutóbbi hat hónap alatt legalább huszonöt különböző rendeletet és uta­sítást kaptak arról, hogy este hány órakor zárják be a kapukat és hány órakor nyissák ki reggelt — viszont ez idő szerint egyik sem tudja megmondani, hogy a sok rendelet közül melyik van érvényben,­­így esik meg, hogy egyik ház kapuja már reggel öt­kor nyitva van, a másiknál még nyolc órakor is zárva látjuk. Ez az oka aztán, hogy ezekben a há­zakban például az újságokat csak későn, vagy egy­általán nem kapják meg a lakók, mert a lapkihordók nem­ tudnak bejutni, a házba. .1 rendőrség megte­hetne, hogy rendelettel szabályozza és egységesen állapítsa meg a kapuzárás és. kapunyitás idejét. .— Deli'ir'yjegyels kiosztása. A dohányjegyek ki­osztása dktéber 1'-ás .kezdőjül. A jegyek:­ a liaztbizottsá­­­­gok adják ki rendes hivatalos or­uk alatt és psilig: az I. kerületben, október 8-án, a II. és 111. kerületben, október 9-én, a IV., V. és X. kerületben október 10-én, a VII. kerületben október 11-én, a VIII és IX. kerü­letben október 13-án, a VI. kerületben és Újpesten, októ­ber 14-én. A háztulajdonosok (házfelügyelők) tehát a ré­szükre megállapított napon feltét­elül jelentkezzenek la­kóik dohányjegyeiért. A háztulajdonosok (házfelügye­lők) a lakóik részére átvett dohányjegyek és a szétosz­tási jegyzék átvételét aláírásukkal tartoznak igazolni. — Kivándorló osztrák tisztek. Az osztrák hadsereg volt tisztjeinek első kivándorló csoportja tegnap este utazott el Bécsből. A pályaudvaron nagy ünnepséggel­­búcsúztak tőlük volt társaik és a hivatalos fórumok. Összesen 10 férfi, 55 nő és 17 gyermek utazott el. A brazíliai kormány gondosko­dott róla, hogy ne csak jó fogadtatásban részesül­jenek, de jó elhelyezést és megélhetést is találjanak. — Szííih­ázi alkalmazottak ostroma a Theatre & Paris ellen. Pontból jelentik: Tegnap több száz szervezett színházi alkalmazott behatolt a Theatre de Parisba, amelynek igazgatója az igazgatók is a színházi alkalmazottak közt a sztrájk befejezésére nézve létrejött megállapodásokat nem akarta elismerni. Az előadást fél­beszakították, de amikor a rendőrség a Dehatolókat elti­­­­volította, újra folytatták­a nyilaatkozat. Felkértek bennünket a következő sorok közlésére: A budapesti lapokból arról értesülök, hogy a­ gróf Tisza ellen elkövetett gyalázatos merénylet után beszélgettem Kéri Pál hírlapíróval. Ez nem, igaz. Az igazság az, hogy Kéri Pállal sem a merénylet előtt, sem a gyilkosság után nem beszéltem, a rosszhiszeműen számbaa­dott kifejezéseket­­pedig rágalmazóim találták ki. Még kevésbbé igaz tehát, hogy én a gaztettet helyezettem. Tiszta lelkiismerettel fogom rágalmazóimat bíróság elé állítani. RinterbrüH, ott. 1. Hatvany Lajos. — Megkezdődtek­ az ügyvédi vizsgák. A pro­letárdiktatúra a legádázabb ellenségeskedéssel üldözte, sőt megsemmitette a magyar ügyvédséget. Felfüggesz­tette az ügyvédi kamarát és megsemmisítette az ügyvéd­­vizsgáló-bizottság működését is. A diktatúra bukása után az egységes bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság újra megkezdte működését a Kúria épületében. VILÁG 119. október 7. 4 LAPZÁRTA UTANI Wilsont idegsokkok gyötrik Bécsből sürgönyzik. A New­ York Herald párisi kiadása jelenti Washingtonból, hogy Wilson három napon belül kétszer kapott idegsokkot. Ereje jelenté­kenyen csökkent. Teljesen apatikusam fekszik és ál­landóan idegkrízisek gyötrik. Látogatást nem fogad­hat. Az orvosok kijelentették, hogy két-három hóna­pon belül Wilson politikai tevékenységre nem is gon­dolhat. § Megkötötték az olasz-francia munkás­szerződést Róma, október 4. (Szikratávirat.) Olaszország és Franciaország a munkásszerződést megkötötték. Az olasz munkások Franciaországban ezentúl ugyan­­azokat a jogokat élvezik, mint a francia munkások. (MTI.). « ~ Kolcsak eltünte­ segítőséget kap Páris, október 6. (Szikratávirat.) Úgy látszik, hogy Kolcsak seregének helyzete megjavult. Előre­láthatólag Kolesek az entente-tól jelentékenyebb tá­mogatást kap. Negyvenötezer fegyver útban van Omsk felé. A szibériai vasutat a szövetségesek fel­ügyelete alá helyezik. A francia pártok­ a bolsevizmus ellen Paris, október 4. A lapok jelentése szerint teg­nap a baloldali, politikai pártcsoportok az egyesült szocialisták kivételével kongresszust tartottak, ame­lyen követelték, hogy valamennyi köztársasági pol­gári párt együttesen járjon el a választásokon abból a célból, hogy a bolsevizmus ellen küzdjenek és helyreállítsák a szociális békét, a tőke és a munka kapcsolatával. (MTI.): SZÍNHÁZ, művészet (*) Hangverseny. Hétfőn este tartotta meg­nyitó hangversenyét a Filharmóniai Társaság Ker­ner István vezényletével. Műsoron Liszt I. Magyar Rapszódiája, Csajkovszkij Ill. Szik­­je, Strauss R. Till Eulenspiegelje és Beethoven­ Pastoraleje szere­pelt. A műsor előre a HumnuSzt játszotta a zenekar. A magas művészi színvonalú előadásokat lelkesen tapsolta a közönség, Kernert pedig már megjelené­sekor hosszasan és melegen ünnepelte. (*) Hilfmann meséi a Városi Szimalázban. Kedden este operaelőadás lesz ismét a Városi Színház­ban. Offenbach halhatatlan remekműve, a Hoffm­ann meséi kerül előadásra, ezúttal is abban az elsőrangú előadás­ban,­ amelyben a minapi repriz alkalmával a közönséget annyira elragadtatta. ('■'■) A vi­gszebb kaland vasárnapi előadása is a teljes sike­r jegyében folyt le. A Vígszínház legszebb víg­játék-estéihez méltó volt az újdonságnak az az előadása, amely fényes művészi sikert hozott Makai Margitnak és Kertész Dezsőnek. Általános magasztalásban részesül flareszthy Hermin stílusos nagymamája, Jonák­ Frigyes kacagtató Valentinre jóformán minden szavával hat, és ►alig van jelenete, amelyet nyílt színen meg nem tapsol­nának. (*) A nevü­ Ezisiház sikere. n­edgi­aszay Vilma esténként 6­7 dalt­ ad elő a Katti-színházban és a kö­zönség utána még mindig percekig tapsol, annyira extázisba hozza iledgyaszay szenzációs művészete. Birausz klasszikus zenéjz operettje, a Tavasz, a legjobb szereposztásban zajos sikerrel kerül színre, férges, a híres csellóművész játéka a legjobb, amit színpadon hal­lottunk. (*) Az­ operaházi előadások túlzsúfoltsága miatt a zenekedvelő, közönség ritkán juthat komoly ze­nei élvezetekhez. A Budapesti állandó hangversenytárs­u­­lat ezért sorozatos operaesteket rendez választékos mű­sorral. Az első, "operaest október 14-én kedden lesz a Zeneakadémiában. "Fellépnek Sebeök Sári, Raselbeck OlgaPilinszky­­Zsigmond,‘Tbrrcne Sándor operaénekesek és Báró Emil hege­düművész. Az élénk érdeklődésre való tfekttítatte?’ Itjáffl Sojós "a jegyeket, élőre váltani: Bárcípi!, Andrássy-ut. L ú* Kossuth "Lajos-u. 4 ."Tolna és ism­ét Váci utca 28. sz. 6—23 koronáig és a Zeneakadémiában. Szin bánat mai műsora. Operák 1z. Tosen .­l Nemzéti Színház. A vadkacsa. "Vigasduh­áz. Az ördög Magyar Színház. A sasfiók. Király-Színház­. A farsang tündére. Városi Színház. Hoffmann máséi. Uslvárosi Színház. Tériké. Vudrásly.úti Színház, Csöbör-Vödör, Müser. Bladách-Zzinká, Sámson és Delil­a. Budapesti Színház. A vasgyáron Boris-Szinház. Tavasz. Medgyaszay Vilma. , "Várszinh­áz. Sang és mód. NYT I.",T T­ÉR* ' ~ E rovatban körlöttekért nem vállal felelősséget . a szerkeszti­ség. Ifiaia im sj Ic arany és ezüst ékszereket, m­indenkinél martalabb árán vesz Sspi?, Király­ utca £50 MEkIETIROVAi ORFEUM i? IJ Kcy.deto /.6-IiOi. Vándorfecskék. Mérei Adoit és Zeikovin K­ola operettje és a kitűnő uj ezvnlinai és variete-mneor. E&30T Vasárnap 2 előadás­, délután 2 és este tol 6 órakor, NEMZETI ROYAL KABARÉ gliKAflg Dp. JOTZGER ..fyf IÖ| ‘beteg»egy ko­ Bpest, József-Hörut 3. ^ Mäht». rendelő-'utazót* rendel min-* Itendel reggel .iásSailk*. den férd­­­s női betegség: ollon 4 9-tol este 7-ig Budapest, Rákóczi-ut 32.1, cm H iSíl­PSil, aranyat, ezöstet stb. a fa^magasabb áron veszett ADLER J. élíszerász, V., DoroUya­tiSca 10. b — vatm 4 & forditást, es­tleg tanítást’ váll»! 81|Sfl colurani órákban köveniskoini m ää 1 v- fcor-> J6E3eí-tár 9. Ili. 8. SSSSXS AMERICAN BRINK SALOON VI. ker., Xoréz«körut 1S. sje. mm kwim 2 • zn­wm.»iL-1 ..T... -~—n,r--tmm­«nlT9 l’l twi ■ ■ ^ I Elsoracgu lnsas-fcooyai. ^ Oláh kvartett. k lilovszly-i­ísai jsaijyssvela-intézet megnyílt. Rtk­atások, naponta. Prospektust Kívánatra Küld Dr. FORSTNER GYAJL­ÁNHi igaztatónö, VI., Bulyovszky.utca 10. Telefon 571—93. isos ICersskesSelmi Fos­saló és Fogalmiaő listja. Budapest, VI. Anibrássy­ út 05. — Bvé­d, lol­aü­l, spanyol, olasz, rom­án, szlav, angol, francia, német­, stb. nyelveken. — Ugyanott nyelviskola. Szövethiány megszűnt! Készítek elegáns, szép férfiruholt raktáromon levő valéfit gyapjaszövetekból. Widder I. téniszabó, Budapest, IV., Varonk­as­ utca 20. — Telefon D3—70. — Alapít­tato­tt 1690. IllUlli llilllli i É. Megrendelhető a Vi­rg A IsKvetkező időkiőrök­konyvonatályttber­ben Jelennek meg. Október 10-én: Wasverman.i: 2*.r.cha­ntená­ta. Szodérmónii Anna fordítása.." Regény ket k­ötetben. Ára 31 korona. Október 17-én : Jean Christopfi Párisban*.A regényén­^us barom te­jes köötete. J. A svinci vásár. Aca­­8 korona. Antoinette. Ara 12 kor. tr. .Egy várisi ház. Ára 18 kor. Rózsa Géza forditása. A három kötet együtt fb Korona, ~Mutf é$ Jövő K ^ata, x'la* M**TM* m^R:vatai! mZnsZcn isfs&gufusna!. JPaamamixzti­.­viiea fi. Ei&iyufalbb k&u&vujjdoms&@®fc l Megrende­hető a Világ könyvosztályabm fSMesi mro, XEEIKE. Vidéki történet 3 felvonásban. Ara­b kor. A Belvárosi Szinház újdonsága It felsierb fealand. Vigjáték . bárpai felvonásbam „/ fordítói tas. Heltai Jenői Ara G kor. a Vigszinház újdonsága

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék