Világ, 1925. november (16. évfolyam, 247-271. szám)

1925-11-29 / 271. szám

I Tasánal. HÍREK — 1925 november 29. Vasárnap. Róm. kat. : Szat. ut. Protest. Noé. Ó-görög: no­vember 16. Máté. — A Nap kél 7 óra 24 perckor, nyugszik 4 óra 13 perckor. — A Hold kél 4 óra 6 perckor, nyugszik 6 óra­kor. — Múzeumok: Nemzeti Múzeum: ál­lat-, ásvány- és régiségtár 9—­*2. Néprajzi osztály 9—1. Akadémia, történelmi kép­csarnok 10—V*­2. Iparművészeti Múzeum 9—1/22. Mezőgazdasági Múzeum 10—1. Ráth György Múzeum 9—V22. Szépművé­szeti Múzeum régi, modern és grafikai tár­lata 10—V22. Fővárosi Múzeum 9—1. Köz­lekedési Múzeum 9—1. — Könyvtárak : Városi Nyilvános Könyvtár 10—1. Egye­temi Könyvtár 9—11. Iparművészeti Mú­zeum könyvtára 9—1. — 1925 november 30. Hétfő. Róm. kat. : András ap. Protest.: András. Ó-görög: no­vember 17. Gergely. — A Nap kél 7 óra 24 perckor, nyugszik 4 óra 12 perckor. — A Hold kél 4 óra 41 perckor, nyugszik 4 óra 6 perckor. — Miniszterek fogadnál­: Kül­ügyminiszter 11—1. — Múzeumok : Nem­zeti Múzeum: állattár 9­—V12. Akadémia : Goethe-szoba 10—12. Szépművészeti Mú­zeum: grafikai tárlat 10—V12. -1- Könyvtá­rak : Városi Nyilvános Könyvtár 9—7. Akadémia könyvtára 3—7. Egyetemi Könyv­tár 9—7. Nemzeti Múzeum könyvtára 9—4. Erzsébet Népakadémia könyvtára 5—8. Iparművészeti Múzeum könyvtára 3—8. — Hegedűs Lóránt a valorizációról. He­gedűs Lóránt volt pénzügyminiszter decem­ber elején az Otthon Írók és Hírlapírók Kö­rében érdekes előadást tart. Hegedűs Lóránt ebben az előadásában a valorizációról fogja kifejteni álláspontját és mindenesetre érde­kes lesz megtudni ennek a kitűnő és eleven elmének felfogását erről a fölötte aktuális kérdésről. — Fazekas Sámuelt szabadlábra helyez­ték. A miskolci Reggeli Hírlap letartóztatott felelős szerkesztője, Fazekas Sámuel, ügyé­ben ma délelőtt a debreceni törvényszék vádtanácsa újból összeült s ezen az ülésén meghozta döntését és kihirdette végzését. Délután 1 órakor Fazekas Sámuel szerkesz­tőt szabadlábra helyezték és elbocsátották a törvényszék fogházából. Kötelezték azon­ban arra, hogy hetenként egyszer jelentkez­zék a miskolci rendőrségen.­­ Az őrült ezredes versenyfutása a vo­nattal, Belgrádból jelentik. A Szabadkáról éjfélkor induló személyvonat mozdonyveze­tője a nyílt pályán egy katonaruhás férfit vett észre, aki a sínek mellett futott. Amikor a vonat már majdnem utólérte a szaladó embert, az hátrafordult és kiabálni kezdett a mozdonyvezetőre, hogy álljon meg. A vo­nat megállt s a vasúti személyzet és az uta­sok a katonaruhás ember felé futottak. Ami­kor közelébe értek, meglepetve látták, hogy az illető katonatiszt, a ruháin csupa vér s hogy zubbonyán ezredesi disztinkció van. Az ismeretlennek azonban sem kardja, sem sapkája nem volt. Senki sem tudta, mi történhetett az ezredessel, aki a hozzá intézett kérdésekre egy szót sem válaszolt s hang nélkül tűrte, hogy felszállítsák a vo­natra és Belgrádba vigyék. Félórai nyugodt viselkedés után az ezredes dühöngeni kez­dett és csak nagy nehezen sikerült az uta­soknak lecsillapítani. Amint a vonat Bel­grádba ért, a katonai hatóságok intézkedé­sére az ezredest beszállították a katonai kórházba, egyben megindították a vizsgála­tot személyazonosságának megállapítására. Kiderült, hogy Plecsevics Dragomir repülő­­ezredes, a novisadi repülő­ezred technikai osztályának vezetője, aki már két nappal ezelőtt eltűnt. Az orvosi vizsgálat alkalmá­val megállapították, hogy Plecsevics előre­haladott paralízisben szenved. Elmegyógy­intézetbe szállították. — Adomány. Néhai Roboz Andorné halála alkalmából koszorúmegváltás címén 100.000 koronát adományozott a Bródy Adél-kórháznak Balog Mór. Gönczöl Imre alezredes elhunyta alkalmával Vajda Béla dr. ügyvéd 500 000 koronát küldött szerkesztőségünkbe koszorúmegváltás címén az Ingyenkenyér részére Az adományt rendelte­tési helyére juttattuk. — Hogy meg ne kapja az Influenzát, szo­pogasson Ar­acot-pasztillát. — A moszkvai sakkverseny. A moszkvai­­ nemzetközi sakkverseny mai pihenőnapján a függő játszmákat fejezték be. Bogoljubov megverte Löwenfischet, Marshall Gotthilfet és Rabinovics Yatest.­­ — Az Idegenforgalmi Szövetség plakátpályá­zata. Az Idegenforgalmi Szövetség pályázatot írt ki olyan többszínű plakátra, mely világ­szerte felhívja a külföld figyelmét Budapestre. A plakát lehet álló vagy fekvő alakú. Szöveg csak néhány szó kerülhet rá. Első díj : 10,000.000, második díj 5,000.000, harmadik­­ díj 3,000.000 korona. Azonkívül megvásárolják a nívósabb pályaműveket is 2—2,000.000 koron­­­náért. Határidő: december 21, déli 12 óra.­­ Mivel a pályázat titkos, zárt borítékban kell a­­ nevét mellékelni. Pályaművek az Országos­ Iparművészeti Társulat irodájában (VI.,­­ Andrássy út 69.) adhatók át hétköznap 9—1 óra közt és ott a részletes feltételeket is meg­adják. — Meghiúsult betörés. Újpesten az István út 3. számú házban a rendőr az udvarban találta Kavarnik Sándor munkátalan asztalossegédet, akit kérdőre vont. Kavarnik azzal védekezett, hogy az újpesti detektívek megbízásából áll les­ben, mert megtudta, hogy a házban levő ék­­szeresboltba be akarnak törni és a detektívek őt bízták meg a betörők tettenérésével. A fur­csán védekező embert a rendőr előállította az újpesti kapitányságra, ahol kiderült, hogy a detektívek ismerik ugyan Kaparnikot, mint ro­­vottmúltú csavargót, de megbízást nem adtak neki, ezt ő csak első zavarában azért mondotta, hogy a rendőr elengedje. Kavarnik beismerte, hogy két társára várakozott az udvarban, akik­kel megbeszélte, hogy ki fogják fosztani Singer Imre ékszerésznek az István út 3. számú ház­ban levő boltját. A rendőrség kinyomozta a Kavarnik által megnevezett két embert, ezek azonban kijelentették, hogy nem volt szándé­kuk betörni, azért nem is mentek el a találkára. Kaparnikot az újpesti fogdák egyikében zárták el. A fogdák őrzésével megbízott rendőr tegnap a Házasság, Szemző Ilonka Budapest és Va­dász Jenő a Grand Hotel Lido igazgatója, Riccione, házasságot kötöttek (Minden külön, értesítés helyett.) Friedmann Szerénke Miskolc és Lengyel Ala­dár igazgató Budapest—Tatatóváros jegyesek. (Minden külön értesítés helyett ) Fülöp Bernét Budapest, házasságot kötött Schechter Gizivel Eger. (Minden külön értesí-­ tés helyett.! Tann­enbaum Rózsi és Cink József Budapest,­ november 29-én d. e. 11 órakor a VIII. ker. anyakönyvvezetőnél (Baross u. 67.) házassá­got kötnek. , Heller Jakab és neje, Goldgraber Henriette december 1-én ünnepük házasságuk 50-ik év­­fordulóját. Schlichler Manó gazdálkodó Nyitraperesz­­lényből eljegyezte Kohn Micikét Túrócdivékről. (Minden külön értesítés helyett.) Langer Olga és Spitz Miklós a dohányuccai­ izr. templom „Ara"-szobájában ma délelőtt­­ 11 órakor házasságot kötnek. Goldmann Ármin Nátafalváról eljegyezte Burger Elzust Sátoraljaújhelyről. (Minden kü­lön értesítés helyett.) Barla Emil eljegyezte Strasser Adélt. Szabó Károly újságíró, reálgimnáziumi tanár ma házasságot köt Schaar Mariska kisasz­­szonnyal. Taubinger Zoltán dr., a Magyar Országos Tu­dósító rt. igazgatója november 26-án vezette oltárhoz Szabó Jolánt a Bécsi kapu téri ág. hitv. ev. templomban. Az esketési szertartást Taubin­ger Rezső tábori ezredes-főesperes végezte. Ta­nuk: Taubinger Árpád földbirtokos és Lázár József közgazdasági író voltak. — Kir. Meissen-, Berlin-, Kopenhága-, Ro­­senthal- és más nemes m­rcellánok, kristá'vok­. készletek pótlása: Handelsmannál, Rottenbiller ucca 54. Telefon. — Rádiózsarolók... A postaigazgatóság­nak tudomására jutott, hogy illetéktelen egyének járnak a városban a rádiófölszere­léseket ellenőrizni s a közönséget meg akar­ják zsarolni. A közönség figyelmét felhív­ják, hogy ezeknek az illetéktelen emberek­nek ne üljön föl, mert ha a posta küld ki ellenőrző alkalmazottakat, azok megfelelő igazolványokkal rendelkeznek. A közönség mindig kérje az igazolvány felmutatását s ő adja rendőrkézre azokat, akik a posta hiva­tali igazolványát felmutatni nem tudják. 1 . AZ 1925. ESZTENDŐ MIKULÁSÁNAK LEGNAGYOBB SZENZÁCIÓJA AZ ÚJONNAN FELTALÁLT YES VILÁGÍTÓ MIKUL­ÁS-VIR­GÁCS, MELY MIKULÁS REGGELÉN A SÖTÉT SZOBÁBAN FELÉBREDVE, CSODÁS HATÁST KELT TÜNEMÉNYES RAGYOGÁSÁVAL. A YESNEK, IX., ERNŐ UCCA 26., KIZÁRÓLAGOS SZABADALMA. "­­ Decemberben olcsóbb lesz a Coronas, Sphinx, Amneris és Ghiubek. A dohánylö­vedék igazgatósága december 1 -től 31-ig a Connor-cigarettét darabonkint 1500, a Shinxet 1200, az Amnerist 500, a Ghi­beket pedig 1000 koronás áron bocsátja forga­lomba.­­Szrerette, hogy Kavarnik a cellában lévő agy ábát letörte és azzal a cella ablakának vas­rácsát már majdnem kifeszítette. Kavarnik megvallotta, hogy meg akart szökni. A vesze­­delmes betörőt, aki 28 éves kora ellenére 8 és fél évet töltött­­egyházban, tegnap éjszaka ut­­osérték a főkapitányságra, ahonnan az ügyész­ég börtönébe fogják szállítani. A Budai Ingatlan Újság címen most jelent meg a Budai Ingatlantulajdonosok Egyesülete hivatalos közleményének I. száma Az érdekes ártalmú lapban az ingatlan iránt érdeklődő minden aktualitást megtalál. Tartalma élénk, változatos. Közli mindazt, ami az ingatlantu­­ajdonost érdekli, de figyelemmel forgathatja az is, aki egyelőre csak vágyakozik ingatlan­ján. A Budai Ingatlan Újság­ot Bárdos György ír., a Budai Ingatlantulajdonosok Egyesületé­nek ügyvezető alelnöke szerkeszti és havonkint jelenik meg. — Bokor Manó szegedi paprikája a legjobb! VILÁG 1925 november 25. 13 Bíró Lajos és Wells regényei után a Világ most megkezdte Knut Hamsun egyik legszebb, legérdekesebb regényének közlését, megismertetve a magyar ol­vasóközönséggel a Benoni érdekes történetét. Azt hisszük, a Világ olvasói idáig nem panaszkodhattak a Világ regény­melléklete ellen és nem lesz majd panaszuk a jövőben sem, mert a Benoni be­fejezése után újabb nagyon érdekes regényeket fog közölni a Világ, és újból olyan regényeket, amelyek igen nagy irodalmi értéket reprezentálnak. A Világ már lefoglalta egy sor új regény közlési jogát és így követni fogják egymást Jakob Wassermann most befejezett regénye, amely a házasság problémájának új vonatkozásait vi­lágítja meg rendkívül érdekes mese kapcsán: ez a mese elvezet a színpad forró, színes világába, elvezet ahhoz az új lánytípushoz, amely most formálódott ki, és egy pillanatra sem engedi lankadni az érdeklődést. Majd megjelenik nálunk Bernhard Kellermann új regénye, a konjunktúra világának első nagy művészi elemzése, amely most Németországban majdnem olyan feltűnést keltett, mint Kellermann másik híres regénye, Az alagút, azután következik Radiguet a francia regényirodalom fiatalon elhunyt új nagyságának legérdekesebb, leg­szebb regénye, de a Vi­di-ban jelenik meg majd Wells új regénye is és a Világ számára dolgozik új regényén a Toinette írója, Bíró Lajos A | jóízű, enyhe, y'"c3jtES megbízható. Gyártja: | Or. Baysr és Tsa PaPQCfit'aP. fiDeapeDt m. találkozóhelye ^ Bafien­neil Bel Wien Hotel Restaurant STflDT Ulil­ftM KUBELKA EliSmertSktof hangverseny6 Ítal°k | LEGKEDVESEBB KARÁCSONYI AJÁNDÉK qlTnPimi rSTp elpő Amerikai hócipő 195.000 korona Nagy választék, teveször házicipőkben és svéd hócipőkben IV, Kecskeméti-utca 19 || VI, Andrássy-út 37 VII, Erzsébet-kisrut 3S- Szeged, Kárász-utca 1. IV, Kossuth Lajos-utca 2 II Debrecen, Piac-utca 2. ELŐADÁSOK Vasárnap. Braun Soma dr.: A művészi alko­tás pszichoanalízise (PTOE, Akadémia ucca 6.) délelőtt 11 órakor.­ Teleia Egyesület. Fritz Sándor dr. főorvos: Nemibajok és gyermekvédelem. — Lchner Imre dr. főorvos: A vérbaj és következményei. (Esz­­terházy ucca 9.) délelőtt 11 órakor. Hétfőn. Az Akadémia ünnepi ülése Lévay József centennáriuma alkalmából. Berzeviczy Albert: megnyitó. Ravasz László: Lévay költé­szetéről (5 órakor). — Együttes ülés (6 órakor), majd zárt ülés. Külügyi Társaság. Hochenburger Antal vezér­kari őrnagy: A haderő jelentősége a külpoliti­kában. Szabad Egyetem. Vikár Béla: Lafontaine és kora, 6 órakor. — Berhert Ármin: Egyéni hi­­giéna, 7 órakor (II., Kémiai intézet Eszterházy ucca 11.) Egyetemi Mezőgazdasági Hallgatók Egyesü­lete. Koller István: Az őszi répa kitenyésztése. (Eszterházy ucca 3. 1. sz. tanterem.) 6 órakor Boehler Sándor dr.: A pesti izraelita hitköz­ség 125 esztendeje. Somlyó Zoltán: Óda a pesti izraelita hitközségről. Balassa József író: Zsidó élet l Pesten. (OMIKE előadótermében, Rákóczi út 17.) 6 órakor. Kedd. Túróczi-Trostler József író: A német romantika problémái és államtörténeti jelentő­sége (Zsidó leánygimnázium, Munkácsy u. 5.) 6 órakor. (Jelentkezés ott és a Dick könyvkeres­kedésben.) Szabad Egyetem. Dékány István: A kultúra folytonossága (­6 órakor). Cholnoky Jenő: Az Alpok (7 órakor (II. Kémiai Intézet, Eszterházy utca 11.) Szülök Iskolája. Nemesné Müller Márta: A kisgyermek neveléséről. (Ped. Szeminárium, Mária Terézia tér 8.).6 órakor. A Magyarországi Magántisztviselők Szövet­sége székházában, VII., Rottenbiller u. 13. este V18 órakor Schober József igazgató A selyem története és feldolgozása címen vetítettképes előadást tart. A szövetség vendégeket szíve­sen lát. Hírek 3 sorban A tüzelőanyagok szállításánál felmerülő visszaélések megszüntetése ügyében értekezlet volt. Fagypont körüli hőmérséklettel továbbra is csapadékos idő várható, — jelenti a Meteoro­lógiai Intézet.­­ Általános razzia volt a tömeglakásokban és garniszállókban. 106 férfit és 54 nőt állítot­tak elő. . (*) A legnagyobb Rodin-gyűjtemény Ame­rikában. Mint Newyorkból írják, a Majestic gőzösön most érkezett vissza Európából New Yorkba Mastbourn, az egyik legna­gyobb amerikai filmtröszt vezére, aki Euró­pában Rodin kilencvennyolc művét vásá­rolta össze.­ Mastbourn az egész kollekciót legközelebb a philadephiai nagy művészeti kiállításon fogja a nyilvánosságnak bemu­tatni. Ez a legnagyobb Rodin-gyűjtemény, amely Amerikában található, hiszen a new­­yorki Metropolitan-múzeumnak Rodin­­gyű­jteménye mindössze negyven darabból áll, a clevelandi és chicagói múzeumok Ro­­din-gyűjteményei pedig még ennél is kiseb­bek. — Hantos Elemér előadása Bécsben. A bécsi egyetemmel kapcsolatos Kulturwissenschaft­­liche Gesellschaft meghívására Hantos Elemér előadást tart Közép-Európa kulturális problé­máiról. Az előadás a bécsi egyetemen decem­ber 2-án este 7 órakor lesz. — Grünwald Ödön képkiállítása. Grünwald Ödön festőművész, aki az Albazia-kávéház fő­pincére, december elsején nyitja meg képkiállí­tását a Kovács-kávéház emeleti különtermében. Grünwald Ödönnek nem ez az első képkiállí­tása, az utóbbi években többször megjelent festményeivel a publikum előtt és bebizonyí­totta, hogy főpincéri foglalkozása mellett a kultúrát is szolgálhatja becsületesen és szép eredményekkel. Pár évvel ezelőtt a Nemzeti Szalonban is kiállított „Ödön, a főúr", és ez a bemutatkozása is sikert és elismerést hozott részére, mint ahogy bizonyára a mostani kiállí­tása is csak gazdagítani fogja művészi pályáját. 66 képpel szerepel önnálló kiállításán, olajjal és pasztellel. Az eladott képek árának tíz száza­lékát a Főpincérek Országos Egyesülete jóté­kony alapjára adja. Az árak, a katalógus sze­rint, 25.000 és 2,500,000 korona között válta­koznak, a népszerű és közismert Ödön lehetővé akarja tenni a szerényebb anyagi viszonyok között lévőknek is, hogy olcsón vásárolhassa­nak értékes és művészi képeket. A kiállítás elé nagy érdeklődéssel figyelnek a kortársak és a publikum is.­­ A hatóság nem lépte túl hatáskörét, ami­kor Leh­er Lőrincet letartóztatta. Leirer Lő­rinc, Leirer Amália apja, mikor a gyilkosság­ban való ártatlansága kiderült és szabadon­­bocsátották, kártalanítási eljárás megindítását kérte és 250 millió korona kártérítést követelt a kincstártól. A hatóságok annak idején meg­indították a kártalanítási eljárást s ennek so­rán az ügyészség szigorú nyomozást indított annak megállapítására, indokolt volt-e Leh­er Lőrinc letartóztatása és a többszöri­­ házkuta­tás elrendelése. Az ügyészség nyomozása a na­pokban fejeződött be és eredménye az volt, hogy az ügyészség nem találta a hatósági ha­táskör túllépésének Leirer Lőrinc letartóztatá­sát. Az akkoriban fölmerült gyanúokok alap­ján kívánatos volt a letartóztatás. Leiter Lő­rinc a nyomozás megszüntetésével szemben felfolyamodást jelentett be.­­ A karácsonyi felvételek Gajduschek Erzsi személyes vezetése mellett Erzsébet tér 3. mű­termében naponta 11—1 között megkezdődtek. — Felhívás! Jószívű emberek! Alulírott is­kolaszék kérése: Segítsetek a ruhátlan éhező­kön, mentsük meg őket a megfagyástól! Bu­dapest legnagyobb nyomorfészke az Angyal­föld, hol a gyermekek és felnőttek ezrei ru­hátlanok és éheznek. Segítenünk kell rajtuk. Adjon mindenki, amit és amennyit adhat, ru­hát vagy élelmet. Adni emberi kötelesség! Adományokért elküldünk. Kérjük szíves érte­sítésüket levelezőlapon, vagy telefonon, dél­előtt 8—12 óráig Hufnagl Imre gyári irodá­jába, VI. kerület, Kartács utca 27. Telefon: Lipót 916—64. A nagy hideg bekövetkezte miatt kérjük az adományokat lehetőleg sür­gősen. VI. kerületi 3-as számú iskolaszék. — Még egy trónkövetelő. A Nagy Imre szer­kesztésében megjelenő Az Újság című élclap új száma joggal aspirál a vicckirályságra. Szenzá­ciós viccek, rajzok, aktuális mókák és adomák teszik ezt a királyságot gazdaggá. Mutatvány­számot ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, O ucca 12. — Ügyvédi isk­ek. Wiener Oszkár dr. ügy­védi irodáját V., Csáky ucca 8. (Telefon: L. 194—-95.) helyezte át.

Next