Világ, 1925. január (16. évfolyam, 1-25. szám)

1925-01-10 / 7. szám

SrortiBa? VILÁG r 5.925 január 50. 0 Meghiúsultak a földg»z-k(itatások Sze­geden. Legutóbb egy szegedi hálás* a Szeged környékén lévő mocsaras vidéken egy frissen Vágott Mik fölött pipára gyújtott és a gyufa tüze lángralobbantotta a vízből felszálló buboréko­kat. A halász jelentést tett a különös esetről cs a: a vélemény terjedt cl Szegeden, hogy a halász földgázra bukkant. Győr ff y István dr. egyetemi tanár, az egyelem növénytani intéze­tének vezetője, a fölfedezéssel kapcsolatban tnyilt levelet intézett a polgármesterhez cs fel­hívta, hogy a város kezdje meg az előkészüle­teket földalatti kincsének feltárására. A város azonban komolytalannak tartotta a halász föl­fedezését és nem tett lépéseket a földgáz fel­kutatására. A várostól függetlenül szakemberek kutattak Szeged környékén földgáz után és így csakhamar kiderült, hogy a szegedi föld­gáz — mocsárgáz. A kutatások során meg­állapították, hogy a felszállá gázbuborékok tiem geológiai eredetűek, nem lehet szó föld­gáz-metánról, hanem csupán mocsárgáz-metán­­tói, amely a szerves növényi anyagokat tartal­mazó víz üledékéből fejlődik. — A magyar Hzexuüetibaí orrostársavág megalakulása. Német őrs ragban srexuátolíkai népszövatsié'gelkeít.s espdk irányítására, etikai <xr­­voríáinsairágo'kat alapítanak. Érdemes rnagje gye.mi, hogy Abdcrhnlden titkos tanácsos, a nií.Tnet orvostudomány büsdkeságe AH a mozga­lom élön. Ez az újjászületett szexuális etika az! tanítja, hogy a szexuális élet nem magánügy, nem a férfiaknak külön felelőtlen mulatsága, haaram fontos, alapvető állami érdek, amelytől fajok és népek boldogulása és kihalása függ. Az.a szcxuáialiika, amely éppen annyi ti-sztosá­­got ós egészséget kíván a házasságra lópö fér­­fiútól, mint a nőtől, ncmo.sialk a h'itcstárs, de a gyermekek cgósroágówrik is legjobb védelme és a nemibeteg.S’égeík kák-eriHösónetk egyetlen biztos módja. Ezt kell mindenfelé tanítanánk az or­vosoknak s tudni mindenfelé a szülőknek s az Ifjúságnak. Ezen gondoJatcík terjesztésére ala­kult meg a magyar srexuáletíkai orvosiársa­­ság, melynek elnöke Schürger József dr. ny. omwtá borinOk lett; tiszteletbeli elnöklké válasz­tották Tauffer Vilmos dr., Bókay János dr. ós Rékám Lajos dr. egyetemi tanárokat; alelnő­­kök lettek: Végh János dr. tiszti főorvos, Tö­rök Lajos dr. egyetemi tanár, Enwdi Aladár dr. ós Pándy Kálmán dir.; főtitkár: Paucr Ká­roly dr.f tifikárolk: Qrphanidcsz Etelka dr. és földes Miklós dr.; pénztáros: Földes Lajos dr. A választmány tagjai: Rózsa Imre dr., Temet­­váry Rezső dr., Bölcsháuj Bála dr., Ttnnúth Gyula dr.,' Weisz G. dr., Sellei Sándor dr., Csia Sándor dr., Só tér Eleik dr. Forgácli Aladár dr. Friedrich Váimos dr., Manningcr Vilmos dr., Taszkai Ödön dr., Gerlóczg Zsigtmond dr., Rothmann Ármin dr. — Az autótaxi vállalat és a bérautók. Az autólarivállalat sofőrjei tudvalévőén fizetés­emelést sztrájkoltak ki maguknak és az autó* taxivállaiat most arra kéri a fővárost : engedje meg, hogy fölemelhesse a tarifát. Ugyancsak ezjel egyidőben a. bárautóluvarozök is .bead­ványt intéztek a főváros tanácsához, ebben felajánlják, hogy hajlandók az aulótaxiválla­­tat viteldíjánál 25%-kal olcsóbban vállalni a közönség szállítását. Ez az ajánlat a város­házán nagy feltűnést keltőit s a közigazgatási ügyosztály, alvói a bérautófuvarozók ügyét ke­zelik, bizonyos óvatossággal és megfelelő elő­zetes tanulmányozással kezeli a kérdést. A közigazgatási ügyosztályban ma délelőtt tár­gyalásokat folytattak ebben az ügyben, ahol az áltamrendőrség-képviselője is jelen volt. A végleges döntés ebben az ügyben is igen rövi­desen megtörténik. — Magyar Zsoltárok, Gyúrói Rogy Lajos Verseskönyve megjelent. A könyv a hit és a fohászkodás költői megszólaltatása. Minden külön értesítés helyett Dr. Molnár Béla és felesége Stras­­ser Jolán, dr. Políatschek Elemér és felesége Moluár Margit, dr. Molnár Alfréd és felesége Szenes Liei, fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy forrón szeretett édesapjuk, illetve apósuk, liiir gyógyszerész január 9-én, munkás életének 70. évében, mindnyájunk végtelen fájdalmára elhunyt. Drága halottunkat január 11-én, vasárnap d. e. 10 órakor temet­jük a régi kercpcsi izr. temető halottasházából. Molnár Ottó Dr. Rottenberg Mártonná Török Samuné Schwarz Gyulánc testvérei Políatschek Lilly Políatschek Erzsi Molnár Anna unokái. Koszorúk mellőzését kérjük. — Maröczy hastingsi világrekordja. A hastingsi nemzetiközi mesterverseny mind­két csoportjában magyarok kerültek első helyre. Maröczy egyedül lett első, míg Stei­­ner Endre hármas holtversenyben ért cél­hoz. Ez utóbbi körülmény folytán az ere­deti programtól eltérőié# a második cso­portverseny helyezettjei sorsolás útján mér­kőztek. Az. utolsó összecsajkásban Maröczy döntetlent ért el Tartakouierrel, míg :Prze­­piorka nyert Seitz dr. ellen, Yatcs pedig Steiner ellen. Ezeknek a játszmáknak ki­menetele azonban csupán a dijak felosztá­sára bírt jelentőséggel, s ennélfogva az %lső és második: Maröczy és Tartakower kerül­lek előnyös helyzetbe. Különösen a magyar nagymester teljesítménye érdemel elisme­rést, az egyetlen, aki játszana vesztés -nélkül küzdötte végig a versenyt A versenyt meg­előzően angliai szimultán-kőrútján 509 pariit nyert, 4-et vesztett s 70 remist csi­nált, amivel Maröczy szimultánban még Capablanca rekordját is túlszárnyalta. — Világítási zavarok a Ferencvárosban. Megírtuk, hogy a Ferencvárosban éjfélkor ki­aludtak a villamoskörték és sötétségbe borúi; a városrész. A villamosvilágítási üzem mér­nökei és szerelői nyomban hozzáfoglak a ja­vítási munkához, de csak ma délután négy órára sikerült a világítást helyreállítani. Az utóbbi hetekben alig múlik el nap, hogy á főváros valamelyik részében, hosszabb vagy rövidebb időre, fel ne mondja a szolgálatot a villamosvilágítás. A baj okát hol a gépékre, hol meg a fogyasztás megnövekedésére hárítja a világítási üzem. ^ — Egy úriassznuy két gyerekkel a Dunába ugrott. Az Irányi ucca előtt a Dunapariról egy •jól öltözött úriasszony ma délelőtt két kis gyermekével a Dunába vetette magát. A víz pillanatok alatt mindhármukat elsodorta a parttól. Egy fiatalember habozás nélkül a ful­doklók után ugrott a Dunába és a két gyer­meket a baükarjára kapta, az asszonyt pedig hajánál ragadla meg, majd rutinos készséggel hátára fordulva, erős lábtempóval dobta ma­gát a part felé. Sikerült is neki az asszonyt és két gyermekét kimenteni. Ezalatt százakra menő tömeg gyűlt össze a Dunaparton és a bátor életmentőt, akit Kemény Lászlónak hív­nak, lelkesen megéljenezték. Az öngyilkosje­lölt asszony elmond otta. hogy Dobos Gyuládé­nak -hívják, férje jóforgalmú asztalosüzlet tu­lajdonosa. Napokkal ezelőtt összeveszett a fér­jével, mire az kijelentette, hogy cl fog tőle válni, de a gyermekeket magához veszi. Do­bositól ez annyira elkeíierfcetle, hogy öngyil­kosságra határozta el magát és ezért két apró gyermekével ma délelőtt beugrott a Dunába. Minthogy Dobosnénak és gyermekeinek né­hány napi kórházi ápolásra van szükségük, a flójrus-kórházba szállították őket. —- Rablók és útonúllók garázdálkodása Ro­mániában. Bukarestből jelentik: Falticeni kör­nyékén két erdőmunkás agyonvert két csend­őr!,' aztán elmenekült és felcsapott rablónak. A napokban a csendőrség meglepte őket és való­ságos harc fejlődött ki a rablók ellen. A rablók ismét elmenekültek; egy csendőr meghalt, egy pedig megsebesült. — Hudcsti községben két betlehemes csoport közölt véres verekedés tá­madt. Az egyik betlehomest agyonverték, a másik megsebesült. — Tnlceában négy’ rabló megtámadott két határőrt. Az egyiket lelőtték, a másiknak sikerült elmenekülnif ELŐADÁSOK A Magyar Remzeti Szövetség január 19-étőI kezdve miniden hétfőn délután 6 órakor a tu­dományegyetem bölcsészeti karának II. számú előadótermében (Vili., Múzeum körút 6—8.) szociálpolitikai előadásokat rendez. Az előadá­sok sorrendje a következő: Január 19-én Balogh Andor: Pályaválasztás és pályaválasztási tanács­adás. 26-án Bencs Zoltán dr.: Munkásmozgal­mak az európai államokban. Február 9-én dr. Kovrig Béla: A munkanélküliség elleni küzde­lem. 16-án György Endre: A* Fabian-társaság elöcAásai. 23-án Györy Lóránd: Egyéni és világ, gazmiság. Március 2-án Szántó Menyhért: Mun­kásvédelem. 9-cn Hanvai Sándor: Emberbaráti intézmények. 16-áci Steinecker Ferenc dr-: Szo­ciális irányeszmék. 23-án Pap Géza dr.: Ipari békéltetés. 30-án Pap Dezső dr.: A szakegyesn­­letek joga. Április 6-án Ottlik László dr.f* Az angol munkásmozgalom szelleme. 20-án Farkas Elek: A középosztály nemzetközi szervezkedése cs a magyar középosztály helyzete. 27-én Gaál Jenő dr.: A kivándorlás. Május 4-én Sebestyénné Stetina Ilona: A nőegyesületek szociális mun­kája. Az előadások látogatása díjtalan. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság szom­baton ötkor az Akadémián felolvasó ülést tart, amelyen Gulyás József: A tőrök felszabadító háború egykorú verses krónikája kerül sorra. A Magyar Statisztikai ■Társaság kedden dél­után 5 órakor az OMGE tanácstermében fel­olvasó ülést rendez. Konkoly Thegc Károly: A gabonafélék termésátlí'ga címen ad elő. A Feministák Egyesületében január 12-én, hétfőn este 6 óraikor Ibrányi Aiioe az ápolónők k'épziését ismerteti. Steinberger Sarolta dr. a bábaképzést tárgyalja. Lukács Sarolta a csa­­iádigondozásról és Göttl Mária pedig a pártfogó tisztviselőnők képzéséről beszél. Az értekezle­ten, amely az Országos Iparcgyesüleiben (VI., Gróf Zichy Jenő ucca 4.) lesz, érdeklődőket szívesen látnák. • .4 Magyar Külügyi Társaság (közgazdasági ízalkosztáflya illést tartott, amelyen Kayser Szi­lárd dr. nyugalmazott szabadi?'mi bírósági al­bínók az ipari jogvédelem helyzetét ismertette a békeszerződésekkel összefüggésben. Az ipar jogvédelmi intézménye, a szabadalmi, védjegy- és mintaoTtaifam jog nemzetgazda sági és kultu­rális jel emlőségénak méltatása után a bdkos-rer­­zödéseknelk az .iparjogvédelmre vonatkozó ren­delkezéseit vázolta rövid bírálat kapcsán. _ Morflmn. Már nem ar * fantasztikum. amelyet színes képzelettel megírt regényekben olvasunk cs színdarabokban láttunk. Nem az a tőmegszenvedély, amelynek szenzációs ri­portjait olvastuk külföldi lapokban és kül­földről jött tudósításokban. Már itt sélá^ vi­rít és tombol Budapest uccáin is, mint furcsa, kínos ragály, amely nem törődve országhatá­rokkal és kétes vesztegzárakkal, átszivárgóit a határon, hogy termékeny talajra találjon itt, mint minden nagyvárosban, az összeomlott idegnek, a megviseltek, a gyengék és szenve­délyesek táborában. Mi eddig a morfinizmust betegségnek ismertük, amely szórványosan fordul elő, hatalmába kerítvén cgy-egy em­bert, majdnem mindig menthetetlenül tönkre­teszi azt. De hogy ez itt nálunk nagy ember­tömegek szenvedélye lehet, azt nett) hittük és reméltük, hogy ettől legalább olyan arányok­ban, mint ahogy azt néhány külföldi városról hallottuk, megkíméltetünk. Ma aztán bizony­ságot kaptunk róla, hogy a ragály hozzánk is átterjedt. Nem kellett statisztika hozzá, nem kell e szenvedély rabjai számának megállapí­tása, elég egy dokumentum: mcgszületelt ná­lunk is a morfium és a kokain üzérkedőinek sötét cehe. Megteremtek azok, akik híznak a morfiumon, amelytől mások elsorvadnak. Ahol az 6 karmos kezük kinyúlik, ahol dús aratást látnak s valóban méregdrága áron csempészik kezébe a mérget az áldozatnak, ott tagadha­tatlanul tombol már és dúl a kábulat szenve­délye. Ma léprekerült egy gyógyszerészsegéd és egy droguisía, akik hamisított rendelő­­lapokkal szerezték meg azt a morfiumot, amellyel kereskedtek. Amelyik szobában kél féreg akad, ott több is van. Most persze meg­kezdődik a küzdelem ellenük és clhisszük, hogy illetékes hatóságok minden emberi és el­képzelhető módot meg fognak kísérelni, hogy úíját állják a szenvedély terjedésének. De tudjuk azt is, hogy könnyebb a pestist és a kolerát lokalizálni, mint meggátolni azt, hogy élettől, fájdalomtól megviselt emberek kínál­kozó mámorban és kábulatban keressenek me­nedéket és készségesen ne fogadják hozzá az eszközt, amelyet szolgálatkész üzérkedők nyúj­tanak feléjük. Az elcsípett üzérek helyén újak támadnak s tudjuk, hogy azok, akik már be­tegei e narkotikumnak, milyen makacs ra­gaszkodással tartanak ki mellette. Az egész­ségesek megóvása, a baj terjedésének meg­akadályozása pedig nem preventív intézkedé­sek dolga. Egészséges élet és egészséges embe­rek számára kellene lehetőségeket teremteni s akkor a thébai só, a mákony és minden ro­kona visszaszorulna oda, az orvostudomány áldott körébe, gyógyszerül és írül s beteg szenvedélye korlátozódnék néhány testi és lelki nyomorultra : az élet elveszettjeire. Ámde hol van ma az az egészséges élet és hol te­remtődnek meg lehetőségei 2 ...... — !T izük ára a Magas-Tálcában. Mutter dr. £ir. tanácsos tátraházai szanatóriumában hizó- Ó* fefkvőkúra, íégzőszervi hurutoknál, vérsze­génységnél, Bascdownál. Naponta ötszöri első­rangú étkezéssel, lakással és fizikális gyógy­­tényezőkkel 40 cseh K. Felvétel, vízumszerzes s budapesti igazgatóságnál, délután 2—4-ig. (IV., Korona ucca 2. I. em.) — Magyar Írás. Raith Tivadar új művészetért harcoló lapjának, a Magyar Írás-nak ötéves jubileumi száma érdekes és változatos tarta­lommal jelent meg. A-lapot a szerkesztő cikke vezeti be, amelyben beszámol azokról a iküzdci­­mes cs nehéz körülményekről, amik között sikerült neki végre az egész új írógenerációt a lap körül tömöríteni. A gazdag tartalomból ki­emeljük Komor András és Gyárfás Endre nagy lírai kompozícióit, Molnár Antal és Bor Pál tanulmányait, Baith Tivadar és Strém István novelláit. Bő és új szempontokban gazdag szemlerovatok fejezik be a lapot, a fiatalema­­gyar irodalom egyetlen orgánumát, amelynek szép tipográfiai kiállítása is figyelemreméltó. Ara 24.000 korona. — Holttest a kútb*n. A rá kostáival .templom­téri leútban tegnap este egy férfi holttestet ta­láltak. Kihúzták a búiból és a holttest zsebei­ben lévő írásaiból megállapították, hogy Pán­­czél Károly fővárosi altiszttel azonos. Pánczil öngyilkossági szándékból ugrott a tizenöt mé­ter mélységű kútba. * BUDAPESTI ÉLET A Korcsolyázó Egyesület jégiinnepét végle­gesen január 13-ra halasztották el. Az időjá­rás nem engedi meg, hogy’ az ünnepélyt a gyenge jégen meg lehessen tartani. A Kossuth-emlckkiállítást január 18-ig meg­hosszabbították. Pszichotechnikai tájékoztató tanfolyam nyí­lik meg gyárosok, mérnökök és üzemvezetők részére, Bólint Antal pszichotcchnikus vezeté­sével. A kéthetes tanfolyamra József ucca 33. címen kell jelentkezni. A menekült egyetemi cs főiskolai hallgatók javára szombaton este 10 órakor a Hungária­­szállóban magyar nemzeti bált rendeznek. A budai izraelita hitközség fenhatósága alatt álló, Bárány Oszkár és neje által alapított or­vost rendelő megnagyobbitisa céljából január 25-én hangversenyt cs táncestet rendeznek a Budai Vigadóban. A Tisza István Társaskör ma délután klub­napot tartott, amely után este félkilendkor a Nemzeti Kaszinóban vacsora volt- A vacsorán mintegy (kétszázan vettek részt. VIDÉK A Balatonfüredi Állami Erzsébet Szerdához egy éven át gyűjtést rendé* az. országban, Budapest kivételével. Sodorjon JAN8NA Papírt — Hitelezést csalással vádolt textUkereske­dók. Hitelezési csalás címén Neumann és Po­­lacsek Decák Ferenc uccai nagykereskedő cé­get följelentették a rendőrségen, mert a cég több gyárostól textilárukat vásárolt és ezek ellenében fedezetnél leüli cseleket adott. A csekkek á Kereskedelmi Bankra voltak ki­állítva és amikor a hitelezők azokat be akar­ták váltani, kiderült, hogy Reumannék pénz­betétje már régebben ki van merítve és a ki­állított csekkekre nincsen fedezet. A hitele­zők erélyes föllépésére a cég a csekkeket el­cserélte rövidte járatú váltókra és amikor a vallók lejártak, a cég egyik tulajdonosa kije­lentette, hogy azokat nem tudja beváltani, mert a cég csődöt kért maga ellen. A károsul­tak erre bűnvádi följelentést tettek a két cég­főnök ellen. A főkapitányságon ebben az ügy­ben Antal Géza dr. rendörtanácsos vezeti a nyomozást, aki az ügy tisztázása céljából délelőtt és délután több tanút hallgatott ki. — Fényes nappal betörtek egy Jlsztrsklárb*. Ma délután egy és két óra között a Dohány ucca 56. számú házban: lévő Első Ggulai Gőz­malom lisztraklárába, mialatt az alkalmazottak távol voltak, ismeretlen tettesek betörtek. A vakmerő betörést' délután vették észre és meg­döbbenve konstatálták, hogy az irodahelyiség­ben lévő kézipénztárt fölfeszítették és annak tartalmát, 35 millió korona készpénzt a be­török elvittek magukkal. A tettesek álkulccsal nyitották föl a raktár dohányuccai ajtaját. A nyomozás megindult. — Mentőautó és villamos összeütközése- Ma délután 4 órakor az Üllői út és Nagytemplom ucca sarkán cgv viLLamo sva suli kocsi össze­­ötvözött a mentők automobiljává:!. Az automo­bilban Alkér György mcnlőorvos súlyos beteget vitt a Szent I.stván-kórházba. Amikor az autó a Nagy t emplom u cca és Üllői út torkola tához ért, az úttesten intézkedő rendőr az éppen akkor arra haladó 23-as jelzésű villamosnak megállóst intett, míg iá mentőautónak tovább­haladásra adott jelt. Az autó terenéiszetescn to­vább haladt, de a villamos nem állott meg és teljes erővel ncCúrobogott. A gépkocsi kilen­dült az úttestre és csaknem felborult. A rázkó­dás következtéiben Alkér Gyötrgy ménfő orvos lezuhant az ülésről és fejét a gépkocsi oldal­falába vágta. Könnyebb sérülést szenvedett. A betegnek nem történt baja. — Az idíi. A Meteorológiai Intézel jelentése szerint az országban ma reggelre derült vagy ködös lelt az idő. Jóslat: Egyelőre száraz idő várható, később növekedő felhőzettel és némi hőemclkcdéssel lecsapódás. — Halálozások. Fodor Sándor ma hossza.! szenvedés utón meghall. Temetése vasárnap délután 3 órakor lesz a rákoskeresztúri temető halót tasházából. özvegy Tóbiás Gyulánc, szül. Deutsch Juli* január 7-én rövtd szenvedés után elhunyt. Te­metése a rákoskeresztúri izraelita 1 emelőben ment régbe. Az elinúoylibán Tóbiás Zsigmond, József és Rainer Ignácpé, született Tóbiás Irma, édesanyjukat gyászolják. Táky Gyula, Esztergom karmestere hosszas betegség után .elhunyt. SZÍNHÁZ,JÖŰVÉSZET A színházak szombati mfisora: OPERA: Rigoletló (7). NEMZETI: Egyenlőség (7). t‘s KAMARA: Az új bálvány (V-8j. VÁROSI: A cigány (V-8). •; (•' VÍG: Délibáb (>/s8). RENAISSANCE: A Waterlooi csata (Vs8j- FŐVÁROSI: A nótás kapitány (V;S). KIRÁLY: Marica grófnő (Vs8). MAGYAR: A vörös ember (V»8). BELVÁROSI: Ki babája vagyok én (J/-8). BLAHA LUJZA: Postás Katica . APOLLÖ: Medgyaszay stb. (81. VIDÁM SZÍNPAD: A váratlan vendég (9). TERÉZKÖRÚTI: Üj műsor (<49) ROYAL ORFEUM: Varieté-műsor (8). PAPAGÁLY: Táncvaricté (11). KIS KOMÉDIA: Darányi szerencséje parányi, Vcrjűngt, Rótt, Stcinhardt (%8). ÚJPESTI BLAIIA LUJZA: .1 hamurgi ment/-. asszony (8)." PAPLANOK 300—030—fOO—450 ezer koronáért Szálát a »Paplan király ^^iieca33jiniJlttatnaiJ Kézfertötlenftésre legalkalmasabb a ' mim F0QP0R ÉS FOGKRÉM Tnwrw-¥l"J W I W’IHF i Mi n ÍJTFfcH'líPI tózíinomitó kezét bár­­«H f» 1 ® ír 1 sony simává és ImJUIll. iülü hófehérré teszi Herpel jyöCTíár, Lipót körút Sí Meni!22ezerfcorona Nyilvános ebéd. [föl m MM Ml Fasymcző ucca 22—21.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék