Világ, 1926. március (17. évfolyam, 42-66. szám)

1926-03-30 / 65. szám

6 1926 március 30. VILÁG KeÜfiJ denútt ott van, ahol a frank-kliséket kere­sik. Szendey állítólag két látográf-követ ka­pott, amelyeket Hir György nemzetgyűlési képviselő címén küldöttek neki. A frank­­kliséket Hir György bálványuccai lakásában őrizték mindaddig, amíg Szendey nem je­lentkezett és a köveket át nem vette. És most Szendey érdekesen mondotta el a litográf-kövek sorsát. Elmondotta ugyanis, hogy jelentkezett nála egy Fekete György dr. nevű féllábú ember, aki azt mondotta, hogy Altér Pálnak, a Banque de Francé budapesti jogtanácsosának a megbízottja és három milliót kínált Szendeynek a frank­­kliséikért. Szendey a Jitográf-köveket három millió ellenében át is adta Fekete György­nek, aki azokat közvetett úton Royére-hez juttatta. Szendey meséjéből egy tipikus zsa­rolási eset bontakozott ki a rendőrség előtt és ki is derült, hogy Fekete György maga ajánlkozott fd Auer Pál doktornak arra, hogy megszerzi a hiányzó frank-köveket. Tekintettel arra, hogy Fekete rokkant, a francia kiküldöttek hajlandónak muíatkoz-1 tak arra, hogy a nyomorék emberen ilyen I módon segítsenek. Valószínű, hogy Fekete I dr. Szendey megbízásából ajánlotta fel a frank-köveket, hogy azok révén pénzhez I jussanak. Fekete Györgyöt és Szendey Lászlót ki-1 hallgatásuk után a rendőrségről elbocsátot-1 ták és a francia kiküldöttek most érdeklő-1 déssel várják, hogy mikor küldenek ci-1 műkre újabb frank-kliséket. Amíg ez meg-1 történik, a rendőrség . valószínűleg meg I tudja állapítani, hogy hol van a fnankhami-1 sítók rejtekhelye, ahol, úgy látszik, hábo-1 ritatlanul gyárthatják a frank-kliséket. Xadravetz ellen jogerősen megszűnt az eljárás I A büntetőtörvényszék vádtanácsa a múlt I napokban tárgyalta azokat a kifogásokat, amelyeket az ügyészi vádirat ellen jelentet­tek be a frankügy vádlottal és védői. AI vádtanács tudvalevőleg Zadravetz István, 11 Ferdinándy László és Héder Lajos dr. ellen IJ megszüntette az eljárást, több térképészeti I ‘ intézeti alkalmazottnak pedig szabadlábra- 1 helyezését rendelte el azzal, hogy az eljárást | tovább folytatják ellenük. A vádtanácsi ha­tározat ama része ellen, amely Zadravetz, I Ferdinándy és Héderre vonatkozik, az ügyészség, a vádhatározat többi része ellen 18 a védők és védenceik felfolyamodást jelen-1 f tettek *be, amelyet zárt ülésen ma tárgyalt I r az ítélőtábla. A tábla úgy határozott, hogy !■ a bejelentett fel folyamodásokat az egész vo- ' nalon elutasította és ezzel a vádtanács már I ° ismert határozata jogerőre emelkedett. A spanyol ellenzék rádión továbbítja a cenzúra által nem engedélyezett híreket | A pálya 15-ös bogey-jával (egységével) szem* ben az első kört 73 ütéssel, tehát a bogeynál kéf I ütéssel kevesebbel végezte, ami csak egyetlen egjj I ütéssel áll a négyes átlag fölött, ez pedig Angliáé I bán a legjobb klasszisa amatőrök között is áltas Iában elsőrangú eredménynek számít. fly hibátlan játékkal szemben Rohan herceg * kapott 8 ütés előnye ellenére is tehetetlen vök $ az első körben 8 lyukkal lemaradt. A második körben azonban váratlanul kitűnő 37-ei félpálya eredményével nem kevesebb, mint 5 lyuka* visszaszerzett, ex első körbeli nagy előnye tudás fában kissé kevesebb figyelemmel játszó etleo/e­­létől. Lauber azonban az utolsó félpályán igazolt* első körbeli rekorderedményének realitását, amennyiben a győzelemhez még szükséges 7 szakaszt 29 ütéssel, tehát ismét csak egy ütéssel I a négyes átlag fölött játszva meg, a küzdelmet 4 szakasznyi fölénnyel a maga javára döntötte el, A magyar golfsport egy sokat ígérő új képvi­­selőjének mutatkozott a versenyeken a háború előtti hazai úrlovasversenyek egyik hőse, Ester­házy Károly gróf, akinek handioapje pár hónapi golfozása dacára már csak 20 s aki biztos já­tékával 17 játékos közül kvalifikálni tudta megát a nyolcas döntőre. Ötezer korona Újabb hatszáz osztrák települő indul Szovjet-Oroszországba (A Világ bécsi tudósítójától.) Az osztrák kormány nemrég indította meg Orosz­ország felé kivándorló akcióját, amelynek első eredményéről most érkeznek jelentések. Mint a Prawda jelenti, az osztrák kolónia első szállítmánya, 201 felnőtt és 17 gyermek, Moszkvába érkezett. Az osztrák kolonisták számára Szemiricsinszk kerületben béreltek 2750 hektárnyi területet és az osztrákok ezen fognak gazdaságot berendezni. Az osztrák kolonisták az osztrák kormánytól negyven­ezer rubelt kaptáik, ezenkívül maguk is vit­tek, tizennyolcezer dollárt. A legközelebbi idő­ben újabb hatszáz osztrák kolonista indul el I Szov jet-Oroszországba. ;nl" I (A Világ tudósítójától.) A katolikus b°- püspöki konferencia tárgyalási anyagáról I nem igen szokott értesülni a nyilvánosság, s I mert a püspöki konferencia néhány év óta I nem ad ki kommünikét. 1918-ig a püspöki ujt konferencia határozatai rövid időn belül nyii­­. vánosságra kerüllek, míg most csak bizo­­'nyos kiszivárgó hÍTek révén jut a közvéle­­^ mény tudomására a püspöki konferencia ^ egy-egy közérdekű határozata. A legutóbbi I püspöki konferenciából kifolyólag most az eU a hír terjedt el, hogy a konferencia nagy ,a I megértéssel fogadta azt a tervet, hogy Duda­­isi I Pesten mflT a legközelebbi időben társas­­|a_ káptalant állítsanak fel. tz Magyarországon a régebbi időben igen az’ kevés társaskáptaLan volt, mert csak a na­­en gyobb kiterjedésű egyházmegyéknek, a n_ I püspöki székhelytói távolabb eső nagy vá­jj [ rosaiban állítottak fel ilyent. Három ilyen , lársaskáplalan vo-lt és pedig Pozsonyban, o. Nagyszombatban és Sopronban. Magyar­­,-t[ I ország területén tehát ezidőszerint csak egy I tár saskáptalan van: a soproni. A társaskáp- I talonok abban különböznek a székeskápta- I Ionoktól, hogy míg ezek a püspökség szék­ei helyén működű egyházkormányzati szervei maguknak a megyéspüspököknek, addig a I társaskáptailanok csak az egyházmegye egy I elhatárolt része fölött gyakorolnak juris­­z‘ dictiót, a püspök és a szókeskáptalan fen­­k hatósága alatt. A társaskáptalanok vagyoni j5-1 helyzete is lényegesen különbözik a székes­­n káptalanoktól, mert míg a székeskáptalanok tagjai az egyházi vagyon jelentős részének k haszonélvezői, anélkül, hogy önálló lelki­­k I pásztori működést fejtenének ki, addig a n I társaskáptalanok tagjainál a kanonoki jelleg k I csak méltóságot jelent és a jövedelmet az a , '• tényleges lelkipásztori állás biztosítja ré- ] szűkre, amelyet betöltenek. , • A forradalom alatt a papi tanács vetette ( I fel azt a tervet, hogy Budapest plébánosai i közül azok, akik már hosszabb ideje fejtenek j | ki elismerést keltő lelkipásztori működést, L I az esztergomi székeskáptalan kanonoki állá- r S saival honoráltassanak, anélkül, hogy ez a s I kanonoki kinevezés őket lelkipásztori híva- I táluktól elszólítaná. A papi tanács ugyanis I egyik legfontosabb reformtörekvésként a II káptalanok újjászervezését jelölte meg. Az I alsópaipságnak nemcsak az úgynevezett tur-I buJens elemei, hanem a papi tanács moz­galmában résztvevő igen súlyos egyházi té­nyezők, mint Prohászka Ottokár székes­­fehérvári püspök, Vass József jelenlegi nép- tr jóléti miniszter és Mészáros János, Buda- d pest jelenlegi érseki helynöke — akinek D ebbe az állásba való kinevezését különben a rí papi tanács szorgalmazta —, teljes mérték- zi ben helyeselték azt a tervet, hogy a kano- ki noki javadalmi állásokba — nemcsak Buda- el pesten, hanem az ország minden egyház- at I megyéjében — az aktív lelkipásztori állást gj betöltő érdemesebb egyházi személyek ne- fő veztessenek ki. bt Ez a követelés volt a most megszületés ra I előtt álló budapesti társaskáptalan előjátéka. 36 A papi tanács működése a komműn kitörő- lei sével megszűnt, a komműn bukása után pe­dig a püspöki kar szigorúan eltiltotta az alsópapság szervezkedését és így a papi ta­nácsnak ezirányú követelése is ad acta ke­rült. Ügy látszik, hogy most mégis bizonyos részletben és módosított formában valóra válik a budapesti társaskáptaten terve. A lényeg természetesen elsikkadt, mert a püspöki konferencia elé került terv szerint a budapesti katolikus esperesi kerület terü­letére kiterjedő jurisdictióval akként ala­kulna meg a társaskáptalan, hogy annak tagjaivá Csemoch János bíbornok-hereeg­­prímás Budapestnek régebben működő és nagyobb érdemeket szerzett plébánosait ne­vezné ki. A papságnak, különösen a buda­pesti plébánosoknak az óhajtása azonban az volt, hogy ők kanonoki címet kapjanak és hogy az esztergomi székeskáptelan jövedel­méből részesedjenek, hogy megszüntethető legyen a Budapest székesfőváros törvény­­hatóságával szemben fennálló kegyúri vi­szony. Budapest lelkészedé papsága ugyanis ezt 4 kegyúri viszonyt már régen megszüntetni óhajtotta, nemcsak azért, mert így a kato­likus lelkészkedö papság a főváros törvény-1 hatósági bizottságával került függő vi­szonyba, hanem bizonyos ódiumot is visel azáltal, hogy eltartása a főváros közönségét terheli. Budapest JeUkészkedő papságának az volt a véleménye, hogy az esztergomi székes- j káptalan hatalmas vagyona lenne hivatva I ennek a tehernek átvételére és ez a zórdés megoldható is lenne azáltal, ha a budapesti plébánosok az esztergomi káptalan tagjaivá neveztetnének ki. A terv ilyen formában egyelőire nem való­sul meg és a legnagyobb valószínűség sze­rint csak annyi történik, hogy Mészáros Já­nos érseki helynök mellé társaskáptalant alakítanak, amelynek nyolc, vagy tizenkét tagja lesz. Nyolc, vagy tizenkét budapesti plébános megkapja a kanonoki címet és jel­vényeket, de az új társaskáptalan fentartásó­nak terhei Budapest székesfőváros közön­ségére hárulnak. i—— MM— i i Lauber Dezső rekordkörrel győzött a brioni Aranyserleg-vándor­­díjban Is (A Világ tudósítójától.) A brioni golfmiüng násodik részében került eldöntésre a nagy ván­­lordíj, a remek aranyserleg, amelyen Lauber Dezső sokkal nehezebb körülmények között ke­­ült szembe ismét azzal az erős, nemzetközi me-1 őnnyel, amelyet a Brioni Shieldért folytatott LÜzdelemben legyőzött, amennyiben itt összes Ilenfeleinek jelentékeny előnyöket kellett le­in ia. Győzelmének így amannál is sokkal na-l yobb az értéke, a magyar golfsportnak a kül­­ólddel szemben való reprezentálasa szempontja-1 ól azonban igazi jelentőséget ennek az első­­angú számbeli eredmény ad, amelyet Lauber a 6 szakaszos döntőben Rohan Károly herceg el- n >n kijátszva, a versenyt megnyerte. I h minden egyes kötet a Világ könyvosztálgA- bán abból a sorozatból, amelyet most bo­csátunk az olvasók rendelkezésére. A Világ könyvosztálya (VI., Andrássy út 47.) min­dig arra törekedett, hogy olcsó könyveket adjon a közönségnek és ebben a sorozatban a magyar irodalom és a világirodalom né­hány igazán értékes alkotása mellett az iro­dalomtörténet és esztétika és a történelem néhány komoly munkája is kapható, ötezer korona valóban egy-egy kötet könyvért olyan összeg, amelyet áldozni lehet minden­kinek, aki jó könyvet akar olvasni és vájjon ki az, aki ne szeretné a jó könyvet ? Ötezer koronás könyvsorozatunk kötetet a következők: Altenberg Péter: Kislányok, asszonyok, szállodai szobalányok. Ambrus Zoltán: Ifjúság. Balázs Sándor: Függöny legördül. Bang Hermán: A fehér ház. Barbey D’AnrevlIIy: Az asszony bősz­szája. Bécsi képes krónika. Szemelvények’. Bródy Sándor: Lárvák. Capus Alfréd: A kalandor. Cervantes: A felszarvazott aggastyán. Cserey Mihály históriája. Kiadta: An­gyal D. Csokonai Vitéz Mihály: A* özvegy Kar­­nyóné s két szeleburdiak. Ebner-Eschenbach: Felbontatlanul el­égetendő. Flaubert: Heródiás. Fogazzam Antonio: Szétfoszlott idyllek. —- őfelsége látogatása. Gobineau gróf: Michelangelo. Hatvány Lajos: Gyulai Pál estéje. Ignotus: Színházi dolgok. Kerr Alfréd: Oly szép vagy ! Kipling Rudyard: A gyöngy-elefánt. Krúdy Gyula: Esti út. — Magyar tükör. Lakatos László: Pesti bábjáték. Lermontov: A démon. Mann Heinrich: Pippo Spano. Az ördög meg a leányzó. Igen rejtelmes középkori történet. Laczkó Géza: Madame de Rolhe halála. Puskin: Plque Dáma. Radó Sámuel: A politikai Robinson. Renard Maurice: A találka. Schnitzler Arthur: Az élet szava. Schönherr Kari: Hit és szülőföld. Sealsfield: A vén Squatter elbeszélése. Stevenson R. L.: A bűvös palack. Strindberg: Kicsinyek és nagyok. Szép Ernő: Kéifelöl angyal. Szomory D.: Lőrinc emléke. Tersánszky J. J.: A tavasz napja sü­tötte ... Turgenyev: A zsebóra. Wagner Richard: Lohengrin. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. Buduénost-Jővendí sí. •. kv . •. páholy Som borban fájó szívvel tudatja, hogy Makai Emil testvér az örök keletbe költözött. Testvéri láncunkból letörött t«3 értéke* és ékes láncszem. A Világegyetem Nagy Épitímcsterének áldása kísérjen örök utadon. Főmestcr. Marseilleből jelenti a Világ tudósítója I Az utóbbi időben Barcelonából és Spanyol 1 ország többi részeiből olyan hírek érkeztek melyek arra mutatnak, hogy a spanyol di- I rektórium ismét nagy nehézségekkel küze I és hogy az ellenzéki pártok újból erős ellen­állást fejtenek ki a most már alkotmányos keretékbe öltözött spanyol fascizmussa] I szemben. Barcelonából azt az érdekes hírt közük, hogy mintegy nyolc nap óta Spanyolország­ban egy titkos rádió-állomást állítottak fel. Ez a rádió-állomás kizárólag az ellenzék céljait szolgálja és azokat a híreket továb­bítja, amelyek a cenzúra következtében a lapokban nem jelenhetnek meg. A spanyol [ rendőrség komoly hadjáratot indított a tit­kos rádió-állomás felkutatása iránt, ez azonban csak nagyon nehezen fog sikerülni. A hatóságok most arról tárgyalnak, hogy amennyiben nem sikerül a hírek központjá­nak nyitjára rájönni, úgy Spanyolország területén beszüntetik a rádió-forgalmat. özv. dr. Bálint Lajosné, születeti Rottkó Vilma, felesége, Bálint Gyula, dr. Goldner Gyuláné és Bálint Andor dr. testvérei, mélységesen lesújtva jelentik, hogy ■r Barnít Laios ügyvéd a Világ voll főszerkesztője életének 58. évében március 29-én el­hunyt. Egy nemes, jótékony és önzetlen élet nyert korai befejezést. A rákoskeresztúri izr. temető halottas­­házából kísérjük utolsó útjára. özv. Bálint Mártonná, özv. Bálint Jó­­zsefné, Bálint Gynláné, dr, Bálint An­­dorné, Gálos Albert dr. és Goldner Gyula dr, sógornői és sógorai óriási felháborodást kelt egyébként Spa­nyolországban az az eljárás, melyet az , utóbbi időben a kormány az intellektuális elemekkel szemben tanúsít. így az utóbbi 1 időben a barcelonai ügyvédi kamara tizen­egy tagból álló tanácsát letartóztatták és . velük szemben a cezpierro nevű büntetést alkalmazták, ami azt jelenti, hogy mind­egyik letartóztatottat egy kis spanyol köz­ségbe internálják, amely községet ezeknek] nem szabad elhagyni. A spanyol kormány kezdi az intellektuális elemekkel szemben a fascista módszereket alkalmazni.. Az elkese­redés Spanyolországban egyre nő, aminek nemcsak a belpolitikai, hanem külpolitikai okai is vannak. Rossz néven veszik ugyanis politikai körökben a kormány genfi kudar­cát, vagyis azt, hogy ez nem tudta elérni Spanyolországnak a népszövetségi tanácsba I való felvételét. Marokkóból is kedvezőtlen hírek érkéz-1 nek és ez is hozzájárul a kormány helyzeté-1 nek ingadozásához. Budapesten társaskáptalan alakul — a főváros és a fővárosi katolikus hívek terhére Farinacci utóda Durati Rómából jelenti a Világ tudósítója: Fari­nacci utóda a fascista párt főtitkári állásá­ban, politikai körökből származó informá­ciók szerint, Brescia képviselője, Augusto Durati lesz. Earinacci állítólag rendkívül Fontos politikai megbízást fog kapni. 3ZIKLAY BANK \ BUDAPEST, \ Vili., BAROSS-TÉR 2. . L AlflPITTflTOTT 1905. ÉVBEN.-l i ——— -J*.*—M ftSZfeféftél felajánlja

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék