Világ, 1921. február (12. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-02 / 26. szám

Szerda (2) Meghosszabbítják a színházi zárórát. Színházi körökben ma az a hír terjedt el, hogy az illetékes hatóságok komolyan foglalkoznak azzal a tervvel, hogy a színházak és mulatók záróráját meg­hosszabbítsák. Egyelőre, az enyhébb idő beálltáig, csak egy órával, teháát csupán este 11­ óráig tolnák ki a zár­órát, ami a színházak üzemében aligha okozna lényege­sebb változást. A hír még nem nyert megerősítést, de a színházigazgatók­ már most felkészülnek erre az eshetőségre. (*) Hangverseny. Az erdélyi szászoknál tradí­ciója, van a da...éneklésnek. Sok kitűnő énekes kerül ki mindig közülük. Jelenleg Gmeiner Lilla méltán büszke­ségük. A kedden bemutatkozó Berdog Ottóné Thulmner Johanna szintén erdélyi szász nő és, amint mai szép és értékes sikere mutatja, teljes hivatottsággal műveli ezt a műfajt. Hangversenyén: Schumann, Schubert, Wolff, Bella 3, és Strauss-d­alokat, énekelt. A fiatal éne­kesnőnek mezzoszoprán hangja különösen a magasabb regiszterben cseng szépen, de előadása minden árnya­latra talál kifejező színeket Általában az intelligencia és kiváló gondosság jellemezte összes produkcióit, me­lyeket a közönség­­őszinte tetszéssel fogadott ca szivé­ben tapsolt.­­ (*) Visszaélés egy művész nevével. Az álami árverés vagyonmentő aukciója a legtisztesebb, és legszebb célú intézmény. — annál szomorúbb, hogy máris akad­nak, akiknek üzleti élelmessége és ravaszsága e jótékony feladatú mű­vásárt is csalásra és hamisításra használ­ják fel Az aukció vezetőségéhez a legutóbbi beküldési időben öt képet küldtek be azzal, hogy Kosztolányi Gyula, a­z ismert nevű festő, maga ajánlja, fel árverésre. Az a­ukció vezetősége jóhiszeműen fölvette az öt képet p. katalógusba. Véletlenül Kosztolányi Gyula kezébe is elkerült a katalógus , kíváncsiságból megnézte, hogy vájjon milyen képei kerültek magánkézből aukcióra, nagy csodálkozására azonban azt látta, hogy az öt kép közül csupán az egyik, a „Falurészlet* cárna az ő műve, a­ többi Kosztolányi G. névvel van ugyan szignálva, da mind közönséges hamtatvány. (*) A Búzavirág első három előadására az összes jegyek elővételben elkeltek, a közönség a leg­nagyobb várakozással tekint a szombati, magyar szín­házi bemutató elé. (*) A Király­ Színházban ma délután a Cigány­ grófné, a Magyar Színházban P­ Márkus Emília fellép­tével a Névtelen asszony, a Bevü-Színházban a SZU- t­eszter kerül színre. Mindhárom előadást öti órakor kezdik és mérsékelt helyárak mellett tartják meg. (*) Bieszkovszky—Nádasi táncmatinéja Ku­lla Margót közreműködésével február 2­-án, vasárnap dél­előtt 11 órakor a Renaissance-izmosban. A szenzá­­­­ciós táncműsort szimfonikus zenekar kiséri. Jigyets a pénztárnál­(*) Kökény, Boros*, Bársony és Jindor 30m6, a Király­ Színház vendégművészei lépnek fel minden este az Andrássy-úti Színház rendkívüli tikerű ja­­nuár—februári műsorában.­­ (*) Irodalmi előadássorozat kezdődik Sebes Er­zsébet továbbképző leányiskolájában (VIIL, Gyulai Pál­ utca 6.). Az értékes sorozat, első előadását Lipscay Imre vígjátékíró tartja „Színház** címen február 3-án, csütörtökön délután 5 órakor. (*) Az Apolló-Kabaré a nagysikerű januári mű­sort szerdán délutáni előadásban is bemutat­ja mérsékelt helyárakkal. Kezdete fél három órakor. (*) Az Intim-Kabaréban egész héten J­akatos László pompás fiatalja, a Báró úr, Kitty és Tóm nagy­szerű operette és a kitűnő kísérő műsor kerül színre. (*) A Fővárosi Orfeum mai február t­­ásodiki délutáni előadásán először lép fel Tom Swerin. Új pá­lyát kezd egy társadalmi állásból való úr, kit a múzsák ritka tehetséggel áldottak meg. Érthető nagy érdeklő­déssel várják a pesti körök ezen bemutatóelőadást. Hangversenyek­ ­*) Rózsavölgyi hangversenyei- Patestriva-est ma este a­ Zeneakadémiában: Missa Papae Marcell­, közkívánatra­, a karácsonyi kórusok. Keck­-Szántó zongoraestélye február S. Műsoron az összes Chopin-etüdök stb. Kerpoly Jenő gordonkaestélye február 11. (*) Wehner Géza tanár február 8-iki orgonaesté­­lyén Bank és Francia­ versenyműveit, Bocsi több újabb darabját játssza először. Közreműködő Korizsá­nszky Rózsi énekművésznő. — Linz Martha február 15-iki he­­gedüestélyére rendkívül szép műsort ígért. (Mélg.) •A­ Fodor hangversenyei. Goldmark-matiné feb­ruár 6-án a Royal-Apollóban. Közreműködnek: Andai Piroska, dr. Hubay Jenő, Szen­dy Árpád, Mambriny Gyula, Szerémy Gusztáv, Csuka Béla, Székely Arnold. Verge L-Mberg Bach-Händel-estálya április 2-ára Szalasi­ látott el. Megváltott jegyek érvényesek. (*) A Remény vasárnapi gyem­ekünnepélyén­ szen­zációs lesz a Fodor-vívóiskola gyakorlatai és a Pallay­­akadém­ia táncprodukciói. Jegyek Bolrdnál, Színházi Életnél és a Napnál kaphatók. (*) A Harmónia hangversenyei. Ma, szerdán este 6 órakor Zahler Magda III. táncestélye. Jegy szer­dán délelőtt is kapható. Schumann Elienbeth, a bécsi Opera, világhírű pri­madonnája február 4-iki II. ária- és dalestélyének mű­sora : Mozart, Brahms és közkívánatra újból Strauss. Szántó Tivadar, a világhírű zongoraművész hang­versenye febr. 14-én az operaházi zenekarral Ker­­ner István vezetésével. Konca János zseniális hegedűművészünk III. szóló­­estélye február 9-én. (*) Kiss József, az illusztris költő február­ 3-án este 6 órakor a­ Vigadó nagytermében a Múlt és Jövő III. ■ kultúsrejtélyének keretében felolvassa legújabb költeményeit. (*) A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület intézményei javára február 3-án délután 5 órakor, VII., Hermina­ut 7.. szám alatti, dísztermében hangversenyt rendez. Filmszínház (*) Madame Récamier t­őr­énél­eti dráma­i feje­­zetben, a főszerepekben Fern Andra és Bernd Aldor, bemutatásra kerül a főváros Legelőkelőbb mozgóképszín­házaiban nagy siker mellett." Az Edison Filnkölcsönző­ Vállalat cégtulajdonosa, Heller Adolf úr, ezen filmnek magyarországi nonopoltulajdonosa, lapunk hirdetési ré­szében ismerteti a nagyközönséggel azon mozgóképszín­házak neveit, kik ezen filmet műsorra tűzték, hogy a naponta beérkező számos érdeklődéseknek ez után­ te­gyen eleget. (*) Súlyos sérülések nem ritkái mozgókép- felvételeknél,­ különösen .Amerikában, ahol gyakran életveszélyes helyzetekbe kerül, a szereplő. De még Amerikában, is, feltűnést keltett­ egy filmgyár hirdetése, amelyben a kitűnő művés­zete kvalitások■ mellett azt is megköveteli a szereplőktől,, hogy: „bátran szembe kell szállniok minden életveszélylyel!" Ilyen előzmények után készült, el a, tervbe vett két amerikai film, címük: „Mac Marsból* és „Vasököllel !“ Ezt a két filmet veszi legközelebb műsorára a Mozgókép-Otthon és módunk­ban lesz megállapítani, hogy mit értenek Amerikában az alatt, hogy: „minden veszély! ve-l szembeszállni!" (•) Az Uránia Fairhames Pouglan-film­je, a Tlirt a sorssal ma %'4, M®, * és órakor kerül be­mutatásra. (*) Mozgókép-Otthon. Mindenki a „Sesano-i-ról beszél. „Stesano" fogalommá vált! Nem kevésbbé érde­kes a „Moulin Rouge leánya" (8 felv.) amerikai fiku­­ma, a gyönyörű Mac Murrey a főszerepben. Mindkettő már csak ma és holnap van műsoron. (3, 5, 7, 9.) (*) A Bevágott kéz az Gumidban. Csütörtök­től kezdve, technikai okokból megváltozik az Om­nia műsora. A Barrabas című nagysikerű francia kalan­­dortörténet csütörtöktől vasárnapig csak a Tivoliban lesz látható, míg az Om­niában egy pompás magyar attrakció kerül műsorra­, a Serao Matild regényéből írt dráma,­ A levágott kéz. A filmet Lajthay Károly rendezte, a vezető szerepeit pedig a rendezőn kívül­­Jurati Elvira, Molnár József, Thea Biza­n, Góca Rózsa és Alice Pickford játsszák. A, hatfelvonásos kalandor­­dráma egyike lesz az idei évad legkimagaslóbb ma­gyar darabjainak. ■­­" ,­­(*) Színházak mai­­műsora Operához: György barát (6). — Nemzeti­ Színház:"Délután: Lilic­iff (%3), este: Az álarcosok (6)..—­­filmszínház: Délután: Sze­relem vására (%3)-este: A hattyú (tjT). ■— Király Színház: Délután: Cigánygróf­né­­, este: Offenbach (tjf). —­ Magyar Színház: Délután: A névtelen asz­­szony (2), este: Peer Gyafe (6). —­ Városi Színház: Dél­után: Traviata. (1.43), este: Bucsukeringő (%7). — Belvárosi Színház: Délután: A lányom (%3), este: A buta ember (K­7). — Andrássy-úti színház: Test­vérek, Szakítsunk stb. (délután: 3, este: 7). — Eskü­­téri Színház: Délután: Yu­shi (JóS), este: Lolái ezre­desei (Y:7). ■— Revü­ Színház: Délután: Szilveszter (tjo), este: Bálkirályné (W). — Várszínház: Dél­után: A falu rossza, este: Debrecenbe kéne menni. — Apolló-Kabaré: A község dolgában. Veréb: Az asszony és a hűség (délután: vjo, este: Yt7). •— Intim-Kabaré: Báró úr, Legény­néző, Fényűzési adó stb. (délután:­­%3, este: %7). — Royal-Orfcum: Falu végén kurta kocsma (délután: Yz4, este:. YzD. — Fővárosi Orfeum: Feb­ruári új varieté műsor (délután: 13, este: Ya7). — Sioyal-Apolló: Emberek vagyunk. A sinnfenn kisasz­­szony (Y:4, 5, Yj7, jjO). — Omnia: A legyőzött Barna­bas ( j.já, 7,­­­). — Mozgókép-Otthon: Moulin Rouge leánya, Sesana (3, 5, 7, 0). — Tivoli: A legyő­zött Barnabas (3, 5, 7, 9). — Renaissance-Színház: A sátán naplója (1*4, 5, 147, %9). — Uránia: Fürt a sorssal (1A4, 5, 7, %9). — Olympia: Herkules fia (3, spe, 6, Je-7, 1/19). ■ VIL­ÁG 1921. február 2. 5 KÖZGAZDASÁG A vngtest fabehozatal. Romániával fabohozatal ügyében a magyar részről töb­bizben folyt tárgyalás, me­lyek eredménynyel végződtek. Azonban úgy látszik, hog­­ezeknek a megállapodásoknak a­ román szállítók nem­ fognak eleget tenni és megbízható helyről kapott értesülésünk szerint ebben az évben román fabehoza­­talra nem is számíthatnak. H­asonló a helyzet a jugo­­b­n­ia és a fabehoza­talnál csupán Ausztria jöhetne figyelembe. Ausztriá­ból kisebb tételekben hoztak In­ár be fát, azonban a Csonkamagyarország szükségletet az osztrák fakészle­tek megközelítőleg sem fedezik. A Ma­­yar- Olasz Bank Amerikában. A Magyar- Olasz Bank aa­erikai üzleteinek fejlesztése céljából — hír szerint — érdekeltséget vállalt a newyork-i Unger and cégnél.­­Értéktőzsde. , A mai értéktőzsde kedvező irány­zatú volt, sőt a határozottan darabhiány vált r ,i i­j^iiiiiinfffre meg is volt az eredménye, mert a IwsWiW^vezető papír árfolyama lényegesen emelke­dett is. Főleg a hajózási értékek iránt volt élénk ér­deklődés. A Lloyd Bécsben 50.000, ez vitte magával ná­lunk is a hajózási árfolyamokat. Atlantika.. 1000, a töb­biek 500 koronával művlkedtek. Az ipari értékek közül például St­emrtér 800, Klotild 300, Papír egy közeli tranzakció hírére 375, Vasúti forgalmi 225, Nasici 250, Rézbányás 125, Nemzeti fa 175 koronával javult. Fel­tűnést keltett a Ganz-Danubius 1000 koronás áresése, míg Kaszab 400, Weitzer 500 koronával emelk­edette. A majompiac is szilárd volt, míg az építkezési papírok közül Beocsini 250, Lőrinci 2140 köttetett. Drasche azon­ban 200-as olcsói­!). A banké­rtékek közül ma is nagy érdeklődés volt Földhitel, iránt, mely 4450 köttetett. Agrár elérte az 1500-as kurzust. A kulisszpiac ma, el­­térőleg a korlátpiactól, fizlettelen­ volt. De így is Salgó 65, R­ima­ 25, Osztrák hitel 1­5"koronával drágult, míg Déli 55, Közúti 35, Magyar hitel 20, Hazai bank 15 koronával elanyhult. A valutapiacon a korona áresésének hatása alatt a­z árfolyamok megszilárdultak. Csak lengyel márka, esőik 67-re és Márka 8.82 koronára. Arany 50, Font 40, Dol­lár 25, Francia frank 70, Líra 30, Lei 10 és Sveier frank 300­ ponttal esett. Utótőzsde tartott volt. Köttatett: ‘Magyar hitel 1990, Déli 2710, Bányatt es téglagy.: *£* TM g£SST figg. %% Beocsini 7000— 7100 Chinoio 2350 — 2400 Viktória b. 1270— 1250 Szentlőrinci 2075— 2110 joan­ica — ___ Zabolai 4275— 4275 Tégla, cet­. 2900- 23Bo|Egius 1060— 3060 Zentai — 1000 Eszakrongy. 9325— 3300lizzó 5850— 5375 Valuták* Szászvári — — Győri lesi. 2700— 2650 “ “ Kohó 5125— 5275 Magy. papir 4700— 4850 Arany 20 fr. 1610— 1380 István — l­xo Spódium SCSU— 3000­­ angoltant 1950— 2000 Köb. tégla. — — Tóni. spir. — — Belg. Lewa — — Drasche — 5050 Felien — — 1 aiu. doL 519— 526 Magnezit — . — flóra 3425— 3450 400 fr.bkj. 8050— 3700 Asphalt 1850— 1850 Goldberger 1970— 1980 Lengyel m. 70— 67 Alt.kőszén 9900— 9950 Gschwindt — . — 100 márka 896— 881 Kerámia — 2016­ Haltenyész .. —. — 100 p. Ura 1900— 1920 Újlaki 2750— alul) Mátragya — — 100 p.kor. 78— Sz Urtkinji ölöj­ 6050 Kábel — — 100 p. rubel 258— 248 Salgótarj. 7705— 7775 Karton 2175— 2225 100 rom* lei. 700— 710 Kövisilopb­én l­eáll il • Kiráysarfó 3050— 3130 100 szokol 685— 699 m­uzierimneai vanai.. p0l Mrt­­iu0- ssoo tuo sv.it. soeo- 8300 Adria Iceoo-idtoc Klotild — 5200 100 dinár 1405- 1380 Atlantia GSOO— Tito Magy. cuk. 18150—18200 1 bold forint — — Romániában betiltották a lei kivitelét. Hu karcati hírek szerint a romám pénzügyminiszter a lej kivitelét betiltott. , . Bécsi tőzsde. Zárlaté Osztrák koronajáradék 98,30 Máj. jáadék 99, fébr. járadék 99, Szagy. korona járadék 325, Tökös. sorsjegy 3740, Angolbank 1150, Angol Magyar fiat). _Landesbank 1979.75, Osztrák-Magyar Ba­nk 4880, UniouSante 1050, Zivno 3598, Adria K­vOO Dunagőz 13820, Kásaa-Oderbergi 2395, Államvasút 5510, Déli vasút 3350, Déli vasút els., 3540, Államvasút élvezeti 3000, Ausoigi 10300, Klotilil 6900, Siemens 2070, Alpesi 5780, Bánya és kohó 12875, Aegydia 8300, Felten 6900, Krupp 1860, Poldikohó 4985, Prágai vas­ 13740, Rima 4430, Skoda 3305, Fegyver 3280, Esz­­tergom-szászvári 4550, Felsőmagyar bánya 5945, Ro­­sphitzi 5240, Salgó 9380, Trifaili 4500, Urikányi 6860, Vo­itácher 27000, Daim­­cr 1349, Ruston 3900, Apolló ,7950, Túró 31800, Kárpáti 20990, Galícia 27050, Schöi­­ler 12700/Ssh­yesn­ít fa 1875, Merkúr 987, Kóburg 5250, Magyar vasút forgalmi 3773. Külföldi­ devizák: Zürich, febr. 1. Devizazárlat: Berlin 9.50, Hollandia 211.60, New­ York 626.50, Lon­don 24.5, Paris 43.30, Milánó 22.­50, Prága 7.90, Buda­pest 1­.15,­­ Zágrib 4.­50, Bukarest 1.50, Varsó 0.73, Bécs 1.05, C.­Aurák bélyegzett 1.15. — Bécs. Amsterdam 22550—23650, Zágráb 456—460, Berlin 1086.50—1092.50, Budapest 124.50—126.50, Bukarest 915—925, London 2715—2735, Milánó és Trieszt 2452.50—2472.50, New York 703—707, Pária 4­80—4920* Prága 855—861, Szófia 827.50—S37.50, Stockholm 15370—15430, Varsó és Krakó 72.25—75.25, Zürich 11102.50—11212.50. Hivatalos jegyzések' tkezdő- és eurőárfolyamok) Bankok: L«vant» 7960— SOCO Lámpa 3150— 3280-1, ,, . qq,­ ,r.Q/, Bar 500— 500 4uer USDO— 2375 rv.78?? na?)- íi?S Miskolcziv. 1310- 1336 Ost«rm«16 1200— 3200 g*ttrt~191 dS Tröszt 8425- 335 b Gummi 4350- 4400 ¥“t,, ír k Közúti 3470- 1455 Vasúti forg. S350- 3250 f«z ?onZ Városi 550- „55 VWsjk 8532- 1470 wít-wv lím icoS 1?éllvasuk 2S00-2-6° Marosipet* - -jföSMol C2 '36- 35 Omód mo­­xm­atz^bLt 736l Vasművek, gépgy.: .Fhoobu. tóio­ vm Nemzetit, és ít. — — Kóburg “ 4275- 4275­­5TMMtz»r. — -Földhitelh. 4450- 4400 Csáky 4490- 1525 - -Roglobani ST5- S70 gszd. gép. - 1830 S9°a~ 5®^ Iparbank 600 — 600 Vegyvergy. lozó— 1900 .YVfiTM0' , — .®9 Hermes­­ _ Ganz-Dan. 23600-20000 “Iefon­­&», Ingat. bank 1100- WSO Ganz-nU. 49S0— 5100 !-“ÁSV‘ ,WI,SÍSU-á 19S1 Forg. bank 640— 660 Györffy-W. 923- 930 Kér” hitelb. 600- 495 kaszab 2640- 2400 , aizíu TlL. 1‘S°~ 1,30 Közp. Jelz.b. _ _ Ling 1360- 1880 L.gets.anator. - _ Merkúr 555- 575 Lipták 698- 690 4^C­Bes. agrár 3425- 1175 Mrt- acél 1150— 4850 ütu6 SCk‘~ *0 Takarékpénztárak: ácSet b#1* sám— uSc Faipari vállalatok: Belvárosi 830— sóz Tendloff-Ditt 1830-1320 Faipar 3000— 1050 -1­635 Rössemann 4500- 1500 Brassói 5350- 5350 Lipótvárosi 814- 515 116°- H® Egyesült U 1670- 3650 Mah­­­ák­ 1185— lóri wt,,tz,r — 6500 Guttuaua 4700— 4750 Cre­­kto SOtóT­affiC buliéi- 3430- 7500 r.tem­ele - _ Hazaietsd 2560-23toO Rimmm BGS~ 08 U KörSteánysi S240-1210 Egy. fővár. M30- 8230 Vegyes, -~ 32^ malmok: Athenaeum — — erdő 3200— 2170 Borsod-m. 4060— 4030 Franklin _ — ^agy. Lloyd 3000— 3000 JhonkokcLia 2970— 3975 Pallas — — Molomsoky 1350— 1350 felsöbudap* 6235— 6&d5 Havai — — Nemzeti U — 2475 Gizella — __ Fiumei rizs — — ^a^i­i a6000—16160 Hungária 2500- 2525 Alt. gáz 4350— 4350 S8“9fhl.­L. 1840— 1820 Viktória 10600—10610 Bárdi 750— 750 Országos la 2720— 2740 ^ ÁLLATKORHAZ­­^1 WfoTHH.Kemény Zsigmond u.l4 rl,6. " Telefon Józs 52 20. PPgUff.­t,.". IgazgatófötePoa RETIRKI.FERENC ■■ SPORT Holnapi mérkőzések. A ferencvárosi pályái­n holnap komoly küzdelem ígérkezik az FTC és a­­buda­pesti körlet katonai díjnyertes csapatai között. A mér­kőzés a vak katonák javára szolgál s a jótékony cél mellett sportélvezetet jelent az FTC első csapatának tavaszi bemutatkozása. A katonák csapatában több elsőosztályú játékos neve is szerepel, köztük három FTC-beli is, akiket az FTC a tartalékából kénytelen­ pótolni. A mérkőzés vezető bírája Fehéry Ákos, a véd­nöke Dani altábornagy. — A Hungária-úti pályán az MTK­ tréningmérkőzést tart. 1

Next