Világ, 1920. szeptember (11. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-19 / 222. szám

6 1920. szeptember 19. VILÁG — A kommunista bűnügyek statisztikája. A­­proletárdiktatúra bukása után az ügyészség Markó­­utcai fogháza szűknek bizonyult a bolsevista foglyok befogadására, s ezért a belügyminiszter elrendelte, hogy a Szerb-utcai zálogházat alakítsák át fogházzá. Majd később, am­ikor ez is megtelt, megnyitották a Conti­­u­tcai fogházat is. A­ budapesti ügyészség múlt év augusztus hónapja , óta összesen 27.278 bolseviki ellen indított eljárást, akik közül 5000 volt letartóztatásban. Az 5000 bolseviki fogoly közül körülbelül 3300 embert szabadon bocsátottak, mert bebizonyult, hogy a feljelen­tések alap nélkül voltak, csupán bosszúból. Ma, egy év leforgása után liszten áll előttünk az a kép, hogy hány bolserviki ellen indult meg eljárás és mennyit találtak büdösnek. Az ügyészség statisztikája szerint a 27.273 vádlott közül 10.420 ember ellen indult meg az eljárás, ezek közül az eljárást 14.745 esetben, szüntették be és csak 2175 bolseviki ellen folytatták le az eljárást. Az ügyészség 2016 vádiratot adott be, amelynek alapján a büntetőtörvényszéken szeptember hónap 9-ig 737 em­bert ítéltek el, 60 vádlottat felmentettek és 81 ellen szüntették meg az eljárást. A büntetőtörvényszék bol­seviki ügyekben ítélkező hét tanácsa előtt m­ég 490 vádirat fekszik, tehát ugyanannyi van még elintézetlen, mint amennyit már elintéztek. A mai napig összesen 530 vádlottat ítéltek el rövidebb és hosszabb tartamú fegyház- és börtönbüntetésre és 36 kommunistát végez­tek ki. A halálraítéltek közül 2-nek kegyelmeztek meg. Az elítéltek­ közül 219 kommunista töltötte ki bünteté­sét, azonban ezek egy részét nem engedték szabadon,­­hanem internálták őket. Az ügyészség körülbelül októ­ber végéig valamennyi vádirattal elkészül, úgy hogy a törvényszék gyorsított tanácsai az összes kommunista bűnpöröket jövő év január vagy február végéig letár­gyalják . A tamár bűne. Megírtuk néhány nappal ez­előtt, hogy Schmied György­, az aszódi intézetben alkal­mazott d­ktatótanár, Budapesten a Dunába ugrott, de kimentették és a Hekus-kórházba vitték. Onnan teg­nap elbocsátották­, mire eljött a rendőrségre és önként­­ jelentkezett. Elmondotta, hogy az aszódi javítóintézet-­­­den 15.000 koronát adtak neki azzal a megbízással,­­ hogy Budapesten cementet vásároljon, de ő a 12.000 koronát tizenkét nap alatt elmulatta és ezután, ami­kor kijózanodott, a Dunába ugrott. A rendőrség a sze­rencsétlen embert előzetes letartóztatásba helyezte. — Aki lopásból élt, Popper Samuné foglalkozásnél­küli munkásr.l, akit már előzőleg különféle bűncselek­mények miatt tizenkét évi fegyházra ítéltek, ma újra a bíróság elé került lopás miatt. Zakariás táblabiró ta­nácsa bűnösnek mondotta ki Popper Samunét és négy érfi fegyházbüntetésre ítélte. — Kassza túr­ás. A vezérkari főnökség beszerzési csoportjának irodájába ismeretlen tettesek betörtek, a Wertheim-kasszát megfúrták és 380.000 korona kész­­pánzt elloptak. A rendőrség a tetteseket keresi. — Menetrendváltozás. A Déli vasút közli, hogy Budapest d. v. és Nagykanizsa között Budapest d. v.-ról reggel 6 óra 35 perckor a Balatonra induló 202/a. és a Balatonról este 10 órakor Budapest d. v.-ra érkező 203/a. tz. gyorsvonatok és a Budapest d. v-ról délután 12 óra­ 26 perckor induló 210, valamint a Budapest d. v.-ra délután 4 óra­ 20 perckor érkező 205. sz. sze­mélyvonatok közlekedését f. hó 19-től kezdve vasárna­pokon beszünteti. E naptól kezdve további intézkedésig vasárnapokon Budapest d. v. és Nagykanizsa között csakis a Buda­pest d. v.-ról reggel 7 óra 25 perckor in­duló 208. és a Budapest d. v.-ra este 9 órakor érkező 207. számú személyvonatok fognak közlekedni, melyek közül a 207. sz. vonat e napokon Sza­badbattyén és Lep­sény állomásokon meg fog állani. A Hajszálakat hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja, felelősséggel. Pollik Sarolta (Andrássy­ út 38. T.­ Miracle hajóttávolitószer szétküldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás.­­ Szépít, fiatalít­ori Crém, púderek, szappan. Haj­­eltávolítás, Goog kozmetika, Múzeum-körút 13. (♦) Az utahi lány. Van az angol operettnek egy fajtája,­ mely mindenesetre közelebb áll a varietéhez, mint Köz­épeurópa operett-közönségéhez. Ebből a faj­tából való a Király-fizinházban ma bemutatott operett is. James Tanner, Az utahi lány szövegírója, nem mér­hető ugyanazzal a mértékkel, mint a mi librettistá­ik; ő épp úgy nem szövegíró, mint hasonló célú angol kollé­gái, akik lényegükben nem egyebek puszta alkalom­­csinálóknál. A szövegíró dolgát voltaképpen a színház és a színészek végzik — Angliában. Ott a kiállít­ás pompája, a karok és a színész-artista-trükkök halmo­zása toldja meg, sőt pótolja a szöveget, amivel a Ki­rály­ Színház természetesen — jórészt — adósunk ma­ I­ránt. Ezt ma a középeurópai színházaktól nem is lehet­­ rossz néven venni és igy a pótlás-toldás nélkül maradt szöveg unalmával és kornirt naivitásával sem tehetünk j­egyebet, mint­­hogy: megbocsátunk. Az igazi csalódást nem is a szöveg, hanem a zene okozta. Sidney Jones és Paul Rubens bágyadtan és kimerült invencióval használ­ják ki a librettó által kínált szerény alkalmakat. Leg­többször nem is önmagukat, hanem technikailag tovább­fejlődött európai utánzóikat ismétlik csak. A Gésák és a Hollandi lány komponistáinak semmi, de sem­m­­i mon­danivalójuk nincsen. Néhány ügyeskedő ragtime az unalomig ismert dzsigg-ritmikával, néhány sz­apharm­­­edes kórus — ez minden. Az embernek egyetlen me­lódia sem marad a fülében, talán csak egy metronóm­nak vegyesen tébolyult ketyegése. A második felvonás­ban, finoman beleszőtt cellakíséretével, kellemesen válik ki egy duett az egész zenei quodlluetből. Ezt is Rátkai írta. Általában, ami menthető, azt, Rátkai menti egész este. Burleszk ötletei, kifogyhatalan humora, táncos kedve a szöveg unalmáért és a zene hiányáért is kár­t pótolnak, amiben csaknem egyenrangú segítőtársa: La­­tabár. A hölgyek közül Somogyi Nusi nagyon mulatsá­gos, Tóth Bösk­e pedig énekben,­ táncban és előadásban is finom és tetszetős. Kár, hogy Péchy Erzsi nem jutott olyan szerephez, melyben szépségén és kellemes hang­­ján kívül egyebet is adhatott volna operette-képességei­­ből. Hálásab­b feladat jutott Ihász Aladárnak, aki sze­repét sok természetességgel, könnyedséggel, főleg pedig rokonszenvesen aknázta ki. A karmesteri polcon Nádor Mihály, az új dirigens igyekezett lelket önteni az el­­alélt,angol partitúrába. A közönség sokat és melegen tapsolt az operett főszereplőinek, elsősorban pedig Horkainak. (.a.) (*) Magyarok Berlinben. A magyar színészek és egyéb művészeknek olyan sokasága tartózkodik most Berlinben, ami példátlan a magyar kultúra személyi történetében. Berlinbe rándult magyarjaink azonban nemcsak a világvárosi élet kedvéért időznek az ide­genben, legtöbbje ott is keresi meg kenyerét és leg­többje­ sikeresen folytatja itthoni szereplését, illetve fog­lalkozását­. Medgyaszay Vilma jelenleg ugyan München­ben vendégszerepel, de nemsokára szintén visszatér Berlinbe, ahová fényes szerződés köti. Róbert Jenő , a Westendben a hónap elején nyitotta meg új irodalmi kabaréját, mely legnagyobb sikerét Karinthy Frigyes egy kis egyfelvonásosával és Huszár Károly, Budapest népszerű Pufijának fellépésével aratta. Itt van Kálmán­­Imre is, akit a „Hollandwerlchen“ sikere még hosszú ideig fog Berlinhez kötni. Zóttor Dezső, a budapesti Opera volt igazgatója a napokban szerződött el a német állami Operához, ahová átmenetileg Rózsa Lajost is meghívták. A Wintergartenben táncol Nirschy Emília és ugyanott nagy sikerrel játszik estéről-estére a bu­dapesti Montag Ilona, természetesen magyar darabban, Földes Imre egyik vígjátékéban. A Nemzeti Színház két művésze: Somlay Artúr és Várb­ornyi Mihály filmeznek. Az előbbi éppen most alakítja III. Napóleont a Neutrál­­gyárnak, V­árkon­­yi pedig a May-gyárnak a dolgozik. Ugyanitt filmezik dr. Fodor Oszkár, a székesfehérvári színház igazgatója és itt van Antalffy Sándor is, aki ezúttal a saját filmvállalatának játszik. Mozistár lett itt Berlinben Marton Erzsi, akit­ Pesten a Magyar Színház­ból ismer a közönség és akit berlini útjára a férje, Balla Kálmán volt színházigazgató­­ is elkísérte. Feltűnően sok magyar­ zenész is jár Berlinben. Itt koncertezik Zsigmondy Gábor és felesége, Kabos Ilonka, azután Balogh Ernő, a Medgyaszay­ Színház volt karmestere és Sándor Árpád. Hosszú ideig itt élt Krausz Mihály, a Marika szerzője, aki azonban egyelőre eltávozott Ber­linből, állítólag Lengyelen szagba utazott pihenni. Van­nak itt természetesen még többen is magyarok, színé­szek­, festők és egyéb művészek, akik azonban csak mint átutazók, mint kotellakók szerepelnek, mint ven­dégek, akik még nem tartoznak a dolgozó Berlinhez. (*) Anatole Francé — beteg. Parisból szűkszavú távirat jelenti, hogy Anatole Francé súlyosan megbe­tegedett. Két hét előtt agyvértódulást szenvedett­. Az orvosok pesszimisztikusan ítélik meg a nagybeteg költő állapotát s a kiadott bulletinek nyomán az egész civi­lizált világ aggódva tekint Páris felé. (*) A Vígszínházban a jövő szombaton új beta­nulással adják a Diákélet­et. Szerdán ebben a szezonban először adják a Varjú bácsi­t, Varsányi Irén és Czomba­­szögi Fridi, Hegedűs és Csortos felléptével. A Mi ketten vasárnap, hétfőn, csü­törtökön, a jövő vasárnap és hét­főn kerül színre. Kedden a Trilby-t, pénteken A háló­kocsik ellenőré-t adják. (*) Maria­niel Carmen szombati bemutatója. Nagy érdeklődéssel várja a közönség a Magyar Színház szombati bemutatóját, a Maria del Carmen című spanyol tárgyú drámát, melynek izgalmas cselekmény­ében a színház legjelesebb tagjai kaptak kiváló művészi fel­adatokat. A darab mozgalmas jelenetei és festői kiállí­tása különösen hálás szerepet ró a rendezőre, Vajda László igazg­atóra. A bemutatóig P. Márkus Emília lép fel hétfőn, szerdán és pénteken a Névtelen asszony­­ban, kedden és csütörtökön pedig a Kaméliás hölgy­ben. Az illusztris művésznő minden egyes fellépése zsúfolt házak előtt történik. Ma, vasárnap délután Kis lord­ot játsszák, jövő vasárnap délután pedig Rostand világhírű remeke, a Sasfiók kerül színre, ez­úttal 250-edszer, a címszerepben annak zseniális kreá­­lójával, Törzs Jenővel. E két utóbbi előadás 3 órakor kezdődik és mérsékelt helyáru. (*) A jövő héten mindem este a nagysikerű Utahi lány kerül színre a Király­ Színházban, a fősze­repeket Péchy Erzsi,­ Somogyi Nusi, Tóth­ Illéske, Rátkai, Nádor, Ihász és Lak­bár játsszák. Ma, vasárnap dél­után 3 órakor a János vitéz kerül színre mérsékelt helyárakkal. (*) Egyházi hangverseny. Az óbudai plébánia­­templomban szeptember 2- án délelőtt 11 órakor Horthy Miklósné fővédnöksége alatt egyházi hangverseny lesz, amelyen Sugár Viktor orgonaművész, Weixelgaertner E­rikné és dr. Kaczvinszky Emil működnek közre. (*) A Troubadour kerül színre szombaton a Vá­rosi Színházban. Ocskay Kornél, Vágó Boriska, Albert Erzsi, Bihary és Mányay éneklik a főszerepeket. Szer­dán Hoffmann meséi-t adják, a hét többi estéjén A kér­­melm­es nő-1. Ma délután a Travittia kerül színre, jövő vasárnap délután Carmen. (*) A Politikusok dominálja a Belvárosi Színház jövő heti műsorát. A nagyhatású amerikai darab fő­­szerepeit Simonyi Mária, Coliert, Harsányi, Petheó, Ujj Kálmán és Nagy Margit játssza. Csütörtököm Bell­m­­­herr híres darabja, a Gyermektragédia kerül szinte Bajor Gizivel, Pethoével és Matámnyal, vasárnap dél­után pedig a most felújított­­Ferike mérsékelt hely­árakkal. (*) Az Andrássy­ úti Színház új műsorát, mely egy rendkívül bájos kis parasztjelenettel, Nagy Andor Péte­r című darabjával bővült, rendkívül sok taps és kacagás jutalmazza Matony Antalt és Borda Jucit, akik a kis jelenet szerepeit játsszák, úgyszin­tén Kökény Hana, Ilosvay Rózsi, Boross Géza, Bársony István, Kabos Gyula­, Bánóczi Dezső, Ürmössy Anikó, Wirth Sári és Titkos Ilona alakításait, Drégely Gábor, Karinthy Frigyes, Szenes Béla és Zágon István darab­jaiban, tréfáiban és a nagysikerű magánszámokban. (*) Bi-Ba-Bo. E főcím alatt, mely a francia Vitéz László világszerte ismert neve, négy egyfelvoná­­sost mutat be legközelebb a Belvárosi Színház. A bemutató ritka irodalmi és művészeti érdekességnek ígérkezik, már a darabok szerzője miatt is, mert a belső összefüggésük alapján egy csokorba fogott négy szatírát nem kisebb írók, mint Bernhard Shaw, Tristin Bernard, Artúr Schnitzler és Karinthy Frigyes írták. (*) Az Andrássy­ úti Színház heti műsora. Egész héten minden este és vasárnap dél­után: Végkielé­gítés, A százarcú ember, Házasság tündérországban. (*­ Magyar operett-bem­u­tató Pozsonyban. A pozsonyi városi színházban szombaton, e hó 25-ikén, ad­ják elő Szomory Emil és Stephanidcs Károly a kislány című operettjét, amelynek az elmúlt szezonban a Revü­ Színházban, a címszerepben Péchy Erzsivel, jelentős si­kere volt. A pozsonyi, természetesen magyar nyelvű, be­mutatón jelen lesznek a szerzők is, a zenekart Stephani­­des Károly vezényli. (*) A baba, az E­skü­ téri Színház szenzációs ope­­rettreprize, ma, vasárnap délután és este is színre ke­rül. A címszerepet mindkét előadásban Magyar Erzsi, a többi szerepeket Pásztor Ferike, Lévay Berta, Gaál Franci, Inke, Szabó, Várnai­, Földvári és Kulinyi játsszák. (*) E.-S­zaavölgyi hangversenyei. Balázs Árpád magyar nótaestélye október 8 én. — Szathmáry Tibor zongoraestélye október 10-én. (*) Schweida Ilda énektanárnő énekiskoláját V* Bálvány­ u. 10. szám alatt megnyitotta. (*) Zenei Hét címen Nemes Jenő szerkesztésében új, illusztrált zeneművészeti hetilap jelent meg, mely, első számának gazdag tartalmával hézagpótlónak ígér­,­kezik zeneirodalmunkban. (*) A Szinházi Élet új számába Szép Ernő irt Lédákról cikket és Karinthy Frigyes irt egy kacagtató jelenetet. Ezenkívül rengeteg érdekes rajz, riport és fénykép van Incze Sándor pompás hetilapjában, amely­nek az ára 6 korona. (*) Színházak heti műsora. Operaház. Kedd: Traviata. Szerda: Zsidónő. Csütörtök: Hegyek alján. Péntek: Faust. Szombat: Mignon. Vasárnap: Paraszt­becsület és Capélia. Nemzeti Színház: Hétfő, péntek: Az ember tra­gédiája. Kedd: Az aranyember. Szerda: Nagymama. Csütörtök: Cyrano de Bergerac. Szombat: Oihello. Vasárnap délután: Nóta, este: Árva László király. Vígszínház: Hétfő, csütörtök, vasárnap este: Mi Letten. Kedd, vasárnap délután: Trilby. Szerda: Vonja bécsi. Péntek: Hálókocsik ellenőre. Szombat: Diákélet. Magyar Színház: Hétfő, szerda, péntek: A név­telen asszony. Kedd, csütörtök: Kaméliáé hölgy. Szom­bat : Maria del Carmen (először). Vasárnap délután: Sasfiók, este: Maria del Carmen. Király­ Színház: Egész héten: Az utahi lány. Va­sárnap délután: János vitéz. Városi Színház: Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, vasárnap este: A hermelines nő. Szerda: Hoffmann meséi. Szombat: Troubadur. Vasárnap délután: Carmen. Belvárosi Színház. H­étfő, kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap: Politikusok. Csütörtök és vasár­nap délután: Gyermektragédia. Budai Színkör. Hétfő: Vasgyáros. Kedd, csütör­tök, vasárnap este: Debrecenbe kém menni. Szerda, szombat este: Leány­vásár. Péntek: Miss Hobbs. Csü­törtök délután: Bőregér. Szombat délután: Gyermek­előadás. Vasárnap délután: Mágnás Miska. András­sy-úti Színház. Egész héten: Végkielégítés,­­A százarcú ember. Házasság Tündérországban. Eskü­téri Színház. Egész héten: A baba. Filmszínház?!! (*) Minden jó, ha jó a vége és A csodaszana­­tórium. Jövő héten fejeződik be a Royal-Apolló ezidei első kasszadarabja, a Ginalar. A negyedik résznek Min­den jó, ha jó a vége a címe. Megelőzi ezt a műsoron egy­­ félóráig harsányan megkacagtató háromfelvonásos am®­­­­rikai burleszk, a Csodaszanatórium, amely kulminációja­­ mindannak a vidám elemnek, amivel az amerikai bur­­­­leszkeket megépítik. Az előadások 4,­6 és 8 órakor kez­­­­dődnek. Jegyek Bárdnál is kaphatók. SZÍNHÁZ, művészet ,­(*) Az Operai£.z megnyitása. Szombaton Erkel Ferenc Hunyadi Lászlója nyitotta meg az Operaház idei szezonját. Az Erkel-opera egyúttal első előadása is az új régimnek, amelyre a minisztérium a színház veze­tését bizt. Az új igazgatóság a­ dolog természeténél fogva nem ígért gazdag programmot, de kijelentette, hogy legfőbb célja az előadások nívójának helyreállí­­tása,­minden műsorra kerülő operának lelkiismeretes és művészi előkészítése. Ha ez valóban megtörténik — a mostani nehéz viszonyok között — meg is lehetünk elé­gedve. A garancia mocvai Korner István személyében, de a feladat nem könnyű, mert nemcsak a nagymérték­ben megbomlott belső fegyelmet kell helyreállítani, de a kintrekedtek vagy nem érvényesülők korának disszo­náns akkordjait is távol kell tartani a színháztól. Az egyetlen Operaház körül folyó ádáz küzdelmek mindig lazították a fegyelmet, de ehhez a háború óta az inté­zetet ért sok rázkódtatás is járult. A rend megszilárdí­tásához minden tényezőnek , nem utolsó sorban a nyilvánosságnak hozzá kell járulni, de most, hogy az állam nagy áldozatkészséget, az igazgató hozzáértést és tekintélyt­, a közönség megértést és szeretetet hoz a szín­házba, megvan a remény, hogy a mai bemutató nem­csak egy új szezonnak és régimnek, de egy szebb szín­házi korszaknak is a megnyitása volt. Az est különben a rendes szereplőkkel, akik közül különösen Sándor Erzsi, Záborszky Ilona, Székelyhídi­, Gábor,­ Szemere és Wenocil részesültek tapsban, mindvégig lelkes hangulat­ban folyt le. (*) Cyrano de Bergerac: Új betanulással és rész­ben új szereposztásban kerül színre csütörtökön és a következő hétfőn a Nemzeti Színházban Rostand: Cy­­rano de Bergerac-ra, Cyrano-t Pethes, Boxant pedig V. Váradi Aranka játssza. Vasárnap

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék