Világ, 1920. április (11. évfolyam, 79-104. szám)

1920-04-13 / 89. szám

Kedd­ i csolatosan felveszik a harcot. Evésből 15 tagú bi­zottságot k­üldtek ki, amely tárgyalásokat folytat a főváros különböző kerületeiben a kiskereskedők tagbizottaival, a megejtendő jelölések felől Szanatórium a Svábhegyen. A svábhegyi szanatórium tízéves szendergés után végre a komoly megvalósulás stádiumába lépett, ugyanis a svábhegyi szanatóriumot megvásárolta a Liget-szanatórium rt. és már az idei nyáron nagy átalakításokkal moderni­zálja és mint Svábhegyi szanatóriumot üzembe he­lyezi, a Liget- és Park-szanatóriumok jól ismert európai nívójának megfelelő orvosi vezetéssel és el­látással. Bizonyára sok-sok híve lesz egy magyar, itt a főváros közelében fekvő ,,Laliman"‘-szanatóriusá­­nak, amelynek nagy egészségügyi fontossága mellett nagy közgazdasági jelentősége is van a rossz valuta, miatt olyan drága utazások idejében. A Liget-szana­tórium rt. ezen­­vétel és a beruházásokra szükséges nagy összegek financírozása céljából kilemillió koro­nával felemelte az alaptőkéjét a szombati, április hó 10-iki­ közgyűlésén. Az igazgatóság az alaptőke fel­emelését a jövő .hó elején fogja végrehajtani. A Budapest a wieni személyha­jó­járatok meg­indítása. A Pólgári- és Tengerhajós­ási Rt. igazgatósága közhírré teszi, hogy a személyhajójáratokat Budapest és Wien között folyó évi április hó 17-én mindkét irányban megindítja. A hajó az együletmileg kiadott menetrend, szerint a fenti naptól kezdve minden hétfőn, csütörtö­kön és szombaton délután 0 órakor indul Budapest Sütyös­ térről és Vác, Esztergom, Komárom, Gönyü, Po­ Zsony és Slam­burg állomások érintésével minden kedden, pénteken és vasárnap délután 4 óra 15 perckor érkezik Wienbe. Wienből a gőzös minden kedden, csütörtökön és szombaton reggel 7 óra 30 perckor indul és ugyan­­­­ezen állomások érintésével este 8 óra 45 perckor érkezik Budapest Eötvö­s-térre. A menetdíjak, podgyászdíjak, stb. (Amint a be- és kiviteli engedélyekre vonatkozó szabások az igazgatóságnál,­ illetve a hajóállomások pénztárainál tudh­atók meg. — Itt említjük meg, hogy a Budapest—wieni személyhajójáratokkal szállított oly podgyászküldemények után, amelyek vámkezeltetnek, vámvizsgálati díj esedékes. Vámvizsgálati díj fejében podgyászdarabonkint 4 korona szedetik be a feladási ál­lomás pénzértékében. Az utasok által magukkal vitt ké­­zipodgyászdarabok után ezt az illetéket nem kell fizetni. Valutapiac. A valutapiacon ma feltűnést kel­tett a márka áremelkedése, amely 415 koronáig ug­rott fel. Egyébként lényegesebb üzlet nem fejlődött ki. A bécsi kifizetés olcsóbb lett. Köttetett: Napóleon 78­1—800—760., Font 825—850—820. Dollár 225— 227—215. Francia frank 1700—1500—1400. Márka 104—415—370. Lila 920—980—870. Rubel 304— 318—385. Lei 350—300—3­30. Sokol 310—321—290. Svájci frank 3800—3850—3600, Dinár 630—641 - 620. A gyógynövény-termelő- , és értékesítő tan­folyam megnyitása. Ma délelőtt nyitotta meg Slubinek Gyula földmivelésügyi miniszter­ a földm­ivelésügyi mi­nisztérium Gyógynövény- és Paprika-Kirendeltsége ál­­­tal rendezett háromhónapos tanfolyamot, amelynek célja, hogy a középosztályunk azok a tagjai (tisztviselők, ka­tonatisztek,, stb.), akik új elhelyezkedés előtt állanak, megismerkedjenek ezzel a­ jövedelmező termelési ággal. A tanfolyam egyelőre 42 hallgatóból áll, noha sokkal többen jelentkeztek. A hallgatók túlnyomó része állami tisztviselő és katonatiszt. A német birodalmi bank állása. A német bi­rodalmi bank legutóbbi, március 31-iki kimutatása a bankjegy- és kölcsönpénztárjegy-forgalomnak a negyed­évi zárlattal kapcsolatos nagyarányú emelkedéséről szá­mol be. A bankjegyforgalom az utolsó héten 1823 millió márkával 45.170 millióra, a kölcsönpénztárjegyek for­galma pedig 772 millióval 13.731 millióra emelkedett. A múlt évnek ugyanebben a hetében a növekedés 1350 mil­lió márkát tett ki, az eddigi legnagyobb szaporulat pedig 1919.­ decemberének utolsó hetében — 1755 millió márka volt. Bécsi értéktőzsde. Uccuból jelentik: A spekulá­ciót ma nyomott pénzviszonyok tartózkodásra indítot­ták, de az irányzat ennek dacára szilárd maradt. Állam­­vasút 00,­Bkoda 70, Salgó 100 koronával emelkedett. Em­lítésreméltó tehermentesítő eladás csupán Alpine­­részvényekben volt, amelyek erre 105 koronával vissza­mentek. A kulisszban átlag 10—30 koronás árjavulások voltak. A korlát­értékek egynémelyikében a forgalom megkönnyítése céljából mától fogva úgynevezett „folyó-­ forgalom“ is lesz kisebb kötési egységekben. Ezzel kor­­látpapírokban az üzlet megélénkült. Bodenkredit 2600 (+ 50), Dunagőzh­ajózás 13600 (-150), Poldikohó 3150 (+ 50), Fante 10.800 (+ 50) koronát ért el. Steier Magnezit 050 koronáig emelkedett. Valutaértékek a sza­badforgalomban javultak. Lebélyegzetten koronát átme­netileg 90-ig kerestek. Márka 443, Lei 400 és Cseh ko­rona 343-ig emelkedett. K­lső jegyzések: Anglobank 930, Hankverein 900, Bodencredit 2000, Osztrák hitel 1110, Magyar hitel 1010, Süinderbank 1128, Uniojibank S95, Államvasút 4500, Alpine­ 3820, Skoda 3330, Krupp 1010, t­­éli vasút elsőbb*. 1325, Salgó 8000, Rima 3570, Lom­ba­rd 1m2, Török 2086, Szlavónia 1800. Zárlat: Osztrák Aranyjáradék 204, Osztrák koro­na­járadék 03, Májusi Járadék 98, Februári Járadék 02.25, Magyar Koronajáradék 118, Török sorsjegy 2080, Auglóbank­­92­, Magyar Bank 1402, Bankverd­u SOS, Mer­cur 934, Osztrák Hitel 1114, Magyar Hitel 1054, Magyar Jelzálog 702, Sü­nderbank 1148, Osztrák-Magyar Bank 5900, Unienbank 903, Zivnó 1048, Adria 9500, Gőz­­haji: 13.400, Államvasut 4565, Délivasút 700, Allamvasut élvezeti jegy 3015, Aussigi 8000, Klotild 2420, Siemens 1948, Alpesi 3000, Bánya és Kohó 11.300, Féltén 6630, Krupp 1000, Poldikohó 3148, Prágai Vas 7750, Anna 3480, Skoda 2970, Fegyver 4200, Esztergom-Szászvári 3100, Felsőmagyarországi Bánya 4990, Rositzi 3300, Salgó 7740, Trifaili 3850, Magyar Általános Szén 7800, L­rikányi 4300, Veitscher 15.000, Daimler 1550, Ruston­­2478, Kanté 10.800, Kárpáti 10.750, Galícia 13.300, Schoeller 7100, Magyar Vasúti Forgalmi 1403, Budapesti Fa 1720, Dollár 242, Lei 393, Líra 9.35. A külföldi devizák: Zürich, ápr. 12. Megnyitás: Berlin 10.35, Prága 8.90, Bécs 2.65, osztrák bélyegzett bankjegy 2.70. Zárlat: Berlin 10.40, Hollandia 216, New­­york 5.50, London 22, Pária 34, Milánó 21.50, Brüsszel 36.50, Kopenhága 104, Stockholm 121.50,­Ch­ristiania 109, Madrid 08.50, Buenos­ Ayres 245, Prága 8.90, Bécs 2.65, — Bécs. Amsterdam 8100—8110, Berlin 430—433, Zürich 3830—3855, Christiania 4225—4230, Kopenhága 4000—■ 4005, Stockholm 4825—4830, Márka bankjegy 429—432, Lei bankjegy 335—337, Lewa 320. Svájci bankjegy 3825 —3830, Francia­­bankjegy 1375, Olasz bank­jegy 825, An­gol bankjegy 850, Dollár 210, Romanov-rubel 270. De­vizák a szabadforgalomban­: Zágráb 110—153, Budapest • postatakarékpénztár 90—112, Magyar lebélyegzett­­ ko­rona. 103—117, Prága 325—345, Varsó és­ Krakó lengyel márka 132—144, cseh ötezres 330—350, kisebb bankjegy 335—355, Dinár 575—025. VILÁG 1920. április 13. ft NYILTTER E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség, Arány­a!, Briiliánsf 9 szyungyöket meg mindig Vrhmp!ZPP ftanfi IV" Kiro!y legmagasabb árakon vesz hSCN­U Uiraly-ut23 Központi Városház, főkapu mellett* Hungária fürdő kádfürdői Előkelő Hixus fürdők I teljesen HS/iNlilSf21! minden kényelemmel. I átalakítva füiáy'ÍJiííflil. H a m m a n - ffirdék. Or. HITZGEB UÉO _ „ Vájj tézete férfiak Bpest, József-Korut 3. w ^ OS nők részére fényképészeti szaküzlet Cél Budapest, VII.,Rákóczi út 948 Eladás nagyban és k­icsinyben ! SZAKORVOSI vérgyógyitó rendelőintézet VII., DOHÁNY­ UTCA 39. - Rendel: t1-d-ig és 1-7-ig. Egy főúri komplett jávorfa hálószoba azonnal eladó. Cím a kiadóhiva­talban megtudható. Megtekinthető délután kettő és három óra között. Feltünően gazdag választóit t vemeFtszéjp nyak­ban di&k, mpI fchétnntsmUeb, bexcS&gambfi és xíd­ebben Nyafck endöhúz TV. p Kigyd-ufca 5. (Klattld jjxzloter) 1 2s V., X9edF* Tevamc-utca £zdm. JYa?jylojamt triaddis Kigyó-iz. 5 alatt­i 'V é aranyat és czHst­lUtmhansekszert túr^vavat W J|A av vasabb napi úrban ^ veszek. Schiller*, IV., Kecskeméti­ utca 11. BXa és mindennap PAI | AY ANNA BO.Sykiri*. táncprimadonna és művész­­* A növendékei vendégjátéka, valamint a rendkívül nagy áprilisi műsor. — Kezdete este fél 8 órakor. ROYAL-ORFEUM Minden este fél 8 órakor ZSUZSA Zerkovitz-Hármaik szen­zációs operettje. Brothers Mack, Sisters Merkel, Jegimar Richards, Pilár és az összes színházi és varieté-attrakciók. ROYAL-KABARE !v&­­ díj műsor. Kővár­y Gyula kontorál 1­­­5*10 holdas kisbirtokot keresek CO’LpjULpj/• 1. Villanyos vagy vasut mentén egyórányira rUaCiluhOiV. legyen a fővárosból. *1. 5—6 szobás épület legyen a biu­okon. li. Szőlő vagy gyümölcsös is legyen hozzá. Szives aján­­jcí igevel a kindó­latokat „f­luyOi.Ud ruvatalba kérem­nél drágábban vc.«. SZÉKELY EMIL ékszerüzlete, Bpest,Király­ u. 61. Teréz­­templommal szemben. Tel. József 103—35. Címre tessék figyelni !" T"^ •1 ' 1 1 MODÉRA és ARTIQUE LAKÁS­BERENDEZÉSEK alkalmi árban: N­AGY ZSIGMOND, BUDAPEST, TE. LÁZÁR­ UTCA 3. SZ. „Repülő” HoUzer Lajos Rákóui-ut 18. szám. Telefon József 121—57. Illatszerek, kozmetikai, pipere és háztartási cikkek, kötött-, szövettanak, italok és gyarmatáruk eladása. at,ejyfcs£tX* és kicsinyben. RRRINSAN---*^ IR U U­­ IV U U IV bádog-dobozokban ismét kapható. HARRY-MŰVEK «£$££ TSTC'F'l'iru A^Tim­eA József 41-59. Városi KERTEK ÉS TÁKSA irod­a:V.­Alkotmány­vegyészeti gyára. utca 19. Tel. 72-11. VIL­Á­G KÖNYVOSZTÁLYA Budapest, VI., Andrássy­ ut 47. Minden könyvet az eredeti bolti áron szállít. Legcélszerűbb a könyvek árát postautalványon, előre beküldeni, mivel utánvétküldésnél a könyvek is később jutnak a meg-­ rendelt birtokába, meg a portój költség jóval magasabb. Portokoltség csomagoknál ...... 6.— K Ajánlott küldés mellett ....... 4.— K MEGJELENT ÚJABB KIADÁSBAN SZA­BÓ DEZSŐ regénye AZ ELSODORT FALU A magyarság mai fájd­almas életén­ek gyönyörű, igaz, megrajzolása, egy mélységes vidéki, tragédia keretében. A-­i­éc hatalmas kötet­ára............... ... ............. . 80 k.pr. OAZ S Rondoli Nővérek A csodás fizelemességűi és gyönyörű tollú világhírű francia írónak újabb könyve, ára ........................................ 28 korona Szenzációs újdonság! SERAC MATILD regénye levágott Kéz Leslie Dick a londoni detektívek királya lés Európán át hajszolja a drágaköves, levágott női kéz birtokosát. A hatalomi kötet ára .................................................. 60 korona MOST JELENT MEG Dumas: A javai orvos Gróf Monte Christo szerzőjének j­árat­­lanul izgalmas regénye, ára 30 korona. Kissi!!5.:A SAURÓRA félhavi szociális revü legújabb (ápr.1.) száma főszerkesztő: Gisswein Sándor Főbb tartalma: Nemzetközi élet A tartós békét bizto­sító szervezkedések. Külpolitikai szemle. ■ —* Szociál­politika: A külföldi lakásügyi törvényhozás. — Vallási élet: A proletárdiktatúra vallási politikája. Foerster: A zsidókérdésről. — Társadalmi politika: Az orosziorra- Tzábora gyökerei.­ Ára 10 korona. Uj ANATOLE FILQNCE - kötet Bergerd­ ur Párisban Fordította: RÉVÉSZ ID­Á L a. regényírás nagy mesterének uj remeke, ára 30 kor. Angol nyelvismeret tanító nélkül Fonetikus angol-amerikai társalgási nyelvtanítás. Magántanulók számára tizenkét füzetben. Szerkeszti: Székely Dávid. Megjelenik minden hó 15- ös utolsó napján. Egy füzet ára 15 szorona. Az első füzet megjelent. Szenzációs újdonság? Most jelent meg! H. G. WELLS : EMBEREK A HOLDBAN A világhírű író egyik legérdekesebb és legizgalma­sabb regénye. Ara művészi színes borítékban 28 K w°4‘ Mark Twain: Wicklow, A kém és más történetek Fordította Bálint Lajos. 8 élvezetes, humoros elbeszélés. A Modern Könyvtár 06 20—628. száma. Ára 10 kor. 50 fillér Minden kötethez a 10% könyvárusi pótlék járul. Most jelent med­. Magyar Elek: J­áratlanul kedves novellák a tóvárosi v­ldorból. Kónyadán-Pesti históriák

Next