Világ, 1945. október (115-140. szám)

1945-10-18 / 129. szám

21945 október 18 VILÁG- Csűtört8£ ^ Nyomtalanul eltűnt Kánya Kálmán volt Külügyminiszter 5 milliárd pengő értéKű hagyatéka A maga nemében szinte egye­dülállóan érdekes és összegszerű voltánál fogva feltűnést keltő olyan hagyatéki lopás derüM ki néhány nappal ezelőtt, amely min­den bizonnyal esztendőkig tartó családi háborúskodás megindítá­sául szolgál majd. Mint emlékezetes, dr. Kánya Kálmán, Magyarország hosszú időn át Tolt külügyminisztere ez 'év február 27-én a gellérthegyi Sziklakórházban szívszélhüdés következtében váratlanul elhunyt. A Budapest ostromát követő za­varos napokban alig foglalkozott Cl közvélemény a volt külügy­­mániszter tragikus halálával, az oldalági rokonokból álló örökösök pedig az utazási és postai viszo­nyok következtében csak jóval később értesültek a történtekről. Ez a magyarázata annak, hogy Mák most derült ki, milyen ' súlyos bűncselekmény történt ' Kánya Kálmán hagyatéka1 körül. Dr. Szalay István földbirtokos felesége, aki anyai réven közeli rokonságban állott az elhúnyt külügyminiszterrel, első házassá­gából származó két kiskorú gyer­meke, Dolinay Zoltán és Dolinay Mónika nevében fellépett, hogy birtokba Tegye nagybátyjának hagyatékát. Ekkor azonban a legnagyobb megdöbbenéssel állapította meg, hogy Kánya Kálmán pengőben felbecsülhe­tetlen értékű hagyatéka el­tűnt. Szalayné elsősorban a volt kül­ügyminisztert huszonöt éven át hűségesen szolgáló komornyikját. Kovács Istvánt kereste fel, aki­vel nyomban megkezdték magán­­nyomozásukat annak megál'lapi­­tására, milyen körülmények kö­zött és hova tűnt el a vagyon. Ugyanakkor Szalayné érintke­zésbe lépett a hagyatékra még igényt tartó más oldalági örökö­sökkel, az elhúnyt miniszter test­vére fiának, a jelenleg külföldön tartózkodó Kánya Albert, az OMGE volt helyettes elnökének törvényes képviselőjével és gróf dr. D’Etto Gergelynével, hogy együttesen lépjenek fel és közös erővel tegyék meg a szükséges lépéseket a titokzatos hátterű hagyatéki lopás tisztázásának cél­jából. Ugyanakkor számbavették nz előttük ismeretes vagyontár­gyakat ós megállapították, hogy Kánya Kálmán volt külügy­miniszter Miasszonyunk-útjai és balatonmclléki villáját az ismeretlen tettes vagy tettesek olyan mértékben kifosztották, hogy csupán a puszta falak maradtak meg: elvitték a muzeális értékű lakbe­rendezésen kívül a volt külügy­miniszter minden ingó vagyonát, 150 darab perzsaszönyeget, valódi brüsszeli csipkéit, arany és ezüst értéktárgyait, készpénzét, érték­papírjait, pótolhatatlan történel­mi és politikai munkákból álló, többezer kötetes könyvtárát, mely értékek összege a legszerényebb számítással ma ötmilliárd pengőt tesz ki, bár — mint az örökösök hang­súlyozzák — az eltűnt műkincsek •mai értékét távolról sem lehet felbecsülni. Bzalay Istvánná kiskorú gyer­mekeinek érdekében folytatott magánnyomozása azonban ét­idéig nem vezetett eredményre, nem sikerült a tettest és a ha­gyatéki lopás részleteit perrend­­szerűen bizonyítania, ezért Vajda Sándor dr. ügyvédje útján hagyatéki lopás címén isme­retlen tettesek ellen bűnvádi feljelentést tett a főkapitány­ságon, hogy most már a hatóság ál­lapítsa meg a történteket, K. S, Ries István Prágába utazott Dr. Ries István igaságügy­­miniszter Száva István és dr. Száléi 'Sándor kíséretében szerdán délben gépkocsival elindult Prá­gába, hogy a cseh szociál­demokrata párt meghívásának eleget téve, a párt felszabadulás óta tartott első kongresszusán résztvegyenek. Indulás előtt né­hány perccel a Világ munkatár­sának Bies miniszter a követke­zőket mondta: — Örömmel teszünk eleget a cseh szociáldemokrata párt meg­hívásának és bizonyos vagyok abban, hogy ez az utunk sok hasznot hajt majd a jövőbon. National és Riv pénztárgépek VÉTELE — ELADASA — JAVÍTÁSA Gépkereskedelmi és Gépipari Kft VIII., Rökk Szilárd-u. 8. . _____________________________________________________________________________________________________________________________—-----------­Csak szakfilzletteers edja el briliánsait, arany ás estist lárgysit Bitfner* La|os eraaykoszoráa (Hrösmester, IV.. Prohiazka O-utca 8. IpÁ&Án töltőtoll irOSGp Irodaszer vétel—eladás ^ ­V#r#sváry, Rákóczi-út H (tollba! ás fotócikkeket napi áron vess Libái ésMarz Nyugatinál. AÉJtÓilittH VÉTEL — ELADÁS KOVACSY. Paulay Ede-u. 18. 8—l-tg. írógépei Seámolégépeé javításánál, karbantartásánál, eladásánál és vételénél az alant felsorolt megbízható és komoly szakiizletek ajánlják fel szolgálataikat: Csillag Sándor, Vili., Práter-ntca 8. Etzényi (Gremsperger'l István. Vili., Sándor-ntca 27. Európa írógép vállalat, Csete, Heimer, Si-raó. V., Anlich-utea 4—6. Telefon: 122-516. Forbáth ó* Révész, V., Gróf Teleki Pál-utca ifi. Telefon: 121-918. Gerebsn és Labowszky, Béthory-atea 20. Köréé* A. és Társa, Nádor-utca 6. Kovács Aladár, VII., Nagyatádi Szabó-utca, 46. Madarász György, V., Bajcsy-Zsflinszky-űt 72. Telefon: 125-906. Polgár Imre, V., Gráf Vigyázó Ferene-ntea 2. Telefon: 123*280. nlrada'ecbnika* Szoboszlai Albert, V.. József nádor-tér 5—6. Telefon: 384-512. Völgyi Ferenc, V. , Alkotmány-utca ifi. Telefon: 120-282. Winternifz DIXI írógép. VI. , Podraaniezky-utca 1. Telefon: 123-251. Mi a helyzet a zuglói engedélynéíKüli patika Körül? A zuglói elöljáróság épületé­ben működő Ságvári Poliklinika gyógyszertáráról közölt minapi cikkünkkel kapcsolatban a patika vezetője, Volkmann László »he­­lyesbítő nyilatkozatot« juttatott el hozzánk. Azt mondja ebben a nyilatkozatban, hogy ő ma már nem működik engedély nélkül, mert a polgármester 179.944/1945. X. számú október 5-én keltezett határozatával őt bízta meg a kli­nika tulajdonában lévő gyógy­szertár felelős vezetésével. A Budapesti Gyógyszerészek Testületéhez fordultunk s meg­kérdeztük, változtak-e az utolsó hetekben a patikajogra vonatkozó előírások. — Nem változtak — mondották. — Ma is a népjóléti miniszter ad­hat és csakis az adhat patika­­jogot. Volkmann Lászlót meghíz­hatta a polgármester a Ságvári Polikltinika gyógyszertárának fe­­felős vezetésével, ez azonban a lényegen nem változtat. Buda­pesten jelenleg 38 ilyen felelős gyógyszertári vezető működik, anélkül, hogy egyszersmind övé volna az általa vezetett gyógy­szertár fenntartási joga-Figyeld, hol visszhangoznak a nyilas szólamok. Oda önérzetes polgár nem állhat. ŐSZI MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS A nagymezőutcai kiéllítóhelyi- • ség gazdag, érett képzőművészeti anyagában érdekesen rétegeződik az az egységes világnézet és mű­vészeti hitvallás, amely — ha a közelmúltban tett is némi enged­ményeket a korszellemnek — mindig a belső teremtő, átfor­máló erő biztos vértezetében in­dult neki az alkotásnak. Művé­szeink mintha a nagy katasz­trófa megrendülését már kihever­ték volna. Az ismert képek éfe szobrok között fel-foltűnnek a friss, új opuszok és a kiábrándu­lásra hajlamos lelkek megerősí­tésére remekmű is született az utóbbi hónapokban: Bemáth Aurél költői, ünnepélyességében is közvetlen elragadó Csendélete. A kiállítás régi kipróbált har­cos gárdája mellett meglepetés a több oldalról felhangzó elmélyü­lés, komolyság, amely mintha egy szigorú önvizsgálat őszinte ered­ménye lenne. A fiatalok sokat­­ígérő -fejlődésről Mámolnak be. Az aránylag kicsiny és nagyobb­részt kisplasztikából álló szobrá­szati anyag halkabb kísérőzené­jéből biztos statikájú erőteljes hangok ős érzelmes, bensőséges ritmusok csendülnek fel. Vanzary János hagyatékából egy kis­­fcer&mnyi grafikát mutat be a BibMo­­ttaeka Officina. A megújhodott magyar festészet e kimagasló alakjának most látott színes és tollrajzai fejlődésének egyik fontos állomását jelzik. Végig­kísérhető az a folyamat, amint a osil­­logó mondáin élet gyökeres ismerője lassankint levetköii a szecesszió stílus­jegyeit, az erős kontúrok, a nagy szín­foltok meglazulnak. Az olasz és fran­cia tengerpart mor.galmas színességét egyre könnyedeíbh kézzel és szabadabb temperamentinnmal rögzíti le. és a tar­talom is kezd modernebb szemlélettel megtelni, (d. m.) Az igazolóbizottságok titkár­sága felterjesztést intézett az igazságügyminiszterhez, kérve, hogy a bizottsági tagok napidíját személyenként ezidffszerint leg­alább 1000 pengőben állapítsa meg. Egyben olyan rendelkezés kiadását is kérte, hogy a jövőben a kollektív szerződésben megálla­pított fizetések, illetve bérek emelésének arányában automati­kusan emelkedjék az igazoló­bizottsági tagok díjazása. Törzsök János arra kéri aat a kilőne munkaszolgá+atost, akikot Hatvanból novemberben postafelszorelési vagonban ő szöktetett Budapestre, hogy adják le címüket nála: Kispest, Temesvári­utca 12. SfrköavsitSs 3 Tudatjuk mindenkivel, aki BB 8 ismerte és szerette, hogy | Pick SSndorné sz. Kozma Klára i sirerolékavatAsa e hó 2l-én. @5 yg vasárnap d. e. H órakor lesz a fi| m kerepesiúti temetőben, yg 3/68 tábla, 9 sor. a 1. sir. Q "■‘u*1TM—H1 Bitéről umw&tí függönyéi mai magas áron megveszi PL-.. Vili., KarAr­toner s.-nte* */%. GERS7L cég i A o S y £ n vesz ruhát, szőrmét. Író­gépet, pénzszekrényt, ara­nyat. ékszert. Majorosi, firol? Erzsóbe*-körút 32. udvarban. (8f;8l) Sok pénzt fizet farfiruhákért. szö­vetekért Gó-Sa. Józsrf­­körűt 47.. üzlet. Kívá­natra házhoz megy. (3124) B U TfoStliKJ ruháért, háztartásért leg­többet fisét Steingiszur, l'aleki-lér 3. Bombasé­­riiltért ia. (1931) Perzsaszönyeget veszek Sasiam Ismét, VI.. Gróf Zichy Jenö-o. 10, fart. (3383) zenÉl$ű»?jozs zenélősrerkoisetet veszek. Movágh utóda, Egyetotn­­ufcca l. (3110) Külföldi mesfolzásbél igen magas árban ven­nék príma állapotban keleti szőnyegeket. •Kül­földi* jei. Boiob hirde­tőbe, Andrássy-út 64. Perzsasziippt magas áron veszek. Wesselóayi-utca 29. L 5. QUINT üvegpótló vihartálló, fónyáteresitő, újdonság és tökéletes. Budapesti Ház kezelő Rt., Damjanieh-u. II. udvar, II. 2. javítás, vétel, eladás. Főnk József irógópszak­­üzlet, V., Csáky-uvca 4. Telefon: 121-847. Székek, aszialok miiulcn mennyiségben olcsón kaphatók. Népszínház-utca 8l. ÉpUieSfa 100 mi használt palló és zsaluzó eladó. »Építő­­mesteruek* jeligére (Ufl’7) Mozi csapószékek (320 drb) olcsón eladók. Népszinliáz-uica 31. A Budapesti Nemzeti Bizottság által kikül­dött igazoíóbizottság fel­hívja mindazokat, akik az Ultramarin Festúk- és Vegyikereskedelmi Kft. V., Gr. Teleki Pál­­utca 17., Fürst György Vogyitermékek cég V., Zoltán-u. 10., Solway Szcdakereskotlelmi Kft. V., Kossuth jLujos-tér 1., Dr. Gunde László Kft., V.. Nádor-u. 30.. Bálint Benő ós Fiat Magter­eiéit) és Kiviteli Bt. V., Nádor-u. 30*. Wellner Alpacca Rt. V., Honvid­­utca 16.. Magyar Hydro­­clektromos Müvek Rt. V., Kádár-u. 4., Dióssy Dániel V., Viscgrádi-n. 3.. Kszelik Ferenc és Erzsébet Alapítványi Gondnoksága VI., Vö­­rösm.arty-tér 3., Hóra Papír- és írészergyár V.. Báthory-u. 19. cégek al'talmr zottainak né­metbarát, fasiszta vagy egyéb, a magyar nép ér­dekeit sértő magatartá­sáról vagy cselekede4é­röl tudnak, értesülései­ket 8 napon belül írás­ban, név és lakhely megjelölésével közöljék a bizottság elnökével. Hanti Lászlóval, Pozso­nyi-ót 19. (3121) H&faSspdffó I enyvesei/ lement 3 fanySfap anett a Gyári lerakat, M József-kőrút 69. Bffl Pál-utcai bejárat. R Imii! Veszek: férfi és női rti­­hát. fehérneműt, szőrme­­kabátokat, Írógépet, pénzszekrényt, cint. ónt, ólmot, kerékpárt. Petőfi Sándor-u. 2. Átjáróban. Gerstl-Majorosi. /Fmz&sn&iáí PIAKINÓT, sári]] tea is vesz KERNAC3, RákóCzi-út 13. ií’/cmdáfea nyomtatvantügt-NÜK FELVÉTETIK. Vujcaicakyné, Rák6czi-út 33. I. cm. 10. Csak dőli 1—2 óra között. J öltön HM Majorosi Glíréioz Veszek: lesrmagasabb ár­ban aranyait, briliánst, aranyórméket. órát, 6— 12 szem. ezüst eTŐera­­közt. ezüst tárgyakat, régiséget. Krisztína­­körtát 119. Fotócikket GÉPET MAGAS ÁRON rész Kiss Foto Stúdió, ERZSÉBET-KÖRDT »8. Márkás fír?ppo§ép3t fotócikket rész — elad HOFFMANN, VI„ Kazár­­utca I). 3—5-ig. PerzsaszSnyefért ^Í°baoAdl8r Oszkár RózM-n. W. (AndrAssy- útnál.) Hívásra házhoz jön. Berofivapenge 7©.- P,oB16k hSzüarSAsfi cicitek kaphatok. Taréz-krt- M. KOVÁCS ALBEBT. Irodabútort bútorszövetet vesz DOBAT, Vin., Sándor-u tea 86. (4615) viszi Keresek 1,2,3 szobás össxkomf. föbórleti lakást. Bútorral ▼. anélkül is, átveszek. Nagy Erzsébet forg. Iroda, IV., VácI- ntoa 62. III. 4. (8078) Kállendéan motorokat villanytűzhelyet, 2 lángé rozsot, kályhát, vili. és gáz hűtőszekrényt, méta gríztárolót, Philips borot­vát, prec, méz őmft szereket és MINDENFÉLE a u d‘í o n Wjwi és háztartási SP* S SöíT nagyban, ridOkre is szálMtak. naa Hl SJ® útik fit tó Benedek Lásclő, Paulay E.-u. 2. Billárdgolyók vétele, eladása. Népszínház-utca 3L Perzsaszönyeget ves2 Behár József, IV., Petőfi Sándor-utea 2., félemeleL Feljár** Apponyi-tér 6. HOOSFOSLYOK k Ki tud iita M monori musa-rólf Nagy­­kátai 101/21. századdal ment el. Értesítést jutal­maz Brüller Iatvanné, Gyöagyia, Haniat-4ér 17-Gr&feSaSs^si (sérültet is) VESZEK bárhol. Öröklakásiroda, Klotild-n. 18. (3134) SMTEÖSa joggal szakember TÁRSAT KE­RES. Kender-n. 16. f»z. 1. 12—2-ig. (4102) VBJVWÉK vagy cserélnék oldal­kocsis BMW 750-es vagy Züadapp 750-es vagy 1000-68. keveset hasz­nált, háírahajtásos mo­torkerékpárt. oldatkocAi­­meghajtással (terepjáró). Áron felül 10—20 mázsa fát adok jó kocsiért. Sürgős választ pontos címmel »Keveget hasz­náltért fa jutalom* jel­igére kiadóba. (4028) Használt Iroda- és lakáa-BOTORT Vm Steiner, Lnjza-o. A TI. 3. (8076) Orsosi mmt\ betegápolási cikket veszek VL, Rózsa-utca 66. JssamsWKös Íratta! siiígösen ELADÓ. Aggteleki-a. 10. fs2- (41M) Id.425-5©8 Zeltnka Sáníar papírkereskedö, Miksa u. 5. Vess és elad ír6> és csomagolópapírt 8 tonnás teboraritcv?l luvarogást vállal vidékre Kováes Imre, Katona Józscf-utca 31. II. em. 7. üzemi, pénzügyi, adm. I rányítártában, végzésé­ben, kér. életben jártas, öoáító, fár,®fya?6képes jőmegj. fiatal hOlgy, (Obbif. ipari anyagi,®., jó összeköttetésekkel. nyelvtud., megfelelő ál­lást keres. Megker. íAgilis, megbüliatO. jel­igére Blorknerhez, Vá. MCÜáltók lő. m m msTMafctf négy véiesztAVben olcsón másstUSt emsíeten Birtaiatirtg bnmlá£il.sz0Tel€rf€skeX3ék£ri mintícnfatta férflraháért horribilis árat fizet KsuHli MÉ\ "y Király-utca 80. Kánt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék