Világ, 1921. február (12. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-02 / 26. szám

• (­ . 1921. február 2. VILÁG Birkózás. A Testvériség Sportegylet a régi képvi­­selőh­ázban február 2-án délután 2 órakor junior bír­­közövérményt rendez. Főszerkesztő: f Felelős szerkesztő: POEJZSZ LAJOS Dr. FELEKY GÉZA Felelős kiadó PAJOR MÁTYÁ­S igazgató. NYÍLT TÉR N­YILATKOZ­AT. Gyárunkkal kapcsolatban néhány napilap olyan tartalmú hírt közölt, hogy „élelmiszerüzemünk ve­zetője", Steb­li Ignác lisztcsalást követett el. Ezen­nel kijelentjük, h­ogy élelmiszerü­zemünk már több,­­mint egy éve nincs és ilyen üzemű alkalmazottaink sincsenek. .Élelmiszerü­zem­ünk feloszlatása után Re'eh Tyric újpesti fűszerkereskedő vállalta el gyárunk munká­sai részére a fejkvóta szerinti lszti átosztást,­amely megbízatásával, úgy látszik, visszaélt. A rendőri nyomozás fogja kideríteni, kik és milyen mérték­ben vettek részt a gyárunk nevében elkövetett liszt csalás­ban. CHIÍI0I11 gyógyszer- és vegyészeti termékek gyára r­.t. (Dr. Keresztit és Dr. Wolf) Újpest. yxí Erzsábet- Bonbonier-Kabaré f®.1**®? hí*?®/ korút 3b X. cm. .. _ 121-62. szám. M Míilnö kanzu.1M műsor* m felsé fáeref p#*é! A n­agykiözönség szives tájékoztatására kösönjjü­fcj h®g-y JUSS Iliül" 6 fejezetből álló,pazar kiállítású, nagyszabású történelmi filmünk, melynek tőézoreplói Madame Récamier. ..... Ferii Anára Talma­sainész. . . . . ... Berné AMor bemutatásra kerü­l egyelőre a következő mozgószinházakban: Royal nagymozgó tán. 31­-feb.1­2-ig, Chikágó-mozgó febr. 3—6-ig, Edison-mozgó febr. 7—9-ig, Hazám­-mozgó febr. 11— Hong. Kik­tur-smozgó febr 16—19-ig, Boszagrád-­r mozgó febr. 16—17-ig, Budai Apolló febr. 21—23-ig, Simpson­'R mozgó febr. 21—23-ig, Tündér-mozgó febr. 3-6-ig, Fővárosi nagy mozgó febr. 7—9-ig, Eldorádó-mozgó feb­r. 7—9-ig, Fortuna, Rákóczi-Ut febr. 7— 17-ig, Diana-mozgó - febr. 14—15-ig, Missotthon fe­br. 18-20-ig, Odeon febr. 17—20-ig, Tátra febr. márc. 1-ig. Si sós Hhí'íbsfüsí Sállal Budapest, IV. Sávoly-Körút 24. HAMISFOGAT is l­n A521szu Erzsébet- E A Első . Q Te­lefont ^ £6-50. vesz rl+S&jjTl­ körút ***** emelet **• Kivonatra házba jövök Di^taTtánclemezek! && Foxb­ott, OneStep.Bostonkeringők­, csér-. ácsok stb. .óriási választókban ismét is kaphatók film­filmik­r ^ beszélőgépek ősz- //^v ’r­afe GS^iet'A tályában Budapest. |^fff^'fgjr\ \ ' József-körút 15. Fióküzlet: Ráday-utca IS j&ffj#/ €Z$ak néfa&m& napig: 1 pár drapp Bokavédő, príma és­­ S*“­­1—i ep 3 dupla lehajlás gallér, bár- \ G mely szám. vagy magasság- t %£? %$r * ' bari, elsőrendű áru, összesen Ni?ak teendő fcáz IV., I(ipyő-utca 5. Szám és V. Deák Ferenc-utca 14.­ szám. i’idékre 520 korona­ előzetes beküldése mellett. fyannpK p v & S aranyat és ezüst­f^mhansekszerif ^zfZplzz* veszek. Le Sitii les*, EV., Kecskeméti-utca El. A­ranyat9^^Brilliánst9 gyöngyöket inas: mindig ^pS,­m|3jT®P HorííS IV’, *város a legmagasabb árakon vesz fel Miiláuttí RffiaCia Eli­éiSÍ Kiraly-ut 23-Központi Városház, főkapu mellett.­­IMHáns munkálatok alatt a rak­táron lévő illatszer-, háztartási, pipere-, kötött-szövött-, gyarmatáru és italok kedvező árban kerülnek eladásra. Repülő-Jtmiteáz (Tulajdonos Kbelczer Lajos) i?f;fcdcrí-uí tS ® g#s * a, gyöngyöt, platinát, j SS flP | m I 0 . «& ifi ® W ■ ékszert, aranyat. I (­M) 0 0 S ® I ~£3 ti® Bfl ezüstöt és régisé- | get veszett J l€erté$g ékszerész, Király-utca 85. 1 HMus.liTiiBn meflUilfilk Szosidy-utca 25. sz. alatt. ^ 'la w Ü a mi á • Esetleges hitelezők a napon belü­l jelent­­kezzenek,. azon túl felelős­ SC­­WARCZ és WiNKLER­séget nála vállalunk. Szondy-utca 2­. BieMcfí és: úoíÉS€Sitig íf»“ F, mm-, likőr-, cognac- és leakülönlegessé­­geinek belvárosi ápuíiáza «*ngg.wavtawi«'Vz áyTizr ti h i,niri n l­x. ccr.aanama Váci­ utca és Régi posta­ utca sarkán csütörtökön nyílik meg! Figyelem.’ Cégünk nem tévesztendő össze a rokonhangzású Göttschlig Ágoston Részvénytársasággal. Zongorát pianínét olcsóbban tsceményi Sziiftály elsőrangú zongoratelepén vehet C Budapest, a J­irályi utca 38. sz. Régi zongorái: becseréltetnek vagy megvétetnek. Appólin­pgetése­k• Telefon: Szerkesetírása: 53-00. Kiadóhiva­l: 81—99. Éjjeli tel.: 1. 56—65 wid­AS. BETEL Szcilián­st, aranyat, platinát , ezüstöt, legtöbbért * vesz Schwartz ékszerüzlete, iluscum­­körút 2. Telefon: József 103-73. | ■ _________________ Fehérneműt, ágyhuzatot, le­­p­edőt, asztalneműt legmaga­­sabb árban veszek." Molnár, Nagydiófa­ utca 19. I. 1. Használt bőröndöket, koffere- i­kot, utazókosarakat, utikészle­­teket, utazóplaidoket veszek.­­ Weil, Népszínház­ utca 26. Hí­vásra jövök. ■ BÚTOR Szaváncért, platináért, ara* nyért mindenkinél magasabb árat fizetek. Spann ékszerész, Wesselényi­ u. 6. Brilliánst, gyöngyöt, aranyat, ezüstöt, platinát, régiséget,­ha* gyátériot legmagasabb napj­­arban vásárol Berényi éksze­rész, Andrassy út 55. Telefon 71-74. Brilliánst, aranyat, ezüstöt és ékszert legmaffanabb napi ár­ban veszek. Sláger okszerész, IV., Egydtom­ utca 11. Telefon: I 124-21. Bélyeget vesz es legolcsobban elad Andai-bélyegüzlet, Erzse­­bet­ Körút 42. Telefon József 11—59. 1921. évi árjegyzék in­gyen­ _______________­­Samislova hat darabját 70 koronáért veszeli, régiségét, aranyát es ezt­stét.Wyschogrod, Tisza Kálmán-tér 13. Levelező­lap hívásra jövök. ________ Veszek­-eladok bútort, szőnye­get, zongorát. ‘ Bohr, Vöröe­­nitzk­y­ utca'37. Telefon: 159—28. Aranyait, éksz­ereit, régiségeit ki­szükségből adja el, kivételes magas árt kap Friedmalmnán. József-körut 10. Zongorát, ékszert, perzsaszö­­­­ny­eget bárkinél magasabb árban veszek, esetleg bizományba is elfogadok. ’Trenk, Eleiner-utcca 41. Aréna-ut sarok. Hívásra házhoz jövök. Hamistog­akat, ékszert leg­drágábban veszek. Orross An­tal Budapest, József-körut, 23., fél emelet, fapiac­ok, nagyvirágok szaté­­nekből, poliromból és Clottból legjutányosabban Blaunál kap­ható. Király-utca 19. OKTATÁS Nyelvtanfolyamok. Magán-­­ órák, osázos nyelvek. Első-1 rangú tanerők,­ Lipótvárosi 1 Továbbképző, Fálk Miksa-utca I 13. ób Király-utca 99. Telefon I 116—95. '» I Leány gimnáziumi zaagánvizs- I­gákra, érettségire, előkészít,­­ rendes tanulókat korrepetál­­ Lebes Erzsébet továbbképző­­ leányiskolája, Vill., Gyulai I Fal-utca 6. Telefon. JozBéij­üb—S9. Fűtött tantermek. nProgress Academy *A) angol-­­ francia-német csoportok kez-1 dődnek, gyors- és gépírást, ke­res­kedelm­i. ‘ szaktantárgyakat alaposan tanít. Kálvin-tér 16. I Királyi, Pál-utca sarok. Angolul három hónap alatt könyv nélkül, bennszülött ki­ejtéssel, szórakoztató módszer­rel tanít amerikai mester. Pod-­­maniczky­ utca ötvenkét IL 12. Magántanulók előkészitene. Terez-köcut 3. Egyéni oktatás! Könnyű módszer! Sikeres vizs­gálati eredmények! Veszek-eladok mindenféle bú­torokat, szőnyegeket. Hívásra jövök. Kardos, Hsernad*utca 35 1/12. Tabelon *31—97. Csodaszép ebédlők, bálok, r­eálionok legolcsóbban Bodon­­ bútoráruházában, Fejérffy Sán­­dor-utca 42., Hernád-utca sarok. Veszek, eladok bútort, zongo­rát, szőnyeget. Bútorszállítást vállal Hada, Váci­ körutc 19. Bútorkiárusítás. Hálószobák, ebédlők, garnitúrák legolcsób­ban. Andrássy­ ut­ 52., bejárat Eö­tvös-utcában. .._________ . . . .......... Bútort mielőtt elad vagy vesz, érdeklődjön nálam. Bútorüzlet, Csengery-utca 58. Régi (antique) bútort, régi­ségét, szőnyegét legmagasabb árban veszek. Iffernberg, régi­­ségke­céskodó, Dob-u. 24. Tele­fon József 1­ 23—59. Bútort veszek-eladok. Háló­szobák, ebédlők, szőnyegek csillárok, rézbútorok, konyha­­berendezések stb. Lax, Wesse­­lényi­ utca 58. (Vörösmarty­­utca sarok). Telefon József 121—45. Réz-, vasbutorok minden kivi­­telben legolcsóbban beszerez­hetők Hikker gyárában, VIL, Dohány­ u. 2.Izraelita templom mellett* Telefon József 124-12. Vasbutorok, rézbutorok, acél­­eodroh v­agy heretek, összucsu­­kós vasagyok, tengerifa matra­cok, s ez ión­okat szállít, fentiek javitását, festését olcsón vál­lalom. Prohászka gyáros, Gyala utca 10. . Beraktározünk bútort, lakbe­­rendezési,­ mindennemű ingó­ságokat ,szarsz raktárhelyisé­geinkbe. Általános Beraktárv­­ítási Vállalat, Vörösmarty­­utca 23. is. Veszek modern régi bútoro­kat, szőnyeget, zongorákat és régiségeket. Ancsel,Peterffy Dacdor-u. 47. Telefon József 62 ^5L , Hálószobák tízezer koronától* ebed­lok legolcsóbban Kardos Test­véreknél, Istvan-ut 2­2 Beelőlegezett szép tele háló 17.000 korona, komplett tölgy ebédlő 12.000 koronáért atadok Podmaniczky­ utca 14. , Hálószobák, ebédlők legolc­csóbban kaphatok Balázs bú­toráruházában, Vilmos császár­­ut 43. 4 Bútorszállítás zárt és nyitott kocsikkal, podgyász- és a le­szállítás jutányosan. Biró Mi­hály cégnél, Baxross­ utca 45. Telefon: József 5—46. RUHÁZAT Lakására jövök használt férfi­­ruhát venni,­­Somogyi, Pető­fi­úkra 8. Telefon 140—00.­­ Bármilyen férfiruhát, fehérne­­j műt állandóan Veszek, Hivarra üivök, Frost, Magdolna­ utca 44. Telefon: József 45—67. Lakására jövünk viselt férfi­­rabat és cipót venni. Popper és Angelus cég, Petőfi-utca 7. Telefon 94—49. I Viselt férfiruhát veszek. Hiú I­vasra jövök. Kertész, Lonyay- I utca 23. SlabaÜzlet. I Viselt férfiruhát, cipót veszek. I Laphivasra jövök. Király-utca I 24. I. D. Honig. Gabelsberger gyorsiro-gép- I iro- és nyelviskola. Kossuth I Jlajos-utca fi, Gyorairasi, gepirási szaktan-1 folyamok „Belvarobi"4 Gyorsíró­k Szakiskolában, IV., Hixzeum- i körút 231-25. Teferom Magánórákat vennek kerea- i­kedelm­i szaktárgyakból, Joho- i töreg perfekt némettől. Aján- I laton „Köztisztviselő* cikray-­ hoz, Vilmos csaszár*ut 33. ttOiWVE* "­ Régi könyveket, nagyobb könyvtárakat és metszeteket legmagasabb árban vásárol Steinner. Ödön autionariuma, Budapest, Fürdő-utca 9. Tele­­on 6—9b., EMIn­S'SZwrt Három törött gramofonlemez­­ért adunk egy egészet, Stern­­bergi, Srákóc­zi-ut 60. Sternberg* hangszergyár, Rá­­kóczi-utc 60. JaVítóműhelyek. Hangszereket, lemezeket be­cserélünk. HSÍLOWFELENC iv,Globiusz­* nyomozovállalat* IIgazgató: Hornya János volt hírneves detektív. Megfigyel, informál, nyomoz helyben, vi­déken. VJ.L., Erzsebet-körútjó* ' Telefon: József 19­68. Budapest, 1021. Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában XVIII., K­ökk Szilárd­ utca 4. szám). Robonczi Hugó és gyermekei, György, Évi, IBS valamint szülei, testvérei s az összrokonság nevé­­ben megtörten jelentjük, hogy felejthetet­len feleségem, 1^8 illetve forzón szeretett anyánk, gyermekünk, t­estvérünk ^8 ROHOMGZI HUGÓKÉH szül. Fuchs Erzsébet hosszú, tü­relmes szenvodás után, életének 3. s példás 8£fl házasságának 1*2. évében január hó 31-én, d. u. o órakor Drága halottunkat f. hó 2-án, szerdán, d. e. h­ óra­&Xi ^pr ’ometrik a kerepesi-uti temető halottasházából az ev. ref. egyház szertartása szerint. Kom haltér meg, mert csak azok halnak meg,m kiket elfelejtenek 1 ‘ gfra a - ‘ HAM1SFOGAKÁT 65^ Em­iliánst, arany, ezüst és ékszsrekűt KO M­10 R HUGÓ, legmagasabb napi erőn veszek: XTer^jac-Jterxxt I. ps. m% mmmm Trw.—\ a *7 m­fjl/r.n Rott és Steinht­rdtu)műsoruk­ { 5 «\0Zeei0 6 órakor, han Vasárnap délután előadás. J |ICV||O.Si ”­o52r eSJw * Ma, február hó 2-án két előe.daa. délután 3/1 3, este \77 órakor új, szenzációs februári műsor. E &P’ január 30»tél február 6'5q 755 K egy pár női c­euxeaux félcipő, francia forma, H alkalmi vétel. ^ ■ 3260 K egy pár női barna bagamia félcipő, b­őr talp, bőr- R carol­. B 2470 K egy pár női szürke vagy barna antilop félcipő is lakk di­ szel, luxus kiállításban. ? 7550 K egy pár férfi­hoz fűzős, saját gyártmány. 120 K egy pár bőr lúdtalpbetét. 97 K egy vár női musklin-barlanga. 65 K egy vár­ férfi pasztell-sokpi. 9 K egy doboss -JSu& &et­ terpentínes cipőkférfi. 1 Nagy választék a legiu­xormabb divat- és estélycipők- g ben. — Méret osztályunkban legrövidebb időn belül két 8 szilánk férfi, női divat-, valamin­t ortopéd cipőket- i g Vidékre utánvéttel szállítunk ! Meg nem felelőért a pénzt S visszaszolgáltatjuk. ■ Gers Adolf Fia Budapest, IV., Ko­ssuth­ Lajos-utca 4.­­ Nagybani osztályunk: V., Akadémia-U. 6, S­­iponzoru­l., Bercsényi-u. 10. ^ ZOMYSCSETI SSStSsTERT es mastajiat jutanjmosan árusít: ToMfon : József S©í?í©^rg L»|©S 05-6S. Károly-körút 5., I. em. IBMi­áNioKftfasas Székely Emil utca" iltra-l­apIoBUl JHN­IW­­E ^ín­filáRsf, platl"^tXyatzf@safea f­­­av. cssao. hirdetett arakon felül vn.­f jawS CsSnyi-utta 2-«| Kisutás-tár 8­0^SossroR. Címre ügyelni!

Next