Világ, 1924. augusztus (15. évfolyam, 156-180. szám)

1924-08-24 / 174. szám

10 1924 augusztus 21. VILÁG [Vasárnap Éppen ezért utána jártunk annak, honnan származott a Löbl József által letett kaució, és módunkban volt hitelesen kideríteni azt, hogy részben Lobi Józsefné, a gyanúsított fele­sége adta el ékszereit és értéktárgyait a kaució előteremtése végett, részben pedig az üzletre vett fel egy kölcsönt, és így gyűjtötte össZe hetek alatt nagynehezen a kau­ció céljaira szükséges összeget. Ez magánügy, amelyre nem lehet megjegyzésünk, és igen ter­mészetesnek keli találni azt, ha Lobi József fe­lesége mindent elkövetett férje érdekében. Csak azt nem találtuk volna természetesnek, ha akár a magyar határokon innen, akár a magyar htá­­rokon túl, bármiféle gyűjtés indul meg Löbl Jó­zsef javára. A Magyarság szerint egy milliárdra, vagy egy milliárdnál is nagyobb összegre rúg a gyűjtés eredménye . . . Ha ez igaz volna, akkor aláírnánk a Magyarság által felállított konzek­venciákat, sőt sokkal tovább mennénk el a kon­zekvenciák levonásában, mint a Magyarság. Csak az a baj, hogy a rendkívül érdekes riport — el­lentétben a Magyarság egyébként általunk is megbecsült jóhiszeműségével, és magas nívójával — éppen leglényegesebb pontjaiban szemcnsze­­dett valótlanság. Ha milliárdos adományok gyűltek volna össze Löbl József részére, akkor nem tartott volna hetekig és hónapokig, mig Löbl Józsefné ékszerei­nek, értéktárgyainak értékesítésével, hol­mijának eladásával, kölcsönök felvételével nagynehezen összeszedte a kaució össze­gét Akármilyen személyi és tárgyi ellentéteink vannak is a Magyarság-gal, mi a magyar sajtó komoly értékei közé sorozzuk a Magyarság hangját, jóhiszeműségét, informáltságát, finom csiszoltságát, és így nagyon sajnáljuk azt, hogy ezúttal a Magyarság áldozatául esett egy egész ostoba felültetésnek. Azt pedig remélhetőleg a Magyarság sem kívánja tőlünk, hogy akár egy szóval válaszoljunk A Nép című esti szenny­lapnak a Magyarság cikkéhez fűzött kommen­tárjaira. Majd ha Lendvai képviselő úr egy­szer kijózanodik, és józan fejjel fog egy cikket írná, talán kap választ tőlünk. De ma esti cikkének túlságosan nagy az alkohol-tartalma. — A Dnycszler partján. Bukarestből je­lenti az Orient-Rádió: A szovjet egyik propa­ganda-filmje azt a jelenetet mutatja be, ami­kor a vörös hadsereg megfutamít román ka­tonákat, akik a Dnyeszteren át menekülnek. Augusztus 13-án és 15-én Tiraszpól mellett a Dnyeszter-híd ellen támadást intéztek a film­felvétel céljaira. Természetes, hogy a filmen szereplő állítólagos román katonák orosz statisztákból kerültek ki és az egész jelenet szemfényvesztés. A jelenetnek nyilvánvaló célja az, hogy az orosz népet meggyőzze afelől, hogy a román határon nagy sereget kell tartani, másrészt pedig, hogy a külföld közvéleményét a románok támadó szellemé­ről tájékoztassa, hogy ha esetleg háborúra kerül a sor, ezt azzal okolják meg, hogy vé­dekezés céljából volt rá szükség. — Házasság. Román Iván dr. ügyvéd elje­gyezte Sípos Irmust Budapesten. (Minden külön értesítés helyett.) Bischitz Béla és Friedmann Annus augusztus 24-én d .u. fél 3-kor a rombachuccai templom­ban házasságot kötnek. (Minden külön értesí­tés helyett.) Jacker Béla és Weiszkopf Rózsika, mai na­pon házasságot kötöttek. (Minden külön érte­sítés helyett.) Steincr Gyula téglagyáros és Kirschbaum Rózsika augusztus 19-én tartották esküvőjüket Sopronban, a papréti izr. templomban. (Min­den külön értesítés helyett.) Fazekas Gyula szigorló-orvos eljegyezte Mauer Gusztikét. Szász Margit Budapest és Farkas Pál dr. Kiskunfélegyháza jegyesek. (Minden külön ér­tesítés helyett.) Frcnk Berta és Növi Béla Újpest, jegyesek. Stern Zsigmond fővárosi droguista leánya, Sárika és Fonyó Ferenc, a Magyar—Cseh Ipar­bank rt. osztályfőnöke, ma déli 12 órakor tartják esküvőjüket a Royal-szálló fehér­termében. Andrcjkovics Sándor és Rubsch Mária a mai napon házasságot kötöttek. (Minden külön ér­tesítés helyett.) Keszler István, a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársulat cégvezetője eljegyezte Fischer Vilmos baranyamegyei földbirtokos leányát, Marikát, Oroszlóról. (Minden külön értesítés helyett.) Steiner Boriska, Steiner József építészmér­nök leánya és Szántó Ferenc dr. házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) Végh Gusztáv festőművész augusztus 21-én házasságot kötött Enycdy Margittal, Enyedy Simon volt külügyminiszteri oszlálytanácsos és neje, szül. Subert Zsófia leányával. — Műbútorgyár, Lapldcs M. és Fia, Rózsa ucca 72. — A walesi herceg New-Yoikban. Lon­donból jelentik : A walesi herceg ma Ncw- Yorkba utazik, ahonnan majd folytatja út­ját Kanadába. — Nagy Géza dr. lett első a győri mesterver­senyea. Győrből jelentik: A nemzetközi sakk­versenyen a mesterverseny utolsó fordulójában Przepiorka nyert Gruber ellen, Balogh dr. Ma­­röczy ellen, Steiner Lajos Exner ellen, Waltcr llavasy ellen. A Vajda—'Nagy, a Steiner—Seitz, továbbá az Asztalos—Müllcr-játszmák eldöntet­lenül végződtek. A főtornán Jakab nyert Rasofszky ellen, Me­rényi Demeter ellen, Szigethy Schwimmer ellen, Réti Walter ellen, Földcsy Dalmy ellen. A Thelen—Kulcsár-játszma eldöntetlenül vég­ződött. A mestervenseny eredménye: 1. Nagy Géza dr. egyetemi tanársegéd (Debrecen) 10 egység­gel 14 játszmából!. 2. Przepiorka Dávid (Varsó) 9l/s egységgel. 3. Asztalos Lajos dr. (Sarajevó) J egységgel, a 4. és 5. díjon Vajda Árpád dr. (Budapest) és Vukovics Vladimír (Zágráb) osz­toztak 8*/j egységgel. 6. Walter Mátyás 8 egy­séggel. 7. Steincr Lajos 8 egységgel. 8. Maróczy Géza 7 Vi egységgel. 9. Müller Hans 7’/j egy­séggel. 10. Havasy Kornél 6'/j egységgel. 11. Steiner Endre 6 egységgel. 12. Balogh Jenő dr. 5 egységgel. 13. Seitz Adolf 4’/* egységgel. 14. Exner Győző 3'/j egységgel. 15. Gruber S. 3 egységgel. Nagy Géza a négymilliós első díjon kívül Patay Gyula 30 dolláros különdíját is megnyerte. A nemzetközi főtoma eredménye: 1. Merényi Lajos 8egységgel, 2. Réti Pál 8 egységgel, 3. Walter Jakab 7 egységgel, 4. Thelen Frigyes 7 egységgel, 5. Jakab Árpád 6 % egységgel, 0. Kul­csár Kálmán 5 egységgel, 7. Dalmy Barna 5 egy­séggel, 8. Szigethy Miklós 4>j egységgel, 9. Föl­­dessy Ernő dr. 4 egységgel, 10. Rasofszky József 4 egységgel, 11. Demeter Konrád 4 egységgel, 12. Schwinner Walter 2% egységgel. — Lipcsében is ... Lipcséből jelenti a Világ tudósítója: Tegnap éjfélkor a cirkáló rendőrőrszem észrevette, hogy a lipcsei zsinagóga épületéből, amely csak az elmúlt évben készült el, lángok csapnak ki. Meg­állapították, hogy az egyik kapu elé két üveg petróleumot állítottak, és az üvegek tartalmát meggyújtották. A tüzet sikerült csírájában elfojtani. A nyomozást meg­indították^ — Magyar professzorok a dorpati egyetemen. Dorpatból jelentik: Az észt közművelődési mi­niszter megerősitette a dorpati egyetem taná­csának azt a határozatát, amellyel Haltenbcr ger Mihály dr. budapesti egyetemi magán tanárt a földrajzi tanszékre nyilvános rendes tanárként alkalmazza. Haltenberger, aki előadásait német nyelven tarthatja, szeptember közepén foglalja el állását. Vele együtt most már három magyar erő működik' a dorpati egyetemen. A másik kettő: Csekey István nyilvános rendes pro­fesszor. aki a közigazgatási jogot adja elő a jogi fakultáson s megszervezője és igazgatója a dor­­parti egyetem magyar intézetének, továbbá Vi­rányi Elemér, a magyar nyelv és irodalom rektora. — A hírlapok vámkezelési illetéke. A pénz­ügyminiszter a vámkezelési illeték megállapítá­sáról az elmúlt napokban kiadott rendeletet kiegészítette, amennyiben hirlapok és folyóira­tok folyószámait a behozatalban és a kivitelben a vámkezelési illeték lefizetésének kötelezett­sége alól felmentette. — Te'jes munkáskizárás a kárpitosiparban. A kárpitosmunkások augusztus 16-ika óta há­rom kárpitos műhelyt bojkottáltak. Mivel a békét nem sikerült helyreállítani, ma valameny­­nyi kárpilosmester kizárta szakszervezeti mun­kásait, mert a munkások eljárását a kollektív szerződés megszegésének tartja. — A Paj Romana budapesti világkongresszu­sának negyedik napja. A Pax Romana buda­pesti kongresszusának külföldi delegátusai ma délelőtt megszakították tanácskozásaikat, hogy a magyar főváros nevezetességeit folytatólago­san megtekinthessék. Reggel 8 órakor a Szent István Bazilikában gyülekeztek, ahol Martindale jézustársasági atya a kongresszus résztvevői je­lenlétében szentmisét mondott, majd angol nyel­ven szentbeszédet intézett a delegátusokhoz. Délelőtt körsétát tettek a fővárosban. A kon­gresszus tanácskozásait az eredeti programtól eltérően nem délután 4 órakor, hanem már 3 órakor folytatják. — írásszakértő-kongresszus Lipcsében. Szep­tember 6-án a német írásszakértők kongresz­­szust rendeznek Lipcsében, amelyen a világ minden nemzetének írásszakértői besznek részt. A kongresszuson mindössze négy előadó ismer­teti a grafológia mai állását, még pedig a ber­lini rendőrfőnök : Hans Schneickert, továbbá Brunner zürichi és Schcffel berlini egyetemi tanár. A külföld e legkiválóbb írásszakértői mellett magyar előadója is lesz a kongresszus­nak : Fischoff Gyula, a Magyar-Olasz Bank szegedi intézetének igazgatója, Magyarország egyik legismertebb írásszakértője, aki „A tu. dományos írásvizsgálatok szerepe a bűnügyi nyomozások terén" címmel tart előadást. — A magyar cserkészek a jövő hét végén érkeznek haza. A kopenhágai cserkészolimpiá­­szon résztvett csapatok Kopenhága nevezetes­ségeinek megtekintése után hagyják el Dániát. A magyar versenycsapat a jövő hét végén ér­kezik Budapestre, magával hozva a győzelmi jelvényeket, két nagy ezüst kupát s egy hatal­mas kiterjesztett szárnyú sirályt, mely a dán királyi porcelángyárban készült a győztesek szá­mára. A kisérő csapat, a delegátusok, valamint Khuen-Hcderváry Károly gróf főcserkész a ver­senycsapattal együtt érkeznek a fővárosba. — Egy új világ fölfedezése. Már jó néhány év előtt az időközben elhunyt Barnerd dr. meg­figyelt egy kisebb csiUagfelhőt, s csak most sikerült a Harward-obszervatóriümnak ebben a kis felhőben egy új világot fölfedeznie, mely egyben a legtávolabb' fekvő objektum, amelyet emberi szem vaíaha meglátott. Fényképfelvéte­lek készültek erről az újonnan fölfedezett csillagrendszerről a Mount Wilson százhüvely­kes nagy teleszkópjával!, amely legnagyobb a földön, s e fölvételeken ez az új univerzum gyenge fényű foltnak látszik a íirmamentumon, hasonló a mi világunkhoz, csak talán valamivel kisebb. Fényének egymillió évre van szüksége, amig a földre ér. A legtávolabbi csillag vagy ködfolt, amelyet eddig megfigyeltek, csak 259.000 fényévnyi távolságra van. E fölfedezett új világ a földtől 6 quintillió martfűidre van. Körülbelül megfelel a Magclhaens-felhőnek, annak a déli égbolton lévő gyenge fényfoltnak, melyet először Mageihaen látott meg, s amelyet most már a legnagyobb csillagrendszernek ismerünk'. A mi viliágunk átmérőjét eddig 350.000 fényévre becsülték. Most, ezzel az új fölfedezéssel, a mindenségnek legtávolabbi pontja, amelyet az emberi szem és az emberi szellem tudomásul vett, háromszor ilyen távol­ságra van. — Félbeszakították az Aggteleki csepkőbar- Iang áttörését. Megírtuk, hogy az Aggteleki csepkőbarlang jósváfői oldala közelében mint­egy tiz nappal ezelőtt 28 tagú, jobbára békés­gyulai iparosokból álló cserkészcsapat önkéntes munkálatokba kezdett, hogy a Farkasvölgy felé létesítendő uj barlangkijáralot áttörjék. A mun­kálatokat azonban csak 60 méter hosszúságban tudták elvégezni, mert kemény szikla-kőzetre találtak, amelynek robbantásához szükséges nagymennyiségű ekrazitot az elmaradt anyagi támogatás következtében beszerezni nem tud­ták. MMrosm Javításokat a legpontosabban rövid időn belül végez a legkitűnőbb munkagépek­kel felszerelt műhelyeiben METROPOL GARAGE Budapest VI, Lehel ueca 25 BENZIN, eredeti amerikai autóolaj /minden mennyiségben), gópzsir, szerszámok, stb. Blumentlial Testvé­rek és Társa (ezelőtt Blumenthal es Szilágyi) Budapest, VX, Hajós uoc& 16—18. Tel. 144—63 Kötésre díjtalan tárolás. A Dtírkoppwerke A.-G. varrógép­gyár Bielefeld, .vezérképviseletét átvettük Állandóan raktáron lesznek családi- és iparosgépek. Varker Kereskedelmi Rt. Buda- i pest, V, Báthory ucca 21. Telefón: 50 -59. AUTÓKERÉKGYÁRTÁS magyar Abroncs és Mgyar r.!. Budapest, VI.. Gyár n. 8. Telefón 133-56 Mai aytooiaj és Benzin legolcsóbban Egyesült Riaszaki es Szersz&mhereskedeimi Rt. Vf, Jókai tér 8, Toiefón : 67—43, 30—94. Wenzin tartány- és bordótételekben, va’amint mindenfajta gcp. és hengerolajok, petró­leum, gázolaj, sper. raff. autoolajak, kenőzsírok lp»előnvöscbben beszerezhe­tők Pajor László cégnél, Budapest, V. kér, Váci ui is. Tclofón; 114—27. Sürgönyeim; „Pajo.**. Benzintöltő állomás Kötésre díjtalan tárolás CONTINENTAL PNEU V AUTOMOBILJA LISZT FERENC TÉR 4. SZÁM TELEFÓN: 105-08 — A Márffy-ügyet még szeptemberben sem tárgyalják. Megírtuk, hogy a sorozatos bomba­­merényletek vádlottjai közül Márffy József százmillió, Chriasztg István pedig tízmillió ko­rona ellenében való szabadlábrahefyezését kérte. Chriaszty még arra is hivatkozott, hogy fogságában tuberkulózisa még súlyosabbra for­dult és okvefüenül kezeltetésre szorul. A vádta­nács azonban visszautasította kérelmüket éj Márfftjék, akik állandóan azt hangoztatták, hogy ügyüket minél előbb tárgyaltatni szeret­nék, a vádtanács e döntése ellen felfolyamod­­tak az ítélőtáblához. Ilyenformán az ügg ismét elhúzódik és a jelek szerint szeptemberben sem kerülhet sor főtárgyalásra. — Három clgázolás. Ma délután a Délivasut indulási oldalán egy villamos vasúti kocsi elgázolta Stéger Pál 65 éves nyugalmazott hu­szárőrnagyot. Súlyos sérüléseivel a mentők a 17. sz. helyőrségi kórházba szállították. — A Rákóczi-téren egy fuvaroskocsi elgázolta Jónás Mihályné 38 éves cigányasszonyt. Haldokolva szállították a Rókus-kórházba. — Tegnapelőtt éjszaka egy gépkocsi a Lajos-uccában elgá­zolta Szkangek Gyula 42 éves fővárosi főmér­nököt. Életveszélyes sérüléseivel az Uj Szent János kórházba szállították, ahol ma sebeibe belehalt. Annak az autónak a sofőrjét, amely Szkangek Gyula fővárosi főmérnököt a Lajos uccában tegnap éjszaka elütötte, ma éjszaka letartóztatták. A letartóztatott Steindorfer Fe­renc, a Lajos uccában lévő kartonnyomógyár gépkocsivezetője. Sleindorfer tegnap éjszaka egy kocsmában mulatott s ahelyett, hogy kocsi­ját a garázsba vitte volna, lerészegedett. Zár­óra után autójára vette a kocsmában játszó zenekart, melynek muzsikája mellett történt az elgázolás. — A sikkasztó mezőkövesdi postamesternő a bíróság előtt. Megírtuk, hogy néhány hónap­pal ezelőtt a budapesti rendőrség a Park­szállóban elfogta Székely Dalma mezőkövesdi postai kezelőnőt, aki több százmillióra rúgó hivatali pénzek elsikkasztása után ismerősé­vel, Korda Sámuel dr. sárvári orvossal együtt Budapesten fényűző életet folytatott. Székely Dalmát letartóztatták. Korda Sámuelt azonban szabadlábra helyezték, mert terhelő adat nem merült fel ellene. Székely Dalma tavaly rend­szeresen dézsmálta a postai küldeményeket, különösen az amerikai pénzesleveleket, ame­lyekből kiszedte a dollárokat. Felettesei csak akkor kezdtek reá gyanakodni, amikor már özönével érkeztek a feljelentések a miskolci postahivatalhoz. A megindult nyomozás har­minchét esetben állapította meg a dolláros le­velek kifosztását, ezenkívül egy 32 millió ko­rona értékű küldemény is eltűnt a postames­ternő keze alatt. Péntekre tűzte ki ebben az ügyben a főtárgyalást a miskolci törvényszék. Stolarik Ferenc törvényszéki bíró elsősorban a 26 éves vádlottat hallgatta ki. Székely Dalma előadta, hogy csak annyiban érzi magát bűnös­nek, mennyiben tudott a bűnös manipulációk­ról. Ezeket azonban — mondotta — nem ő követte el, hanem a mezőkövesdi postames­ternő leánya, Mandula Anna, postai kiadójelölt. A vádlott kijelentette még, hogy ámbár segí­tett az eltűnt összegek elsikkasztásánál, azon­ban soha nem tartott meg magának azokból egy fillért sem. Ami a költekezéseit illeti, azt állította, hogy a pénzösszegeket Korda dr.-tól kapta. Egyébként tagadta, hogy fényűzően ru­­házkodik. Ezután a tanuk kihallgatására került a sor. özv. Mandula Miksáné mezőkövesdi postamesternő szerint Székely Dalma szegényes ruházatban került a postához, de nemsokára feltűnően költekezett. Más tanuk kihallgatása után a harminckét károsult vonult fel. Majd kihallgatták Mandula Annát, akit szembesítet­tek Székely Dalmával. Székely Dalma szemébe mondta, hogy több esetben kifosztotta a pén­zesleveleket. A levelek leragasztásához azután öt hívta segítségül. A tanú kijelentette, hogy mindez hazugság. Mandula Annát és két gya­núsított kolléganőjét egyébiránt annakidején fegyelmi eljárás alá vonták s mindhármukat elbocsájtották állásukból, azonban konkrét bi­zonyítékok hiányában megszűntették az ellenük megindított eljárást. — Ezután a tárgyalást fel­függesztették. Ma délután 6 órakor hirdette ki a miskolci törvényszék büntető tanácsa az íté­letet. A törvényszék bűnösnek mondotta ki Székely Dalmát hivatali sikkasztás bűntettében és ezért egyévi és nyolc hónapi börtönbünte­tésre mint főbüntetésre, valamint ötévi hivatal­­vesztésre mint mellékbüntetésre ítélte, amely­ből öt hónapot március 18-ika óla tartó vizsgá­lati fogsággal kitöltöttnek talált. Ezenkívül kö­telezte Székely Dalmát az ítélet jogerőre emel­kedésétől számított tizenöt nap alatt a 37 millió koronának a postakincstár részére való megtérí­tésére és az amerikai levelekből hiányzó dol­lárokat az illetők részére való természetbeni visszaadására. Az ítélet indokolásában a bíró­ság enyhítő körülménynek vette a vádlott bün­tetlen előéletét, részben beismerését és a mező­kövesdi posta kellő clllenőrzés-hiányát. A bíró­ság ezt az enyhítő körülményt oly nyomatékos­nak vette, hogy a legkisebb mértéknél is ki­sebb büntetést szabott ki. A vádlott és a védő az ítéletben megnyugodtak. Az ügyész a 99. sza­kasz alkalmazása és egyes bűnjelek visszaadása miatt fellebbezést jelenteit be. — Megnyílt a zsidók világkongresszusa. Karisbadból jelentik: Csütörtökön nyílt meg a zsidók világértekczlete 132 kiküldött jelenlété­ben, akik a világ minden részéből 75 zsidó se­gélyszervezetet képviselnek. Az értekezlet elnök­ségébe többek közt megválasztották Rosen. baum doktort, a zsidó ügyek litván miniszte­rét és Ycllin Dávid zsidó alpolgármestert. Az augusztus 27-ig ülésező értekezlet célja véglege­sen rendezni a zsidó segélyezési tevékenységet és megalakítani a szociális gondoskodás állandó zsidó világszövetségét. — Egyhavi fogház a kalauz bántalmazásáért. A múlt év őszén egy villamoson utazó napszá­mos a meg nem engedett oldalon akart lcszál­­tani s ezzel kapcsolatban a kalauzzal szóváltás­ba keveredett, amelynek során többször arcul­­ülötle a kalauzt. A bíróság ezért ma egyhónapi fogházra cs százezer korona pénzbüntetésre Ítél­te. Az Ítélet jogerős. URJINOSS i liron 3£ M3H Liiolisss HALTENBERGER VILMOS, VI, NagptZÍ ucca 19. szál Jogászok! Ügyvédjelöltek! Közgázáé szók DR: Burslcs Zoltán Jogi Szeminánumában Budapest, Berlini tér, Wcslend ház (Nyugati pályaudva érkezési oldalán) az előadások megkezdődlek. Teljes sikerrel készít ele az osszon alapvizsgákra, szigorlatokra a köz­­razdasági’ egyetem összes jogi •argyaim az ejységes írói és ügyvédi vizsgára, ralvilágositás díjtalan

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék