Világ, 1946. január (186-211. szám)

1946-01-20 / 202. szám

1946 január 20 Sürgősen eladnám 9 ajánai tfh&ntent&s­ok­nidinywokrényt. Arabéin* ponxi»ekrényt. i­ó&szal­­pAiu»z-tirJ^kü», porcellánt, rádiót, kerékpárt. Petőfi Sándor-u. 2. átjáróban. fllk.'*®eréár. Atamulátor tote^ket és lemfír^ket raktárról szállít. Magyar Akkumu­látor Rt. Budapest Vill.. Vi*­u. ai. Mindenfajta szfnnye eket magas árban veszek. Var­gás László, Akácfa u. 13. I. 12. ÁTADÓ WiWi*»s megállónál bu- Ha*i tkin'villában ' félkom­fortos. Sürgetett bárk­tes­­terl la!;**. Ugyanott há­­lóeaoton-bútor eladó. Lev.­­■ Megegyezés* jeT igére Arató hirdetőbe, Erzsé­bet diai is. Dr.*ilő ridió­­technikust aki exedles motorkerék­­pátrla i i, ért, azonnali halipénre felvetnünk. RIDIÓMOTOR VI., Teréz-kürút 60. Teherautó­­t&jsnt ▼ illás kis- és nagymé­retű üzembiztos gépko­­rrifthal. Iroda: Jóasaf­taütót ötven. Küktoba járatú búto­rozo­tt szikii nemek tehrtöteg Belváros kör­­nyé­kén. vfchtíKínjanel fi­xátok* jel. Patakhoz. Baj­csy Zv­ót 29. (1998) Francia bulldog Imtyakölykök .1 hónaposak eladók. Vig­­utea 29., IV. 2. (990?) Háztulajdono­sok figyelem S­­ szoba össskomf. la­kást keresek II. ker. Széna-tér környékén. *Heiy reálitás« jeligére Blocknerhez. Bajcsy- Zs.-út 33. CzlffBelgMgd n agy üzletrészt kirakat­tal Erzsébet krt vagy Rákóczi út Forgalmasabb bal vén SÜRGŐSEN kere­­­tX. a^fői divat* jel. a kiadóba. (9903) Sx&rwys •' kisebb nagyobb perzsa jutányosan eladó. Ker. répa. Póza* Gyöngy -át­okL. (v. Aréna-út.) Négy 05éves nyitott kis AUTÓ eladó, forgalmi engedéllyel, sa­ját gyártmányú, minimá­lis üzemanyaghas­ználat. VI.. Aradi-u. 17. I. 3. (n. u. 2- 3-ig.) Pénz­szekrény ■Van, kétAjtós és egy SXS m2 PONYVA eladó. Smy-u. .V. k­l. 21. ERŐ­SS bélyeg szaküzlete váról­elatiy*. IV.. Szervi­­ta-tér 8. és­­Budapest Flass-bau Bécsi-utca 10. (u9iu) Teherautó 1I/* tonnás, üzemképes, élesen eladó. Bárdi La­jos fémiárugyár. Buda P©*­ XIV.. Telepes-u. 60. Eladó személyautó Jordán 11 hengeres, for­galmi engedéllyel. Kere­kek: hrttfi, sebességváltó 4*,kisebb tartozékok hiá­nyával. A Kcal inas las ton­nás kistehernek. Ára hús-millió pengő. M el­fektethető: Bisz István. Zsigm­omi király-út öl !?‚’•* -l«‘tcs m­ogl széléi. f icsírn-ff v-u 3. 11L. 12. d­u 5­7­:g. (9974) Árnifát 24 óra alatt eladjuk, üz­leti megbízások, bizomá­nyi áruelüleg. Keresünk (ló) szőrt afrikát, vattát stb. Képviselteket vál­lalunk. »Ria« áruü­gynük­­ség. Aggteleki­ u. 7. Enyvezett lemez keményfadeszka -furnér állandóan kap­ha­tó. Üz­let: Szentkirályi-Uttca 27. Iroda: Szentkirályi-utca 29—-91. fél em­ele­t. (9919) Kerekek üzlethelyisénrészt forgatni a* helyen. %-os alapon. Belváros előny­ben. »Rövidáru« jel. Tenzerbez, Szervita-tér 8. (9809) Étiszer, trakeres­kedi nefe textilüzletem felét átad­nám. Megegyezünk. »For­­galm­as útvonal* jel. Pa­tak hirdetőbe. Bajcsy- Zsilinszky­ út 29. (9974) Festmények Markó, E. Illés A., Neo­­grádi A., privátnak el­adták. Bajcsy-Zs.-út ’H. 11. ev­. 3. Egymillió pengő jutal­mat kap, aki folyó hó 17-én a Múzeum-Ért és Nemzeti Színház útvonalán 44-es vi­­latinos úti V*3—3 óra között alvassze­tt fekete bórtárca.­ Szak­ács­né Ste­fániáé* Ili névre szóló iratokkal megtalálna és visszahozza. Balogh, ék­szerüzlet. Erzsébet-krt ló. 3 kerekű TEMPÓ A­L VÁZ­A­T keresek megvételre. Ko­vács, Lajosmizse Rákó­czi-u­te* 2. Értesítés után helyszínre megyek. Komplett teleháló (kőrisfa) kitűnő állapot­ban és fe­kete ebedülyitor el­aló. Szikel-u. 25. i. s. 1­. e. 8—il. d. u. 2—3 közütt. (3931) Vidéki képviselőket keres orsz. keresk. vál­lalat élelmiszer, ter­mény, ipari és gyári termékek, s egyéb eik­kék beszerzésére. Telje­sen megbízható, helyis­­merettel biró, agilis egyének küldjék ba részletes ajánlataikat. Hungária, Múzeum-körút lv. (9911) B.VI.V.m­otor 6 hengeres differenciál­lal, hűtővel, komplett sebességváltóval eladó. Herkules, Kúza*a-u. S6. Tel.: 121-314. Egyedül maradt nagy vállalat csinos tisztvise­lőnője FÉRJHEZ MENNE 42—6(jéig jó megjelenésü kulturált magas úrhoz. »Rossz egyedül 6726« jel­igére. Ki tud líwhd­olni Liléi csepeli mérnökről, kit 1944 júliu­sán a csepeli gettóval Auschwitzba vittek. Értesítendő: Mil­­. hofer.­­4or.uksári­ út 40. I­II. emelet 8. (99631 Aluminium­lemsz lágy mélyhúzó la­tix200^x0.0—0.75­2 mm-es félkemény e­­­a d. ö. Cserhát-u. 22. Jó üzleti érzékkel ret­del­kezü, megbízható. Intelligens 17—22 éves leányt üzletemben al­kalmaznék. Részletes ajánlatot »Segitytárs« p.l­­igére »COPY-SERVIc’E« hirdetőbe. VII., Dem­­binszki-u. 7. kerek. HASZNÁLT KELETI PERZSÁKAT torontáli szőnyegeket ol­csó árban adom. Vogel László Akácfa­ u. 13.1. 12. Lufeái 2 sz. komf. felszerel­ve. perzsabuuta, rubik szö­nyegek. üzlet stb. át­adó. VII. Rózsa u. 20. III. 4. Személyadókocsival helybe és vidékre SZE­MÉLYFUVAROZÁST VÁLLALOK bt­ . Fillér­­utca 2/b. New-York Szál­lítmányozó. TcE: II1.1-665. Eladó h­iterautó! OPEI­-BLITZ, 3 ton­nás príma állapotban. Kereskedelmi Iroda, Semmelweis­ u. 14. IV. 18. 2—4 között. (9809) Idős UR IAS­­­ZONY részére ellátással, fűtéssel s±obát keres VII.. Szövetég-utca 1­/b. II. 11. (9548) Társat (nőt) keres kereskedelmi iroda Bajcsy-Csik­vszky­ út 74. II. 3. Fülöp. 1 tonnás teherautóért 2 sz. újo­nnan épittet­t la­kást, vagy csillaghegyi 176­-öt telkemet adom. Megkeresés: Hernád u. 15. Hl. em. 6. Arany-ezüst vétele és eladása, leg­jobb tőzsdei árfolyamuk. Iparv­álllatokat­ szervező Bánk Rt. Király-u. 82., félem. i. d. e. 9—2. Öröklakás 3 sz., asuzkom­f., bekül­­tözhető. Sztlőkiucen te­­lek sürgősen eladó. Ongyáni, Köris-u. 26. 1109-as FIM 5 gumival eladó. Rumbach Sebestyén-u. 14. PESTKÖRNYÉKEN ki­tűnő helyen levő üzle­tembe agilis, egyedül ál­ló 50- 50 év körüli izr. férfi üzlettársat keresek. Házasság lehetséges. Kumbach S.-u. 6. 11. 3. Gyönyörű háziszőttes szoknyák 1-es méretbeli eladók. Rákóczi-út 53. espresso. 5 szobás, közp. füt. em. 2 szobás HAZAMAT Ró­zsavölgyi 1Mi­holdas ve­teményes gyümölcsösben ELCSERIJ.NÉM pesti v. budai családiházzal, mű­hellyel. ..'Szépa jeligére Boros hirdetőbe, Anifirás­­sy-ú­t 54. Deportáltak! ki tud DR. SCHLOT­­HAUER MÁRTON TA­MÁS orvosról, kit 1944 november 28-án a város­major u­­cai nyilasi házból Teleky-tér 5. alá vittek! Aki további sorsáról tud, kérem, értesítse fivéreit. Budapest V­­­I. Rákóczi út 42. Parfümern­. on Ro KÉT BEMUTATÓ Vadaskúton tétovázó színpadunk ma egyidőben két mag­yar írót szólaltatott m­egt. Ünnepi érzéssél kell megemlékeznünk a két be­mutatóról, mely a már-atár el­­csüggedőknek is nyilván vissza­adja hitét a magyar színpadi irodalom felemelkedésében. A Nemzet Színház repr­ezentáló »nagy« előadás­sal, a színészek, a rendező, a dísz­et-és kosztüm tervező,­­ a muzsika ih­letett munkájával szolgá­ja a leg­­tisztább kö­tészetet. Heltai Jenő versei a színpadon: gyöngysze­meik hullása fehér márványla­­pon ... Egy képzelt barokk­ világ fényében a lélek zenélő órája, a hatig, a ritmus, a színek ezü­st­­csilingelése, ringató bája, dal­­lamcsörgede­zése. Minden hálánk a jó öreg Neutroyé, aki kedves, »wienerisch« nyersanya­ával in­­­­spirálni tudta a költő Haltai Je­nőt. Ne beszéljünk átírásról, még csak át­költésről sem. Ez a »Lum­­páciusz Vugabundusz« nem a régi, aki most csak verslábakon jár. Új a lelke és új az eszmei tartalma. Új és általánosabb. És emberibb. Hogy mi lett a kis hietzing-k­arnalsi fiók.Mephistó­­ból, amíg hamisítatlan heuriger­­hangulatából az ördög pohárno­kává emelkedett... ezen csak gyönyörködni lehet. Akinek ma­­gyarázni kell: mi a különbség a homoki vinkó és az ötputtonyos tokaji között, jobb, ha vizet iszik. Az új oli­mpaeiusz Vagabun­­dusz« — talán inkább pesti bieder­meier (mint barokk) »Szentiván­­éji álom* — lény­egében: bordal a szegénység cigányszerelméről, ének a megtérítő munka szép, csendes s ha úgy tetszik: idő­szerű diadaláról. Amit közben Heltai Jenő aranyos humorából, kiegyensúlyozott életfilozófiájából és játékos komolyságából kapunk: a költő tékozló ajándéka már-már koldusbotra jutott színpadunk, félig-meddig romokban heverő irodalmunk javára. Ne vegyék zokon a színészek, se a többiek, a szerző munkatársai a szín­padon. . . nem a megbecsülés hiá­nya az oka, inkább a papír­­hiányé, ha a nevüket egyéni érdemük szerint, nem írom ide. Együttes sikerük: a Nemzeti Színházé és egész élni akaró szín­házi kultúránké. munkat Bíró Lajos véleményével, viszont el kell ismernünk, mint ahogy a bemutató közönsége is el­ismerte, hogy a színpad érvei, a jelenetek bravúros felépítése s a dialógusok tüze, fénye majd mindig a meggyőzés hangulatát forralják a nézőtéren. Az előadás — Apáthi Imre rendelésében és főszereplésével, Tolnay Klárival, egy inkább ér­­zelmi­leg, mint értelmileg meg­térő asentin-kisasszony szerepé­ben — tulajdonképi­en­ sztárok nélkül ír a régi, jó vígsz­ín­házi együttes emlékét idézi. Kőmives Sándor, Ladányi Ferenc, Juth Gyula, Fenyő Emil, Heltai An­­dor,Bárdi, Dózsa, Sotthy György és Mátray sikerrel oldják meg* feladatot, melyet az író szer­ep* formáló készsége bízott rájuk. Kefir Pál A Vígszínház a huszonhat éve­ hallgató Bíró La­jost szólaltatja meg. 1919-ig,­ ami­kor Biró emigrációba ment, ő volt a mesetálalás technikájának legizgalmasabb, legdrámaibb mes­­tere a magyar színpadon épúgy-, mint egyéb írásaiban: regényben, novellában, publicisztikában. Ez az adottsága az elmúlt huszonhat esztendő alatt, sem vesztett erejé­ből és lendületéből. Ma bemuta­tott új színműve a »Fe!szál!ott a páván drámai filmszerűségével, a cselekmény-pergetés k­auitásá­­val, s a belső feszültség robajló érzékeltetésével azt az írót il­lusztrálja, akit a múzsákat el­­hallgattató háború­­­ szörnyű já­­rulékai sem tudták se hangban, se gondolkozásban megtörni. t­j színműve tulajdonképpen történelmi dráma: a proletár­diktatúrát megelőző és követő korszakból. Biró Lajos néha ránk­döbbentő, megelevenítő erővel tudja asszociálni a részünkről gyötrelmesen átélt esztendőket, amelyek a fehér terror borzalmai­val ismertették meg ezt a vesz­tébe rohanó országot. Egy ma­gyar kiskirály, Zelenyik István szolgabíró körül szövődik a mese, mely politikai és romantikus mo­tívumok káprázatos színkeverésé­vel foglal állást az akkori hely­zet, főleg a történelmi osztály kegyetlen és végzetes túlkapásai ellen. Mai fejünkkel — az utóbb tör­­téntek tapasztalatai után — ta­lán nevit mindig azonosítunk ma. Vasárnap délután 1 órakor g­eető Vasárnap Az ügyvédi kamara népellenes bűncsele­mény címén felje­­ntett egy ügyvédet Milyen szerepe volt J­arragh S­ándornak az ü­gyvédek deportálásában ? Mint emlékezetes, dr. Watton Ágoston ügyvéd bűnügyének fő­­tárgyalásán eskü alatt olyan ta­núvallomások hangzottak el, amelyek szerint a budapesti ügy­védi kamara zsidó tagjainak névsorát nemcsak az életfogytig­­lant kényszermunkára ítélt I­­ak­­on írt alá és szolgáltatta ki a Gestapónak, hanem ebben a tevé­­kenységében elősegítette Parragh Sámb­or dr. ügyvéd, a MÜNK volt tagja is. Azóta Parragh ügyvédet az Ügyvédi Kamaránál működő iga­­zolóbizottság másfél évi időtar­­tamra eltiltot­t­a ügyvédi tevékeny­ségétől, ennek ellenére Parragh dr. tovább folytatta ügyvédségét vagy legalábbis azt a látszatot keltette azáltal, hogy állandóan a tögr­vényszék folyosóján tartózko­dott. Ilyen előzmények után La­dányi Ármin dr., a B­udapes­ti ügyvédi Kamara elnöke aláírá­sával dr. Latkóczy Imre ügyvéd népellenes bűncselekmény cí­mén bűnvádi feljelentést te­t a népügy­észségen Par­ragh Sándor ügyvéd ellen azzal az indokolással, hogy nem­csak H­al­on, haanem Parragh is tevékeny részt vett a zsidó ügy­védek elhurcolásában és a néme­teknek való kiszolgál­atásában. Parragh dr. ügyében a közeli na­­pok ésui .S­rench Zoltán dr. nép­ügyész kezdi meg a nyomozást és akkor döntenek további sorsáról- ÉlÉidlít ölesén Petőfi Sáli­dór­ utca S/b. »Madeleine«, Ször*m** bundák férfi uyi irhák nagry várít.síc.tSkl*»fi wIcjkiu. Jol­­tesjt -szücíí, Vi­ sejcrádi­ u. 15 M. I. (9966) Rádiót márkásat vennék. vajcX kerékpárért cs­erélnek eleljek­ tuGgegyezé* *«p­­riu. is. (Mm: Thököly út 8. VI. (9^2) Naffy elöfi»©tts jryüjt^si a kei­óhoz gyakorlott akvizitőrök­et uiakas jutalékkal felve­szitek. .Telvimkeuui: Bu­dapen VI.. Eötvüs­ u. 12. I. «. (9918) Cumikat mejíbizásból veszek. H­. Marcit-krt is*. »Alf« ke­reskedelmi vállalat*. Portable Kappel Írógépemet elcserélném esetleg ráfizetéssel uni­­verzális rádióra. › Majd­nem új› jeligére Hitaseu­­»te­­ uh ev.. Poilin au i­c 'ük v utca 13. Interli~cius küZé]›mag­aA turapartnernél keresek »Váruak rád!­a utana* hegyek s a hű­vös mély folyók* jeligére Boros hirdetőire. Azub­ás­­sy-út 54. Házasság te­­hetségfel*. Minden igénynek meg­felelő, üvegezett, egy­szobás, füzefü­vés, für­dőszobás gaiszónlakás átadó Aj. v Lipótvárosi* jel. dr. iladusf­alvi hirdetőbe, Sz t. István-krt 24. (1972) Elc­serélvény an­erikai­­úti 2 szoba hallos, nagy kertes és hegyalja úti 1 szoba hallos «:^tolédszo­­bán. kertes, teljesen ép, modern villa örök lakásomat tgy- r*KJ kétlakásos villára vagy családi házra pesti oldalon, la­­káscserével. Rdí­szletes leírást kérek. •Differen­ciát ráfizetem* jeligére New York hirdetőire. Er­zsébet. kn 9. Beköltözhető öröklakások és örökbziethelyiség Buda legforgalma­bb helyén, a K­ow^uth-hád­nál. Kele­nfüldött egvele­­tes bekölt. víza elinlók. Mateyar f.l. György ép. váll. XI. Lenke.tér 12. Hé köznap ti­­m. 4—6, szombat kivételével. lö te. eredeti­­.Thevrolett teherautó eladó. Ajánlatun­kat :Ki­­sugár -alau je!igért- Ara­tó hirdetőbe. Erzsébet­­krt 14. Steyr 50-es SZEMÉLYAUTÓ ELADÓ. Pannon­ia-utca ]3. III. 2. Aranyvásárlásh­oz és bélyegkereskedéshez engedéllyel rendelkező társat keresek. Tőke, körúti üzlethelyiség van. Hungária, klúzeum­-krt ll. (9911) Lehetőleg kivala!-nak csa­­ládnál, vagy rak­jait m­ás családoknál idök­ként Bu­dapestre u azó hivatal, vok. tisztikar igazgatója e« egy egy lisatviselije rrsz'" h­ mM\ szállni esetleg terulészetbe­ni el­leijében ellátást kere­sünk Gazdakamara. Mis­kolc. Csepel íoo jó karban, eladó. Vill., József­ körút 82. fnt. I. ______________________­99231 2 drb 1ex456 vagy 500-as autóköpenyért hozzávaló tömlővé!, ráfi­­ze tc*n*l adunk 2 darab 15x500-as köpenyt. »Royal« Rt. Sz­abolcs­ u. 29 Telefon: Lipót 304. (9S45) Tőkés társat keresek nagyobb üzletek lebo­nyolításához, a Feles-be* jeligére Aratóhoz »Mré­­bel-krt 14. KI TUD Kulin József HMM. éri immár maavas­ról, kit 1*M4 Hevemberben Kassáról állítólag Du­­ná­nyilla kőbányába vit­tek. Bármilyen felvilá­gosítást kér aggódó te*t- Y~ire: Fedőmé. XIV., Nirrnberg-II. 47. Költséget téri­te­ni. (’•?-■­) Magány Us ier. *9 év*t klTft*vk«HiD meg nősülne esetleg i­ztetbe be-nöflűl­­■ e. Cwnoe fiatal úrileá­nyok v. asszonyéit vá­laszát »Otthoirt n^.wrjtak se»22« jeligére a kiadóba. Ksiépkírl * iwrver ©faágét k©r©ni fisá­ul özv^iy éri asszony. • Házasság áljából 9866« jeligére a kiadóba. Ki híd Hegedűs Bernátról ak ne jór él, aarl. Konkoli Erzsébetről kiket u*4 4 Mininsában Tlb rókexouiHifk­lésről Ari­, Sühwrfcolia r i TioTifc. Hegedf­s Veráról akit MM 4 i«vesibwhM Bndaee.vtről d­iHp^rr^Ált­ak. rtóbbit 14N4 cscrmhorha« Be­rg*H*be«l Kénben látták, majd átíróilag 194.­, már­­citMsában Kawernebrilek­­­ben vett. Érrekitűnt költ­ségemre lehetőleg irán­­bán KONKOLI Marcii Budapest XIV., szevoza­­mai­ út 46. (9921) Gyöfágszsrár­uem­erei társbérletet keresek vagy mint üzemtárs b^lépnek. » Kin tál gyógy v.erész* jeligére Kew­ York hied. S*t. Is­tván-krt 7 úr sülnék l›«1 millióval Svfeftse, vállalattMi. Hungária, M­úzeum-körút ló- (9911) Állapon fe'ttfi 39-r s áriasshotig keresi jól szituált, középkorú úr isinf*ret›¡'*gét. Aj. »Há­zasság céljából* jel. dr. Hadasfalvi hirdetőbb, Szt István-krt 54. fr»97L) Ékszerész pult kassza és pénzszekrények el­adók. Lantos szállító. VIL, WesoHégyi-u. fi. T. 327-404. (1904) Talá­mányokat ■sabatls Inukat megvesz, f­inon szi rok. Hungária, Múzeum-körút lfj. (Péli) Páncél­szekrény 3-as 4..'4K).pop P-ért el­adó. Dem­binczky-utcA 48. fíjszeri­a lett. (900.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék