Világ, 1922. július (13. évfolyam, 146-171. szám)

1922-07-28 / 169. szám

Péntek VILÁG im juiius ft. 7 HÍREK — A kivételes rendeletek. Ä hivatalos lap holnapi száma közli azoknak a rendeleteknek jegyzékét, amelyek a háború esetére szóló kivéte­les hatalom alapján kibocsátott rendeletek meg­szüntetéséről szóló kormányrendelet következté­ben, amely a Budapesti Közlöny juiius 26-iki szá­mában jelent meg, hatályukat vesztették. A jegy­zék huszonkét nyomtatott oldal terjedelmű. _ A romántat és az erdélyi magyar njságtrók országos szövetséget létesítenek. Szeptember utolsó napjaiban Bukarestben első közös kongresszuskat tartják a romániai újságíró-szervezetek abból a cél­ból, hogy megalakítsák az újságíró-szervezetek köz­ponti szövetségét. A három bukaresti ujságiró-szindi­­kátus néhány hét előtt átíratott intézett az Erdélyi és Bánsági Újságíró Szervezet kolozsvári központjához, amely a magyar és a kisebbségi sajtó munkásait egyesíti magában, hogy a szeptemberi kongresszus előkészítése és a megalkotandó országos szövetség szervezetének megbeszélésére küldje ki megbízottait Bukarestbe. A magyar újságírók képviseletében dr. Paál Árpádnak, a szervezet elnökének vezetésével Szász Endne, az Az Újság, dr. Ligeti Ernő, a Keleti Újság és dr. Szeghö Imre, az Ellenzék szerkesztője hétfőn este mentek Bukarestbe. Az érdemleges tár­gyalások soTán megállapodtaik abban, hogy a Romá­nia területén müködö mintegy hét újságíró-szervezet működését közös szövetség utján kapcsolják össze. Az ókirályságbeliek különösen a magyar újságíró­­szervezettel óhajtják az állandó kapcsolatot, mert ez a legnépesebb testület és legfejlettebb szervezete, kol­lektív szerződése és fegyelmi szabályzata van. A ki­küldöttek egyhangúlag megállapodtak abban, hogy az egyes testületek ezután is megtartják teljes autonó­miájukat és külön ügykezelésüket. A központi szö­vetség vezetősége öt tagból fog állani. Ezek egyike a magyar szervezet delegátusa lesz. A kongresszus szeptember 24-én kezdődik és 26-án ér végek A kon­gresszus nyomatékosan fel fogja kérni a kormányt, hogy a kongresszus észrevételeit vegye figyelembe a eajtótörvény megalkotásánál. A magyar újságírók, amennyiben nem tudják magukat kellőképpen Ro­mániában megértetni, bármely más nyelvet is hasz­nálhatnak. A megállapítandó kollektiv szerződés alap­jául a kolozsvári magyar újságírók szerződését fo­gadják el. — A Lakáshivatal elnöke. A népjóléti mi­niszter dr. Maczke Károly kir. kúriai bírói cím­mel felruházott Ítélőtáblái bírót, a budapesti La­káshivatal másodelnökét, e hivatal elnökévé ki­nevezte. — A pécsi szerb konzul. Pécsről jelentik a Ma­gyar Távirati Irodának : Az egyik kaposvári napilap híradása nyomán több budapesti lap közölte, hogy a szerb kormány Dobrocsics Fülöp személyében, az egy­'kori hatodik gyalogezred lázadásának szervezőjét ne­vezte ki pécsi konzullá. Ez a hir téves, mert annak a lázadásnak a szervezője Dobrovics Péter volt, akinek a jelenlegi konzul személyéhez semmi köze sincs. Dobrocsics Fülöp, a jelenlegi konzul, azelőtt Pécsett soha meg nem fordult. — Einstein beszüntette előadásait. Berlini jelentés szerint Einstein professzor, a relativitási elmélet világhírű tudósa, beszüntette előadásait és hirdetményt függesztett ki az előadási terein előtt, hogy a tandijakat visszafizetik a hallgató­ságnak. A lemondott előadás hallgatósága csak­nem kizárólag külföldiekből állott, akik csak szó­rakozásból jártak az egyetemre, hogy a „modern Newtont“ láthassák. Einsteint kellemetlenül érin­tette, hogy nem a tudományt áhítozó hallgatóság, hanem a kiváncsiak serege veszi körül, akik lorgnonokon és színházi távcsöveken keresztül bámulják. Miután úgy vélte, hogy ilyen körülmé­nyek közt nincs értelme a tovább fáradozásnak, kijelentette, hogy nem tartja meg tovább elő­adásait. — Turfcsalók szezonja Angliában. Az angol la­pok erősen panaszkodnak a mindenfelé elburjánzott szélhámoságok miatt, akik a nyári idényben különö­sen bőven aratnak. Legnagyobb számmal vannak az úgynevezett „fogadási szélhámosok“, akik gyanútlan és gazdag idegeneket szédítenek a turfra holtbiztos tippekkel, aztán a bukmékerekkel összejátszva, ki­fosztják az áldozatot. Naponta milliókat csalnak ki ilyen módon az emberek zsebéből. A legtöbben egy hölgy társaságában szerepelnek, aki mint felhajtó működik közre, ez hozza létre a megismerkedést és segít az áldozat bizalmát felkölteni. A leguribb és legköltekezőbb életmódot folytatva, csakhamar telje­sen elszéditik a mitsem sejtő idegent és folytonos célzásokkal fölébresztik benne a szunnyadó játék­­szenvedélyt, amelyből azután busás hasznot húznak. A kifosztott áldozat, ha rá is jön utóbb a csalásra, szégyel följelentést tenni és ez az oka, hogy a rend­őrség nem tud kellő eredménnyel eljárni az elsza­porodott turfcsalók ellen. A cseh kenyérárak. A cseh közélelmezési minisz­térium a kenyér és fehér sütemény árának további leszállítása ügyében az érdekelteket szombatra érte­kezletre hívta me* — A szerb külügyi politika. Nincsics szerb kül­ügyminiszter, amint a félhivatalos Avala-ügynökség jelenti, beszámolót mondott a belgrádi parlamentben a jugoszláv kormány külügyi politikájáról. A külügy­miniszter a genovai értekezlet munkálatairól kijelen­tette, hogy nem nagy bizalommal tekintett volna an­nak eredményei elé. Nincsics ezután Oroszország gaz­dasági helyreállításáról beszélt, ami egyik főkérdése volt az értekezletnek. — A genovai értekezlet munká­latain kivül — folytatta Nincsics — voltak még bi­zonyos megbeszéléseink és tárgyalásaink, amelyek sza­batosan körvonalozták nemzetközi helyzetünket. Tár­gyaltunk azokról a kérdésekről, amelyeket sokkal szé­lesebb alapon felépülő és sokkal hosszabb időre terve­zett uj szövetségi szerződés megkötésével állanak kap­csolatban. A velünk hagyományos barátságban álló Románia képviselőjével, Bratianuval, megbeszéltük a kölcsönös viszonyunkra vonatkozó összes kérdéseket és tárgyalásaink teljes megegyezéssel végződtek. Ami Oroszországot illeti, a legjobb akarattal igyekeztünk levenni napirendről mindazokat a kérdéseket, amelyek jó viszonyunkat megzavarhatják és a mi legfőbb szem­pontunk az volt, hogy biztosítsuk a rapallói szerződés­hez képest nekünk jutó területek kiürítését. Nem mondhatom, — mondotta ezután — hogy Magyaror­szággal való viszonyunk olyan, amilyennek lennie kellene. A megállapított kötelezettségek végrehajtásá­ban követett huza-vona a mi honfitársainkkal, sőt a mi hivatalos képviselőinkkel szemben tanúsított barát­ságtalan magatartás olyan helyzetet teremtett, amely magának Magyarországnak árt. A dolgok uj rendje sokkal szilárdabb alapon épült fel, semhogy bármiben is változtatni lehetne rajta. Ezzel szemben Ausztriához való viszonyunk normális és jó szomszédi szellemtől áthatott. — Lenin Krímbe megy. Az United Telegraph jelenti Moszkvából, hogy az orvosok Leninnek krimi üdülést rendeltek. Lenin már a legközelebbi napok­ban elutazik Moszkvából és Yallában az egyik nagy­hercegi kastélyban fog lakni. Személyes biztonságá­nak védelmére egy zászlóalj moszkvai vörösgárdista a Krim-félszigetre utazott. Megkezdődött a csomagforgalom Romániával. A magyar—román esomagforgalom megindítására vo­natkozóan a napokban Lőköshűzán a két érdekelt állam között tárgyalások voltak, amelyeken magyar részről dr. Bugyi József postafőtanácsos és Zsideg László postafőfelügyelő, román részről pedig dr. Gál Gábor nagyváradi postatitkár veitek részt. A lökös­­| házai tárgyalásokról dr. Gál Gábor a Nagyváradi Napló munkatársának a következőket mondotta: — A portorosei postaegyezmény és a nagyváradi 1921. évi postaértekezlet határozatai alapján ültünk össze tárgyalni a magyar posta megbízóttaival. Ezek­nek a megállapodásoknak értelmében ugyanis a két állam között a postacsomagforgalomnak Julius 15-én kellett megindulnia Románia és Magyarország kö­zött. Most a csomagforgalom módozataira állapod­tunk meg teljesen a magyar posta embereivel. A tárgyalások a legsimább mederben folytak, annál is inkább, mert a magyar posta kiküldöttei úgy ud­variasság, mint hozzáértésben nagyon megkönnyítet­ték a tárgyalások menetét. Megállapodtunk abban, hogy a postacsomagok kicserélése a román—magyar postaviszonylatban mindenkor Kurticson történik, a magyarországi csomagok vámkezelése pedig Aradon. Most már az aradi vámigazgatósággal is megvan a megállapodás a csomagok legegyszerűbb vámolási módozataira vonatkozóan. A hivatalos lap holnapi száma a kereskedelmi miniszter rendeletét közli a Romániával való csomagforgalom felvétele tárgyá­ban. Romániával a postai csomagforgalom 1922 jú­lius 15-én megindult. Csomagok korlátlan értékuyil­­vánitással, vagy értéknyilvánitás nélkül 20 kg.-ig küldhetők. A díj 1 kg.-ig 60 K, 5 kg.-ig 100 K, 10 kg.-ig 180 K, 15 kg.-ig 260 K és 20 kg.-ig 340 K. Terjedelmes csomagok dija 50 százalékkal több. Értéknyilvánitás esetén ezenfelül jár még 30 K érték­­nyilvánítási dij és 30.000 koronánként (300 frankon­ként) 10 K értékéig. — Szterényi a papirellálás ügyéről. Báró Szte­­rényi Józsefről Eckhardt Tibor a nemzetgyűlésen azt mondotta, hogy az újságoknak rotációspapirral való ellátására az ő elnöklete alatt közös magán­társaságot akart szervezni, de ez a terv a tőkesze- j gény lapok ellenkezésén meghiúsult. Szterényi most | ebben az ügyben való szerepéről nyilatkozatot tesz j közzé, kijelentvén, hogy szó sincs arról, hogy az uj- i ságpapir elosztása körül neki bármilyen szerepe lett j volna. A tényállás az, hogy Simonyi-Scmadam Sán- I dór miniszterelnök annak idején felkérte, hogy ! vegyen részt egy értekezleten, amely a lapoknak j rotációspapirral való ellátásával foglalkozott. O ott s azt a tervet vetette föl, hogy alakíttassák az összes j nagyobb kiviteli és behozatali társaságok közremű­ködésével teljesen altruista alapon, kizárólag a költ-I ségek felszámításával egy szindikátus és ez szerezze be a szükséges rotációspapirost olyképpen, hogy a kormány bocsásson rendelkezésére harmincmillió ko­rona forgótőkét és a kiviteli üzletekből származó nyereség fordiítassck a papírbeszerzés körül felme­rülő különbözet fedezésére. Ezt a tervet a minisz­tertanács cl is fogadta és a miniszterelnök Szterényit fel is kérte a szóbanlevő szindikátus sürgős megala­kítására. Három nappal később azonban a minisz­terelnök közölte, hogy a lapok nem fogadták cl a kormánynak ezt a feltételét, hogy csak háromszor hetenként jelenhetnek meg s így az akció t4,üyta- 1 Unná vált. Más szerepe ez ügyben nem volt­— BUDAPESTI ÉLET. Gyászünnep lesz a há­ború kitörésének évfordulóját, szombaton délután 6 órakor a régi képviselőházban. Az ünnepséget a Mas gyár Békeegyesület rendezi. Haypál Benő, Rein­­precht Antal, Glücklich Vilma, Schiffer Armand és a Nők Nemzetközi Békeligájának nevében Mrs. Morgan Frenck fognak beszédet tartani. — A kereskedelem­ügyi miniszter elrendelte, hogy augusztus l-étől kezdve a belföldi díjszabás szerint bérmentesítendő, jelenleg tehát a belföldre, Ausztriába és Lengyelor­szágba szóló hírlapok és folyóiratok, valamint a vb szontámsitóíknak belföldre küldött hirlapkötegek bér­mentesítési diját készpénzben kell leróni és elszá. moin‘-.~7 ^ Vasút közli, hogy hétfőtől kezdve! további intézkedésig hétfői és ünnep utáni napokon Siófoktól Budapestig uj gyorsvonatot állítanak for. galomba. A gyorsvonat reggel 6 órakor indul Siófok, ról és 8 óra 20 perckor érkezik Budapest-Déli vasp útra. A vonat útközben Balatonaligáu, Lepsényben, Székesfehérvárott és Martonvásáron áll meg. — A bu­dapesti büntetőtörvényszék napok óta tárgyalja Csathó Károlynak és kommunista-társainak bünpöréti A tárgyalást vezető Perényi Gábor táblabiró mos! elrendelte, hogy a tárgyaláson csak a vádlottak hozzá, tartozói, jogászok és megbízható egyének lehetnek je. lien, mert az utóbbi időben kommunista-elemek vol. tak a hallgatóság' soraiban. — A Székely Egyetemi Főiskolai Hallgatók, a Gábor Áron-Szövetiség és aj Erdélyi Otthon a Petőfi-ünnepélyekkel kapcsolatban juiius 30-án 11 órakor a Petőfi- és az Irredenta-szob« roknál Petőfi születésének százéves és Gábor Árog halálának heivenharmadik évfordulója alkalmából ünnepélyt rendeznek. — Maróczy Jugoszláviában. A londoni nemzet« közi mesterversenyen a magyar színeket, mint jelen* tettük, Maróczy Géza és Réti Richárd képviselik. R magyar nagymester Jugoszláviában szimultán kör. utón kitűnő eredménnyel szerepelt. Sokat játszott tábla nélkül 10—11 játszmát egyidejűleg (ered­mény általában (+8 = 2 volt) s 53 ilyen pártiból mindössze egyet vesztett. Dr. Vidmar mesterrel 1: í arányban mérkőzött, mig Kosztics szerb bajnokkal (3:3:2) szemben szintén egyenlő eredményt ért el^ — Bizony Ákos meghalt. Bizony Ákos volt ország, gyűlési képviselő, aki több cikluson keresztül képvb selte a miskolci kerületet, jna reggel meghalt. Az el. hunyt liberális szellemű politikus volt és csak aí utóbbi években vonult vissza a politikai élettől, amely-í ben hosszú időn keresztül jelentős szerepet játszott. Utolsó éveit Miskolcon töltötte és egyik vezére volt a város kulturéletének. Bizony Ákost szombaton dél. előtt 11 órakor temetik a miskolci városházáról. — Mibe kerül a nyaralás az osztrák fürdők önt Egy bécsi lap a salzburgi nyaralókhoz körkérdést in. tézett, s a válaszokból megállapítható, hogy az ottanf fürdőhelyeken alig kerül többe az ellátás, mint bárhol másutt Ausztriában. Neumarktban például 1000—1200 korona a lakás naponta, a reggeli 620, az ebéd 2400-. 3000, a vacsora pedig körülbelül 2500 koronába kerüb úgy, hogy hozzávetőlegesen a teljes napi ellátás 8006) koronát tesz ki. Hennáorfban, Seekirchenben és Sté* hamban az árak valamivel magasabbak, MattseebeR viszont alacsonyabbak. A legdrágább helyek közé tar. tozik Zell am See, ahol a napi teljes penzió 12.00ŰÍ korona körül jár. A tudósitó azonban óvatosan hozzáJ fűzi: „Az árak a közeljövőben emelkedni fognak.“ ,‘j — Egy híres bolgár rabló halála. Néhány nappal ezelőtt utolérte megérdemelt végzete Slawow Stojkót, a hirhedt bulgár rablóvezért, aki tiz esztendőn kérész, tül tartotta rettegésben a bolgár falvakat Slawow kai tonáskodása alatt meggyilkolta parancsnokát A bűn. tetés elől a hegyek közé menekült és azóta annyira! rémévé lett a lakosságnak, hogy senki sem merte a! hatóságnál följelenteni. Temérdek gyilkosság, rabiág és más bűncselekmény terhelte a lelkét A háborít után egy század lovasságot küldtek ki kézrekeritésére. de sikerült mégis megmenekülnie. Most aztán egy Gaidarow nevii rendőrbizíosnak sikerült nyomára akadni. Borzalmas harc fejlődött ki köztük, végül is Gaidarow több revolverlövéssel leteritette a rabló, vezért. j — Szovjetkészülődés Lengyelország ellen, éj Cseszke Szlovo estilapja jelentést közöl Szovjef. Oroszország állítólagos offenzivára való készülődésé­ről Lengyelország ellen. A moszkvai forrásból szár. mazó jelentés szerint a lengyel határon a vörös had. sereg 4. és 15. hadtestét, a Budienny-lovasság egy részét, a páncélos automobilok dandárét, a tank. osztályt és a műszaki csapatok nagyrészét összpon. tositották. A támadó hadsereg parancsnoka Tuchar­­czevszki. Románia felé állítólag defenzív célokból Voczejpi vezénylete alatt összpontosították az összes kozák ezredeket, amely utóbbi készülődésnek igazi célja a lap szerint az, hogy Lengyelország legyőze­­tése esetén Voczejpi csapatai bevonulnának Besszará­­biába, melyet Romárjia önként engedne át. Lett­ország és Észtország határán szintén vannak csapa­tok, Finnországén ellenben nem, minthogy Finn­ország garantálta semlegességét. A hadműveletek1 állítólag akkor indulnak meg, amikor Németország­ban bekövetkezik a versaillesi békét megdöntő puccs. — Uj gyorsvonat Siófokról Budapestre. A Déli Vasút igazgatósága hétfőtől, juiius 31-től kezdve, to­vábbi intézkedésig hétfőn és az ünnepek utáni napo­kon Siófokról Budapestre uj gyorsvonat-járatot állít be. Az uj gyorsvonat Siófokról reggel 6 órakor indul és 8 óra 20 perckor érkezik Budapestre, a déli vasúti pályaudvarra. A gyorsvonat megáll Balatonaligán, Lepsényben, Székesfehérvárott és Martonvásáro»»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék